(EU) 2019/694Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/694 ze dne 15. února 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013, pokud jde o formu financování, která není spojena s náklady na příslušné operace

Publikováno: Úř. věst. L 118, 6.5.2019, s. 4-8 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 15. února 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 7. května 2019 Nabývá účinnosti: 7. května 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/694

ze dne 15. února 2019,

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013, pokud jde o formu financování, která není spojena s náklady na příslušné operace

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (1), a zejména na čl. 67 odst. 5a uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ustanovení čl. 67 odst. 1 prvního pododstavce písm. e) nařízení (EU) č. 1303/2013 bylo vloženo nařízením (EU, Euratom) 2018/1046 (2) a zavedlo formu financování, která není spojena s náklady na příslušné operace, nýbrž založena na splnění podmínek (dále jen „podmínky financování“) týkajících se dosažení pokroku při provádění programů nebo plnění jejich cílů.

(2)

S přihlédnutím k současné fázi programového období 2014–2020 byly zkoumány různé tematické oblasti, v nichž by tato forma financování mohla být účinně využita a kde by mohla být přínosná, pokud jde o zjednodušení a snížení administrativní zátěže pro příjemce a řídicí orgány, aniž by to vedlo k významným změnám ve stávajících programech. Opatření v oblasti energetické účinnosti a energie z obnovitelných zdrojů byla v období 2014–2020 a v předchozích rozpočtových obdobích významně podporována z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) a Fondu soudržnosti. Zmíněná opatření představují oblast podpory zahrnující poměrně homogenní druhy intervencí (jako jsou izolační opatření, změna systému vytápění nebo elektronické přístroje se zvýšenou účinností), jejíž příjemci nebo koneční příjemci jsou v praxi často fyzické osoby nebo malé a střední podniky.

(3)

V důsledku toho je vhodné stanovit podrobná pravidla pro podmínky financování pro opatření v oblasti energetické účinnosti a energii z obnovitelných zdrojů a pro jejich uplatňování v rámci stávajícího právního rámce, včetně metodiky pro stanovení částky odpovídající příslušným podmínkám financování a ujednání pro operaci, na kterou se vztahuje úhrada na základě podmínek financování. Podrobná metodika by měla stanovit spojitost mezi částkou a splněním konečných podmínek financování, přičemž zmíněná částka by měla být nezávislá na nákladech na činnosti v rámci operace, které přispějí ke konečným podmínkám financování.

(4)

Aby se zajistilo, že metoda výpočtu použitá pro účely stanovení částky související se splněním finančních podmínek náležitě zohlední přiměřené předpoklady založené na předvídatelném vývoji technologií a souvisejících změnách investičních nákladů u různých druhů intervencí, které přispívají k celkovému plnění podmínek financování, mělo by se použité referenční období týkat posledních let, kdy jsou údaje pro podobné investice k dispozici.

(5)

Mělo by být stanoveno, jakým způsobem by v této souvislosti v souladu s čl. 131 odst. 1 druhým pododstavcem nařízení (EU) č. 1303/2013 měla být provedena stávající ustanovení o žádostech o platbu.

(6)

Dále je třeba připomenout, že nařízení (EU) č. 1303/2013, zejména čl. 67 odst. 1 a čl. 125 odst. 4 písm. a) uvedeného nařízení, stanoví zvláštní požadavky na řídicí kontroly a audity u operací, na které se vztahuje úhrada na základě podmínek financování. Tyto požadavky by se měly odrazit v ustanoveních o stanovení tohoto druhu operací, jak je uvedeno v bodě 4 přílohy. Ověřování a audity by se především neměly provádět na úrovni jednotlivých investic, vzhledem k tomu, že plnění podmínek financování oznamuje řídicímu orgánu příjemce. Podklady týkající se souvisejících výdajů by kromě toho neměly být předmětem auditu ani řídicích kontrol, a to proto, že částky spojené s operací jsou stanoveny předem.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením byla v souladu s čl. 149 odst. 3a nařízení (EU) č. 1303/2013 konzultována s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů (3).

(8)

Aby se zajistilo, že určené orgány budou moci účinně využívat nová ustanovení, která se v souladu s článkem 282 nařízení (EU, Euratom) 2018/1046 použijí od 2. srpna 2018, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

1.   Toto nařízení stanoví podrobná pravidla pro podmínky financování, které může řídicí orgán použít pro úhradu výdajů příjemcům v rámci financování, které není spojeno s náklady na příslušné operace, jak je uvedeno v čl. 67 odst. 1 prvním pododstavci písm. e) nařízení (EU) č. 1303/2013, a pro jejich uplatňování.

2.   Oblastmi výdajů, které mohou být předmětem financování, které není spojeno s náklady, jsou opatření v oblasti energetické účinnosti a energie z obnovitelných zdrojů, jak je podrobně uvedeno v příloze.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

1)

„podmínkami financování“ podmínky, které musí být splněny pro úhradu výdajů v rámci financování, které není spojeno s náklady, a jež sestávají z řady průběžných a konečných podmínek financování přispívajících ke splnění předem stanoveného cíle;

2)

„operací, na kterou se vztahuje úhrada na základě podmínek financování“, se rozumí jednotlivá operace ve smyslu čl. 2 bodu 9 nařízení (EU) č. 1303/2013, která sestává ze všech úkolů, které byly provedeny ke splnění průběžných a konečných podmínek financování.

Článek 3

Pravidla pro podmínky financování a jejich uplatňování

1.   Konečné podmínky financování se stanoví v souladu s přílohou.

2.   Pravidla pro uplatňování podmínek financování, pokud jde o metodiku pro stanovení související předem stanovené částky výdajů, jež má být uhrazena, a předkládání informací Komisi za účelem provedení operace, na kterou se vztahuje úhrada na základě podmínek financování, se stanoví v souladu s přílohou.

Článek 4

Náležitosti týkající se žádostí o platbu

1.   Náklady vypočtené na příslušném základě, které se v souladu s čl. 131 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013 uvedou v žádosti o platbu, představují předem stanovenou částku odpovídající každé splněné podmínce financování. Tato částka se zahrne do žádostí o platbu společně s odkazem na dotčenou operaci v souladu se vzorem pro žádosti o platbu uvedeným v prováděcím nařízení Komise (EU) č. 1011/2014 (4).

2.   Celkové způsobilé výdaje na operaci, na kterou se vztahuje úhrada na základě podmínek financování, nepřekročí předem stanovenou výši výdajů odpovídající konečné podmínce financování vypočtené na základě metodik stanovených v příloze.

Článek 5

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 15. února 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 320.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014 a (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 (Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1).

(3)  Interinstitucionální dohoda mezi Evropským parlamentem, Radou Evropské unie a Evropskou komisí o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 2016 (Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1011/2014 ze dne 22. září 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013, pokud jde o vzory pro předkládání určitých informací Komisi, a podrobná pravidla týkající se výměny informací mezi příjemci a řídicími orgány, certifikačními orgány, auditními orgány a zprostředkujícími subjekty (Úř. věst. L 286, 30.9.2014, s. 1).


PŘÍLOHA

Pravidla pro podmínky financování a jejich uplatňování pro opatření v oblasti energetické účinnosti a energii z obnovitelných zdrojů

1.   Oblast působnosti

Tato příloha se vztahuje na investice do energetické účinnosti a energie z obnovitelných zdrojů v rámci tematického cíle 4 pro EFRR a Fond soudržnosti.

2.   Konečná podmínka financování

1)

Konečnou podmínkou financování pro opatření v oblasti energetické účinnosti a energii z obnovitelných zdrojů je dosažení energetické účinnosti vyjádřené v úsporách energie v kWh/rok nebo ve snížení emisí CO2 v tunách, jak je popsáno ve společných ukazatelích výstupů v příloze I nařízení (EU) č. 1301/2013.

2)

Úspory energie v kWh/rok nebo snížení emisí CO2 se stanoví na základě jedné z výpočetních metod definovaných v příloze V bodě 1 písm. a), b) nebo c) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU (1).

3.   Metodika pro stanovení částky odpovídající konečné podmínce financování

1)

Pro uplatnění konečné podmínky financování se částka způsobilých výdajů odpovídající konečné podmínce financování stanoví na základě spravedlivé, nestranné a ověřitelné výpočetní metody založené na:

a)

statistických údajích, jiných objektivních informacích nebo odborném posudku;

b)

ověřených historických údajích týkajících se opatření v oblasti energetické účinnosti a systémů v oblasti energie z obnovitelných zdrojů.

2)

Výpočetní metoda zohlední důvodné předpoklady týkající se trendů a pravděpodobných technologických změn, které mohou mít dopad na náklady plánovaných investic přispívajících ke splnění konečné podmínky financování během předpokládaného harmonogramu provádění operace.

4.   Stanovení operací, na které se vztahuje úhrada na základě podmínek financování

Pro uplatnění podmínek financování platí:

a)

operace, na kterou se vztahuje úhrada na základě podmínek financování, souvisí s dosažením pokroku při provádění programu nebo plněním cílů programu;

b)

příjemcem operace, na kterou se vztahuje úhrada na základě podmínek financování, je buď řídicí orgán, nebo zprostředkující subjekt s nezbytnými opatřeními k zajištění oddělení funkcí v souladu s čl. 125 odst. 7 nařízení (EU) č. 1303/2013;

c)

operace, na kterou se vztahuje úhrada na základě podmínek financování, se provádí na základě plánovaného harmonogramu pro plnění průběžných nebo konečných podmínek financování;

d)

operace, na kterou se vztahuje úhrada na základě podmínek financování, se dokončí nebo plně provede před koncem období způsobilosti stanoveným v čl. 65 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013;

e)

při určování průběžných podmínek financování jsou příslušné částky výdajů stanoveny předem;

f)

mechanismus pro měření a sledování pokroku při plnění podmínek financování umožňuje ověřit plnění všech jednotlivých podmínek financování;

g)

operace, na kterou se vztahuje úhrada na základě podmínek financování, je pro účely vzorku operací uvedeného v čl. 127 odst. 1 nařízení (EU) č. 1303/2013 vyloučena ze souboru podle čl. 28 odst. 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 480/2014.

5.   Předání informací Komisi

Před zahájením provádění operace předloží členské státy Komisi informace týkající se náležitostí uvedených v bodech 2, 3 a 4 a popíší, jak bude operace, na kterou se vztahuje úhrada na základě podmínek financování, fungovat.


(1)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o energetické účinnosti, o změně směrnic 2009/125/ES a 2010/30/EU a o zrušení směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES (Úř. věst. L 315, 14.11.2012, s. 1).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU