(EU) 2019/585Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/585 ze dne 11. dubna 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 206/2010, pokud jde o zahrnutí Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a určitých jeho závislých území do seznamů třetích zemí, území nebo jejich částí, z nichž je povolen vstup některých zvířat a čerstvého masa na území Unie (Text s významem pro EHP.)

Publikováno: Úř. věst. L 100I, 11.4.2019, s. 1-3 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 11. dubna 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 12. dubna 2019 Nabývá účinnosti: 13. dubna 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/585

ze dne 11. dubna 2019,

kterým se mění nařízení (EU) č. 206/2010, pokud jde o zahrnutí Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a určitých jeho závislých území do seznamů třetích zemí, území nebo jejich částí, z nichž je povolen vstup některých zvířat a čerstvého masa na území Unie

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 92/65/EHS ze dne 13. července 1992 o veterinárních předpisech pro obchod se zvířaty, spermatem, vajíčky a embryi uvnitř Společenství a jejich dovoz do Společenství, pokud se na ně nevztahují zvláštní veterinární předpisy Společenství uvedené v příloze A oddíle I směrnice 90/425/EHS (1), a zejména na čl. 17 odst. 2 písm. a) uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 2002/99/ES ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví veterinární předpisy pro produkci, zpracování, distribuci a dovoz produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě (2), a zejména na čl. 8 odst. 1 a 4 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 2004/68/ES ze dne 26. dubna 2004, kterou se stanoví veterinární předpisy pro dovoz některých živých kopytníků do Společenství a pro jejich tranzit, mění směrnice 90/426/EHS a 92/65/EHS a zrušuje směrnice 72/462/EHS (3), a zejména na čl. 3 odst. 1 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 29. března 2017 Spojené království předložilo oznámení o svém záměru vystoupit z Unie podle článku 50 Smlouvy o Evropské unii (SEU). Dne 22. března 2019 přijala Evropská rada se souhlasem Spojeného království rozhodnutí (EU) 2019/476 (4) o prodloužení lhůty podle čl. 50 odst. 3 Smlouvy o EU. V souladu s uvedeným rozhodnutím, pokud Dolní sněmovna neschválí dohodu o vystoupení nejpozději do dne 29. března 2019, se lhůta stanovená podle čl. 50 odst. 3 Smlouvy o EU prodlužuje do dne 12. dubna 2019. Vzhledem k tomu, že dohoda o vystoupení nebyla do dne 29. března 2019 schválena, přestane se na Spojené království a ve Spojeném království ode dne 13. dubna 2019 (dále jen „datum vystoupení“) uplatňovat právo Unie.

(2)

Nařízení komise (EU) č. 206/2010 (5) stanoví seznamy třetích zemí, území nebo jejich částí, z nichž je povolen vstup některých zvířat a čerstvého masa na území Evropské unie, a požadavky na veterinární osvědčení. Stanoví, že zásilky kopytníků a jejich čerstvého masa určeného k lidské spotřebě mohou vstupovat do Unie ze třetích zemí, pouze pokud splňují podmínky stanovené uvedeným nařízením.

(3)

Spojené království Velké Británie a Severního Irska poskytlo nezbytné záruky, že tato země a určitá její závislá území budou splňovat podmínky stanovené v nařízení (EU) č. 206/2010, pokud jde o vstup zásilek kopytníků, jiných než koňovitých, a čerstvého masa kopytníků včetně čerstvého masa koňovitých na území Unie, od data vystoupení tím, že budou nadále dodržovat právní předpisy Unie během počátečního období nejméně devíti měsíců.

(4)

S ohledem na tyto zvláštní záruky poskytnuté Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska, a aby nedošlo ke zbytečnému narušení obchodu po datu vystoupení, by tudíž Spojené království a určitá jeho závislá území měly být zařazeny na seznamy třetích zemí, území a jejich částí uvedené v příloze I části 1 a příloze II části 1 nařízení (EU) č. 206/2010, z nichž je povolen vstup zásilek kopytníků, jiných než koňovitých, a čerstvého masa kopytníků včetně čerstvého masa koňovitých na území Unie.

(5)

Přílohy I a II nařízení (EU) č. 206/2010 by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny.

(6)

Toto nařízení by se mělo použít ode dne 13. dubna 2019, pokud se k uvedenému datu nebude na Spojené království Velké Británie a Severního Irska a v něm nadále uplatňovat právo Unie.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přílohy I a II nařízení (EU) č. 206/2010 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 13. dubna 2019.

Nepoužije se však, pokud se k uvedenému datu bude na Spojené království Velké Británie a Severního Irska a v něm nadále uplatňovat právo Unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 11. dubna 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 268, 14.9.1992, s. 54.

(2)  Úř. věst. L 18, 23.1.2003, s. 11.

(3)  Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 321.

(4)  Rozhodnutí Evropské rady (EU) 2019/476 učiněné se souhlasem Spojeného království, ze dne 22. března 2019, o prodloužení lhůty podle čl. 50 odst. 3 Smlouvy o EU (Úř. věst. L 80 I, 22.3.2019, s. 1).

(5)  Nařízení komise (EU) č. 206/2010 ze dne 12. března 2010, kterým se stanoví seznamy třetích zemí, území nebo jejich částí, z nichž je povolen vstup některých zvířat a čerstvého masa na území Evropské unie, a požadavky na veterinární osvědčení (Úř. věst. L 73, 20.3.2010, s. 1).


PŘÍLOHA

Nařízení (EU) č. 206/2010 se mění takto:

1)

Příloha I část 1 nařízení (EU) č. 206/2010 se mění takto:

a)

za položku „Chile“ se vkládají nové řádky, které znějí:

„GB – Spojené království Velké Británie a Severního Irska

GB-0

Celá země

 

 

 

GB-1

Anglie, Wales a Severní Irsko

BOV-X, BOV-Y, OVI-X, OVI-Y POR-X, POR-Y, RUM, SUI

 

III, IVa, V, IX

GB-2

Skotsko

BOV-X, BOV-Y, OVI-X, OVI-Y POR-X, POR-Y, RUM, SUI

 

II, III, IVa, V, IX

GG – Guernsey

GG-0

Celá země

BOV-X, BOV-Y, OVI-X, OVI-Y POR-X, POR-Y, RUM, SUI

 

V, IX

b)

za položku „Island“ se vkládá nový řádek, který zní:

„JE – Jersey

JE-0

Celá země

BOV-X, BOV-Y, OVI-X, OVI-Y POR-X, POR-Y, RUM, SUI

 

IVa, V, IX

2)

Příloha II část 1 nařízení (EU) č. 206/2010 se mění takto:

a)

za položku „Falklandské ostrovy“ se vkládají nové řádky, které znějí:

„GB – Spojené království Velké Británie a Severního Irska

GB-0

Celá země

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW

 

 

 

 

GG – Guernsey

GG-0

Celá země

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW“

 

 

 

 

b)

za položku „Island“ se vkládá nový řádek, který zní:

„JE – Jersey

JE-0

Celá země

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW“

 

 

 

 


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU