(EU) 2019/697Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/697 ze dne 14. února 2019, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2195, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013 o Evropském sociálním fondu, pokud jde o definici standardních stupnic jednotkových nákladů a paušálních částek za účelem úhrady výdajů Komisí členským státům

Publikováno: Úř. věst. L 119, 7.5.2019, s. 1-65 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 14. února 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 27. května 2019 Nabývá účinnosti: 27. května 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/697

ze dne 14. února 2019,

kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2195, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013 o Evropském sociálním fondu, pokud jde o definici standardních stupnic jednotkových nákladů a paušálních částek za účelem úhrady výdajů Komisí členským státům

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013 dne 17. prosince 2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1081/2006 (1), a zejména na čl. 14 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V zájmu zjednodušení použití prostředků z Evropského sociálního fondu (dále jen „ESF“) a snížení administrativní zátěže pro příjemce je vhodné rozšířit působnost standardních stupnic jednotkových nákladů a paušálních částek, které jsou k dispozici pro úhradu členským státům. Standardní stupnice jednotkových nákladů a paušální částky za účelem úhrady členským státům by měly být stanoveny na základě údajů, které předložily členské státy nebo zveřejnil Eurostat, a na základě společně dohodnutých metod, včetně metod stanovených v čl. 67 odst. 5 a čl. 68b odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 (2).

(2)

Vzhledem k tomu, že mezi členskými státy existují výrazné rozdíly ve výši nákladů na konkrétní druhy operací, mohou se definice a částky standardních stupnic jednotkových nákladů a paušální částky lišit podle druhu operací a podle dotčeného členského státu s cílem zohlednit jejich zvláštní charakteristiky.

(3)

Česko, Francie, Chorvatsko, Itálie, Nizozemsko a Spojené království předložily metody, prostřednictvím kterých lze buď měnit standardní stupnice jednotkových nákladů, nebo definovat další standardní stupnice jednotkových nákladů pro úhradu výdajů ze strany Komise pro druhy operací, na které se nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2195 (3) doposud nevztahuje.

(4)

Malta předložila metodu pro definování paušálních částek.

(5)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2195 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EU) 2015/2195 se mění takto:

1)

Příloha II se nahrazuje zněním uvedeným v příloze I tohoto nařízení.

2)

Příloha III se nahrazuje zněním uvedeným v příloze II tohoto nařízení.

3)

Příloha V se nahrazuje zněním uvedeným v příloze III tohoto nařízení.

4)

Příloha VI se nahrazuje zněním uvedeným v příloze IV tohoto nařízení.

5)

Příloha IX se nahrazuje zněním uvedeným v příloze V tohoto nařízení.

6)

Příloha XVI se nahrazuje zněním uvedeným v příloze VI tohoto nařízení.

7)

Příloha XIX se nahrazuje zněním uvedeným v příloze VII tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. února 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 470.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 320).

(3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2195 ze dne 9. července 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013 o Evropském sociálním fondu, pokud jde o definici standardních stupnic jednotkových nákladů a paušálních částek za účelem úhrady výdajů Komisí členským státům (Úř. věst. L 313, 28.11.2015, s. 22).


PŘÍLOHA I

„PŘÍLOHA II

Podmínky úhrady výdajů na základě standardních stupnic jednotkových nákladů pro Francii

1.   Definice standardních stupnic jednotkových nákladů

Druh operací

Název ukazatele

Kategorie nákladů

Jednotka měření pro ukazatel

Částky (v EUR)

1.

„Garantie Jeunes“ podporovaná v rámci prioritní osy 1 „Accompagner les jeunes NEET vers et dans l'emploi“ operačního programu „PROGRAMME OPÉRATIONNEL NATIONAL POUR LA MISE EN ?UVRE DE L'INITIATIVE POUR L'EMPLOI DES JEUNES EN METROPOLE ET OUTRE-MER“ (CCI-2014FR05M9OP001)

Mladí NEET (1) s pozitivním výsledkem v rámci „Garantie Jeunes“ nejpozději 12 měsíců po zahájení koučinku

dávky vyplacené účastníkovi,

aktivační náklady, které vynaloží „missions locales“

Počet mladých NEET, kteří nejpozději 12 měsíců po zahájení koučinku dosáhli některého z těchto výsledků:

zahájili vzdělávání v odborných dovednostech vedoucí k získání osvědčení prostřednictvím:

zahájení odborné přípravy v rámci celoživotního učení, nebo

zahájení základní odborné přípravy,

nebo

založili obchodní společnost, nebo

našli si zaměstnání, nebo

strávili alespoň 80 pracovních dní v (placeném, či nikoli) profesním prostředí

6 400

2.

Odborná příprava pro nezaměstnané poskytovaná akreditovanými organizacemi odborného vzdělávání a podporovaná z operačního programu Ile-de-France (CCI 2014FR05M0OP001)

Účastníci s pozitivními výsledky po absolvování odborné přípravy

Veškeré způsobilé náklady operace

Počet účastníků, kteří po absolvování odborné přípravy dosáhli některého z těchto výsledků:

získali na konci odborné přípravy diplom nebo osvědčení o nabytých kompetencích,

našli si zaměstnání, jehož délka činí nejméně jeden měsíc,

zapsali se do dalšího kurzu odborné přípravy,

po přerušení se znovu zapsali do svého původního školního programu, nebo

získali přístup k formálnímu procesu potvrzení kompetencí, které nabyli.

Dosáhne-li účastník po absolvování odborné přípravy více než jednoho pozitivního výsledku, bude mu částka stanovená pro uvedenou odbornou přípravu vyplacena pouze jednou

Kategorie

Odvětví

Částka

1

Zdravotní péče

3 931

Bezpečnost výrobků a osob

2

Kulturní, sportovní a volnočasové aktivity

4 556

Služby poskytované osobám

Manipulace s jemnými materiály

Zemědělsko-potravinářské odvětví, vaření

Obchod a prodej

Hostinské, hotelové a restaurační služby

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

3

Odborná příprava pro sekretářské a kancelářské profese

5 695

Sociální péče

Elektronika

Kadeřnické, kosmetické a wellness služby

Údržba vozidel a vybavení

Doprava, manipulace, skladování

4

Zemědělství

7 054

Životní prostředí

Stavebnictví a veřejné práce

Tiskařské a vydavatelské techniky

3.

Odborná příprava pro nezaměstnané poskytovaná akreditovanými organizacemi odborného vzdělávání a podporovaná z těchto operačních programů:

 

Rhône-Alpes (CCI 2014FR16M2OP010)

a

 

Auvergne (CCI 2014FR16M0OP002)

Účastníci s pozitivními výsledky po absolvování odborné přípravy

Veškeré způsobilé náklady operace

Počet účastníků, kteří po absolvování odborné přípravy dosáhli některého z těchto výsledků:

získali diplom, který je úředně potvrzen zastupující profesní organizací nebo úřadem státní správy,

získali na konci odborné přípravy osvědčení o nabytých kompetencích,

našli si zaměstnání,

zapsali se do dalšího kurzu odborné přípravy,

po přerušení se znovu zapsali do svého původního školního programu, nebo

získali přístup k formálnímu procesu potvrzení kompetencí, které nabyli.

U kategorie 5 navíc počet účastníků, kteří dosáhli výše uvedeného pozitivního výsledku a kteří mají nárok na příspěvek od regionu Auvergne-Rhône-Alpes (2).

Dosáhne-li účastník po absolvování odborné přípravy více než jednoho pozitivního výsledku, bude mu částka stanovená pro uvedenou odbornou přípravu vyplacena pouze jednou

Kategorie

Odvětví

Částka

1

Doprava, logistika a cestovní ruch

4 403

Bankovní a pojišťovací služby

Management, obchodní správa a zakládání podniků

Služby pro jednotlivce a komunity

2

Zdravotnictví a sociální péče, rekreační, kulturní a sportovní činnosti

5 214

Restaurační a hotelové služby, potravinářský průmysl

Obchod

Manipulace s jemnými materiály a dřevem; grafický průmysl

3

Stavebnictví a veřejné práce

7 853

Zpracovatelský průmysl

Mechanika, opracování kovů

Zemědělství, námořní hospodářství, rybolov

Komunikace, informace, umění a zábava

4

Údržba

9 605

Elektrotechnika a elektronika

IT a telekomunikace

5

Příspěvky

1 901

4.

Zvyšování kvalifikace a odborná příprava v rámci operačního programu „ESF La Réunion“ (CCI 2014FR05SFOP005) – prioritní osa 1. Podpora rozvoje znalostní, konkurenceschopné a inovativní společnosti

Poskytování odborné přípravy vedoucí k získání kvalifikace, dovedností nebo osvědčení

Veškeré způsobilé náklady operace

Počet ukončených měsíců (3) na jednoho účastníka, který v průběhu nebo na konci odborné přípravy dosáhl některého z těchto výsledků:

získal diplom, který je úředně potvrzen zastupující profesní organizací nebo úřadem státní správy,

získal během nebo na konci odborné přípravy osvědčení o nabytých kompetencích

kategorie

částka

A1

3 131

B1

4 277

C1

2 763

D1

2 470

D2

2 332

D3

3 465

E1

2 841

E2

3 392

E3

2 569

F1

2 319

F2

2 990

F3

2 910

G1

2 381

5.

Odborné vzdělávání pro dospělé určené k získání kvalifikace v rámci operačního programu „ESF La Réunion“(CCI 2014FR05SFOP005) – prioritní osa 1. Podpora rozvoje znalostní, konkurenceschopné a inovativní společnosti

Poskytování odborného vzdělávání vedoucího k přístupu ke kvalifikační nebo odborné přípravě

Veškeré způsobilé náklady operace

Počet ukončených měsíců na jednoho účastníka, který v průběhu nebo na konci odborné přípravy dosáhl některého z těchto výsledků:

získal během nebo na konci odborné přípravy osvědčení o nabytých kompetencích,

získal přístup k dalšímu kurzu odborné přípravy

kategorie

částka

H1

2 805

2.   Přizpůsobení částek

Částka jednotkových nákladů v bodě 1 je zčásti založena na standardní stupnici jednotkových nákladů financovaných výhradně Francií. Z uvedených 6 400 EUR odpovídá 1 600 EUR standardní stupnici jednotkových nákladů uvedené v „instruction ministérielle du 11 octobre 2013 relative ? l'expérimentation Garantie Jeunes prise pour l'application du décret 2013–80 du 1er octobre 2013 ainsi que par l'instruction ministérielle du 20 mars 2014“ k pokrytí nákladů vynaložených veřejnými službami zaměstnanosti mládeže „missions locales“ na koučink každého NEET vstupujícího do „Garantie Jeunes“.

Jednotkové náklady v bodě 1 členský stát aktualizuje v souladu s přizpůsobeními, provedenými podle vnitrostátních pravidel, standardní stupnice jednotkových nákladů ve výši 1 600 EUR zmíněné v odstavci 1 výše, která pokrývá náklady vynaložené veřejnými službami zaměstnanosti mládeže.

Částka jednotkových nákladů v bodech 2 a 3 je založena na cenách hodin odborné přípravy v příslušných oborech a zeměpisných oblastech v rámci veřejných zakázek. Tyto částky budou přizpůsobeny v okamžiku, kdy bude zopakována veřejná zakázka pro základní kurzy odborné přípravy, podle tohoto vzorce:

nová cena (bez DPH) = původní cena (bez DPH) × (0,5 + 0,5 × Sr/So)

Sr je index zaměstnaných osob INSEE (identifikátor 1567446) posledního měsíčního zveřejnění k datu přizpůsobení.

So je index zaměstnaných osob INSEE (identifikátor 1567446) měsíčního zveřejnění k datu podání nabídky na první přizpůsobení; v případě dalších přizpůsobení odkazuje na měsíční zveřejnění výročního data podání nabídky.

Částky jednotkových nákladů v bodech 4 a 5 mohou být přizpůsobeny na základě míry inflace na Réunionu (index INSEE) – referenční rok 2017.


(1)  Mladí lidé, kteří nejsou zaměstnaní ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy, kteří jsou zapojeni do operace podporované programem „PROGRAMME OPÉRATIONNEL NATIONAL POUR LA MISE EN ?UVRE DE L'INITIATIVE POUR L'EMPLOI DES JEUNES EN METROPOLE ET OUTRE-MER“.

(2)  Získání nároku na příspěvek je upraveno ve vyhlášce č. 88-368 ze dne 15. dubna 1988, ve znění vyhlášky č. 2002-1551 ze dne 23. prosince 2002.

(3)  Včetně měsíců ve školicím středisku nebo v rámci podnikového vzdělávání.


PŘÍLOHA II

„PŘÍLOHA III

Podmínky úhrady výdajů na základě standardních stupnic jednotkových nákladů pro Česko

1.   Definice standardních stupnic jednotkových nákladů

Druh operací

Název ukazatele

Kategorie nákladů (1)

Jednotka měření pro ukazatel

Částky

(v národní měně CZK, není-li uvedeno jinak)

1.

Zřízení nového zařízení péče o děti v rámci prioritní osy 1 operačního programu Zaměstnanost (2014CZ05M9OP001) a prioritní osy 4 operačního programu Praha – pól růstu (2014CZ16M2OP001)

Nově vytvořené místo v novém zařízení péče o děti

nákup vybavení pro zařízení péče o děti,

řízení fáze projektu se zaměřením na vytvoření zařízení

Počet nově vytvořených míst v novém zařízení péče o děti (2)

20 544 včetně DHP nebo 17 451 bez DPH

2.

Transformace stávajícího zařízení na dětskou skupinu v rámci prioritní osy 1 operačního programu Zaměstnanost (2014CZ05M9OP001) a prioritní osy 4 operačního programu Praha – pól růstu (2014CZ16M2OP001)

Transformované místo v dětské skupině (3)

nákup vybavení pro transformované zařízení,

nákup vyučovacích pomůcek,

řízení fáze projektu se zaměřením na transformaci zařízení

Počet transformovaných míst v dětské skupině (4)

9 891 včetně DHP nebo 8 642 bez DPH

3.

Provozování zařízení péče o děti v rámci prioritní osy 1 operačního programu Zaměstnanost (2014CZ05M9OP001) a prioritní osy 4 operačního programu Praha – pól růstu (2014CZ16M2OP001)

Obsazenost na místo v zařízení péče o děti

platy pedagogických a nepedagogických pracovníků,

provozování zařízení péče o děti,

řízení provozu

Míra obsazenosti (5)

730 (6)

4.

Zvyšování kvalifikace pečujících osob v rámci prioritní osy 1 operačního programu Zaměstnanost (2014CZ05M9OP001) a prioritní osy 4 operačního programu Praha – pól růstu (2014CZ16M2OP001)

Dosažení kvalifikace jakožto pečující osoby v zařízení péče o děti

odborné vzdělávání a zkoušky odborné kvalifikace

Počet osob, které obdrží osvědčení o odborné kvalifikaci jakožto pečující osoby v zařízení péče o děti

14 760

5.

Pronájem prostor zařízení péče o děti v rámci prioritní osy 1 operačního programu Zaměstnanost (2014CZ05M9OP001) a prioritní osy 4 operačního programu Praha – pól růstu (2014CZ16M2OP001)

Obsazenost na místo v zařízení péče o děti

pronájem prostor zařízení péče o děti

Míra obsazenosti (7)

64 (8)

6.

Další externí odborné školení zaměstnanců v rámci prioritní osy 1 operačního programu Zaměstnanost (2014CZ05M9OP001)

Jedna hodina (60 minut) účasti zaměstnance na kurzu externího školení týkajícího se obecných informačních technologií (IT)

Veškeré způsobilé náklady, včetně:

přímých nákladů na poskytování školení,

nepřímých nákladů,

mezd účastníků

Počet absolvovaných hodin na jednoho zaměstnance

324

7.

Další externí odborné školení zaměstnanců v rámci prioritní osy 1 operačního programu Zaměstnanost (2014CZ05M9OP001)

Jedna hodina (60 minut) účasti zaměstnance na kurzu externího školení týkajícího se sociálních a manažerských dovedností

Veškeré způsobilé náklady, včetně:

přímých nákladů na poskytování školení,

nepřímých nákladů,

mezd účastníků

Počet absolvovaných hodin na jednoho zaměstnance

593

8.

Další externí odborné školení zaměstnanců v rámci prioritní osy 1 operačního programu Zaměstnanost (2014CZ05M9OP001)

Jedna hodina (60 minut) účasti zaměstnance na externích jazykových kurzech

Veškeré způsobilé náklady, včetně:

přímých nákladů na poskytování školení,

nepřímých nákladů,

mezd účastníků

Počet absolvovaných hodin na jednoho zaměstnance

230

9.

Další externí odborné školení zaměstnanců v rámci prioritní osy 1 operačního programu Zaměstnanost (2014CZ05M9OP001)

Jedna hodina (60 minut) účasti zaměstnance na kurzu odborného školení týkajícího se specializovaných informačních technologií

Veškeré způsobilé náklady, včetně:

přímých nákladů na poskytování školení,

nepřímých nákladů,

mezd účastníků

Počet absolvovaných hodin na jednoho zaměstnance

609

10.

Další externí odborné školení zaměstnanců v rámci prioritní osy 1 operačního programu Zaměstnanost (2014CZ05M9OP001)

Jedna hodina (60 minut) účasti zaměstnance na kurzu externího školení týkajícího se účetnictví, ekonomie a práva

Veškeré způsobilé náklady, včetně:

přímých nákladů na poskytování školení,

nepřímých nákladů,

mezd účastníků

Počet absolvovaných hodin na jednoho zaměstnance

436

11.

Další externí odborné školení zaměstnanců v rámci prioritní osy 1 operačního programu Zaměstnanost (2014CZ05M9OP001)

Jedna hodina (60 minut) účasti zaměstnance na externím technickém a jiném odborném školení

Veškeré způsobilé náklady, včetně:

přímých nákladů na poskytování školení,

nepřímých nákladů,

mezd účastníků

Počet absolvovaných hodin na jednoho zaměstnance

252

12.

Další interní (9) odborné školení zaměstnanců v rámci prioritní osy 1 operačního programu Zaměstnanost (2014CZ05M9OP001)

Jedna hodina (60 minut) účasti zaměstnance na školicím kurzu poskytovaném interním školitelem v těchto oblastech:

obecné informační technologie (IT)

sociální a manažerské dovednosti

jazyky

specializované IT

účetnictví, ekonomie a právo

technické a jiné odborné kurzy

Veškeré způsobilé náklady, včetně:

přímých nákladů na zaměstnance,

nepřímých nákladů,

mezd účastníků

Počet absolvovaných hodin na jednoho zaměstnance

144

13.

Podpora poskytovaná dočasnými zaměstnanci školám/vzdělávacím zařízením v rámci prioritní osy 3 operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (2014CZ05M2OP001)

0,1 ekvivalentu plného pracovního úvazku (FTE) odpracovaného za měsíc jako školní psycholog a/nebo jako specializovaný školní pedagog

Veškeré způsobilé náklady, včetně přímých nákladů na zaměstnance

Počet 0,1 FTE odpracovaného za měsíc

5 871

14.

Podpora poskytovaná dočasnými zaměstnanci školám/vzdělávacím zařízením v rámci prioritní osy 3 operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (2014CZ05M2OP001)

0,1 FTE odpracovaného za měsíc jako školní asistent a/nebo sociální pedagog

Veškeré způsobilé náklady, včetně přímých nákladů na zaměstnance

Počet 0,1 FTE odpracovaného za měsíc

Školní asistent: 3 617

Sociální pedagog: 4 849

15.

Podpora poskytovaná dočasnými zaměstnanci školám/vzdělávacím zařízením v rámci prioritní osy 3 operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (2014CZ05M2OP001)

0,1 FTE odpracovaných za měsíc jako chůva

Veškeré způsobilé náklady, včetně přímých nákladů na zaměstnance

Počet 0,1 FTE odpracovaného za měsíc

3 402

16.

Zajišťování mimoškolních aktivit pro děti/žáky, u nichž existuje riziko neúspěchu ve škole, v rámci prioritní osy 3 operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (2014CZ05M2OP001) a prioritní osy 4 operačního programu Praha – pól růstu (2014CZ16M2OP001)

Zajištění bloku 16 lekcí v oblasti mimoškolních aktivit o délce 90 minut na každou lekci pro skupiny nejméně 6 dětí/žáků, z nichž u 2 existuje riziko neúspěchu ve škole

Veškeré způsobilé náklady, včetně přímých nákladů na zaměstnance

Počet dokončených bloků 16 lekcí o délce 90 minut pro skupiny nejméně 6 dětí/žáků, z nichž u 2 existuje riziko neúspěchu ve škole

17 833

17.

Podpora žáků, u nichž existuje riziko neúspěchu ve škole, prostřednictvím doučování v rámci prioritní osy 3 operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (2014CZ05M2OP001) a prioritní osy 4 operačního programu Praha – pól růstu (2014CZ16M2OP001)

Zajištění bloku 16 hodin doučování pro skupinu nejméně 3 zapsaných žáků, u nichž existuje riziko neúspěchu ve škole

Veškeré způsobilé náklady, včetně přímých nákladů na zaměstnance

Počet dokončených bloků 16 hodin zajištěných pro skupinu nejméně 3 zapsaných žáků, u nichž existuje riziko neúspěchu ve škole

8 917

18.

Profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím strukturovaných školicích kurzů v rámci prioritní osy 3 operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (2014CZ05M2OP001) a prioritní osy 4 operačního programu Praha – pól růstu (2014CZ16M2OP001)

Počet hodin odborné přípravy zajištěných pro pedagogy

Veškeré způsobilé náklady, včetně přímých nákladů na poskytování školení

Počet absolvovaných hodin odborné přípravy na jednoho pedagoga

1)

435 v případě odborné přípravy v rámci řádných vyučovacích hodin

2)

170 v případě odborné přípravy v době mimo řádné vyučovací hodiny

19.

Poskytování informací pro rodiče na schůzkách v rámci prioritní osy 3 operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (2014CZ05M2OP001) a prioritní osy 4 operačního programu Praha – pól růstu (2014CZ16M2OP001)

Tematická setkání s nejméně osmi rodiči o délce nejméně dvě hodiny (120 minut)

Veškeré způsobilé náklady, včetně přímých nákladů na zaměstnance

Počet tematických setkání s nejméně osmi rodiči o délce nejméně dvě hodiny (120 minut)

3 872

20.

Profesní rozvoj pedagogů ve školách a vzdělávacích zařízeních v rámci prioritní osy 3 operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (2014CZ05M2OP001)

Blok 30 hodin externího poradenství/odborného vedení pro skupinu 3 až 8 pedagogů

Veškeré způsobilé náklady, včetně přímých nákladů na zaměstnance

Počet dokončených bloků 30 hodin poradenství/odborného vedení pro skupinu 3 až 8 pedagogů

31 191

21.

Profesní rozvoj pedagogů ve školách a vzdělávacích zařízeních v rámci prioritní osy 3 operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (2014CZ05M2OP001)

Cyklus odborné přípravy o délce 15 hodin strukturované praktické stáže (job-shadowing) pedagoga

Veškeré způsobilé náklady, včetně přímých nákladů na zaměstnance

Počet dokončených cyklů odborné přípravy o délce 15 hodin na pedagoga, který absolvuje strukturovanou návštěvu u jiného pedagoga v jiné škole

4 505

22.

Profesní rozvoj pedagogů ve školách a vzdělávacích zařízeních v rámci prioritní osy 3 operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (2014CZ05M2OP001)

Cyklus 10 hodin odborné přípravy prostřednictvím vzájemné spolupráce zahrnující nejméně 3 pedagogy.

Veškeré způsobilé náklady, včetně přímých nákladů na zaměstnance

Počet dokončených cyklů odborné přípravy o délce 10 hodin zahrnujících skupinu nejméně 3 pedagogů

8 456

23.

Profesní rozvoj pedagogů ve školách/vzdělávacích zařízeních v rámci prioritní osy 3 operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (2014CZ05M2OP001)

Výuka v tandemu (10) o délce 2,75 hodiny

Veškeré způsobilé náklady, včetně přímých nákladů na zaměstnance

Počet absolvovaných hodin výuky v tandemu

815

24.

Profesní rozvoj pedagogů ve školách/vzdělávacích zařízeních v rámci prioritní osy 3 operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (2014CZ05M2OP001)

Cyklus 19 hodin vzájemné spolupráce a učení se za účasti odborníka a 2 pedagogů

Veškeré způsobilé náklady, včetně přímých nákladů na zaměstnance

Počet dokončených cyklů o délce 19 hodin za účasti odborníka a 2 pedagogů

5 637

25.

Služby profesního poradenství ve školách a spolupráce mezi školami a zaměstnavateli v rámci prioritní osy 3 operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (2014CZ05M2OP001)

0,1 FTE odpracovaného za měsíc jako profesní poradce a/nebo koordinátor spolupráce mezi školou a zaměstnavateli

Veškeré způsobilé náklady, včetně přímých nákladů na zaměstnance

Počet 0,1 FTE odpracovaného za měsíc

4 942

26.

Profesní rozvoj pedagogů ve školách/vzdělávacích zařízeních v rámci prioritní osy 3 operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (2014CZ05M2OP001)

Cyklus odborné přípravy o délce 8,5 hodiny zahrnující strukturovanou praktickou stáž (job-shadowing) pedagoga a mentora

Veškeré způsobilé náklady, včetně přímých nákladů na zaměstnance

Počet dokončených cyklů odborné přípravy o délce 8,5 hodiny na strukturovanou návštěvu instituce/společnosti/zařízení

2 395

27.

Rozvoj odborné způsobilosti pedagogů v rámci prioritní osy 3 operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (2014CZ05M2OP001) a prioritní osy 4 operačního programu Praha – pól růstu (2014CZ16M2OP001)

Cyklus odborné přípravy o délce 3,75 hodiny nebo čtyři cykly o délce 3,75 hodiny zahrnující pedagoga a odborníka včetně odborníka na IKT

Veškeré způsobilé náklady, včetně přímých nákladů na zaměstnance

Počet dokončených cyklů odborné přípravy o délce 3,75 hodiny zahrnujících pedagoga a odborníka včetně odborníka na IKT

Jeden cyklus: 1 103

Čtyři cykly: 4 412

28.

Mobilita výzkumných pracovníků v rámci prioritní osy 2 operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (2014CZ05M2OP001)

Měsíce mobility na výzkumného pracovníka

Veškeré způsobilé náklady operace

Počet měsíců mobility na výzkumného pracovníka

Složky

Částka (11) (v EUR)

Příspěvek na bydlení (pro příchozí mobilitu do CZ)

Pomocný výzkumný pracovník

2 674

Hlavní výzkumný pracovník

3 990

Výše příspěvku na bydlení pro výjezdní mobilitu z CZ se vypočítá vynásobením částek pro příchozí mobilitu příslušnými opravnými koeficienty, které jsou uvedeny v bodě 3, podle země určení.

Příspěvek na mobilitu

600

Rodinné přídavky

500

Náklady na výzkum, odbornou přípravu a vytváření sítí

800

Náklady na řízení a nepřímé náklady

650

29.

Podpora žáků s odlišným mateřským jazykem, učitelů nebo rodičů prostřednictvím asistence interkulturního pracovníka nebo bilingvního asistenta podle prioritní osy 4 operačního programu Praha – pól růstu (2014CZ16M2OP001)

1)

0,1 FTE odpracovaného za měsíc interkulturním pracovníkem (12) nebo bilingvním asistentem

2)

Jedna hodina (60 minut) odpracovaná interkulturním pracovníkem (13)

Veškeré způsobilé náklady operace

1)

Počet 0,1 FTE odpracovaného interkulturním pracovníkem nebo bilingvním asistentem za měsíc

2)

Počet hodin odpracovaných interkulturním pracovníkem

1)

Interkulturní pracovník: 5 373

Bilingvní asistent: 4 464

2)

Interkulturní pracovník: 308

30.

Projekty nadnárodní mobility pro účely odborné přípravy pedagogických pracovníků podle prioritní osy 4 „Vzdělávání a odborné vzdělávání a podpora zaměstnanosti“ operačního programu Praha – pól růstu (2014CZ16M2OP001)

Čtyřdenní stáž pro pedagogické pracovníky ve škole v jiném evropském státě zahrnující alespoň 24 hodin vzdělávací činnosti

Veškeré způsobilé náklady operace:

1)

platy účastníků;

2)

náklady spojené s organizací stáže v hostitelské a vysílající škole;

3)

cestovní výdaje a náklady na pobyt

Počet čtyřdenních stáží, kterých se zúčastnili pedagogičtí pracovníci ve škole v jiném evropském státě

1)

5 087

2)

350 EUR

3)

K těmto částkám pro každou čtyřdenní stáž lze přidat částku na účastníka, která pokrývá cestovní výdaje a náklady na pobyt, takto:

Cestovní výdaje vypočtené podle vzdálenosti (14):

 

Částka

10–99 km:

20 EUR

100–499 km:

180 EUR

500–1 999 km:

275 EUR

2 000 –2 999 km:

360 EUR

3 000 –3 999 km:

530 EUR

4 000 –7 999 km:

820 EUR

8 000 km a více:

1 300 EUR

Náklady na pobyt podle jednotlivých zemí:

 

Částka

Dánsko, Irsko, Norsko, Švédsko, Spojené království

448 EUR

Belgie, Bulharsko, Řecko, Francie, Itálie, Kypr, Lucembursko, Maďarsko, Rakousko, Polsko, Rumunsko, Finsko

392 EUR

Německo, Španělsko, Lotyšsko, Malta, Portugalsko, Slovensko

336 EUR

Estonsko, Chorvatsko, Litva, Slovinsko

280 EUR

31.

Rozvoj dovedností v oblasti informačních a komunikačních technologií (IKT) žáků a pracovníků ve školách/vzdělávacích zařízeních v rámci prioritní osy 3 operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (2014CZ05M2OP001)

Lekce o délce 45 minut s využíváním nástrojů IKT pro nejméně 10 žáků, z nichž alespoň u 3 existuje riziko neúspěchu ve škole

Veškeré způsobilé náklady operace včetně přímých nákladů na IKT a přímých nákladů na zaměstnance

Počet lekcí o délce 45 minut pro nejméně 10 žáků, z nichž alespoň u 3 existuje riziko neúspěchu ve škole

2 000

32.

Profesní rozvoj pedagogů v rámci prioritní osy 3 operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (2014CZ05M2OP001)

Projektový den kooperativní výuky poskytované pedagogy

Veškeré způsobilé náklady, včetně cestovních výdajů a přímých nákladů na zaměstnance

Počet projektových dní kooperativní výuky, které splňují tyto požadavky:

sestávají ze 4 lekcí o délce lekce 45 minut výuky mimo obvyklé školní prostředí,

jsou určeny pro skupinu nejméně 10 studentů, z nichž alespoň u 3 existuje riziko neúspěchu ve škole, a jsou doplněny společnou přípravou a reflexí o délce alespoň 60 minut

6 477

2.   Přizpůsobení částek

Sazba jednotkových nákladů v bodech 6–11 může být přizpůsobena tak, že se nahradí původní sazba minimální mzdy v rámci výpočetní metody, která sestává z minimální mzdy, nákladů na poskytování odborné přípravy a z nepřímých nákladů.

Sazba jednotkových nákladů v bodě 12 může být přizpůsobena tak, že se nahradí původní přímé náklady na zaměstnance, včetně příspěvků na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, a/nebo mzdy účastníků, včetně příspěvků na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, ve výpočetní metodě, která sestává z přímých nákladů na zaměstnance, včetně příspěvků na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, a/nebo mezd účastníků, včetně příspěvků na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění.

Sazba jednotkových nákladů v bodech 13–17, 19–27 a 29 může být přizpůsobena tak, že se nahradí původní přímé náklady na zaměstnance, včetně příspěvků na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, ve výpočetní metodě, která sestává z přímých nákladů na zaměstnance, včetně příspěvků na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, plus nepřímých nákladů.

Sazba jednotkových nákladů v bodě 18 může být přizpůsobena tak, že se nahradí platy účastníků, včetně příspěvků na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, ve výpočetní metodě, která sestává z nákladů na poskytování odborné přípravy plus platů účastníků, včetně příspěvků na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, plus nepřímých nákladů.

Sazby jednotkových nákladů v bodě 28 mohou být přizpůsobeny tak, že se nahradí částky za příspěvek na bydlení, příspěvek na mobilitu, rodinné přídavky, náklady na výzkum, odbornou přípravu a vytváření sítí a náklady na řízení a nepřímé náklady.

Sazba jednotkových nákladů v bodě 30 může být přizpůsobena tak, že se nahradí původní přímé náklady na zaměstnance, včetně příspěvků na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, náklady spojené s organizací stáže v hostitelské a vysílající škole a cestovní výdaje a náklady na pobyt ve výpočetní metodě, která sestává z přímých nákladů na zaměstnance, včetně příspěvků na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, nákladů spojených s organizací stáže v hostitelské a vysílající škole a cestovních výdajů a nákladů na pobyt.

Sazba jednotkových nákladů v bodě 32 může být přizpůsobena tak, že se nahradí částka na pokrytí cestovních výdajů v rámci výpočetní metody, která sestává z přímých nákladů na cestu plus z přímých nákladů na zaměstnance plus nepřímých nákladů.

Přizpůsobení se provádějí na základě aktualizovaných údajů takto:

u minimální mzdy přizpůsobení minimální mzdy stanovené podle nařízení vlády č. 567/2006 Sb.,

u příspěvků na sociální zabezpečení přizpůsobení příspěvků zaměstnavatele na sociální zabezpečení stanovených v zákoně č. 589/1992 Sb. o sociálním zabezpečení a

u příspěvků na zdravotní pojištění přizpůsobení příspěvků zaměstnavatele na zdravotní pojištění stanovených v zákoně č. 592/1992 Sb. o pojistném na zdravotní pojištění,

u průměrných platů ke stanovení nákladů na mzdy/zaměstnance změny posledních zveřejněných ročních údajů pro příslušné kategorie uvedené v Informačním systému o průměrném výdělku (www.ISPV.cz),

u příspěvku na bydlení, příspěvku na mobilitu, rodinných přídavků, nákladů na výzkum, odbornou přípravu a vytváření sítí a nákladů na řízení a nepřímých nákladů přizpůsobení sazbám pro program Horizont 2020 – akce „Marie Skłodowska-Curie“, jak jsou zveřejněny na https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/,

u cestovních výdajů, nákladů na pobyt a nákladů spojených s organizací v rámci jednotkových nákladů uvedených v bodě 30 přizpůsobení částkám za cestovní výdaje a náklady spojené s organizací a za individuální podporu stanoveným Evropskou komisí pro klíčovou akci 1 (projekty mobility) v rámci programu Erasmus+ (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/),

u cestovních výdajů v rámci jednotkových nákladů uvedených v bodě 32 přizpůsobení částkám na cestovní výdaje v rozmezí 10 až 99 kilometrů podle „kalkulačky vzdáleností“ programu Erasmus+ (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_cs).

3.   Tabulka koeficientů pro výjezdní mobilitu výzkumných pracovníků

Země

Opravný koeficient

 

Země

Opravný koeficient

Albánie

0,908

 

Lotyšsko

0,906

Argentina

0,698

 

Lucembursko

1,193

Austrálie

1,253

 

Maďarsko

0,909

Belgie

1,193

 

Severní Makedonie

0,816

Bosna a Hercegovina

0,878

 

Malta

1,069

Brazílie

1,098

 

Mexiko

0,840

Bulharsko

0,853

 

Moldavská republika

0,729

Černá Hora

0,798

 

Německo

1,179

Česko

1,000

 

Nizozemsko

1,245

Čína

1,014

 

Norsko

1,574

Dánsko

1,615

 

Polsko

0,912

Estonsko

0,934

 

Portugalsko

1,063

Faerské ostrovy

1,600

 

Rakousko

1,251

Finsko

1,391

 

Srbsko

0,801

Francie

1,325

 

Rumunsko

0,815

Chorvatsko

1,163

 

Rusko

1,378

Indie

0,630

 

Řecko

1,106

Indonésie

0,899

 

Slovensko

0,986

Irsko

1,354

 

Slovinsko

1,027

Itálie

1,273

 

Španělsko

1,165

Izrael

1,297

 

Švédsko

1,333

Japonsko

1,383

 

Švýcarsko

1,350

Jihoafrická republika

0,666

 

Turecko

1,033

Jižní Korea

1,255

 

Ukrajina

1,101

Kanada

1,031

 

Spojené státy americké

1,186

Kypr

1,095

 

Spojené království

1,436

Litva

0,872

 

Vietnam

0,610


(1)  V případě jednotkových nákladů v bodech 1–5 uvedené kategorie nákladů pokrývají všechny náklady spojené s danou operací, vyjma druhů operací 1 a 2, které mohou rovněž zahrnovat další kategorie nákladů.

(2)  Jde o nové místo, které je zahrnuto do kapacity nového zařízení péče o děti podle vnitrostátních předpisů a které má doklad o vybavenosti pro každé nově poskytované místo.

(3)  Dětskou skupinou se rozumí zařízení registrované jako dětská skupina podle vnitrostátních právních předpisů o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.

(4)  Jde o místo v existujícím zařízení, které bylo nově zaregistrováno jako dětská skupina v souladu s vnitrostátními předpisy a zahrnuto do oficiální kapacity uvedené skupiny a které má doklad o vybavenosti pro každé místo.

(5)  Míra obsazenosti se definuje jako počet dětí navštěvujících dané zařízení péče o děti na každý půlden v průběhu 6 měsíců, vyděleno maximální kapacitou zařízení na půl dne v průběhu 6 měsíců, násobeno 100.

(6)  Tato částka se vyplácí za každý procentní bod obsazenosti na místo až do 75 procentních bodů po období 6 měsíců. Je-li míra obsazenosti nižší než 20 %, k úhradě nedojde.

(7)  Míra obsazenosti se definuje jako počet dětí navštěvujících dané zařízení péče o děti na každý půlden v průběhu 6 měsíců, vyděleno maximální kapacitou zařízení na půl dne v průběhu 6 měsíců, násobeno 100.

(8)  Tato částka se vyplácí za každý procentní bod obsazenosti na místo až do 75 procentních bodů po období 6 měsíců. Je-li míra obsazenosti nižší než 20 %, k úhradě nedojde.

(9)  Interní školení je školení poskytované interním školitelem.

(10)  Výukou v tandemu se rozumí spolupráce dvou pedagogů, kteří se vzájemně podporují ve svém odborném rozvoji prostřednictvím společného plánování, provádění a reflektování metod výuky ve třídě.

(11)  Celková částka na účastníka bude záviset na povaze jednotlivých případů mobility a na uplatnitelnosti jednotlivých uvedených složek.

(12)  Tento ukazatel se použije pro interkulturní pracovníky nebo bilingvní asistenty, které škola zaměstnává na plný nebo částečný úvazek.

(13)  Tento ukazatel se použije pro externí interkulturní pracovníky, jejichž služby si škola najímá na základě hodinové sazby.

(14)  Na základě cestovní vzdálenosti účastníka. Cestovní vzdálenost se vypočítá pomocí kalkulačky vzdáleností, která je k dispozici na této stránce Evropské komise: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_cs.htm


PŘÍLOHA III

„PŘÍLOHA V

Podmínky úhrady výdajů na základě standardních stupnic jednotkových nákladů a paušálních částek pro Maltu

1.   Definice standardních stupnic jednotkových nákladů

Druh operací

Název ukazatele

Kategorie nákladů

Jednotka měření pro ukazatele

Částky

(v EUR)

1.

Podpora zaměstnanosti (režim A2E) v rámci prioritní osy 1 operačního programu ESF II – Investice do lidského kapitálu s cílem vytvořit více příležitostí a přispět k blahobytu společnosti (2014MT05SFOP001)

Podpora zaměstnanosti vyplácená týdně pracovníkům, kteří jsou znevýhodněni, vážně znevýhodněni nebo se zdravotním postižením (1)

Všechny náklady týkající se podpory zaměstnanosti

Počet týdnů v zaměstnání na zaměstnance

1.

Znevýhodněný pracovník – 85 EUR týdně po dobu nejvýše 52 týdnů

2.

Vážně znevýhodněný pracovník – 85 EUR týdně po dobu nejvýše 104 týdnů

3.

Pracovník se zdravotním postižením – 125 EUR týdně po dobu nejvýše 156 týdnů

2.

Podpora na vzdělávání (Program investic do dovedností) pro podniky v soukromém sektoru v rámci prioritní osy 3 operačního programu ESF II – Investice do lidského kapitálu s cílem vytvořit více příležitostí a přispět k blahobytu společnosti (2014MT05SFOP001)

Účast na jedné hodině akreditovaného či neakreditovaného externího školení

Přímé náklady na poskytování externího školení

Počet absolvovaných hodin na jednoho účastníka

25

3.

Podpora na vzdělávání (Program investic do dovedností) pro podniky v soukromém sektoru v rámci prioritní osy 3 operačního programu ESF II – Investice do lidského kapitálu s cílem vytvořit více příležitostí a přispět k blahobytu společnosti (2014MT05SFOP001)

Poskytování jedné hodiny akreditovaného či neakreditovaného interního školení

Náklady na plat interního školitele

Počet absolvovaných hodin poskytovaného školení na jednoho školitele

4,90

4.

Podpora na vzdělávání (Program investic do dovedností) pro podniky v soukromém sektoru v rámci prioritní osy 3 operačního programu ESF II – Investice do lidského kapitálu s cílem vytvořit více příležitostí a přispět k blahobytu společnosti (2014MT05SFOP001)

Účast na jedné hodině akreditovaného či neakreditovaného interního nebo externího školení

Náklady na plat účastníka

Počet absolvovaných hodin na jednoho účastníka

4,90

5.

Odborná příprava a praxe v rámci záruk pro mladé lidi, prioritní osy 1, investiční priority 8ii operačního programu OP 2014MT05SFOP001

1)

Mladí do 25 let, kteří získali zprávu o profilaci

Veškeré způsobilé náklady operace

1)

Počet mladých do 25 let, kteří získali zprávu o profilaci

1)

zpráva o profilaci: 2 000,60

2)

Mladí do 25 let, kteří absolvovali odbornou přípravu

2)

Počet mladých do 25 let, kteří získali osvědčení o absolvování odborné přípravy

2)

osvědčení o absolvování odborné přípravy: 1 714,80

3)

Mladí do 25 let, kteří absolvovali odbornou praxi

3)

Počet mladých do 25 let, kteří získali osvědčení o absolvování odborné praxe

3)

osvědčení o absolvování odborné praxe: 2 000,60

6.

Odborná příprava v oblasti IT v rámci záruk pro mladé lidi, prioritní osy 1, investiční priority 8ii operačního programu OP 2014MT05SFOP001

1)

Mladí do 25 let, kteří zahájili IT kurz úrovně 2 podle maltského kvalifikačního rámce (Malta Qualifications Framework, MQF) (2) poskytovaný v rámci Programu alternativního vzdělávání (Aternative Learning Programme, ALP)

Veškeré způsobilé náklady operace

1)

Počet mladých do 25 let, kteří zahájili IT kurz úrovně 2 podle MQF poskytovaný v rámci ALP

1)

Zahájení odborné přípravy v oblasti IT: 226,50

2)

Mladí do 25 let, kteří dokončili IT kurz úrovně 2 podle MQF poskytovaný v rámci ALP

2)

Počet mladých do 25 let, kteří získali osvědčení o absolvování IT kurzu úrovně 2 podle MQF poskytovaného v rámci ALP

2)

Osvědčení o absolvování odborné přípravy v oblasti IT: 528,50

7.

Odborná příprava v oblasti IT (Evropský počítačový řidičský průkaz) v rámci záruk pro mladé lidi, prioritní osy 1, investiční priority 8ii operačního programu OP 2014MT05SFOP001

1)

Mladí do 25 let, kteří zahájili standardní kurz Evropského počítačového řidičského průkazu (ECDL) úrovně 3 podle MQF (3) poskytovaný v rámci Programu alternativního vzdělávání (Aternative Learning Programme, ALP)

Veškeré způsobilé náklady operace

1)

Počet mladých do 25 let, kteří zahájili standardní kurz ECDL úrovně 3 podle MQF poskytovaný v rámci ALP

1)

Zahájení kurzu ECDL: 114,60

2)

Mladí do 25 let, kteří dokončili standardní kurz ECDL úrovně 3 podle MQF poskytovaný v rámci ALP

2)

Počet mladých do 25 let, kteří získali osvědčení o absolvování standardního kurzu ECDL úrovně 3 podle MQF poskytovaného v rámci ALP

2)

Osvědčení o absolvování kurzu ECDL: 267,40

8.

Prevenční kurzy pro maltskou College for Arts, Science and Technology (MCAST) v rámci záruk pro mladé lidi, prioritní osy 1, investiční priority 8ii operačního programu OP 2014MT05SFOP001

(1)

Mladí do 25 let, kteří zahájili prevenční kurz na MCAST

Veškeré způsobilé náklady operace

1)

Počet mladých do 25 let, kteří zahájili prevenční kurz na MCAST

1)

Zahájení prevenčního kurzu na MCAST: 90,90

(2)

Mladí do 25 let, kteří absolvovali zkoušku na MCAST po absolvování prevenčního kurzu

2)

Počet mladých do 25 let, kteří absolvovali zkoušku na MCAST po absolvování prevenčního kurzu

2)

Absolvování zkoušky na MCAST: 181,80

(3)

Mladí do 25 let, kteří v následujícím akademickém roce pokračují v řádném studiu na MCAST nebo získají osvědčení, že složili závěrečnou zkoušku na MCAST a dosáhli úplné kvalifikace

3)

Počet mladých lidí, kteří v následujícím akademickém roce pokračují v řádném studiu na MCAST nebo získají osvědčení, že složili závěrečnou zkoušku na MCAST a dosáhli úplné kvalifikace

3)

Složení zkoušky na MCAST a pokračování v řádném studiu nebo dosažení úplné kvalifikace: 30,30

9.

Prevenční kurzy pro získání osvědčení o sekundárním vzdělání (Secondary Education Certificate, SEC) Ministerstva pro vzdělávání a zaměstnanost (MEDE) v rámci záruk pro mladé lidi, prioritní osy 1, investiční priority 8ii operačního programu OP 2014MT05SFOP001

1)

Mladí do 25 let, kteří zahájili prevenční kurz MEDE/SEC

Veškeré způsobilé náklady operace

1)

Počet mladých do 25 let, kteří zahájili prevenční kurz MEDE/SEC

1)

Zahájení prevenčního kurzu MEDE/SEC: 88,50

2)

Mladí do 25 let, kteří absolvovali zkoušku MEDE/SEC po absolvování prevenčního kurzu

2)

Počet mladých do 25 let, kteří absolvovali zkoušku MEDE/SEC po absolvování prevenčního kurzu

2)

Účast na zkoušce MEDE/SEC: 162,25

3)

Mladí, kteří složili zkoušku MEDE/SEC s lepším hodnocením než dříve

3)

Počet mladých, kteří složili zkoušku MEDE/SEC s lepším hodnocením než dříve

3)

Složení zkoušky MEDE/SEC s lepším hodnocením než dříve: 44,25

2.   Přizpůsobení částek

Jednotkové náklady v bodě 1 mohou být přizpůsobeny tak, že se nahradí původní minimální mzda a/nebo statutární prémie a/nebo týdenní dávky a/nebo příspěvky na sociální zabezpečení v rámci výpočetní metody, která sestává z nejnižší týdenní sazby národní minimální mzdy pro daný rok, statutární prémie, týdenních dávek a příspěvků na sociální zabezpečení, a tento výsledek se vydělí číslem 2.

Jednotkové náklady v bodě 2 mohou být přizpůsobeny tak, že se na jednotlivé sazby použije roční míra inflace. Od roku 2017 to lze pro daný rok N provést použitím míry inflace pro rok N – 1 zveřejněné maltským národním statistickým úřadem na internetové adrese: https://nso.gov.mt/en/nso/Selected_Indicators/Retail_Price_Index/Pages/Index-of-Inflation.aspx

Jednotkové náklady v bodech 3–4 mohou být přizpůsobeny tak, že se nahradí původní národní minimální mzda pro osoby ve věku 18 let či více a/nebo statutární prémie a/nebo týdenní dávky a/nebo příspěvky na sociální zabezpečení v rámci výpočetní metody, která sestává z hodinové sazby národní minimální mzdy pro osoby ve věku 18 let či více pro daný rok, statutárních prémií, týdenních dávek a příspěvků na sociální zabezpečení.

Přizpůsobení se provádějí na základě aktualizovaných údajů takto:

Národní minimální mzda je stanovena podle vnitrostátního sekundárního předpisu č. 452.71 (nařízení o národní minimální mzdě).

Statutární prémie, týdenní dávky a příspěvky na sociální zabezpečení jsou stanoveny v kapitole 452 maltských právních předpisů, konkrétně v zákoně o zaměstnanosti a pracovněprávních vztazích.

Jednotkové náklady v bodech 5–9 mohou být přizpůsobeny podle nákladů inflace na národní úrovni pro příslušný rok, ve kterém se zásah uskutečňuje. Roční míry inflace zveřejňuje národní statistický úřad na internetové adrese: https://nso.gov.mt/en/nso/Selected_Indicators/Retail_Price_Index/Pages/Index-of-Inflation.aspx.“

3.   Definice paušálních částek

Druh operací

Název ukazatele

Kategorie nákladů

Jednotka měření pro ukazatele

Částky

(v EUR)

Všechny operace operačního programu 2014MT05SFOP001

Nové celkové výdaje zahrnuté v žádosti o platbu (tj. celkové způsobilé výdaje zahrnuté v žádosti o platbu, které dosud nebyly zohledněny pro výpočet splátky ve výši 100 000 EUR) na pokrytí nepřímých nákladů operace

Nepřímé náklady

Splátky ve výši 100 000 EUR nových celkových výdajů na skupinu (4) operací zahrnutých v žádosti o platbu zaslané Evropské komisi

Viz bod 4.

4.   Částky

Druh subjektu

Veřejný subjekt

Ministerstvo/Rezort

Nevládní organizace

Veřejné služby zaměstnanosti

Velikost projektu

Velký

8 000 EUR

8 000 EUR

/

25 000 EUR

Střední

25 000 EUR

25 000 EUR

/

25 000 EUR

Malý

25 000 EUR

25 000 EUR

25 000 EUR

25 000 EUR

5.   Přizpůsobení částek

Nevztahuje se na tento návrh.


(1)  Podle definice v nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem (Úř. věst. L 187, 26.6.2014, s. 1).

(2)  https://ncfhe.gov.mt/en/Pages/MQF.aspx

(3)  http://ecdl.org

(4)  Operace jsou seskupeny podle druhů příjemců a velikosti projektu. Operace s celkovým rozpočtem projektu dohodnutým podpisem původní grantové dohody nižším než 750 000 EUR jsou malé operace, operace s rozpočtem od 750 000 EUR do 3 000 000 EUR jsou středně velké operace a operace s rozpočtem ve výši 3 000 000 EUR nebo vyšším jsou velké operace.


PŘÍLOHA IV

„PŘÍLOHA VI

Podmínky úhrady výdajů na základě standardních stupnic jednotkových nákladů pro Itálii

1.   Definice standardních stupnic jednotkových nákladů

Druh operací

Název ukazatele

Kategorie nákladů

Jednotka měření pro ukazatele

Částky

(v EUR)

1.

Opatření 1.B národního operačního programu Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí (2014IT05M9OP001) a podobné operace (1) v rámci:

POR Abruzzo 2014IT05SFOP009

POR Basilicata 2014IT05SFOP016

PO Bolzano 2014IT05SFOP017

POR Calabria 2014IT16M2OP006

POR Campania 2014IT05SFOP020

POR Emilia Romagna 2014IT05SFOP003

POR Friuli VG 2014IT05SFOP004

POR Lazio 2014IT05SFOP005

POR Liguria 2014IT05SFOP006

POR Molise 2014IT16M2OP001

POR Piemonte 2014IT05SFOP013

POR Puglia 2014IT16M2OP002

POR Sardegna 2014IT05SFOP021

POR Sicilia 2014IT05SFOP014

PO Trento 2014IT05SFOP018

POR Umbria 2014IT05SFOP010

POR Valle D'Aosta 2014IT05SFOP011

PON SPAO 2014IT05SFOP002

POR Toscana FSE 2014IT05SFOP015

Hodinová sazba pro podporu 1. úrovně vedení

Veškeré způsobilé náklady, včetně přímých nákladů na zaměstnance

Počet hodin poskytované podpory 1. úrovně vedení

34,00

2.

Opatření 1.C národního operačního programu Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí (2014IT05M9OP001) a podobné operace (2) v rámci:

POR Abruzzo 2014IT05SFOP009

POR Basilicata 2014IT05SFOP016

PO Bolzano 2014IT05SFOP017

POR Calabria 2014IT16M2OP006

POR Campania 2014IT05SFOP020

POR Emilia Romagna 2014IT05SFOP003

POR Friuli VG 2014IT05SFOP004

POR Lazio 2014IT05SFOP005

POR Liguria 2014IT05SFOP006

POR Molise 2014IT16M2OP001

POR Piemonte 2014IT05SFOP013

POR Puglia 2014IT16M2OP002

POR Sardegna 2014IT05SFOP021

POR Sicilia 2014IT05SFOP014

PO Trento 2014IT05SFOP018

POR Umbria 2014IT05SFOP010

POR Valle D'Aosta 2014IT05SFOP011

PON SPAO 2014IT05SFOP002

POR Toscana FSE 2014IT05SFOP015

Hodinová sazba pro specializovanou podporu nebo podporu 2. úrovně vedení

Veškeré způsobilé náklady, včetně přímých nákladů na zaměstnance

Počet poskytnutých hodin specializované podpory nebo podpory 2. úrovně vedení

35,50

3.

Opatření 2.A, 2.B, 4.A, 4.C a 7.1 národního operačního programu Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí (2014IT05M9OP001) a podobné operace (3) v rámci:

POR Abruzzo 2014IT05SFOP009

POR Basilicata 2014IT05SFOP016

PO Bolzano 2014IT05SFOP017

POR Calabria 2014IT16M2OP006

POR Campania 2014IT05SFOP020

POR Lazio 2014IT05SFOP005

POR Liguria 2014IT05SFOP006

POR Molise 2014IT16M2OP001

POR Puglia 2014IT16M2OP002

POR Sardegna 2014IT05SFOP021

POR Sicilia 2014IT05SFOP014

POR Valle D'Aosta 2014IT05SFOP011

PON SPAO 2014IT05SFOP002

POR Toscana FSE 2014IT05SFOP015

A.

Hodinová sazba pro tyto druhy odborné přípravy:

odborná příprava zaměřená na začlenění do trhu práce

znovuzačlenění v oblasti vzdělávání a odborné přípravy pro mladé lidi ve věku 15 až 18 let

učňovské vzdělávání se získáním kvalifikace a odborného diplomu

vzdělávání pro vysokoškolské vzdělávání a výzkum

odborná příprava pro samostatnou výdělečnou činnost a samostatné podnikání (4)

Tato hodinová sazba závisí na typu třídy (A, B nebo C (5))

B.

Hodinová sazba na studenta účastnícího se odborné přípravy

Veškeré způsobilé náklady, včetně přímých nákladů na zaměstnance, s výjimkou veškerých příspěvků pro účastníky

Počet hodin na kurz odborné přípravy podle typu třídy a počtu hodin na jednoho studenta

TYP TŘÍDY

HODINOVÁ SAZBA NA KURZ

HODINOVÁ SAZBA NA STUDENTA

C

73,13

0,80

B

117,00

A

146,25

4.

Opatření 3 národního operačního programu Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí (2014IT05M9OP001) a podobné operace (6) v rámci:

POR Abruzzo 2014IT05SFOP009

POR Basilicata 2014IT05SFOP016

PO Bolzano 2014IT05SFOP017

POR Calabria 2014IT16M2OP006

POR Campania 2014IT05SFOP020

POR Emilia Romagna 2014IT05SFOP003

POR Friuli VG 2014IT05SFOP004

POR Lazio 2014IT05SFOP005

POR Liguria 2014IT05SFOP006

POR Molise 2014IT16M2OP001

POR Piemonte 2014IT05SFOP013

POR Puglia 2014IT16M2OP002

POR Sardegna 2014IT05SFOP021

POR Sicilia 2014IT05SFOP014

PO Trento 2014IT05SFOP018

POR Umbria 2014IT05SFOP010

POR Valle D'Aosta 2014IT05SFOP011

PON SPAO 2014IT05SFOP002

POR Toscana FSE 2014IT05SFOP015

Nové pracovní smlouvy v důsledku koučování v oblasti zaměstnání

Veškeré způsobilé náklady, včetně přímých nákladů na zaměstnance

Počet nových pracovních smluv, rozlišených podle druhu smlouvy a klasifikace profilu (od nízkého po velmi vysoký) (7)

Klasifikace profilu

NÍZKÝ

STŘEDNÍ

VYSOKÝ

VELMI VYSOKÝ

Smlouva na dobu neurčitou a smlouva o učňovské přípravě 1. a 3. úrovně

1 500

2 000

2 500

3 000

Učňovská příprava 2. úrovně, smlouva na dobu určitou a dočasná smlouva na období ? 12 měsíců

1 000

1 300

1 600

2 000

Smlouva na dobu určitou a dočasná smlouva na období 6–12 měsíců

600

800

1 000

1 200

5.

Opatření 5 národního operačního programu Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí (2014IT05M9OP001) a podobné operace (8) v rámci:

POR Abruzzo 2014IT05SFOP009

POR Basilicata 2014IT05SFOP016

PO Bolzano 2014IT05SFOP017

POR Calabria 2014IT16M2OP006

POR Campania 2014IT05SFOP020

POR Emilia Romagna 2014IT05SFOP003

POR Friuli VG 2014IT05SFOP004

POR Lazio 2014IT05SFOP005

POR Liguria 2014IT05SFOP006

POR Molise 2014IT16M2OP001

POR Piemonte 2014IT05SFOP013

POR Puglia 2014IT16M2OP002

POR Sardegna 2014IT05SFOP021

POR Sicilia 2014IT05SFOP014

PO Trento 2014IT05SFOP018

POR Umbria 2014IT05SFOP010

POR Valle D'Aosta 2014IT05SFOP011

PON SPAO 2014IT05SFOP002

Nové regionální/meziregionální/nadnárodní stáže

Veškeré způsobilé náklady, včetně přímých nákladů na zaměstnance na zajišťování stáží

Počet stáží, rozlišených podle klasifikace profilu

 

NÍZKÝ

STŘEDNÍ

VYSOKÝ

VELMI VYSOKÝ

REGIONÁLNÍ/MEZIREGIONÁLNÍ/NADNÁRODNÍ

200

300

400

500

6.

Opatření 5 národního operačního programu Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí (2014IT05M9OP001) a podobné operace (9) v rámci:

POR Abruzzo 2014IT05SFOP009

POR Basilicata 2014IT05SFOP016

PO Bolzano 2014IT05SFOP017

POR Calabria 2014IT16M2OP006

POR Campania 2014IT05SFOP020

POR Emilia Romagna 2014IT05SFOP003

POR Friuli VG 2014IT05SFOP004

POR Liguria 2014IT05SFOP006

POR Molise 2014IT16M2OP001

POR Piemonte 2014IT05SFOP013

POR Puglia 2014IT16M2OP002

POR Sardegna 2014IT05SFOP021

POR Sicilia 2014IT05SFOP014

PO Trento 2014IT05SFOP018

POR Umbria 2014IT05SFOP010

POR Valle D'Aosta 2014IT05SFOP011

PON SPAO 2014IT05SFOP002

Stáže v rámci meziregionální mobility

U meziregionální mobility: veškeré způsobilé náklady, včetně cestovních výdajů a nákladů na ubytování a stravu, avšak s výjimkou příspěvků pro účastníky

Počet stáží podle místa a u meziregionální mobility podle délky stáže

Meziregionální mobilita podle sazeb stanovených v bodě 3.4

Stáže v rámci nadnárodní mobility

U nadnárodní mobility: veškeré způsobilé náklady

Nadnárodní mobilita podle sazeb stanovených v bodě 3.5

7.

Opatření 6 národního operačního programu Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí (2014IT05M9OP001) a podobné operace (10) v rámci:

POR Abruzzo 2014IT05SFOP009

POR Basilicata 2014IT05SFOP016

PO Bolzano 2014IT05SFOP017

POR Calabria 2014IT16M2OP006

POR Campania 2014IT05SFOP020

POR Emilia Romagna 2014IT05SFOP003

POR Molise 2014IT16M2OP001

POR Piemonte 2014IT05SFOP013

POR Umbria 2014IT05SFOP010

POR Valle D'Aosta 2014IT05SFOP011

PON SPAO 2014IT05SFOP002

30 hodinový blok všeobecné odborné přípravy pro přístup do veřejné služby

Veškeré způsobilé náklady, včetně přímých nákladů na zaměstnance, s výjimkou příspěvků a pojištění

Počet účastníků, kteří dokončili 30 hodinový blok odborné přípravy

90

8.

Opatření 7.1 národního operačního programu Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí (2014IT05M9OP001) a podobné operace (11) v rámci:

POR Abruzzo 2014IT05SFOP009

POR Basilicata 2014IT05SFOP016

PO Bolzano 2014IT05SFOP017

POR Calabria 2014IT16M2OP006

POR Campania 2014IT05SFOP020

POR Emilia Romagna 2014IT05SFOP003

POR Friuli VG 2014IT05SFOP004

POR Lazio 2014IT05SFOP005

POR Molise 2014IT16M2OP001

POR Sardegna 2014IT05SFOP021

POR Sicilia 2014IT05SFOP014

PO Trento 2014IT05SFOP018

POR Umbria 2014IT05SFOP010

POR Valle D'Aosta 2014IT05SFOP011

PON SPAO 2014IT05SFOP002

POR Toscana FSE 2014IT05SFOP015

Hodinová sazba podpory samostatné výdělečné činnosti a samostatného podnikání (12)

Veškeré způsobilé náklady, včetně přímých nákladů na zaměstnance, avšak s výjimkou veškerých příspěvků

Počet hodin podpory poskytnuté účastníkům

40

9.

Opatření 8 národního operačního programu Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí (2014IT05M9OP001) a podobné operace (13) v rámci:

POR Abruzzo 2014IT05SFOP009

POR Basilicata 2014IT05SFOP016

PO Bolzano 2014IT05SFOP017

POR Calabria 2014IT16M2OP006

POR Campania 2014IT05SFOP020

POR Liguria 2014IT05SFOP006

POR Molise 2014IT16M2OP001

POR Puglia 2014IT16M2OP002

POR Sardegna 2014IT05SFOP021

POR Sicilia 2014IT05SFOP014

PO Trento 2014IT05SFOP018

POR Umbria 2014IT05SFOP010

POR Valle D'Aosta 2014IT05SFOP011

PON SPAO 2014IT05SFOP002

POR Toscana FSE 2014IT05SFOP015

A.

Pracovní smlouvy svázané s profesní meziregionální mobilitou nebo nadnárodní profesní mobilitou

B.

Pracovní pohovor v rámci nadnárodní profesní mobility

Veškeré způsobilé náklady (jednorázová dotace na cestu, ubytování a stravu a příspěvek na pohovor), které nezahrnují žádné další příspěvky pro znevýhodněné osoby a žádné příspěvky na cestu, ubytování nebo stravu v rámci meziregionální mobility poskytované zaměstnavatelem

Počet pracovních smluv nebo pracovních pohovorů, rozlišených podle místa

Meziregionální profesní mobilita podle částek stanovených v bodě 3.4 (14) za více než 600 hodin.

Nadnárodní profesní mobilita za účelem pohovoru podle částek stanovených v bodě 3.6.

Nadnárodní profesní mobilita podle částek stanovených v bodě 3.7.

10.

Operace zvyšující počet pracovních pozic doktorandského programu v průmyslu v rámci těchto operačních programů:

PON Ricerca 2014 IT16M20P005

POR Basilicata FSE 2014IT05SFOP016

POR Campania FSE 2014IT05SFOP020

POR Puglia FESR FSE 2014IT16M2OP002

POR Calabria FESR FSE 2014IT16M2OP006

POR Abruzzo FSE 2014IT05SFOP009

POR Sardegna FSE 2014IT05SFOP021

POR Molise FESR FSE 2014IT16M2OP001

POR Friuli Venezia Giulia FSE 2014IT05SFOP004

POR Liguria FSE 2014IT05SFOP006

POR Lombardia FSE 2014IT05SFOP007

POR Valle d'Aosta FSE 2014IT05SFOP011

POR Toscana FSE 2014IT05SFOP015

PA Bolzano FSE 2014IT05SFOP017

POR Sicilia FSE 2014IT05SFOP014

POR Umbria FSE 2014IT05SFOP010

POR Emilia Romagna FSE 2014IT05SFOP003

PA Trento 2014IT05SFOP018

Měsíce strávené prací na získání titulu PhD

Veškeré způsobilé náklady na účastníka (plat a související příspěvky na sociální zabezpečení) a instituce udělující titul PhD (přímé a nepřímé náklady)

Počet měsíců strávených prací na získání titulu PhD, podle místa v Itálii nebo v zahraničí

Bez období pobytu v zahraničí:

1 927,63 měsíčně

Včetně období pobytu v zahraničí:

2 891,45 měsíčně

11.

Vzdělávání dospělých v rámci OP Vzdělávání 2014IT05M20P001

Účastníci s osvědčením o absolvovaném odborném vzdělávání dospělých

Veškeré kategorie nákladů

Počet účastníků s osvědčením o absolvovaném odborném vzdělávání dospělých, rozlišených podle délky modulu a další zvláštní podpory (15)

327 (30 hodinový modul)

357 (30 hodinový modul s další zvláštní podporou)

654 (60 hodinový modul)

684 (60 hodinový modul s další zvláštní podporou)

1 090 (100 hodinový modul)

1 120 (100 hodinový modul s další zvláštní podporou)

12.

Činnosti související s občanstvím a právním státem v rámci OP Vzdělávání 2014IT05M20P001

Účastníci s osvědčením o absolvovaných iniciativách týkajících se „Občanství a právního státu“

Veškeré kategorie nákladů

Počet účastníků s osvědčením o iniciativách týkajících se „Občanství a právního státu“, rozlišených podle délky modulu, další zvláštní podpory a příspěvku na stravu

191,10 (30 hodinový modul)

221,10 (30 hodinový modul s další zvláštní podporou)

261,10 (30 hodinový modul s příspěvkem na stravu)

291,10 (30 hodinový modul s další zvláštní podporou a příspěvkem na stravu)

382,20 (60 hodinový modul)

412,20 (60 hodinový modul s další zvláštní podporou)

522,20 (60 hodinový modul s příspěvkem na stravu)

552,20 (60 hodinový modul s další zvláštní podporou a příspěvkem na stravu)

637,00 (100 hodinový modul)

667,00 (100 hodinový modul s další zvláštní podporou)

871,00 (100 hodinový modul s příspěvkem na stravu)

901,00 (100 hodinový modul s další zvláštní podporou a příspěvkem na stravu)

13.

Odborná příprava v učebně v rámci OP Vzdělávání 2014IT05M20P001

Účastníci s osvědčením o absolvované odborné přípravě v učebně

Veškeré kategorie nákladů

Počet účastníků s osvědčením o odborné přípravě v učebně, rozlišených podle délky modulu, další zvláštní podpory a příspěvku na stravu

360,60 (30 hodinový modul)

390,60 (30 hodinový modul s další zvláštní podporou)

430,60 (30 hodinový modul s příspěvkem na stravu)

460,60 (30 hodinový modul s další zvláštní podporou a příspěvkem na stravu)

721,20 (60 hodinový modul)

751,20 (60 hodinový modul s další zvláštní podporou)

861,20 (60 hodinový modul s příspěvkem na stravu)

891,20 (60 hodinový modul s další zvláštní podporou a příspěvkem na stravu)

1 202,00 (100 hodinový modul)

1 232,00 (100 hodinový modul s další zvláštní podporou)

1 436,00 (100 hodinový modul s příspěvkem na stravu)

1 466,00 (100 hodinový modul s další zvláštní podporou a příspěvkem na stravu)

14.

Jazykové vzdělávání ve spojení s nadnárodní mobilitou v rámci OP Vzdělávání 2014IT05M20P001

Účastníci s osvědčením o absolvovaném jazykovém vzdělávání v návaznosti na nadnárodní mobilitu

Veškeré kategorie nákladů, kromě cestovních výdajů a nákladů na ubytování pro osoby doprovázejí účastníky

Počet účastníků s osvědčením o absolvovaném jazykovém vzdělávání v návaznosti na nadnárodní mobilitu, rozlišených podle délky modulu, země a délky pobytu a ujeté vzdálenosti

774,00 (40 hodinový modul)

1 161,00 (60 hodinový modul)

1 548,00 (80 hodinový modul)

K těmto částkám za každého účastníka může být doplněna denní částka na pokrytí nákladů na ubytování, rozlišená podle země, jak je stanoveno níže v bodě 3.8, a následující částka na pokrytí cestovních výdajů:

Km

Částka

100–499

?

180

500–1 999

?

275

2 000 –2 999

?

360

3 000 –3 999

?

530

4 000 –7 999

?

820

8 000 –19 999

?

1 100

15.

Stáže v rámci OP Vzdělávání 2014IT05M20P001

Účastníci s osvědčením o stáži, ve spojení s nadnárodní mobilitou, či nikoli

Veškeré kategorie nákladů, kromě cestovních výdajů a nákladů na ubytování pro osoby doprovázejí účastníky

Počet účastníků s osvědčením o stáži, ve spojení s nadnárodní mobilitou, či nikoli, rozlišených podle délky modulu a v případě zahrnutí nadnárodní mobility i podle země, délky pobytu a ujeté vzdálenosti

786,60 (60 hodinový modul)

1 179,90 (90 hodinový modul)

1 573,20 (120 hodinový modul)

3 146,40 (240 hodinový modul)

U stáží s nadnárodní mobilitou může být k těmto částkám za každého účastníka doplněna denní částka na pokrytí nákladů na ubytování, rozlišená podle země, jak je stanoveno níže v bodě 3.8, a následující částka na pokrytí cestovních výdajů:

Km

Částka

100–499

?

180

500–1 999

?

275

2 000 –2 999

?

360

3 000 –3 999

?

530

4 000 –7 999

?

820

8 000 –19 999

?

1 100

16.

Jazykové vzdělávání a stáže ve spojení s nadnárodní mobilitou v rámci OP Vzdělávání 2014IT05M20P001

Osoby doprovázejí účastníky

Náklady na ubytování a cestovní výdaje

Počet osob doprovázejících účastníky

Náklady na ubytování na jednoho účastníka, rozlišené podle země, jak je stanoveno níže v bodě 3.8, a následující částka na pokrytí cestovních výdajů:

Km

Částka

100–499

?

180

500–1 999

?

275

2 000 –2 999

?

360

3 000 –3 999

?

530

4 000 –7 999

?

820

8 000 –19 999

?

1 100

17.

Odborná příprava na institutech vysokoškolského technického vzdělávání v rámci těchto operačních programů:

2014IT05SFOP016 (POR FSE Basilicata)

2014IT16M2OP006 (POR FSE/FESR Calabria)

2014IT05SFOP020 (POR FSE Campania)

2014IT16M2OP002 (POR FSE/FESR Puglia)

2014IT05SFOP014 (POR FSE Sicilia)

2014IT05SFOP009 (POR FSE Abruzzo)

2014IT16M2OP001 (POR FSE Molise)

2014IT05SFOP021 (POR FSE Sardegna)

2014IT05SFOP017 (POR FSE Bolzano)

2014IT05SFOP003 (POR FSE Emilia-Romagna)

2014IT05SFOP004 (POR FSE Friuli-Venezia Giulia)

2014IT05SFOP005 (POR FSE Lazio)

2014IT05SFOP006 (POR FSE Liguria)

2014IT05SFOP007 (POR FSE Lombardia)

2014IT05SFOP008 (POR FSE Marche)

2014IT05SFOP013 (POR FSE Piemonte)

2014IT05SFOP015 (POR FSE Toscana)

2014IT05SFOP010 (POR FSE Umbria)

2014IT05SFOP011 (POR FSE Valle d'Aosta)

2014IT05SFOP012 (POR FSE Veneto)

Účast na kurzu odborné přípravy na institutu vysokoškolského technického vzdělávání (16)

Absolvování kurzu odborné přípravy na institutu vysokoškolského technického vzdělávání

Jednotkové náklady pokrývají veškeré způsobilé kategorie nákladů, s výjimkou nákladů souvisejících s kurzy pořádanými certifikovanými centry, jež jsou povinné pro získání povinných osvědčení poskytovaných ministerstvem infrastruktury a dopravy, a to v oblastech „mobilita osob a zboží – řízení námořního plavidla“ a „mobilita osob a zboží – správa vybavení a palubního zařízení“

Počet hodin účasti na kurzu odborné přípravy na institutu vysokoškolského technického vzdělávání

Počet účastníků, kteří úspěšně ukončili akademický rok (17) kurzu odborné přípravy na institutu vysokoškolského technického vzdělávání

Hodinová sazba

49,93

U 2letých kurzů za každý dokončený rok:

4 809,50

U 3letých kurzů za každý dokončený rok:

3 206,30

18.

Programy mobility pro výzkumné pracovníky v rámci operačního programu „Výzkum a inovace“ 2014IT16M20P005 – 2014–2020, osy I „Lidský kapitál“, akce I.2 Programy mobility pro výzkumné pracovníky

Měsíční náklady na výzkumného pracovníka v pracovním poměru na dobu určitou (18)

Veškeré kategorie nákladů

Počet měsíců, které na akademickém pracovišti nebo mimo kampus strávil výzkumný pracovník zaměstnaný podle zákona č. 240/2010 na dobu 36 měsíců a vybraný na základě veřejné soutěže na státní nebo soukromé vysoké škole v některém z regionů, které jsou příjemci příspěvků v rámci intervence

A.

Bez období činnosti mimo kampus nebo v zahraničí u výzkumných pracovníků v souvislosti s formou činnosti „mobilita“ (19)

4 885,38 EUR

B.

S obdobími činnosti mimo kampus nebo v zahraničí u výzkumných pracovníků v souvislosti s formou činnosti „mobilita“ a výzkumných pracovníků v rámci formy činnosti „přilákání“ (20)

5 496,05 EUR

2.   Přizpůsobení částek

a)

U standardních stupnic jednotkových nákladů v bodech 1–9 mohou být částky přizpůsobeny v případě, že index FOI (index spotřebitelských cen pro domácnosti s úřednickými a odbornými profesemi, s výjimkou tabákových výrobků) vykazuje měnové přecenění rovnající se 5 % nebo vyšší. Zejména se v daném roce y provádí přizpůsobení tehdy, pokud se v období y + t rozdíl mezi referenčními koeficienty, který vykazuje index FOI pro tyto roky, rovná 5 % nebo je vyšší. Základním rokem, na jehož základě byly částky přizpůsobeny, je rok 2014. Jestliže se tato sazba rovná 5 % nebo je vyšší, je možné všechny jednotkové náklady příslušně přizpůsobit.

b)

U standardní stupnice jednotkových nákladů v bodě 10 může být sazba přizpůsobena nahrazením měsíčního stipendia a/nebo příspěvků na sociální zabezpečení v rámci výpočetní metody, která sestává z měsíčního stipendia plus příspěvků na sociální zabezpečení plus částky na veškeré další náklady. Aktualizované údaje lze nalézt v upravené ministerské vyhlášce ze dne 18. června 2008 (která stanoví celkovou hrubou roční částku doktorandských stipendií) a v pololetní úpravě sazby příspěvků na sociální zabezpečení (oběžník č. 13 generálního ředitele INPS (Národní institut sociálního zabezpečení) ze dne 29. ledna 2016).

c)

U standardních stupnic jednotkových nákladů v bodech 11–15, které jsou založeny na historickém průměrném počtu osvědčení (výstup) vystavených v rámci jednoho modulu, může být sazba přizpůsobena na konci každého rozpočtového roku (31. 12.) v návaznosti na posouzení řídicího orgánu týkajícího se provádění operací v rámci každého z jednotkových nákladů. Pokud z takového posouzení vyplývá, že průměrný počet osvědčení vystavených v rámci jednoho modulu za každý druh odborné přípravy se neshoduje s průměrným počtem použitým jako základ pro výpočet stávajících jednotkových nákladů, vypočítají se nové jednotkové náklady podle následujícího vzorce:

JNnové = JNstaré + variace

kde

variace = JNstaré – (JNstaré * výstupnový/výstupstarý)

d)

U standardních stupnic jednotkových nákladů v bodě 17 budou sazby přezkoumány každé čtyři roky, a pokud dojde ke zvýšení o více než 5 %, přičemž referenčním rokem je rok 2017, ISTAT provede úpravu na základě indexu spotřebitelských cen FOI (index spotřebitelských cen pro domácnosti s úřednickými a odbornými profesemi, s výjimkou tabákových výrobků).

e)

U standardních stupnic jednotkových nákladů v bodě 18 mohou být sazby přizpůsobeny podle změn stávajících právních předpisů (včetně zákona č. 240/2010, prezidentského dekretu č. 232/2011, zákona č. 232/2016 (rozpočtový zákon na rok 2017), zákona č. 448/1998 „Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo“, zákona č. 335/1995, legislativního nařízení č. 446/1997 a prezidentského dekretu č. 1032/1973), jakož i změn sazeb příspěvků na sociální zabezpečení.

3.1   Meziregionální cestovní výdaje (v EUR)

Region původu

Cestovní výdaje

Region určení

Valle d'Aosta

PA Bolzano

PA Trento

Ligurie

Piemont

Lombardie

Benátsko

Friuli Venezia Giulia

Emilia-Romagna

Toskánsko

Marche

Abruzzo

Umbrie

Lazio

Kampánie

Molise

Basilicata

Apulie

Kalábrie

Sicílie

Sardinie

Abruzzo

269,30

211,17

198,50

148,63

231,83

232,74

201,95

226,34

167,99

68,60

58,98

0,00

23,32

25,81

125,43

45,79

83,99

93,05

164,82

165,16

182,46

Basilicata

271,11

236,02

227,31

236,81

294,55

239,98

259,23

264,89

201,50

176,59

97,35

83,99

142,75

67,92

33,96

31,24

0,00

55,47

71,43

114,33

224,18

Kalábrie

369,32

285,04

273,72

242,02

351,32

340,51

304,28

304,39

270,32

238,63

243,15

164,82

178,18

139,01

90,33

85,58

71,43

69,05

0,00

75,62

280,55

Kampánie

253,00

271,68

259,06

113,20

246,78

221,87

165,84

302,24

178,86

160,74

169,86

125,43

151,01

99,62

0,00

21,28

33,96

89,20

90,33

113,20

190,22

Emilia-Romagna

146,48

81,50

74,71

38,26

129,05

92,82

63,39

55,47

0,00

54,34

62,26

167,99

52,07

131,31

178,86

160,52

201,50

140,37

270,32

292,06

188,94

Friuli Venezia Giulia

129,05

103,24

82,30

120,22

175,52

99,62

37,36

0,00

55,47

70,18

163,01

226,34

162,50

113,20

302,24

218,87

264,89

241,12

304,39

325,00

279,13

Lazio

230,31

172,06

160,74

129,05

210,55

201,50

165,27

113,20

131,31

99,62

70,18

25,81

54,34

0,00

99,62

29,21

67,92

113,20

139,01

138,10

156,65

Ligurie

53,66

113,94

105,11

0,00

36,22

49,81

106,41

120,22

38,26

67,47

118,07

148,63

75,50

129,05

113,20

152,03

236,81

250,17

242,02

231,61

224,15

Lombardie

59,37

97,35

76,47

49,81

67,92

0,00

69,05

99,62

92,82

113,20

108,67

232,74

84,90

201,50

221,87

223,91

239,98

179,99

340,51

335,07

179,51

Marche

200,25

84,90

76,98

118,07

119,99

108,67

70,18

163,01

62,26

108,11

0,00

58,98

43,92

70,18

169,86

75,96

97,35

107,54

243,15

216,21

251,20

Molise

259,51

196,06

194,31

152,03

232,97

223,91

194,48

218,87

160,52

126,56

75,96

45,79

106,75

29,21

21,28

0,00

31,24

70,30

85,58

140,48

185,85

PA Bolzano

118,58

0,00

36,22

113,94

151,35

97,35

96,22

103,24

81,50

110,94

84,90

67,92

127,01

172,06

271,68

196,06

236,02

138,10

285,04

310,17

273,47

PA Trento

112,24

36,22

0,00

105,11

147,22

76,47

19,02

82,30

74,71

99,62

76,98

198,50

120,44

160,74

259,06

194,31

227,31

132,44

273,72

308,24

247,26

Piemont

17,43

151,35

147,22

36,22

0,00

67,92

103,01

175,52

129,05

147,16

119,99

231,83

181,74

210,55

246,78

232,97

294,55

191,31

351,32

273,60

187,92

Apulie

275,59

138,10

132,44

250,17

191,31

179,99

164,71

241,12

140,37

212,82

107,54

93,05

156,78

113,20

89,20

70,30

55,47

0,00

69,05

147,61

279,42

Sardinie

205,36

273,47

247,26

224,15

187,92

179,51

248,56

279,13

188,94

189,41

251,20

182,46

210,98

156,65

190,22

185,85

224,18

279,42

280,55

185,82

0,00

Sicílie

350,35

310,17

308,24

231,61

273,60

335,07

303,38

325,00

292,06

273,94

216,21

165,16

189,50

138,10

113,20

140,48

114,33

147,61

75,62

0,00

185,82

Toskánsko

169,12

110,94

99,62

67,47

147,16

113,20

95,09

70,18

54,34

0,00

108,11

68,60

36,22

99,62

160,74

126,56

176,59

212,82

238,63

273,94

189,41

Umbrie

199,18

127,01

120,44

75,50

181,74

84,90

125,14

162,50

52,07

36,22

43,92

23,32

0,00

54,34

151,01

106,75

142,75

156,78

178,18

189,50

210,98

Valle d'Aosta

0,00

118,58

112,24

53,66

17,43

59,37

155,03

129,05

146,48

169,12

200,25

269,30

199,18

230,31

253,00

259,51

271,11

275,59

369,32

350,35

205,36

Benátsko

155,03

96,22

19,02

106,41

103,01

69,05

0,00

37,36

63,39

95,09

70,18

201,95

125,14

165,27

165,84

194,48

259,23

164,71

304,28

303,38

248,56

3.2   Meziregionální náklady na ubytování (na více než 600 hodin) (v EUR)

Region původu

NÁKLADY NA UBYTOVÁNÍ

Region určení

Valle d'Aosta

PA Bolzano

PA Trento

Ligurie

Piemont

Lombardie

Benátsko

Friuli Venezia Giulia

Emilia-Romagna

Toskánsko

Marche

Abruzzo

Umbrie

Lazio

Kampánie

Molise

Basilicata

Apulie

Kalábrie

Sicílie

Sardinie

Abruzzo

803,84

1 153,94

788,70

741,25

695,62

1 229,98

700,07

703,65

967,41

1 227,68

601,19

578,51

628,23

1 229,68

930,19

519,08

684,62

607,95

575,50

988,35

600,62

Basilicata

803,84

1 153,94

788,70

741,25

695,62

1 229,98

700,07

703,65

967,41

1 227,68

601,19

578,51

628,23

1 229,68

930,19

519,08

684,62

607,95

575,50

988,35

600,62

Kalábrie

803,84

1 153,94

788,70

741,25

695,62

1 229,98

700,07

703,65

967,41

1 227,68

601,19

578,51

628,23

1 229,68

930,19

519,08

684,62

607,95

575,50

988,35

600,62

Kampánie

803,84

1 153,94

788,70

741,25

695,62

1 229,98

700,07

703,65

967,41

1 227,68

601,19

578,51

628,23

1 229,68

930,19

519,08

684,62

607,95

575,50

988,35

600,62

Emilia-Romagna

803,84

1 153,94

788,70

741,25

695,62

1 229,98

700,07

703,65

967,41

1 227,68

601,19

578,51

628,23

1 229,68

930,19

519,08

684,62

607,95

575,50

988,35

600,62

Friuli Venezia Giulia

803,84

1 153,94

788,70

741,25

695,62

1 229,98

700,07

703,65

967,41

1 227,68

601,19

578,51

628,23

1 229,68

930,19

519,08

684,62

607,95

575,50

988,35

600,62

Lazio

803,84

1 153,94

788,70

741,25

695,62

1 229,98

700,07

703,65

967,41

1 227,68

601,19

578,51

628,23

1 229,68

930,19

519,08

684,62

607,95

575,50

988,35

600,62

Ligurie

803,84

1 153,94

788,70

741,25

695,62

1 229,98

700,07

703,65

967,41

1 227,68

601,19

578,51

628,23

1 229,68

930,19

519,08

684,62

607,95

575,50

988,35

600,62

Lombardie

803,84

1 153,94

788,70

741,25

695,62

1 229,98

700,07

703,65

967,41

1 227,68

601,19

578,51

628,23

1 229,68

930,19

519,08

684,62

607,95

575,50

988,35

600,62

Marche

803,84

1 153,94

788,70

741,25

695,62

1 229,98

700,07

703,65

967,41

1 227,68

601,19

578,51

628,23

1 229,68

930,19

519,08

684,62

607,95

575,50

988,35

600,62

Molise

803,84

1 153,94

788,70

741,25

695,62

1 229,98

700,07

703,65

967,41

1 227,68

601,19

578,51

628,23

1 229,68

930,19

519,08

684,62

607,95

575,50

988,35

600,62

PA Bolzano

803,84

1 153,94

788,70

741,25

695,62

1 229,98

700,07

703,65

967,41

1 227,68

601,19

578,51

628,23

1 229,68

930,19

519,08

684,62

607,95

575,50

988,35

600,62

PA Trento

803,84

1 153,94

788,70

741,25

695,62

1 229,98

700,07

703,65

967,41

1 227,68

601,19

578,51

628,23

1 229,68

930,19

519,08

684,62

607,95

575,50

988,35

600,62

Piemont

803,84

1 153,94

788,70

741,25

695,62

1 229,98

700,07

703,65

967,41

1 227,68

601,19

578,51

628,23

1 229,68

930,19

519,08

684,62

607,95

575,50

988,35

600,62

Apulie

803,84

1 153,94

788,70

741,25

695,62

1 229,98

700,07

703,65

967,41

1 227,68

601,19

578,51

628,23

1 229,68

930,19

519,08

684,62

607,95

575,50

988,35

600,62

Sardinie

803,84

1 153,94

788,70

741,25

695,62

1 229,98

700,07

703,65

967,41

1 227,68

601,19

578,51

628,23

1 229,68

930,19

519,08

684,62

607,95

575,50

988,35

600,62

Sicílie

803,84

1 153,94

788,70

741,25

695,62

1 229,98

700,07

703,65

967,41

1 227,68

601,19

578,51

628,23

1 229,68

930,19

519,08

684,62

607,95

575,50

988,35

600,62

Toskánsko

803,84

1 153,94

788,70

741,25

695,62

1 229,98

700,07

703,65

967,41

1 227,68

601,19

578,51

628,23

1 229,68

930,19

519,08

684,62

607,95

575,50

988,35

600,62

Umbrie

803,84

1 153,94

788,70

741,25

695,62

1 229,98

700,07

703,65

967,41

1 227,68

601,19

578,51

628,23

1 229,68

930,19

519,08

684,62

607,95

575,50

988,35

600,62

Valle d'Aosta

803,84

1 153,94

788,70

741,25

695,62

1 229,98

700,07

703,65

967,41

1 227,68

601,19

578,51

628,23

1 229,68

930,19

519,08

684,62

607,95

575,50

988,35

600,62

Benátsko

803,84

1 153,94

788,70

741,25

695,62

1 229,98

700,07

703,65

967,41

1 227,68

601,19

578,51

628,23

1 229,68

930,19

519,08

684,62

607,95

575,50

988,35

600,62

3.3   Meziregionální náklady na pobyt (na více než 600 hodin) (v EUR)

Region původu

NÁKLADY NA STRAVU

Region určení

Valle d'Aosta

PA Bolzano

PA Trento

Ligurie

Piemont

Lombardie

Benátsko

Friuli Venezia Giulia

Emilia- Romagna

Toskánsko

Marche

Abruzzo

Umbrie

Lazio

Kampánie

Molise

Basilicata

Apulie

Kalábrie

Sicílie

Sardinie

Abruzzo

482,30

252,45

320,93

407,41

521,52

502,26

416,04

616,19

514,94

200,21

480,95

433,27

641,87

596,60

298,90

638,86

205,47

440,97

487,71

359,11

256,27

Basilicata

482,30

252,45

320,93

407,41

521,52

502,26

416,04

616,19

514,94

200,21

480,95

433,27

641,87

596,60

298,90

638,86

205,47

440,97

487,71

359,11

256,27

Kalábrie

482,30

252,45

320,93

407,41

521,52

502,26

416,04

616,19

514,94

200,21

480,95

433,27

641,87

596,60

298,90

638,86

205,47

440,97

487,71

359,11

256,27

Kampánie

482,30

252,45

320,93

407,41

521,52

502,26

416,04

616,19

514,94

200,21

480,95

433,27

641,87

596,60

298,90

638,86

205,47

440,97

487,71

359,11

256,27

Emilia-Romagna

482,30

252,45

320,93

407,41

521,52

502,26

416,04

616,19

514,94

200,21

480,95

433,27

641,87

596,60

298,90

638,86

205,47

440,97

487,71

359,11

256,27

Friuli Venezia Giulia

482,30

252,45

320,93

407,41

521,52

502,26

416,04

616,19

514,94

200,21

480,95

433,27

641,87

596,60

298,90

638,86

205,47

440,97

487,71

359,11

256,27

Lazio

482,30

252,45

320,93

407,41

521,52

502,26

416,04

616,19

514,94

200,21

480,95

433,27

641,87

596,60

298,90

638,86

205,47

440,97

487,71

359,11

256,27

Ligurie

482,30

252,45

320,93

407,41

521,52

502,26

416,04

616,19

514,94

200,21

480,95

433,27

641,87

596,60

298,90

638,86

205,47

440,97

487,71

359,11

256,27

Lombardie

482,30

252,45

320,93

407,41

521,52

502,26

416,04

616,19

514,94

200,21

480,95

433,27

641,87

596,60

298,90

638,86

205,47

440,97

487,71

359,11

256,27

Marche

482,30

252,45

320,93

407,41

521,52

502,26

416,04

616,19

514,94

200,21

480,95

433,27

641,87

596,60

298,90

638,86

205,47

440,97

487,71

359,11

256,27

Molise

482,30

252,45

320,93

407,41

521,52

502,26

416,04

616,19

514,94

200,21

480,95

433,27

641,87

596,60

298,90

638,86

205,47

440,97

487,71

359,11

256,27

PA Bolzano

482,30

252,45

320,93

407,41

521,52

502,26

416,04

616,19

514,94

200,21

480,95

433,27

641,87

596,60

298,90

638,86

205,47

440,97

487,71

359,11

256,27

PA Trento

482,30

252,45

320,93

407,41

521,52

502,26

416,04

616,19

514,94

200,21

480,95

433,27

641,87

596,60

298,90

638,86

205,47

440,97

487,71

359,11

256,27

Piemont

482,30

252,45

320,93

407,41

521,52

502,26

416,04

616,19

514,94

200,21

480,95

433,27

641,87

596,60

298,90

638,86

205,47

440,97

487,71

359,11

256,27

Apulie

482,30

252,45

320,93

407,41

521,52

502,26

416,04

616,19

514,94

200,21

480,95

433,27

641,87

596,60

298,90

638,86

205,47

440,97

487,71

359,11

256,27

Sardinie

482,30

252,45

320,93

407,41

521,52

502,26

416,04

616,19

514,94

200,21

480,95

433,27

641,87

596,60

298,90

638,86

205,47

440,97

487,71

359,11

256,27

Sicílie

482,30

252,45

320,93

407,41

521,52

502,26

416,04

616,19

514,94

200,21

480,95

433,27

641,87

596,60

298,90

638,86

205,47

440,97

487,71

359,11

256,27

Toskánsko

482,30

252,45

320,93

407,41

521,52

502,26

416,04

616,19

514,94

200,21

480,95

433,27

641,87

596,60

298,90

638,86

205,47

440,97

487,71

359,11

256,27

Umbrie

482,30

252,45

320,93

407,41

521,52

502,26

416,04

616,19

514,94

200,21

480,95

433,27

641,87

596,60

298,90

638,86

205,47

440,97

487,71

359,11

256,27

Valle d'Aosta

482,30

252,45

320,93

407,41

521,52

502,26

416,04

616,19

514,94

200,21

480,95

433,27

641,87

596,60

298,90

638,86

205,47

440,97

487,71

359,11

256,27

Benátsko

482,30

252,45

320,93

407,41

521,52

502,26

416,04

616,19

514,94

200,21

480,95

433,27

641,87

596,60

298,90

638,86

205,47

440,97

487,71

359,11

256,27

3.4   Meziregionální příspěvky na stáže (v EUR)

Počet hodin odborné přípravy

Abruzzo

Basilicata

Kalábrie

Kampánie

Emilia-Romagna

Friuli Venezia Giulia

Lazio

Ligurie

Lombardie

Marche

Molise

PA Bolzano

PA Trento

Piemont

Apulie

Sardinie

Sicílie

Toskánsko

Umbrie

Valle d'Aosta

Benátsko

Region, kde odborná příprava probíhá

Valle d'Aosta

160

611,70

613,51

711,72

595,40

488,88

471,45

572,71

396,06

401,77

542,65

601,91

460,98

454,64

359,83

617,99

547,76

692,75

511,52

541,58

497,43

161–200

613,84

615,65

713,86

597,54

491,02

473,59

574,85

398,20

403,91

544,79

604,05

463,12

456,78

361,97

620,13

549,90

694,89

513,66

543,72

499,57

201-249

699,44

701,25

799,46

683,14

576,62

559,19

660,45

483,80

489,51

630,39

689,65

548,72

542,38

447,57

705,73

635,50

780,49

599,26

629,32

585,17

250-300

804,30

806,11

904,32

788,00

681,48

664,05

765,31

588,66

594,37

735,25

794,51

653,58

647,24

552,43

810,59

740,36

885,35

704,12

734,18

690,03

301-600

913,44

915,25

1 013,46

897,14

790,62

773,19

874,45

697,80

703,51

844,39

903,65

762,72

756,38

661,57

919,73

849,50

994,49

813,26

843,32

799,17

> 600

1 555,44

1 557,25

1 655,46

1 539,14

1 432,62

1 415,19

1 516,45

1 339,80

1 345,51

1 486,39

1 545,65

1 404,72

1 398,38

1 303,57

1 561,73

1 491,50

1 636,49

1 455,26

1 485,32

1 441,17

Bolzano

160

585,59

610,44

659,45

646,09

455,92

477,65

546,48

488,35

471,77

459,31

570,48

410,64

525,76

512,52

647,88

684,58

485,35

501,42

492,99

470,63

161-200

587,93

612,78

661,79

648,43

458,26

479,99

548,82

490,69

474,11

461,65

572,82

412,98

528,10

514,86

650,22

686,92

487,69

503,76

495,33

472,97

201-249

681,53

706,38

755,39

742,04

551,86

573,60

642,42

584,29

567,71

555,26

666,42

506,58

621,71

608,46

743,83

780,53

581,29

597,37

588,93

566,58

250-300

796,20

821,04

870,06

856,70

666,53

688,26

757,09

698,96

682,37

669,92

781,08

621,25

736,37

723,13

858,49

895,19

695,96

712,03

703,60

681,24

301-600

915,54

940,39

989,40

976,05

785,87

807,60

876,43

818,30

801,72

789,27

900,43

740,59

855,71

842,47

977,83

1 014,53

815,30

831,38

822,94

800,59

> 600

1 617,57

1 642,41

1 691,43

1 678,07

1 487,90

1 509,63

1 578,46

1 520,33

1 503,74

1 491,29

1 602,45

1 442,62

1 557,74

1 544,50

1 679,86

1 716,56

1 517,33

1 533,40

1 524,97

1 502,61

Trento

160

493,91

522,71

569,13

554,47

370,12

377,71

456,15

400,52

371,88

372,38

489,72

331,63

442,63

427,85

542,67

603,65

395,02

415,85

407,65

314,43

161-200

495,75

524,56

570,97

556,31

371,97

379,55

458,00

402,36

373,72

374,23

491,56

333,48

444,47

429,70

544,52

605,50

396,87

417,70

409,49

316,27

201-249

569,60

598,41

644,82

630,17

445,82

453,40

531,85

476,21

447,57

448,08

565,42

407,33

518,32

503,55

618,37

679,35

470,72

491,55

483,35

390,12

250-300

660,07

688,88

735,29

720,63

536,29

543,87

622,32

566,68

538,04

538,55

655,88

497,80

608,79

594,02

708,84

769,82

561,19

582,02

573,81

480,59

301-600

754,23

783,04

829,46

814,80

630,45

638,03

716,48

660,84

632,20

632,71

750,05

591,96

702,95

688,18

803,00

863,98

655,35

676,18

667,98

574,76

> 600

1 308,13

1 336,93

1 383,35

1 368,69

1 184,34

1 191,93

1 270,37

1 214,74

1 186,10

1 186,61

1 303,94

1 145,85

1 256,85

1 242,07

1 356,89

1 417,87

1 209,25

1 230,07

1 221,87

1 128,65

Ligurie

160

454,43

542,61

547,82

419,00

344,06

426,02

434,85

355,61

423,87

457,83

419,74

410,91

342,02

555,97

529,95

537,41

373,27

381,30

359,46

412,21

161-200

456,34

544,52

549,73

420,91

345,97

427,93

436,76

357,52

425,78

459,74

421,65

412,82

343,93

557,88

531,86

539,32

375,18

383,21

361,37

414,12

201-249

532,79

620,97

626,18

497,36

422,42

504,38

513,21

433,97

502,23

536,19

498,10

489,27

420,38

634,33

608,31

615,77

451,63

459,66

437,82

490,57

250-300

626,44

714,63

719,83

591,01

516,07

598,03

606,86

527,62

595,88

629,84

591,75

582,92

514,04

727,98

701,96

709,42

545,28

553,32

531,47

584,22

301-600

723,92

812,10

817,31

688,48

613,55

695,50

704,33

625,09

693,35

727,31

689,22

680,39

611,51

825,46

799,43

806,89

642,75

650,79

628,94

681,69

> 600

1 297,29

1 385,47

1 390,68

1 261,86

1 186,92

1 268,88

1 277,71

1 198,47

1 266,73

1 300,69

1 262,59

1 253,76

1 184,88

1 398,83

1 372,81

1 380,27

1 216,13

1 224,16

1 202,32

1 255,07

Piemont

160

555,86

618,58

675,35

570,81

453,08

499,55

534,58

360,26

391,95

444,02

557,00

475,38

471,25

515,34

511,95

597,64

471,19

505,77

341,46

427,04

161-200

557,89

620,60

677,37

572,83

455,10

501,57

536,61

362,28

393,98

446,05

559,02

477,40

473,27

517,36

513,98

599,66

473,22

507,80

343,49

429,07

201-249

638,90

701,61

758,38

653,84

536,11

582,58

617,62

443,29

474,98

527,06

640,03

558,41

554,28

598,37

594,99

680,67

554,22

588,81

424,50

510,08

250-300

738,13

800,85

857,61

753,07

635,35

681,82

716,85

542,52

574,22

626,29

739,26

657,65

653,52

697,61

694,22

779,90

653,46

688,04

523,73

609,31

301-600

841,42

904,13

960,90

856,36

738,63

785,10

820,14

645,81

677,50

729,58

842,55

760,93

756,80

800,89

797,51

883,19

756,74

791,33

627,02

712,60

> 600

1 448,98

1 511,69

1 568,46

1 463,92

1 346,19

1 392,66

1 427,69

1 253,37

1 285,06

1 337,13

1 450,11

1 368,49

1 364,36

1 408,45

1 405,07

1 490,75

1 364,30

1 398,88

1 234,57

1 320,15

Lombardie

160

693,90

701,15

801,67

683,03

553,99

560,78

662,66

510,97

569,83

685,07

558,51

537,63

529,08

641,15

640,67

796,23

574,36

546,06

520,54

530,21

161-200

696,78

704,03

804,55

685,92

556,87

563,66

665,54

513,85

572,72

687,95

561,40

540,51

531,96

644,03

643,56

799,12

577,24

548,94

523,42

533,10

201-249

812,07

819,32

919,84

801,21

672,16

678,95

780,83

629,14

688,01

803,24

676,69

655,80

647,26

759,32

758,85

914,41

692,54

664,24

638,71

648,39

250-300

953,31

960,55

1 061,07

942,44

813,39

820,18

922,06

770,37

829,24

944,48

817,92

797,03

788,49

900,55

900,08

1 055,64

833,77

805,47

779,94

789,62

301-600

1 100,30

1 107,55

1 208,07

1 089,43

960,39

967,18

1 069,06

917,37

976,23

1 091,47

964,91

944,03

935,48

1 047,55

1 047,07

1 202,63

980,76

952,46

926,94

936,61

> 600

1 964,98

1 972,23

2 072,75

1 954,11

1 825,07

1 831,86

1 933,74

1 782,05

1 840,91

1 956,15

1 829,59

1 808,71

1 800,16

1 912,23

1 911,75

2 067,31

1 845,44

1 817,14

1 791,61

1 801,29

Benátsko

160

499,08

556,36

601,42

462,97

360,53

334,49

462,41

403,54

366,19

367,32

491,61

393,36

316,15

400,15

461,84

545,70

600,51

392,22

422,28

452,16

161-200

500,94

558,22

603,27

464,83

362,38

336,35

464,26

405,40

368,04

369,18

493,47

395,21

318,01

402,00

463,70

547,56

602,37

394,08

424,13

454,02

201-249

575,22

632,50

677,56

539,11

436,67

410,63

538,55

479,68

442,33

443,46

567,75

469,50

392,29

476,29

537,98

621,84

676,65

468,36

498,42

528,30

250-300

666,22

723,50

768,56

630,11

527,67

501,63

629,55

570,68

533,33

534,46

658,75

560,49

483,29

567,29

628,98

712,84

767,65

559,36

589,42

619,30

301-600

760,93

818,21

863,27

724,82

622,38

596,34

724,26

665,39

628,04

629,17

753,46

655,21

578,00

662,00

723,69

807,55

862,36

654,07

684,13

714,01

> 600

1 318,06

1 375,34

1 420,39

1 281,95

1 179,51

1 153,47

1 281,39

1 222,52

1 185,17

1 186,30

1 310,59

1 212,33

1 135,13

1 219,13

1 280,82

1 364,68

1 419,49

1 211,20

1 241,26

1 271,14

Friuli Venezia Giulia

160

577,72

616,26

655,77

653,62

406,84

464,57

471,59

450,99

514,38

570,24

454,61

433,67

526,89

592,49

630,50

676,37

421,56

513,87

480,42

388,73

161-200

579,91

618,46

657,96

655,81

409,04

466,77

473,79

453,18

516,58

572,44

456,81

435,86

529,08

594,68

632,70

678,57

423,75

516,07

482,62

390,92

201-249

667,75

706,30

745,81

743,66

496,88

554,61

561,63

541,03

604,42

660,28

544,65

523,71

616,93

682,53

720,54

766,41

511,60

603,91

570,46

478,77

250-300

775,36

813,91

853,41

851,26

604,49

662,22

669,24

648,63

712,03

767,89

652,26

631,32

724,54

790,13

828,15

874,02

619,20

711,52

678,07

586,37

301-600

887,36

925,91

965,41

963,26

716,49

774,22

781,24

760,63

824,03

879,89

764,26

743,31

836,54

902,13

940,15

986,02

731,20

823,52

790,07

698,37

> 600

1 546,18

1 584,73

1 624,24

1 622,09

1 375,31

1 433,04

1 440,06

1 419,46

1 482,85

1 538,71

1 423,08

1 402,14

1 495,36

1 560,96

1 598,97

1 644,84

1 390,03

1 482,34

1 448,89

1 357,20


Počet hodin odborné přípravy

Abruzzo

Basilicata

Kalábrie

Kampánie

Emilia-Romagna

Friuli Venezia Giulia

Lazio

Ligurie

Lombardie

Marche

Molise

PA Bolzano

PA Trento

Piemont

Apulie

Sardinie

Sicílie

Toskánsko

Umbrie

Valle d'Aosta

Benátsko

Region, kde odborná příprava probíhá

Emilia-Romagna

160

562,62

596,13

664,95

573,49

450,10

525,95

432,89

487,46

456,89

555,15

476,14

469,35

523,68

535,00

583,58

686,69

448,97

446,71

541,11

458,03

161-200

565,09

598,60

667,42

575,96

452,57

528,41

435,36

489,92

459,36

557,62

478,60

471,81

526,15

537,47

586,04

689,16

451,44

449,17

543,58

460,49

201-249

663,75

697,25

766,08

674,61

551,23

627,07

534,02

588,58

558,02

656,28

577,26

570,47

624,81

636,13

684,70

787,81

550,09

547,83

642,24

559,15

250-300

784,60

818,11

886,94

795,47

672,08

747,93

654,88

709,44

678,87

777,13

698,12

691,33

745,66

756,98

805,56

908,67

670,95

668,69

763,10

680,01

301-600

910,39

943,90

1 012,73

921,26

797,87

873,72

780,67

835,23

804,66

902,92

823,91

817,12

871,45

882,77

931,35

1 034,46

796,74

794,48

888,88

805,80

> 600

1 650,33

1 683,84

1 752,66

1 661,20

1 537,81

1 613,65

1 520,60

1 575,16

1 544,60

1 642,86

1 563,84

1 557,05

1 611,39

1 622,71

1 671,28

1 774,40

1 536,68

1 534,41