(EU) 2019/667Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/667 ze dne 19. prosince 2018, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2205, nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/592 a nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1178 za účelem odložení data pozdějšího uplatňování povinnosti clearingu u určitých OTC derivátových smluv (Text s významem pro EHP.)

Publikováno: Úř. věst. L 113, 29.4.2019, s. 1-3 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 19. prosince 2018 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 30. dubna 2019 Nabývá účinnosti: 30. dubna 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/667

ze dne 19. prosince 2018,

kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2205, nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/592 a nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1178 za účelem odložení data pozdějšího uplatňování povinnosti clearingu u určitých OTC derivátových smluv

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů (1), a zejména na čl. 5 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2205 (2), nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/592 (3) a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1178 (4) stanoví mimo jiné data, kdy povinnost clearingu nabývá účinnosti u smluv týkajících se kategorií OTC derivátů stanovených v přílohách uvedených nařízení.

(2)

Uvedená nařízení stanovila pozdější datum uplatňování povinnosti clearingu u OTC derivátových smluv uzavřených mezi smluvními stranami, jež jsou součástí téže skupiny, přičemž jedna smluvní strana je usazena ve třetí zemi a druhá smluvní strana je usazena v Unii. Jak je uvedeno v příslušných bodech odůvodnění uvedených nařízení, tato pozdější data byla nezbytná, aby se zajistilo, že tyto OTC derivátové smlouvy nebudou podléhat povinnosti clearingu před přijetím prováděcího aktu podle čl. 13 odst. 2 nařízení (EU) č. 648/2012.

(3)

Dosud nebyl ve vztahu k povinnosti clearingu přijat žádný prováděcí akt podle čl. 13 odst. 2 nařízení (EU) č. 648/2012. Uplatňování povinnosti clearingu u OTC derivátových smluv by proto mělo být po vymezenou dobu nebo do přijetí příslušných prováděcích aktů dále odloženo.

(4)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2205, nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/592 a nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1178 je proto třeba odpovídajícím způsobem změnit.

(5)

Původní pozdější data uplatňování povinnosti clearingu byla v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2205, nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/592 a nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1178 sladěna s datem uplatňování povinnosti clearingu u smluvních stran z kategorie 4. Jelikož pozdější data uplatňování povinnosti clearingu je třeba dále odložit, mělo by se toto odložení týkat rovněž subjektů z kategorie 4.

(6)

Vzhledem k původním pozdějším datům uplatňování povinnosti clearingu a s cílem zajistit uplatňování povinnosti clearingu u obchodů uvnitř skupiny v souladu s datem použitelnosti tohoto nařízení by měl tento pozměňující akt vstoupit v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

(7)

Toto nařízení vychází z návrhů regulačních technických norem, které Komisi předložil Evropský orgán pro cenné papíry a trhy.

(8)

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy uskutečnil k návrhům regulačních technických norem, ze kterých toto nařízení vychází, otevřené veřejné konzultace, analyzoval potenciální související náklady a přínosy a požádal o stanovisko skupinu subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů zřízenou článkem 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 (5),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změna nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2205

V čl. 3 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2205 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„2.   Pokud se jedná o smlouvy, jež náleží do určité kategorie OTC derivátů uvedené v příloze a jsou uzavřeny mezi smluvními stranami, které jsou součástí téže skupiny, přičemž jedna smluvní strana je usazena ve třetí zemi a druhá smluvní strana je usazena v Unii, nabývá odchylně od odstavce 1 povinnost clearingu účinnosti:

a)

21. prosince 2020, pokud v souvislosti s příslušnou třetí zemí nebylo přijato žádné rozhodnutí o rovnocennosti podle čl. 13 odst. 2 nařízení (EU) č. 648/2012 pro účely článku 4 téhož nařízení týkající se OTC derivátových smluv uvedených v příloze tohoto nařízení; nebo

b)

pozdějším z níže uvedených dní, pokud bylo v souvislosti s příslušnou třetí zemí přijato rozhodnutí o rovnocennosti podle čl. 13 odst. 2 nařízení (EU) č. 648/2012 pro účely článku 4 téhož nařízení týkající se OTC derivátových smluv uvedených v příloze tohoto nařízení:

i)

60 dní ode dne, kdy rozhodnutí přijaté v souvislosti s příslušnou třetí zemí podle čl. 13 odst. 2 nařízení (EU) č. 648/2012 pro účely článku 4 téhož nařízení týkající se OTC derivátových smluv uvedených v příloze tohoto nařízení vstoupí v platnost;

ii)

dnem, kdy povinnost clearingu nabývá účinnosti podle odstavce 1.“

Článek 2

Změna nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/592

V čl. 3 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/592 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„2.   Pokud se jedná o smlouvy, jež náleží do určité kategorie OTC derivátů uvedené v příloze a jsou uzavřeny mezi smluvními stranami, které jsou součástí téže skupiny, přičemž jedna smluvní strana je usazena ve třetí zemi a druhá smluvní strana je usazena v Unii, nabývá odchylně od odstavce 1 povinnost clearingu účinnosti:

a)

21. prosince 2020, pokud v souvislosti s příslušnou třetí zemí nebylo přijato žádné rozhodnutí o rovnocennosti podle čl. 13 odst. 2 nařízení (EU) č. 648/2012 pro účely článku 4 téhož nařízení týkající se OTC derivátových smluv uvedených v příloze tohoto nařízení; nebo

b)

pozdějším z níže uvedených dní, pokud bylo v souvislosti s příslušnou třetí zemí přijato rozhodnutí o rovnocennosti podle čl. 13 odst. 2 nařízení (EU) č. 648/2012 pro účely článku 4 téhož nařízení týkající se OTC derivátových smluv uvedených v příloze tohoto nařízení:

i)

60 dní ode dne, kdy rozhodnutí přijaté v souvislosti s příslušnou třetí zemí podle čl. 13 odst. 2 nařízení (EU) č. 648/2012 pro účely článku 4 téhož nařízení týkající se OTC derivátových smluv uvedených v příloze tohoto nařízení vstoupí v platnost;

ii)

dnem, kdy povinnost clearingu nabývá účinnosti podle odstavce 1.“

Článek 3

Změna nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1178

V čl. 3 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1178 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„2.   Pokud se jedná o smlouvy, jež náleží do určité kategorie OTC derivátů uvedené v příloze a jsou uzavřeny mezi smluvními stranami, které jsou součástí téže skupiny, přičemž jedna smluvní strana je usazena ve třetí zemi a druhá smluvní strana je usazena v Unii, nabývá odchylně od odstavce 1 povinnost clearingu účinnosti:

a)

21. prosince 2020, pokud v souvislosti s příslušnou třetí zemí nebylo přijato žádné rozhodnutí o rovnocennosti podle čl. 13 odst. 2 nařízení (EU) č. 648/2012 pro účely článku 4 téhož nařízení týkající se OTC derivátových smluv uvedených v příloze tohoto nařízení; nebo

b)

pozdějším z níže uvedených dní, pokud bylo v souvislosti s příslušnou třetí zemí přijato rozhodnutí o rovnocennosti podle čl. 13 odst. 2 nařízení (EU) č. 648/2012 pro účely článku 4 téhož nařízení týkající se OTC derivátových smluv uvedených v příloze tohoto nařízení:

i)

60 dní ode dne, kdy rozhodnutí přijaté v souvislosti s příslušnou třetí zemí podle čl. 13 odst. 2 nařízení (EU) č. 648/2012 pro účely článku 4 téhož nařízení týkající se OTC derivátových smluv uvedených v příloze tohoto nařízení vstoupí v platnost;

ii)

dnem, kdy povinnost clearingu nabývá účinnosti podle odstavce 1.“

Článek 4

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. prosince 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 201, 27.7.2012, s. 1.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2205 ze dne 6. srpna 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o regulační technické normy pro povinnost clearingu (Úř. věst. L 314, 1.12.2015, s. 13).

(3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/592 ze dne 1. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o regulační technické normy pro povinnost clearingu (Úř. věst. L 103, 19.4.2016, s. 5).

(4)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1178 ze dne 10. června 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o regulační technické normy pro povinnost clearingu (Úř. věst. L 195, 20.7.2016, s. 3).

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU