(EU) 2019/591Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/591 ze dne 11. dubna 2019, kterým se mění příloha V nařízení (ES) č. 136/2004, pokud jde o zahrnutí Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a určitých jeho závislých území do seznamu třetích zemí, ze kterých je povolen vstup zásilek sena a slámy na území Unie (Text s významem pro EHP.)

Publikováno: Úř. věst. L 100I, 11.4.2019, s. 20-22 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 11. dubna 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 12. dubna 2019 Nabývá účinnosti: 13. dubna 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/591

ze dne 11. dubna 2019,

kterým se mění příloha V nařízení (ES) č. 136/2004, pokud jde o zahrnutí Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a určitých jeho závislých území do seznamu třetích zemí, ze kterých je povolen vstup zásilek sena a slámy na území Unie

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 97/78/ES ze dne 18. prosince 1997, kterou se stanoví základní pravidla pro veterinární kontroly produktů ze třetích zemí dovážených do Společenství (1), a zejména na čl. 19 odst. 1 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 29. března 2017 Spojené království předložilo oznámení o svém záměru vystoupit z Unie podle článku 50 Smlouvy o Evropské unii (SEU). Dne 22. března 2019 přijala Evropská rada se souhlasem Spojeného království rozhodnutí (EU) 2019/476 (2) o prodloužení lhůty podle čl. 50 odst. 3 Smlouvy o EU. V souladu s uvedeným rozhodnutím, pokud Dolní sněmovna neschválí dohodu o vystoupení nejpozději do dne 29. března 2019, se lhůta stanovená podle čl. 50 odst. 3 Smlouvy o EU prodlužuje do dne 12. dubna 2019. Vzhledem k tomu, že dohoda o vystoupení nebyla do dne 29. března 2019 schválena, přestane se na Spojené království a ve Spojeném království ode dne 13. dubna 2019 (dále jen „datum vystoupení“) uplatňovat právo Unie.

(2)

Směrnice 97/78/ES stanoví základní pravidla pro veterinární kontroly produktů ze třetích zemí dovážených do Unie. Podle čl. 19 odst. 1 uvedené směrnice musí Komise sestavit seznam rostlinných produktů, které mohou představovat nebezpečí šíření nakažlivých nebo infekčních chorob zvířat do Unie, a proto musí být podrobeny veterinárním kontrolám na hranicích, a seznam třetích zemí, které smějí do Unie tyto rostlinné produkty dovážet.

(3)

Příloha IV nařízení Komise (ES) č. 136/2004 (3) tudíž zařazuje seno a slámu na seznam rostlinných produktů, na které se vztahují veterinární kontroly na hranicích, a příloha V uvedeného nařízení obsahuje seznam zemí, z nichž smějí členské státy seno a slámu dovážet.

(4)

Spojené království Velké Británie a Severního Irska poskytlo nezbytné záruky, že tato země a určitá její závislá území budou splňovat podmínky stanovené v nařízení (ES) č. 136/2004, pokud jde o vstup zásilek komodit sena a slámy na území Unie, od data vystoupení tím, že budou nadále dodržovat právní předpisy Unie během počátečního období nejméně devíti měsíců.

(5)

S ohledem na tyto zvláštní záruky poskytnuté Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska, a aby nedošlo ke zbytečnému narušení obchodu po datu vystoupení, by tudíž Spojené království Velké Británie a Severního Irska a určitá jeho závislá území měly být zařazeny na seznam zemí uvedený v příloze V nařízení (ES) č. 136/2004, ze kterých je povolen vstup zásilek sena a slámy na území Unie.

(6)

Příloha V nařízení (ES) č. 136/2004 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(7)

Toto nařízení by se mělo použít ode dne 13. dubna 2019, pokud se k uvedenému datu nebude na Spojené království Velké Británie a Severního Irska a v něm nadále uplatňovat právo Unie.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha V nařízení (ES) č. 136/2004 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 13. dubna 2019.

Nepoužije se však, pokud se k uvedenému datu bude na Spojené království Velké Británie a Severního Irska a v něm nadále uplatňovat právo Unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 11. dubna 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 24, 30.1.1998, s. 9.

(2)  Rozhodnutí Evropské rady (EU) 2019/476 učiněné se souhlasem Spojeného království, ze dne 22. března 2019, o prodloužení lhůty podle čl. 50 odst. 3 Smlouvy o EU (Úř. věst. L 80 I, 22.3.2019, s. 1).

(3)  Nařízení Komise (ES) č. 136/2004 ze dne 22. ledna 2004, kterým se stanoví postupy veterinárních kontrol produktů dovážených ze třetích zemí na stanovištích hraniční kontroly Společenství (Úř. věst. L 21, 28.1.2004, s. 11).


PŘÍLOHA

Příloha V nařízení (ES) č. 136/2004 se mění takto:

a)

za položku „Chile“ se vkládají nové řádky, které znějí:

„GB

Spojené království Velké Británie a Severního Irska

GG

Guernsey“

b)

za položku „Island“ se vkládá nový řádek, který zní:

„JE

Jersey“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU