(EU, Euratom) 2019/629Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2019/629 ze dne 17. dubna 2019, kterým se mění Protokol č. 3 o statutu Soudního dvora Evropské unie

Publikováno: Úř. věst. L 111, 25.4.2019, s. 1-3 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 17. dubna 2019 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 1. května 2019 Nabývá účinnosti: 1. května 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU, Euratom) 2019/629

ze dne 17. dubna 2019,

kterým se mění Protokol č. 3 o statutu Soudního dvora Evropské unie

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména čl. 256 odst. 1 a čl. 281 druhý pododstavec této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména čl. 106a odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na žádost Soudního dvora,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanoviska Evropské komise (1),

v souladu s řádným legislativním postupem (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s čl. 3 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2015/2422 (3) přistoupil Soudní dvůr spolu s Tribunálem k celkové analýze pravomocí, které vykonávají, a zabýval se tím, zda by vzhledem k reformě soudní struktury Unie podle uvedeného nařízení měly být provedeny určité změny v rozdělení pravomocí mezi Soudním dvorem a Tribunálem nebo ve způsobu projednávání opravných prostředků Soudním dvorem.

(2)

Jak vyplývá ze zprávy Soudního dvora předložené Evropskému parlamentu, Radě a Komisi dne 14. prosince 2017, má Soudní dvůr za to, že v této fázi není třeba navrhovat změny v souvislosti s projednáváním předběžných otázek, které jsou mu předkládány na základě článku 267 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „Smlouva o fungování EU“). Řízení o předběžné otázce jsou stěžejním bodem unijního soudního systému a předběžné otázky jsou projednávány rychle, takže přenesení pravomoci rozhodovat o předběžných otázkách na Tribunál ve zvláštních oblastech určených statutem Soudního dvora Evropské unie není v současnosti nezbytné.

(3)

Z analýzy provedené Soudním dvorem a Tribunálem nicméně vyplynulo, že v rámci rozhodování o žalobě na neplatnost podané členským státem proti aktu Komise týkajícímu se nesplnění povinností vyplývajících z rozsudku Soudního dvora vydaného na základě čl. 260 odst. 2 nebo 3 Smlouvy o fungování EU se Tribunál může potýkat s vážnými obtížemi v případech, kdy se Komise a dotyčný členský stát rozcházejí v tom, zda jsou opatření přijatá tímto členským státem ke splnění povinností vyplývajících z rozsudku Soudního dvora dostačující. Z těchto důvodů se jeví jako nezbytné vyhradit Soudnímu dvoru pravomoc rozhodovat spory o zaplacení paušální částky nebo penále uloženého členskému státu podle čl. 260 odst. 2 nebo 3 Smlouvy o fungování EU.

(4)

Z analýzy provedené Soudním dvorem a Tribunálem kromě toho vyplývá, že mnoho opravných prostředků je podáváno ve věcech, u nichž již proběhl dvojí přezkum, a to nejprve nezávislým odvolacím senátem a poté Tribunálem, a že mnohé z těchto opravných prostředků jsou Soudním dvorem zamítány pro zjevnou neopodstatněnost či odmítány z důvodu zjevné nepřípustnosti. Aby se mohl Soudní dvůr soustředit na věci, které si žádají veškerou jeho pozornost, je třeba v zájmu řádného výkonu spravedlnosti zavést pro opravné prostředky týkající se takových věcí postup, v jehož rámci Soudní dvůr uzná daný opravný prostředek zcela nebo zčásti přijatelným, pouze pokud nastoluje otázku významnou pro jednotu, soulad nebo další vývoj práva Unie.

(5)

Vzhledem k tomu, že neustále roste počet věcí předkládaných Soudnímu dvoru, a jak vyplývá z dopisu předsedy Soudního dvora Evropské unie ze dne 13. července 2018, je v této fázi nutné upřednostnit zavedení uvedeného postupu, v jehož rámci Soudní dvůr rozhoduje o přijatelnosti opravného prostředku. Otázka částečného přenesení pravomoci ve věcech žalob pro nesplnění povinnosti na Tribunál, nastolená Soudním dvorem v jeho žádosti podané dne 26. března 2018, by měla být posouzena později, a to v prosinci 2020, po vypracování zprávy o fungování Tribunálu v souladu s čl. 3 odst. 1 nařízení (EU, Euratom) 2015/2422. Je zapotřebí připomenout, že tato zpráva by se měla zaměřit zejména na efektivnost Tribunálu a na nezbytnost a účinnost navýšení počtu soudců na 56, přičemž by měla zohlednit také cíl zajištění rovného zastoupení žen a mužů v rámci Tribunálu, jak se uvádí v preambuli nařízení (EU, Euratom) 2015/2422.

(6)

V důsledku toho je třeba změnit Protokol č. 3 o statutu Soudního dvora Evropské unie za současného zajištění plného terminologického souladu mezi jeho ustanoveními a odpovídajícími ustanoveními Smlouvy o fungování EU a stanovit vhodná přechodná ustanovení týkající se dalšího postupu ve věcech projednávaných ke dni vstupu tohoto nařízení v platnost,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Protokol č. 3 se mění takto:

1)

Článek 51 se nahrazuje tímto:

„Článek 51

Odchylně od pravidla obsaženého v čl. 256 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie je Soudní dvůr příslušný rozhodovat:

a)

o žalobách uvedených v článcích 263 a 265 Smlouvy o fungování Evropské unie podaných členským státem proti:

i)

legislativnímu aktu, aktu Evropského parlamentu, Evropské rady nebo Rady nebo nečinnosti jednoho nebo několika z těchto orgánů, s výjimkou:

rozhodnutí přijatých Radou podle čl. 108 odst. 2 třetího pododstavce Smlouvy o fungování Evropské unie,

aktů Rady přijatých podle nařízení Rady týkajícího se opatření na ochranu obchodu ve smyslu článku 207 Smlouvy o fungování Evropské unie,

aktů Rady, kterými Rada vykonává prováděcí pravomoci v souladu s čl. 291 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie;

ii)

aktu nebo nečinnosti Komise podle čl. 331 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie;

b)

o žalobách uvedených v článcích 263 a 265 Smlouvy o fungování Evropské unie podaných orgánem Unie proti legislativnímu aktu, aktu Evropského parlamentu, Evropské rady, Rady, Komise nebo Evropské centrální banky nebo nečinnosti jednoho nebo několika z těchto orgánů;

c)

o žalobách uvedených v článku 263 Smlouvy o fungování Evropské unie podaných členským státem proti aktu Komise týkajícímu se nesplnění povinností vyplývajících z rozsudku vydaného Soudním dvorem na základě čl. 260 odst. 2 druhého pododstavce nebo odst. 3 druhého pododstavce Smlouvy o fungování Evropské unie.“.

2)

Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 58a

Opravný prostředek proti rozhodnutí Tribunálu, které se týká rozhodnutí nezávislého odvolacího senátu některého z níže uvedených subjektů Unie, se projedná, pouze pokud jej Soudní dvůr uzná přijatelným:

a)

Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví;

b)

Odrůdový úřad Společenství;

c)

Evropská agentura pro chemické látky;

d)

Agentura Evropské unie pro bezpečnost letectví.

Postup uvedený v prvním pododstavci se použije i na opravné prostředky proti rozhodnutím Tribunálu, která se týkají rozhodnutí nezávislého odvolacího senátu zřízeného po dni 1. května 2019 v rámci jakéhokoli jiného subjektu Unie, který musí věc projednat předtím, než lze podat žalobu k Tribunálu.

Opravný prostředek se uzná zcela nebo zčásti přijatelným v souladu s pravidly upřesněnými v jednacím řádu, pokud nastoluje otázku významnou pro jednotu, soulad nebo další vývoj práva Unie.

Rozhodnutí o uznání či neuznání přijatelnosti opravného prostředku musí být odůvodněno a zveřejněno.“.

Článek 2

Věci, pro které je na základě Protokolu č. 3, ve znění tohoto nařízení, příslušný Soudní dvůr a které jsou ke dni 1. května 2019 projednávány Tribunálem, u nichž však písemná část řízení nebyla k tomuto dni ještě ukončena, se předají Soudnímu dvoru.

Článek 3

Postup uvedený v článku 58a Protokolu č. 3 se nepoužije na opravné prostředky projednávané Soudním dvorem ke dni 1. května 2019.

Článek 4

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem měsíce následujícího po dni vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Ve Štrasburku dne 17. dubna 2019.

Za Evropský parlament

předseda

A. TAJANI

Za Radu

předseda

G. CIAMBA


(1)  Stanovisko ze dne 11. července 2018 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku) a stanovisko ze dne 23. října 2018 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 13. března 2019 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 9. dubna 2019.

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2015/2422 ze dne 16. prosince 2015, kterým se mění Protokol č. 3 o statutu Soudního dvora Evropské unie (Úř. věst. L 341, 24.12.2015, s. 14).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU