(EU) 2019/693Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/693 ze dne 7. února 2019, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 481/2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013, pokud jde o zvláštní pravidla způsobilosti výdajů pro programy spolupráce

Publikováno: Úř. věst. L 118, 6.5.2019, s. 1-3 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 7. února 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 7. května 2019 Nabývá účinnosti: 7. května 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/693

ze dne 7. února 2019,

kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 481/2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013, pokud jde o zvláštní pravidla způsobilosti výdajů pro programy spolupráce

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013 ze dne 17. prosince 2013 o zvláštních ustanoveních týkajících se podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro cíl Evropská územní spolupráce (1), a zejména na čl. 18 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 481/2014 (2) stanoví zvláštní pravidla způsobilosti nákladů na zaměstnance pro programy spolupráce. Zmíněné ustanovení odkazuje na články 67 a 68 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 (3) týkající se způsobilosti a zjednodušeného vykazování nákladů. Uvedené články, změněné nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 (4), jakož i článek 68a nařízení (EU) č. 1303/2013, zavedený nařízením (EU, Euratom) 2018/1046, byly restrukturalizovány. Odkazy na ustanovení nařízení (EU) č. 1303/2013 a struktura čl. 3 odst. 3 až 5 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 481/2014 by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny.

(2)

Ukázalo se, že provádění ustanovení čl. 3 odst. 6 bodu i) nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 481/2014, jež se týká jedné ze dvou metod výpočtu hodinové sazby v případě částečného úvazku zaměstnanců s pružným počtem odpracovaných hodin za měsíc, se v praxi obtížně uplatňuje, zejména pokud pracovní dokument nestanoví měsíční, ale týdenní pracovní dobu. Ustanovení čl. 3 odst. 6 bodu i) uvedeného nařízení by proto mělo být změněno, aby se jednotná hodinová sazba vypočítala na základě počtu odpracovaných hodin za měsíc. Tato metoda by rovněž měla zohlednit rozdíly mezi členskými státy a pracovními smlouvami, pokud jde o dovolenou za kalendářní rok a státní svátky, jak je stanoveno v individuálním pracovním dokumentu, v zákonech nebo dohodách uzavřených sociálními partnery (zaměstnavateli a zaměstnanci) na úrovni zaměstnavatele konkrétního zaměstnance nebo na úrovni příslušného odvětví nebo na vnitrostátní úrovni. Aby se zajistil jednotný soubor pravidel, mělo by se toto vyjasnění vztahovat na celé programové období, tj. od data vstupu nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 481/2014 v platnost.

(3)

V souladu s čl. 149 odst. 3a nařízení (EU) č. 1303/2013 byla opatření stanovená tímto nařízením předmětem konzultací s odborníky jmenovanými každým členským státem v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů (5).

(4)

V zájmu zajištění právní jistoty a co nejvyššího omezení nesrovnalostí mezi ustanoveními tohoto nařízení a změněnými ustanoveními nařízení (EU) č. 1303/2013, které se v souladu s článkem 282 nařízení (EU, Euratom) 2018/1046 použijí od 2. srpna 2018 nebo dříve, by toto nařízení mělo vstoupit v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

(5)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 481/2014 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Článek 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 481/2014 se mění takto:

1)

odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„3.   Náklady na zaměstnance lze uhradit buď:

i)

v souladu s čl. 67 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 1303/2013 (podle dokladu o zaměstnání a výplatních pásek), nebo

ii)

formou standardní stupnice jednotkových nákladů v souladu s čl. 67 odst. 1 písm. b), čl. 68a odst. 2, odst. 3. prvním pododstavcem a odst. 4 uvedeného nařízení, nebo

iii)

formou jednorázových částek v souladu s čl. 67 odst. 1 písm. c), nebo

iv)

formou paušálního financování v souladu s čl. 67 odst. 1 písm. d) a čl. 68a odst. 1 uvedeného nařízení.“;

2)

v odstavci 4 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

pevně stanovený procentní podíl hrubých mzdových nákladů v souladu s čl. 68a odst. 5 nařízení (EU) č. 1303/2013, nebo“;

3)

odstavec 5 se zrušuje;

4)

odstavec 6 se nahrazuje tímto:

„6.   U přiřazení na částečný úvazek podle odst. 4 písm. b) se úhrada nákladů na zaměstnance vypočítá na základě jednotné hodinové sazby, která se stanoví buď:

i)

podílem měsíčních hrubých mzdových nákladů a průměrné měsíční pracovní doby vyjádřené v hodinách s přihlédnutím k pracovní době stanovené v dokladu o zaměstnání a rovněž stanovené právními předpisy nebo dohodami mezi sociálními partnery na příslušné úrovni, nebo

ii)

podílem posledních doložených ročních hrubých mzdových nákladů a 1 720 hodin.

Hodinová sazba se vynásobí počtem hodin skutečně odpracovaných na operaci.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Ustanovení čl. 1 bodu 4 se použije ode dne 14. května 2014.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 7. února 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 259.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 481/2014 ze dne 4. března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013, pokud jde o zvláštní pravidla způsobilosti výdajů pro programy spolupráce (Úř. věst. L 138, 13.5.2014, s. 45).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 320).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014 a (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 (Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1).

(5)  Interinstitucionální dohoda mezi Evropským parlamentem, Radou Evropské unie a Evropskou komisí o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 2016 (Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU