(EU) 2019/650Nařízení Komise (EU) 2019/650 ze dne 24. dubna 2019, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006, pokud jde o bujarník johimbe (Pausinystalia johimbe (K. Schum.) Pierre ex Beille) (Text s významem pro EHP.)

Publikováno: Úř. věst. L 110, 25.4.2019, s. 21-22 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 24. dubna 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 15. května 2019 Nabývá účinnosti: 15. května 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/650

ze dne 24. dubna 2019,

kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006, pokud jde o bujarník johimbe (Pausinystalia johimbe (K. Schum.) Pierre ex Beille)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006 ze dne 20. prosince 2006 o přidávání vitaminů a minerálních látek a některých dalších látek do potravin (1), a zejména na čl. 8 odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s čl. 8 odst. 2 nařízení (ES) č. 1925/2006 při zohlednění možných škodlivých účinků na zdraví spojených s používáním bujarníku johimbe (Pausinystalia johimbe (K. Schum.) Pierre ex Beille) a přípravků z něj v potravinách a přetrvávající nejistoty z vědeckého hlediska podléhá tato látka přezkumu Unie a byla nařízením (EU) 2015/403 (2) zařazena do části C přílohy III nařízení (ES) č. 1925/2006.

(2)

Podle čl. 8 odst. 5 nařízení (ES) č. 1925/2006 musí být do čtyř let ode dne zařazení látky na seznam do části C přílohy III přijato rozhodnutí, zda bude používání dané látky uvedené na seznamu v části C přílohy III obecně povoleno, nebo zda bude tato látka zařazena na seznam v části A nebo B přílohy III, se zřetelem na stanovisko Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) ke všem dokumentacím, které předložili k posouzení provozovatelé potravinářských podniků nebo jiné zúčastněné osoby, jak je uvedeno v čl. 8 odst. 4.

(3)

Podle čl. 5 odst. 2 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 307/2012 (3) vezme úřad v úvahu pouze dokumentaci předloženou do osmnácti měsíců od vstupu v platnost rozhodnutí o zařazení látky do části C přílohy III nařízení (ES) č. 1925/2006 jako platnou dokumentaci pro účely rozhodnutí stanoveného v čl. 8 odst. 5 nařízení (ES) č. 1925/2006.

(4)

Vzhledem k tomu, že zúčastněné osoby nepředložily úřadu žádné vědecké údaje prokazující bezpečnost bujarníku johimbe (Pausinystalia johimbe (K. Schum.) Pierre ex Beille) ve lhůtě uvedené v čl. 5 odst. 2 prováděcího nařízení (EU) č. 307/2012, bujarník johimbe (Pausinystalia johimbe (K. Schum.) Pierre ex Beille) a přípravky z něj by měly být zařazeny do části A přílohy III nařízení (ES) č. 1925/2006, což znamená, že jejich použití v potravinách bude zakázáno.

(5)

Nařízení (ES) č. 1925/2006 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha III nařízení (ES) č. 1925/2006 se mění takto:

1)

v části A se doplňuje nová položka, která zní:

„Kůra bujarníku johimbe a přípravky z ní pocházející z bujarníku johimbe (Pausinystalia johimbe (K. Schum.) Pierre ex Beille)“;

2)

v části C se zrušuje tato položka:

„Kůra bujarníku johimbe a přípravky z ní pocházející z bujarníku johimbe (Pausinystalia johimbe (K. Schum.) Pierre ex Beille)“.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 24. dubna 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 404, 30.12.2006, s. 26.

(2)  Nařízení Komise (EU) 2015/403 ze dne 11. března 2015, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006, pokud jde o chvojník (Ephedra spp.) a bujarník johimbe (Pausinystalia johimbe (K. Schum.) Pierre ex Beille) (Úř. věst. L 67, 12.3.2015, s. 4).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 307/2012 ze dne 11. dubna 2012, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006 o přidávání vitaminů a minerálních látek a některých dalších látek do potravin (Úř. věst. L 102, 12.4.2012, s. 2).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU