(EU) 2019/696Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/696 ze dne 3. května 2019, kterým se po třísté prvé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá

Publikováno: Úř. věst. L 116I, 3.5.2019, s. 1-2 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 3. května 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 4. května 2019 Nabývá účinnosti: 4. května 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/696

ze dne 3. května 2019,

kterým se po třísté prvé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 881/2002 ze dne 27. května 2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá (1), a zejména na čl. 7 odst. 1 písm. a) a čl. 7a odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 obsahuje seznam osob, skupin a subjektů, kterých se týká zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů podle uvedeného nařízení.

(2)

Dne 1. května 2019 Výbor pro sankce Rady bezpečnosti OSN rozhodl o zařazení jedné položky na seznam osob, skupin a subjektů, jichž se má týkat zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů. Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(3)

Aby byla zajištěna účinnost opatření stanovených tímto nařízením, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost okamžitě,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 3. května 2019.

Za Komisi,

jménem předsedy,

vedoucí Služby nástrojů zahraniční politiky


(1)  Úř. věst. L 139, 29.5.2002, s. 9.


PŘÍLOHA

V příloze I nařízení (ES) č. 881/2002 se v oddílu „Fyzické osoby“ doplňuje tento záznam:

„Mohammed Masood Azhar Alvi (nedostatečně spolehlivě znám jako a) Masud Azhar, b) Wali Adam Isah, c) Wali Adam Esah). Datum narození: a) 10.7.1968, b) 10.6.1968. Místo narození: Bahawalpur, provincie Pandžáb, Pákistán. Státní příslušnost: Pákistán. Datum zařazení na seznam podle čl. 7d odst. 2 písm. i): 1.5.2019.“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU