(EU) 2019/652Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/652 ze dne 24. dubna 2019, kterým se stanoví standardní pravidla fungování poradní komise nebo komise pro alternativní řešení sporů a standardní formulář pro sdělování informací týkajících se uveřejnění konečného rozhodnutí v souladu se směrnicí Rady (EU) 2017/1852

Publikováno: Úř. věst. L 110, 25.4.2019, s. 26-33 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 24. dubna 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 15. května 2019 Nabývá účinnosti: 1. července 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/652

ze dne 24. dubna 2019,

kterým se stanoví standardní pravidla fungování poradní komise nebo komise pro alternativní řešení sporů a standardní formulář pro sdělování informací týkajících se uveřejnění konečného rozhodnutí v souladu se směrnicí Rady (EU) 2017/1852

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady (EU) 2017/1852 ze dne 10. října 2017 o mechanismech řešení daňových sporů v Evropské unii (1), a zejména na čl. 11 odst. 3 a čl. 18 odst. 4 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice (EU) 2017/1852 zavádí mechanismus pro účinné řešení daňových sporů mezi členskými státy týkajících se výkladu a uplatňování smluv a úmluv, které upravují zamezení dvojího zdanění příjmů a případně majetku.

(2)

Směrnice (EU) 2017/1852 stanoví, že pokud řízení o dosažení vzájemné dohody, které je stanoveno jako první krok k řešení sporů, v určité lhůtě nevede k dohodě mezi příslušnými orgány dotčených členských států, může být spor postoupen k řešení poradní komisi nebo komisi pro alternativní řešení sporů.

(3)

Směrnice (EU) 2017/1852 stanoví, že příslušné orgány každého členského státu, které se sporu účastní, podepíší pravidla fungování poradní komise či komise pro alternativní řešení sporů (dále jen „pravidla fungování“) a oznámí je dotčeným osobám.

(4)

Podle směrnice (EU) 2017/1852 stanoví Komise standardní pravidla fungování, která se použijí tehdy, pokud pravidla fungování nebyla oznámena dotčené osobě (dotčeným osobám) ve stanovené lhůtě nebo pokud jsou neúplná. V zájmu dosažení kontinuity a účinnosti řízení pro řešení sporů by proto měla být stanovena standardní pravidla fungování. Z tohoto důvodu by standardní pravidla fungování měla vytvořit komplexní procesní rámec, aby řízení pro řešení sporů probíhalo bez překážek a aby byla zaručena práva dotčené osoby (dotčených osob) podle směrnice (EU) 2017/1852. Je obzvláště důležité vymezit právní základ sporu a výchozí podmínky, vyřešit podrobnosti organizace a fungování poradní komise nebo komise pro alternativní řešení sporů, jakož i stanovit rozdělení nákladů. Aby byla zajištěna nezávislost poradní komise nebo komise pro alternativní řešení sporů, je také nezbytné zahrnout podrobné oznámení o jakémkoli střetu zájmů.

(5)

Směrnice (EU) 2017/1852 stanoví, že se příslušné orgány mohou dohodnout na uveřejnění konečného rozhodnutí v úplném znění, vysloví-li s tím dotčená osoba (dotčené osoby) souhlas. Směrnice (EU) 2017/1852 dále stanoví, že pokud příslušné orgány nebo dotčená osoba (dotčené osoby) s uveřejněním konečného rozhodnutí v úplném znění nesouhlasí, uveřejní příslušné orgány shrnutí daného konečného rozhodnutí.

(6)

Aby bylo zaručeno jednotné sdělování informací týkajících se uveřejnění konečného rozhodnutí, měl by být stanoven standardní formulář. Pro zajištění transparentnosti, pokud jde o konečné rozhodnutí, a zároveň i ochrany obchodního tajemství dotčené osoby (dotčených osob) by měl standardní formulář podmínit uveřejnění konečného rozhodnutí dohodou příslušných orgánů a souhlasem dotčené osoby (dotčených osob). Pokud jedna z těchto stran s uveřejněním nebude souhlasit, měla by pravidla stanovit, že bude uveřejněno shrnutí konečného rozhodnutí, a upřesnit prvky, které by mělo shrnutí obsahovat. Mělo by být rovněž uznáno, že dotčená osoba má právo požádat příslušné orgány, aby nezveřejňovaly informace, které se týkají obchodního tajemství.

(7)

V zájmu zajištění právní jistoty a řádného fungování systému by se toto nařízení mělo začít používat po uplynutí lhůty pro provedení stanovené v čl. 22 odst. 1 prvním pododstavci směrnice (EU) 2017/1852.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru pro řešení sporů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Standardní pravidla fungování

Pokud příslušné orgány členských států, které jsou zapojeny do řízení pro řešení sporů podle směrnice (EU) 2017/1852, neoznámily dotčené osobě (dotčeným osobám) pravidla fungování poradní komise nebo komise pro alternativní řešení sporů (dále jen „pravidla fungování“) nebo jí (jim) oznámily neúplná pravidla fungování, doplní pravidla fungování uznávané nezávislé osoby a předseda na základě standardního formuláře stanoveného v příloze I tohoto nařízení.

Článek 2

Standardní formulář pro sdělování informací týkajících se uveřejnění konečného rozhodnutí

Pokud příslušné orgány členských států, které jsou zapojeny do řízení pro řešení sporů podle směrnice (EU) 2017/1852, sdělují informace uvedené v čl. 18 odst. 2 a 3 uvedené směrnice, použijí standardní formulář stanovený v příloze II tohoto nařízení.

Článek 3

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se od 1. července 2019.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 24. dubna 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 265, 14.10.2017, s. 1.


PŘÍLOHA I

ČÁST 1

STANDARDNÍ PRAVIDLA FUNGOVÁNÍ PORADNÍ KOMISE NEBO KOMISE PRO ALTERNATIVNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

(ČL. 11 ODST. 3 SMĚRNICE (EU) 2017/1852)

[vyplní uznávané nezávislé osoby a předseda a podepíší příslušné orgány dotčených členských států]

[pokud je poradní komise zřízena pro účely čl. 6 odst. 1 písm. a) směrnice (EU) 2017/1852, vyplňte pouze položky označené hvězdičkou*]

1.   OBECNÉ INFORMACE*

Jméno, adresa, daňové identifikační číslo (DIČ) dotčené osoby (dotčených osob): …

Členský stát bydliště dotčené osoby (dotčených osob) pro daňové účely: …

Dotčené členské státy: …

Úplná adresa a údaje o kontaktní osobě dotčené osoby (dotčených osob), včetně telefonního čísla a e-mailové adresy: …

Jména a údaje o právním zástupci dotčené osoby (je-li to relevantní):

2.   SLOŽENÍ PORADNÍ KOMISE NEBO KOMISE PRO ALTERNATIVNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

2.1.   Forma:

?

poradní komise

?

komise pro alternativní řešení sporů

2.2.   Druh postupu řešení sporu:

?

řízení na základě „nezávislého stanoviska

?

řízení na základě„konečné nabídky

?

jiný, upřesněte:

2.3.   Počet členů a obecné informace*:

? předseda

? … uznávané nezávislé osoby a … náhradníci

? … zástupci příslušných orgánů

Předseda:

 

 

 

Státní příslušnost: … Adresa a kontaktní údaje (včetně e-mailové adresy a telefonního čísla – nepovinné): …

Uznávaná nezávislá osoba (jmenována kým: …):

 

 

 

Státní příslušnost: … Adresa a kontaktní údaje (včetně e-mailové adresy a telefonního čísla – nepovinné): …

Náhradník (jmenován kým: …):

 

 

 

Státní příslušnost: … Adresa a kontaktní údaje (včetně e-mailové adresy a telefonního čísla – nepovinné): …

Uznávaná nezávislá osoba (jmenována kým: …):

 

 

 

Státní příslušnost: … Adresa a kontaktní údaje (včetně e-mailové adresy a telefonního čísla – nepovinné): …

Náhradník (jmenován kým: …):

 

 

 

Státní příslušnost: … Adresa a kontaktní údaje (včetně e-mailové adresy a telefonního čísla – nepovinné): …

Příslušné orgány (zástupce jmenovaný za …)

Adresa a kontaktní údaje (včetně e-mailové adresy a telefonního čísla):

 

 

Příslušné orgány (zástupce jmenovaný za …)

Adresa a kontaktní údaje (včetně e-mailové adresy a telefonního čísla):

 

 

V případě potřeby přidejte řádky pro další zúčastněné členy.

K těmto standardním pravidlům fungování může být navíc připojen i životopis uznávaných nezávislých osob a reference s údaji o jejich způsobilosti a kvalifikaci. Dále se připojí právoplatně podepsané oznámení o střetu zájmů stanovené v části 2.

3.   POPIS A HLAVNÍ RYSY SPORNÉ OTÁZKY*

Popis skutkové podstaty:

Zdaňovací období:

Hospodářské odvětví:

Odkazy na platné právní předpisy a smlouvy:

?

ustanovení vnitrostátního práva (uveďte podrobné odkazy na příslušné články – lze připojit ustanovení v jejich plném znění)

?

smlouva o zamezení dvojího zdanění (dvoustranná nebo vícestranná – uveďte podrobné odkazy na příslušné články – lze připojit ustanovení v jejich plném znění)

?

Úmluva o zamezení dvojího zdanění v souvislosti s úpravou zisků sdružených podniků (90/436/EHS) (1) (uveďte podrobné odkazy na příslušné články – lze připojit ustanovení v jejich plném znění)

?

jakékoli další reference, na nichž se dohodly příslušné orgány:

Částky za zdaňovací období a další údaje o sporném uplatňování či výkladu smlouvy nebo úmluvy uvedené ve stížnosti podané dotčenou osobou a ověřené příslušnými orgány:

4.   VÝCHOZÍ PODMÍNKY, NA NICHŽ SE DOHODLY PŘÍSLUŠNÉ ORGÁNY

Popis právních otázek v předmětném sporu, které je třeba vyložit:

Popis skutkových okolností, které je třeba zvážit, a skutkových otázek, o jejichž objasnění či výklad příslušné orgány žádají poradní komisi nebo komisi pro alternativní řešení sporů:

5.   ČASOVÝ RÁMEC ŘÍZENÍ PRO ŘEŠENÍ SPORU*

Nejzazší datum vydání stanoviska:

Lhůty pro podání příslušnými orgány a dotčenou osobou (dotčenými osobami), včetně písemných dokladů nebo jiných důkazů a/nebo stanovisek odborníků; (případné) důsledky opožděného podání:

Plánovaná data a místa slyšení (v případě potřeby) :

Plánovaná data účasti nebo zastoupení dotčené osoby (dotčených osob) a/nebo třetích stran na slyšeních (v případě potřeby) :

6.   ORGANIZACE A FUNGOVÁNÍ*

Místo (místa) zasedání poradní komise nebo komise pro alternativní řešení sporů: …

Administrativní služby, které poradní komise či komise pro alternativní řešení sporů může vyžadovat pro výkon svých funkcí:

Pracovní jazyk(y) řízení pro řešení sporů: …

Případná potřeba překladu dokumentů (v celém nebo částečném rozsahu) :

Případná potřeba tlumočení ústních projevů: …

Praktické údaje týkající se předkládání písemných vyjádření a důkazů (např. způsob jejich předkládání, kopie, číslování, odkazy) :

Způsob předávání písemných sdělení mezi příslušnými orgány a dotčenou osobou (dotčenými osobami) (včetně způsobu zasílání dokumentů) :

Opatření týkající se žádostí poradní komise či komise pro alternativní řešení sporů o informace a následných odpovědí dotčené osoby (dotčených osob) a příslušných orgánů: …

Odborníci a případné jiné třetí strany (podmínky předkládání ústních a písemných stanovisek):

Podmínky přípustnosti dokumentů (např. originály nebo ověřené kopie atd.):

Opatření týkající se předkládání obsáhlých a složitých listinných důkazů (např. formou shrnutí, tabulek, grafů, výtahů či vzorků):

Opatření týkající se protokolování slyšení: …

Jiné (upřesněte a uveďte případná další procesní, důkazní či logistická opatření):

7.   STANOVISKO

Případné požadavky vztahující se na vydávání či doručování stanoviska:

8.   NÁKLADY*

Náklady se rozdělí mezi členské státy:

?

v poměru: …

?

rovným dílem

Případné náklady zahrnují:

?

náklady vynaložené uznávanými nezávislými osobami: …

?

odměny uznávaných nezávislých osob (maximálně 1 000 EUR na osobu a den zasedání): …

?

náklady na překlad …

?

náklady na tlumočení …

?

další správní náklady (včetně nákladů sekretariátu)

Další informace a opatření týkající se nákladů (upřesněte):

9.   OSTATNÍ

Datum:

Podpis zástupců příslušných orgánů členských států:

ČÁST 2

OZNÁMENÍ O STŘETU ZÁJMŮ

[vyplní každá jmenovaná uznávaná nezávislá osoba a její náhradník]

Příjmení: …

Jméno: …

Jmenován/a (kým): …

?

Považuji se za nezávislého (nezávislou) a nestranného (nestrannou). Podle mého nejlepšího vědomí a po důkladném přezkoumání neexistuje žádný zájem, vztah ani žádná jiná záležitost v minulosti ani přítomnosti, kterou bych měl/a oznámit, protože by to mohlo ovlivnit moji nezávislost nebo nestrannost, nebo která by mohla důvodně vyvolat dojem podjatosti v řízení.

?

Potvrzení týkající se oznámení: Jsem objektivní a hodlám objektivní i zůstat. V souladu s tím jsem si rovněž vědom/a povinnosti oznámit veškeré skutečnosti či okolnosti, které by mohly zpochybnit moji nezávislost před příslušnými orgány. V této souvislosti bych rád/a upozornil/a na následující věc:

Toto oznámení mne nezbavuje průběžné povinnosti oznamovat skutečnosti a okolnosti, které by mohly ovlivnit moji nezávislost.

Datum:

Podpis jmenované nezávislé osoby nebo jejího náhradníka:


(1)  Úř. věst. L 225, 20.8.1990, s. 10.


PŘÍLOHA II

STANDARDNÍ FORMULÁŘ PRO SDĚLOVÁNÍ INFORMACÍ TÝKAJÍCÍCH SE UVEŘEJNĚNÍ KONEČNÉHO ROZHODNUTÍ

(ČL. 18 ODST. 4 SMĚRNICE (EU) 2017/1852)

[vyplní příslušné orgány každého dotčeného členského státu]

Uveřejnění konečného rozhodnutí

1.

Dohoda příslušných orgánů o uveřejnění konečného rozhodnutí v úplném znění

Ano ?

Ne ?

2.

Souhlas dotčené osoby (dotčených osob) s uveřejněním konečného rozhodnutí v úplném znění

Ano ?

Ne ?

Pokud „ano“ v obou bodech 1 i 2:

a)

Uveřejnění konečného rozhodnutí v úplném znění

Úplné znění konečného rozhodnutí:

Pokud „ne“ v bodě 1 a/nebo 2:

b)

Uveřejnění shrnutí konečného rozhodnutí

i)

popis předmětu a skutkové podstaty sporu

ii)

datum

iii)

dotčená zdaňovací období

iv)

právní základ

v)

hospodářské odvětví

vi)

stručný popis konečného výsledku

vii)

popis uplatněného způsobu arbitráže

Konečné rozhodnutí bylo upraveno z důvodů obchodního, podnikatelského, průmyslového či profesního tajemství nebo obchodního procesu nebo z důvodu rozporu s veřejným pořádkem.

 


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU