(EU) 2019/613Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/613 ze dne 9. dubna 2019 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

Publikováno: Úř. věst. L 105, 16.4.2019, s. 8-10 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 9. dubna 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 6. května 2019 Nabývá účinnosti: 6. května 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/613

ze dne 9. dubna 2019

o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (1), a zejména na čl. 57 odst. 4 a čl. 58 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Aby se zajistilo jednotné používání kombinované nomenklatury připojené k nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (2), je nutné přijmout opatření týkající se zařazení zboží uvedeného v příloze tohoto nařízení.

(2)

Nařízení (EHS) č. 2658/87 stanovilo pro výklad kombinované nomenklatury všeobecná pravidla. Tato pravidla se používají i pro jakoukoliv jinou nomenklaturu, která je na kombinované nomenklatuře zcela či zčásti založena nebo která k ní přidává jakékoli další členění a která je stanovena zvláštními předpisy Unie s ohledem na uplatňování sazebních a jiných opatření týkajících se obchodu se zbožím.

(3)

Podle zmíněných všeobecných pravidel by mělo být zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze zařazeno do kódu KN uvedeného ve sloupci 2, vzhledem k důvodům uvedeným ve sloupci 3 této tabulky.

(4)

Je vhodné umožnit, aby držitel mohl závazné informace o sazebním zařazení zboží dotčeného tímto nařízením, které nejsou v souladu s tímto nařízením, nadále používat po určitou dobu podle čl. 34 odst. 9 nařízení (EU) č. 952/2013. Tato doba by měla být stanovena na tři měsíce.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze se zařazuje v rámci kombinované nomenklatury do kódu KN uvedeného ve sloupci 2 této tabulky.

Článek 2

Závazné informace o sazebním zařazení zboží, které nejsou v souladu s tímto nařízením, mohou být nadále používány podle ustanovení čl. 34 odst. 9 nařízení (EU) č. 952/2013 po dobu tří měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 9. dubna 2019.

Za Komisi,

jménem předsedy,

Stephen QUEST

generální ředitel

Generální ředitelství pro daně a celní unii


(1)  Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1.

(2)  Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).


PŘÍLOHA

Popis zboží

Zařazení

(kód KN)

Odůvodnění

(1)

(2)

(3)

Výrobek se závity vyrobený z nerezavějící oceli s vnitřním závitem, ve formě matice s přírubou na jednom konci.

Výrobek je určen k použití v sestavě potrubí hydraulického brzdového systému motorového vozidla.

Výrobek po utažení způsobí, že se komponenty spojovacího kloubu usadí ve správné poloze, čímž zajistí hydraulické těsnění.

Viz obrázky (*1).

7318 16 39

Zařazení se zakládá na všeobecných pravidlech 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury a na znění kódů KN 7318 , 7318 16 a 7318 16 39 .

Výrobek má objektivní vlastnosti „výrobků se závity“ čísla 7318 .

Zařazení do čísla 7307 jako příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky je vyloučeno, neboť výrobek slouží pouze k přitlačení komponent, které tvoří spojení v rámci kloubu, a není v kontaktu s kapalinou přenášenou potrubím. Vnitřní závit výrobku není navržen tak, aby vytvářel nebo udržoval hydraulické těsnění.

Na základě všeobecného pravidla 2 a) pro výklad kombinované nomenklatury nelze výrobek zařadit jako fitink/spojku, který(á) není kompletní, protože nemá podstatný charakter kompletního fitinku/spojky.

Svorníky (maticové šrouby), matice, šrouby a vruty atd., které jsou vhodné pro použití v sestavě příslušenství (fitinků) pro trouby nebo trubky, jsou z čísla 7307 vyloučeny (viz rovněž vysvětlivky k harmonizovanému systému k číslu 7307 , vyloučení, písmeno b)).

Výrobek je proto třeba zařadit do kódu KN 7318 16 39 jako ostatní matice z nerezavějící oceli.

Image 1


(*1)  Obrázky slouží pouze pro informaci.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU