(EU) 2019/561Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/561 ze dne 8. dubna 2019, kterým se Kapverdám přiznává dočasná odchylka od pravidel o preferenčním původu zboží stanovených v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446, pokud jde o přípravky a konzervy z filé tuňáka

Publikováno: Úř. věst. L 98, 9.4.2019, s. 13-16 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 8. dubna 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 10. dubna 2019 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/561

ze dne 8. dubna 2019,

kterým se Kapverdám přiznává dočasná odchylka od pravidel o preferenčním původu zboží stanovených v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446, pokud jde o přípravky a konzervy z filé tuňáka

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (1), a zejména na čl. 64 odst. 6 a čl. 66 písm. b) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Kapverdy jsou země využívající všeobecný systém preferencí, který je v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 (2) označován jako systém GSP. Pravidla o preferenčním původu pro účely systému GSP, která nejsou procedurálními pravidly, jsou stanovena v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 (3).

(2)

Dopisem ze dne 22. října 2018 podaly Kapverdy žádost o prodloužení dočasné odchylky od pravidel o preferenčním původu zboží stanovených v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446, která jim byla přiznána prováděcím nařízením Komise (EU) 2017/967 (4). Žádost se týkala ročního objemu přípravků a konzerv z filé tuňáka ve výši 5 000 tun na období, než vstoupí v platnost nová Dohoda o hospodářském partnerství mezi Unií a západní Afrikou, která byla parafována dne 30. června 2014. V rámci této odchylky by byly tyto produkty považovány za původní produkty Kapverd, i když byly vyrobeny na Kapverdách, ale z nepůvodních ryb.

(3)

V žádosti o odchylku Kapverdy uvádějí vysvětlení, že množství tuňáka, které kapverdská flotila v současné době uloví ve vlastních vodách, je malé a že bez udělení výjimky je flotila, již mají k dispozici k rybolovu mimo své teritoriální vody, omezená. Kromě toho je rybářský hospodářský rok pro lov tuňáků omezený na čtyři měsíce v roce. Tím jsou příležitosti k lovu původního tuňáka omezeny. Dalším důležitým bodem je skutečnost, že na Kapverdách nedávno došlo k rozvoji přístavní infrastruktury. V důsledku toho nyní mohou přístavy pojmout větší množství tuňáka a odvětví rybolovu tuňáka má možnost dále růst. V neposlední řadě jsou v žádosti zdůrazněny obtíže, s nimiž se Kapverdy potýkají v důsledku zpožděného vstupu nové Dohody o hospodářském partnerství mezi Unií a západní Afrikou v platnost. Zdůrazněna je i potřeba Kapverd získat odchylku od pravidel o preferenčním původu s cílem kompenzovat skutečnost, že se ještě nelze spoléhat na kumulační pravidla v rámci dohody o hospodářském partnerství vzhledem k tomu, že se právní situace této dohody nevyvíjí.

(4)

Z důvodů uvedených v žádosti vyplývá, že bez odchylky by byla významně ovlivněna schopnost kapverdského odvětví zpracování produktů rybolovu pokračovat ve vývozu do Unie v rámci GSP. To by mohlo ohrozit další rozvoj kapverdské flotily malých plavidel zabývajících se drobným pelagickým rybolovem a bránit tomu, aby byly Kapverdy v budoucnu v souladu s pravidly o původu, jež se na tyto produkty vztahují.

(5)

Kapverdám by tudíž měla být udělena dočasná odchylka od požadavku v rámci pravidel o preferenčním původu, podle něhož produkty obsahující materiály, které nebyly zcela získány ve zvýhodněné zemi, musí být dostatečně opracovány nebo zpracovány, aby byly považovány za produkty pocházející z této země. Tato odchylka by měla platit pro roční objem 5 000 tun přípravků a konzerv z tuňáka. Doba platnosti odchylky by měla být omezena na jeden rok, aby bylo možné posoudit schopnost a snahu, kterou Kapverdy vynakládají při přípravě na splnění pravidel původu pro dané produkty. Pokud však vstoupí dohoda o hospodářském partnerství v platnost před skončením tohoto ročního období, měla by platnost odchylky skončit v den, který bezprostředně předchází dni vstupu dohody v platnost.

(6)

Množství stanovená v příloze tohoto nařízení budou spravována v souladu s články 49 až 54 prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/2447 (5), jimiž se řídí správa celních kvót.

(7)

Odchylka by měla být udělena pod podmínkou, že celní orgány Kapverd přijmou opatření nezbytná k provádění kontrol množství vyvážených produktů, na něž se odchylka vztahuje, a že Komisi zašlou výkaz množství, v souvislosti s nimiž byla vydána osvědčení o původu zboží na tiskopise A podle tohoto nařízení, a pořadová čísla těchto osvědčení. Pokud v průběhu roku 2019 vstoupí na Kapverdách v platnost systém registrovaných vývozců (REX) podle článku 79 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447, mělo by se totéž pravidlo použít na deklarace o původu vystavené registrovanými vývozci.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením by měla vstoupit v platnost co nejdříve po jeho vyhlášení, aby bylo možné zohlednit situaci Kapverd a umožnit této zemi využívat odchylky bez dalšího prodlení.

(9)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Odchylně od čl. 41 písm. b) a článku 45 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 se přípravky a konzervy z tuňáka kódů KN 1604 14, 1604 20 a 0304 87 vyrobené na Kapverdách z nepůvodních ryb považují za produkty pocházející z Kapverd v souladu s ustanoveními článků 2, 3 a 4 tohoto nařízení.

Článek 2

1.   Tato odchylka se použije na produkty, které byly z Kapverd vyvezeny a deklarovány k propuštění do volného oběhu v Unii během období od 1. ledna 2019 do:

a)

31. prosince 2019 nebo,

b)

pokud Dohoda o hospodářském partnerství mezi Unií a západní Afrikou, která byla parafována dne 30. června 2014, vstoupí v platnost dne 31. prosince 2019 nebo dříve, do dne, který bezprostředně předchází dni vstupu uvedené dohody v platnost.

2.   Tato odchylka se použije na produkty do výše ročních množství uvedených v příloze.

3.   Uplatňování odchylky je podmíněno splněním podmínek stanovených v článku 43 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446.

Článek 3

Množství stanovená v příloze tohoto nařízení budou spravována v souladu s články 49 až 54 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447, jimiž se řídí správa celních kvót.

Článek 4

Odchylka se povoluje za těchto podmínek:

1)

Celní orgány Kapverd přijmou opatření nezbytná k provádění kontrol množství vyvážených produktů uvedených v článku 1.

2)

Do kolonky 4 osvědčení o původu na tiskopise A, které vydaly příslušné orgány Kapverd podle tohoto nařízení, se uvede poznámka: „Derogation — Commission Implementing Regulation (EU) 2019/561“. V případě, že se v roce 2019 na Kapverdách začne uplatňovat systém registrovaných vývozců (REX), bude tato poznámka uvedena v deklaraci o původu vystavené registrovanými vývozci.

3)

Každé čtvrtletí předají příslušné orgány Kapverd Komisi přehled množství, pro která byla vydána nebo vystavena osvědčení o původu nebo deklarace o původu podle tohoto nařízení, a pořadová čísla těchto osvědčení.

Článek 5

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2019.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8. dubna 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 ze dne 25. října 2012 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 732/2008 (Úř. věst. L 303, 31.10.2012, s. 1).

(3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 ze dne 28. července 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 343, 29.12.2015, s. 1).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/967 ze dne 8. června 2017, kterým se Kapverdským ostrovům přiznává dočasná odchylka od pravidel o preferenčním původu zboží stanovených v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446, pokud jde o přípravky a konzervy z filé tuňáka (Úř. věst. L 146, 9.6.2017, s. 10).

(5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2447 ze dne 24. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 343, 29.12.2015, s. 558).


PŘÍLOHA

Pořadové číslo

Kód KN

Kód TARIC

Popis zboží

Období

Roční množství (v tunách čisté hmotnosti)

09.1602

1604 14 21 00

1604 14 26 90

1604 14 28 00

1604 20 70 50

1604 20 70 55

1604 14 31 90

1604 14 36 90

1604 14 38 00

1604 20 70 99

0304 87 00 90

1604 14 41 20

1604 14 46 29

1604 14 48 20

1604 20 70 45

0304 87 00 20

1604 14 41 30

1604 14 48 30

10

Přípravky nebo konzervy z filé a hřbetů tuňáka pruhovaného (Katsuwonus pelamis)

Přípravky nebo konzervy z filé a hřbetů tuňáka žlutoploutvého (Thunnus albacares)

Přípravky nebo konzervy z filé a hřbetů tuňáka velkookého (Thunnus obesus)

Přípravky z tuňáka křídlatého (Thunnus alalunga)

od 1. ledna 2019 do data určeného v souladu s čl. 2 odst. 1

5 000 tun


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU