(EU) 2019/646Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/646 ze dne 15. dubna 2019 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

Publikováno: Úř. věst. L 110, 25.4.2019, s. 10-12 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 15. dubna 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 15. května 2019 Nabývá účinnosti: 15. května 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/646

ze dne 15. dubna 2019

o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (1), a zejména na čl. 57 odst. 4 a čl. 58 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Aby se zajistilo jednotné používání kombinované nomenklatury připojené k nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (2), je nutné přijmout opatření týkající se zařazení zboží uvedeného v příloze tohoto nařízení.

(2)

Nařízení (EHS) č. 2658/87 stanovilo pro výklad kombinované nomenklatury všeobecná pravidla. Tato pravidla se používají i pro jakoukoliv jinou nomenklaturu, která je na kombinované nomenklatuře zcela či zčásti založena nebo která k ní přidává jakékoli další členění a která je stanovena zvláštními předpisy Unie s ohledem na uplatňování sazebních a jiných opatření týkajících se obchodu se zbožím.

(3)

Podle zmíněných všeobecných pravidel by mělo být zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze zařazeno do kódu KN uvedeného ve sloupci 2, vzhledem k důvodům uvedeným ve sloupci 3 této tabulky.

(4)

Je vhodné umožnit, aby držitel mohl závazné informace o sazebním zařazení zboží dotčeného tímto nařízením, které nejsou v souladu s tímto nařízením, nadále používat po určitou dobu podle čl. 34 odst. 9 nařízení (EU) č. 952/2013. Tato doba by měla být stanovena na tři měsíce.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze se zařazuje v rámci kombinované nomenklatury do kódu KN uvedeného ve sloupci 2 této tabulky.

Článek 2

Závazné informace o sazebním zařazení zboží, které nejsou v souladu s tímto nařízením, mohou být nadále používány podle ustanovení čl. 34 odst. 9 nařízení (EU) č. 952/2013 po dobu tří měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 15. dubna 2019.

Za Komisi,

jménem předsedy,

Stephen QUEST

generální ředitel

Generální ředitelství pro daně a celní unii


(1)  Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1.

(2)  Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).


PŘÍLOHA

Popis zboží

Zařazení

(kód KN)

Odůvodnění

(1)

(2)

(3)

Sestava řetězových článků (tzv. „článkový řetěz“) vyrobená z litiny, sestávající z řetězových článků pospojovaných čepy/klouby. Do článků jsou vyvrtány otvory pro upevnění obdélníkových desek (tzv. „segmentů/opěrných desek“), jež nejsou součástí výrobku při jeho předložení.

Na základě své konstrukce, zejména díky přítomnosti vyvrtaných otvorů k připevnění segmentů/opěrných desek, je výrobek rozpoznatelný jako housenicový pás (jenž zajišťuje pohon a zároveň podpírá stroj či zařízení, které se na něm posouvají) vhodný pro použití výhradně nebo hlavně se stroji a zařízeními pro přesun zeminy čísla 8429 .

(viz obrázek) (*1)

8431 49 20

Zařazení se zakládá na všeobecných pravidlech 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury, na poznámce 1 f) ke třídě XV, poznámce 2 b) ke třídě XVI a na znění kódů KN 8431 , 8431 49 a 8431 49 20 .

Výrobek je na základě svých objektivních vlastností rozpoznatelný jako část a součást vhodná pro použití výhradně nebo hlavně se stroji a zařízeními čísla 8429 (viz též stanovisko k sazebnímu zařazení do harmonizovaného systému 8431.49/1). Objektivními vlastnostmi výrobku (z hlediska velikosti a tvaru) jsou vlastnosti housenicového pásu, který je konstruován pro použití se stroji a zařízeními čísla 8429 . Zařazení do čísla 7315 jako řetězy a řetízky ze železa nebo oceli je proto vyloučeno.

Výrobek je proto třeba zařadit do kódu KN 8431 49 20 jako „ostatní části a součásti vhodné pro použití výhradně nebo hlavně se stroji a zařízeními čísel 8425 až 8430 , z litiny nebo lité oceli“.

Image 1


(*1)  Obrázek slouží pouze pro informaci.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU