(EU) 2019/707Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/707 ze dne 7. května 2019, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek alfa-cypermethrin, beflubutamid, benalaxyl, benthiavalikarb, bifenazát, boskalid, bromoxynil, kaptan, kyazofamid, desmedifam, dimethoát, dimethomorf, diuron, ethefon, etoxazol, famoxadon, fenamifos, flumioxazin, fluoxastrobin, folpet, foramsulfuron, formetanát, metalaxyl-m, methiokarb, metribuzin, milbemektin, Paecilomyces lilacinus kmen 251, fenmedifam, fosmet, pirimifos-methyl, propamokarb, prothiokonazol, s-metolachlor a tebukonazol (Text s významem pro EHP.)

Publikováno: Úř. věst. L 120, 8.5.2019, s. 16-19 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 7. května 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 28. května 2019 Nabývá účinnosti: 28. května 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/707

ze dne 7. května 2019,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek alfa-cypermethrin, beflubutamid, benalaxyl, benthiavalikarb, bifenazát, boskalid, bromoxynil, kaptan, kyazofamid, desmedifam, dimethoát, dimethomorf, diuron, ethefon, etoxazol, famoxadon, fenamifos, flumioxazin, fluoxastrobin, folpet, foramsulfuron, formetanát, metalaxyl-m, methiokarb, metribuzin, milbemektin, Paecilomyces lilacinus kmen 251, fenmedifam, fosmet, pirimifos-methyl, propamokarb, prothiokonazol, s-metolachlor a tebukonazol

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (1), a zejména na čl. 17 první pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V části A přílohy prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (2) jsou uvedeny účinné látky považované za schválené podle nařízení (ES) č. 1107/2009.

(2)

Doba platnosti schválení účinných látek famoxadon, flumioxazin a metalaxyl-m byla prováděcím nařízením Komise (EU) 2018/917 (3) prodloužena do 30. června 2019. Žádosti o obnovení zařazení účinných látek famoxadon, flumioxazin a metalaxyl-m do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS (4) byly předloženy v souladu s článkem 4 nařízení Komise (EU) č. 1141/2010 (5).

(3)

Doby platnosti schválení účinných látek alfa-cypermethrin, beflubutamid, benalaxyl, benthiavalikarb, bifenazát, boskalid, bromoxynil, kaptan, kyazofamid, desmedifam, dimethoát, dimethomorf, ethefon, etoxazol, fenamifos, fluoxastrobin, folpet, foramsulfuron, formetanát, methiokarb, metribuzin, milbemektin, Paecilomyces lilacinus kmen 251, fenmedifam, fosmet, pirimifos-methyl, propamokarb, prothiokonazol a s-metolachlor byly prováděcím nařízením (EU) 2018/917 prodlouženy do 31. července 2019.

(4)

Doba platnosti schválení účinné látky diuron byla prováděcím nařízením Komise (EU) 2018/1262 (6) prodloužena do 30. září 2019.

(5)

Doba platnosti schválení účinné látky tebukonazol skončí dne 31. srpna 2019 (7).

(6)

Žádosti o obnovení schválení látek uvedených ve 3. až 5. bodě odůvodnění byly předloženy v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) č. 844/2012 (8).

(7)

Vzhledem k tomu, že se posouzení uvedených látek zdrželo z důvodů, které žadatelé nemohli ovlivnit, skončí platnost schválení uvedených účinných látek pravděpodobně před přijetím rozhodnutí o jejich obnovení. Je proto nezbytné dobu platnosti jejich schválení prodloužit.

(8)

S ohledem na cíl čl. 17 prvního pododstavce nařízení (ES) č. 1107/2009, pokud jde o případy, kdy má Komise přijmout nařízení, které stanoví, že schválení účinné látky zmíněné v příloze tohoto nařízení není obnoveno, protože nejsou splněna kritéria pro schválení, stanoví Komise konec doby platnosti schválení na stejné datum jako před tímto nařízením nebo na den vstupu v platnost nařízení, které stanoví, že schválení účinné látky není obnoveno, podle toho, co nastane později. Pokud jde o případy, kdy má Komise přijmout nařízení obnovující schválení některé z účinných látek uvedených v příloze tohoto nařízení, pokusí se v závislosti na okolnostech stanovit co nejbližší možné datum použitelnosti.

(9)

Prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(10)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 7. května 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 ze dne 25. května 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o seznam schválených účinných látek (Úř. věst. L 153, 11.6.2011, s. 1).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/917 ze dne 27. června 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek alfa-cypermethrin, beflubutamid, benalaxyl, benthiavalikarb, bifenazát, boskalid, bromoxynil, kaptan, karvon, chlorprofam, kyazofamid, desmedifam, dimethoát, dimethomorf, dikvat, ethefon, ethoprofos, etoxazol, famoxadon, fenamidon, fenamifos, flumioxazin, fluoxastrobin, folpet, foramsulfuron, formetanát, Gliocladium catenulatum kmen: J1446, isoxaflutol, metalaxyl-m, methiokarb, methoxyfenozid, metribuzin, milbemektin, oxasulfuron, Paecilomyces lilacinus kmen 251, fenmedifam, fosmet, pirimifos-methyl, propamokarb, prothiokonazol, pymetrozin a s-metolachlor (Úř. věst. L 163, 28.6.2018, s. 13).

(4)  Směrnice Rady 91/414/EHS ze dne 15. července 1991 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (Úř. věst. L 230, 19.8.1991, s. 1).

(5)  Nařízení Komise (EU) č. 1141/2010 ze dne 7. prosince 2010, kterým se stanoví postup pro obnovení zařazení druhé skupiny účinných látek do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a kterým se vytváří seznam těchto látek (Úř. věst. L 322, 8.12.2010, s. 10).

(6)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1262 ze dne 20. září 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek 1-methylcyklopropen, beta-cyfluthrin, chlorthalonil, chlortoluron, klomazon, cypermethrin, daminozid, deltamethrin, dimethenamid-P, diuron, fludioxonil, flufenacet, flurtamon, fosthiazát, indoxakarb, MCPA, MCPB, prosulfokarb, thiofanát-methyl a tribenuron (Úř. věst. L 238, 21.9.2018, s. 62).

(7)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 ze dne 25. května 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o seznam schválených účinných látek (Úř. věst. L 153, 11.6.2011, s. 1).

(8)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 844/2012 ze dne 18. září 2012, kterým se stanoví ustanovení nezbytná k provedení postupu obnovení schválení účinných látek podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (Úř. věst. L 252, 19.9.2012, s. 26).


PŘÍLOHA

Část A přílohy prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 se mění takto:

1)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 35, famoxadon, datum nahrazuje datem „30. června 2020“;

2)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 37, metalaxyl-M, datum nahrazuje datem „30. června 2020“;

3)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 39, flumioxazin, datum nahrazuje datem „30. června 2020“;

4)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 44, foramsulfuron, datum nahrazuje datem „31. července 2020“;

5)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 46, kyazofamid, datum nahrazuje datem „31. července 2020“;

6)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 83, alfa-cypermethrin, datum nahrazuje datem „31. července 2020“;

7)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 84, benalaxyl, datum nahrazuje datem „31. července 2020“;

8)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 85, bromoxynil, datum nahrazuje datem „31. července 2020“;

9)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 86, desmedifam, datum nahrazuje datem „31. července 2020“;

10)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 88, fenmedifam, datum nahrazuje datem „31. července 2020“;

11)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 97, s-metolachlor, datum nahrazuje datem „31. července 2020“;

12)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 99, etoxazol, datum nahrazuje datem „31. července 2020“;

13)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 109, bifenazát, datum nahrazuje datem „31. července 2020“;

14)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 110, milbemektin, datum nahrazuje datem „31. července 2020“;

15)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 141, fenamifos, datum nahrazuje datem „31. července 2020“;

16)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 142, ethefon, datum nahrazuje datem „31. července 2020“;

17)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 145, kaptan, datum nahrazuje datem „31. července 2020“;

18)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 146, folpet, datum nahrazuje datem „31. července 2020“;

19)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 147, formetanát, datum nahrazuje datem „31. července 2020“;

20)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 148, methiokarb, datum nahrazuje datem „31. července 2020“;

21)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 149, dimethoát, datum nahrazuje datem „31. července 2020“;

22)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 150, dimethomorf, datum nahrazuje datem „31. července 2020“;

23)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 152, metribuzin, datum nahrazuje datem „31. července 2020“;

24)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 153, fosmet, datum nahrazuje datem „31. července 2020“;

25)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 154, propamokarb, datum nahrazuje datem „31. července 2020“;

26)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 156, pirimifos-methyl, datum nahrazuje datem „31. července 2020“;

27)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 158, beflubutamid, datum nahrazuje datem „31. července 2020“;

28)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 163, benthiavalikarb, datum nahrazuje datem „31. července 2020“;

29)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 164, boskalid, datum nahrazuje datem „31. července 2020“;

30)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 166, fluoxastrobin, datum nahrazuje datem „31. července 2020“;

31)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 167, Paecilomyces lilacinus kmen 251, datum nahrazuje datem „31. července 2020“;

32)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 168, prothiokonazol, datum nahrazuje datem „31. července 2020“;

33)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 192, diuron, datum nahrazuje datem „30. září 2020“;

34)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 268, tebukonazol, datum nahrazuje datem „31. srpna 2020“.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU