(EU) 2019/705Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/705 ze dne 2. května 2019 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

Publikováno: Úř. věst. L 120, 8.5.2019, s. 8-10 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 2. května 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 28. května 2019 Nabývá účinnosti: 28. května 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/705

ze dne 2. května 2019

o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (1), a zejména na čl. 57 odst. 4 a čl. 58 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Aby se zajistilo jednotné používání kombinované nomenklatury připojené k nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (2), je nutné přijmout opatření týkající se zařazení zboží uvedeného v příloze tohoto nařízení.

(2)

Nařízení (EHS) č. 2658/87 stanovilo pro výklad kombinované nomenklatury všeobecná pravidla. Tato pravidla se používají i pro jakoukoliv jinou nomenklaturu, která je na kombinované nomenklatuře zcela či zčásti založena nebo která k ní přidává jakékoli další členění a která je stanovena zvláštními předpisy Unie s ohledem na uplatňování sazebních a jiných opatření týkajících se obchodu se zbožím.

(3)

Podle zmíněných všeobecných pravidel by mělo být zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze zařazeno do kódu KN uvedeného ve sloupci 2, vzhledem k důvodům uvedeným ve sloupci 3 této tabulky.

(4)

Je vhodné umožnit, aby držitel mohl závazné informace o sazebním zařazení zboží dotčeného tímto nařízením, které nejsou v souladu s tímto nařízením, nadále používat po určitou dobu podle čl. 34 odst. 9 nařízení (EU) č. 952/2013. Tato doba by měla být stanovena na tři měsíce.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze se zařazuje v rámci kombinované nomenklatury do kódu KN uvedeného ve sloupci 2 této tabulky.

Článek 2

Závazné informace o sazebním zařazení zboží, které nejsou v souladu s tímto nařízením, mohou být nadále používány podle ustanovení čl. 34 odst. 9 nařízení (EU) č. 952/2013 po dobu tří měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 2. května 2019.

Za Komisi,

jménem předsedy,

Stephen QUEST

generální ředitel

Generální ředitelství pro daně a celní unii


(1)  Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1.

(2)  Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).


PŘÍLOHA

Popis zboží

Zařazení

(kód KN)

Odůvodnění

(1)

(2)

(3)

Káča vyrobená z plastu, s odpalovačem a ozubeným páskem.

Káča se uvádí do pohybu pomocí odpalovače a ozubeného pásku. Může být používána samostatně k zábavě jednotlivých osob. Případně mohou dvě nebo více osob za použití dvou nebo více těchto výrobků (roztočených na speciální hrací ploše ve tvaru misky, předkládané samostatně) soutěžit s cílem vytlačit rotující káču protihráče.

Viz obrázek (*1).

9503 00 95

Zařazení se zakládá na všeobecných pravidlech 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury a na znění kódů KN 9503 00 a 9503 00 95 .

Výrobkem je káča, která je považována za hračku čísla 9503 00 (viz rovněž vysvětlivky k harmonizovanému systému k číslu 9503 , písm. D), bod xix). Má objektivní vlastnosti hračky určené pro zábavu osob.

I když lze výrobek použít k soutěži mezi dvěma nebo více osobami, není toto použití podstatnou objektivní vlastností výrobku, pokud je předkládán samostatně (bez speciální hrací plochy). Zařazení do čísla 9504 jako společenská hra je tedy vyloučeno.

Výrobek je proto třeba zařadit do kódu KN 9503 00 95 jako ostatní hračky z plastů.

Image 1

(*1)  Obrázek slouží pouze pro informaci.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU