(EU) 2019/588Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/588 ze dne 11. dubna 2019, kterým se mění příloha I nařízení (EU) č. 605/2010, pokud jde o zahrnutí Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a určitých jeho závislých území do seznamu třetích zemí nebo jejich částí, ze kterých je povolen dovoz zásilek syrového mléka, mléčných výrobků, mleziva a výrobků z mleziva určených k lidské spotřebě do Unie (Text s významem pro EHP.)

Publikováno: Úř. věst. L 100I, 11.4.2019, s. 11-13 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 11. dubna 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 12. dubna 2019 Nabývá účinnosti: 13. dubna 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/588

ze dne 11. dubna 2019,

kterým se mění příloha I nařízení (EU) č. 605/2010, pokud jde o zahrnutí Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a určitých jeho závislých území do seznamu třetích zemí nebo jejich částí, ze kterých je povolen dovoz zásilek syrového mléka, mléčných výrobků, mleziva a výrobků z mleziva určených k lidské spotřebě do Unie

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 2002/99/ES ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví veterinární předpisy pro produkci, zpracování, distribuci a dovoz produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě (1), a zejména na čl. 8 uvozující větu, čl. 8 odst. 1 první pododstavec, čl. 8 odst. 4 a čl. 9 odst. 4 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 29. března 2017 Spojené království předložilo oznámení o svém záměru vystoupit z Unie podle článku 50 Smlouvy o Evropské unii (SEU). Dne 22. března 2019 přijala Evropská rada se souhlasem Spojeného království rozhodnutí (EU) 2019/476 (2) o prodloužení lhůty podle čl. 50 odst. 3 Smlouvy o EU. V souladu s uvedeným rozhodnutím, pokud Dolní sněmovna neschválí dohodu o vystoupení nejpozději do dne 29. března 2019, se lhůta stanovená podle čl. 50 odst. 3 Smlouvy o EU prodlužuje do dne 12. dubna 2019. Vzhledem k tomu, že dohoda o vystoupení nebyla do dne 29. března 2019 schválena, přestane se na Spojené království a ve Spojeném království ode dne 13. dubna 2019 (dále jen „datum vystoupení“) uplatňovat právo Unie.

(2)

Nařízení Komise (EU) č. 605/2010 (3) stanoví hygienické a veterinární podmínky a požadavky na osvědčení pro dovoz zásilek syrového mléka, mléčných výrobků, mleziva a výrobků z mleziva určených k lidské spotřebě do Unie a seznam třetích zemí a jejich částí, z nichž je povolen dovoz těchto zásilek do Unie.

(3)

Spojené království Velké Británie a Severního Irska poskytlo nezbytné záruky, že tato země a určitá její závislá území budou splňovat podmínky stanovené v nařízení (EU) č. 605/2010, pokud jde o dovoz zásilek syrového mléka, mléčných výrobků, mleziva a výrobků z mleziva určených k lidské spotřebě do Unie, od data vystoupení tím, že budou nadále dodržovat právní předpisy Unie během počátečního období nejméně devíti měsíců.

(4)

S ohledem na tyto zvláštní záruky poskytnuté Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska, a aby nedošlo ke zbytečnému narušení obchodu po datu vystoupení, by tudíž Spojené království a určitá jeho závislá území měly být zařazeny do sloupců A, B a C v seznamu třetích zemí, území a jejich částí uvedeném v příloze I nařízení (EU) č. 605/2010, z nichž je povolen dovoz zásilek syrového mléka, mléčných výrobků, mleziva a výrobků z mleziva určených k lidské spotřebě do Unie.

(5)

Příloha I nařízení (EU) č. 605/2010 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(6)

Toto nařízení by se mělo použít ode dne 13. dubna 2019, pokud se k uvedenému datu nebude na Spojené království Velké Británie a Severního Irska a v něm nadále uplatňovat právo Unie.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (EU) č. 605/2010 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 13. dubna 2019.

Nepoužije se však, pokud se k uvedenému datu bude na Spojené království Velké Británie a Severního Irska a v něm nadále uplatňovat právo Unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 11. dubna 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 18, 23.1.2003, s. 11.

(2)  Rozhodnutí Evropské rady (EU) 2019/476 učiněné se souhlasem Spojeného království, ze dne 22. března 2019, o prodloužení lhůty podle čl. 50 odst. 3 Smlouvy o EU (Úř. věst. L 80 I, 22.3.2019, s. 1).

(3)  Nařízení Komise (EU) č. 605/2010 ze dne 2. července 2010, kterým se stanoví veterinární a hygienické podmínky a podmínky veterinárních osvědčení pro dovoz syrového mléka, mléčných výrobků, mleziva a výrobků z mleziva určených k lidské spotřebě do Evropské unie (Úř. věst. L 175, 10.7.2010, s. 1).


PŘÍLOHA

Tabulka v příloze I nařízení (EU) č. 605/2010 se mění takto:

a)

za položku „Etiopie“ se vkládají nové řádky, které znějí:

„GB

Spojené království Velké Británie a Severního Irska

+

+

+

GG

Guernsey

+

+

+“

b)

za položku „Island“ se vkládá nový řádek, který zní:

„JE

Jersey

+

+

+“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU