(EU) 2019/680Nařízení Komise (EU) 2019/680 ze dne 30. dubna 2019, kterým se mění příloha VI nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích (Text s významem pro EHP.)

Publikováno: Úř. věst. L 115, 2.5.2019, s. 3-4 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 30. dubna 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 22. května 2019 Nabývá účinnosti: 22. května 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/680

ze dne 30. dubna 2019,

kterým se mění příloha VI nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o kosmetických přípravcích (1), a zejména na čl. 31 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ve svém stanovisku ze dne 30. července 2018 (2) dospěl Vědecký výbor pro bezpečnost spotřebitele (dále jen „VVBS“) k závěru, že látka Phenylene Bis-Diphenyltriazine je bezpečná pro použití jako filtr ultrafialového záření v přípravcích na ochranu proti slunečnímu záření a jiných kosmetických přípravcích v koncentraci nejvýše 5 % a že jeho použití je bezpečné pouze v případě přípravků aplikovaných na kůži, a ne těch, které mohou vést k inhalační expozici.

(2)

S ohledem na stanovisko VVBS a s cílem zohlednit technický a vědecký pokrok by použití látky Phenylene Bis-Diphenyltriazine jako filtru ultrafialového záření v kosmetických přípravcích mělo být povoleno v koncentraci nejvýše 5 % s výjimkou aplikací, které mohou vést k expozici plic konečného uživatele při vdechování.

(3)

Příloha VI nařízení (ES) č. 1223/2009 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(4)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro kosmetické přípravky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha VI nařízení (ES) č. 1223/2009 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. dubna 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 342, 22.12.2009, s. 59.

(2)  VVBS/1594/18.


PŘÍLOHA

V příloze VI nařízení (ES) č. 1223/2009 se doplňuje nová položka, která zní:

 

Identifikace látky

Podmínky

 

Referenční číslo

Chemický název/INN/XAN

Název v seznamu přísad podle společné nomenklatury

Číslo CAS

Číslo ES

Druh výrobku, části těla

Nejvyšší koncentrace v přípravku připraveném k použití

Jiné

Znění podmínek použití a upozornění

a

b

c

d

e

f

g

h

i

„31

3,3?-(1,4-Fenylen)bis(5,6-difenyl-1,2,4-triazin)

Phenylene Bis-Diphenyltriazine

55514-22-2

700-823-1

 

5 %

Nepoužívat v aplikacích, jež mohou vést k expozici plic konečného uživatele při vdechování.“

 


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU