(EU) 2019/552Nařízení Komise (EU) 2019/552 ze dne 4. dubna 2019, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro azoxystrobin, bicyklopyron, chlormekvat, cyprodinil, difenokonazol, fenpropimorf, fenpyroximát, fluopyram, fosetyl, isoprothiolan, isopyrazam, oxamyl, prothiokonazol, spinetoram, trifloxystrobin a triflumezopyrim v některých produktech nebo na jejich povrchu (Text s významem pro EHP.)

Publikováno: Úř. věst. L 96, 5.4.2019, s. 6-49 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 4. dubna 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 25. dubna 2019 Nabývá účinnosti: 25. dubna 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/552

ze dne 4. dubna 2019,

kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro azoxystrobin, bicyklopyron, chlormekvat, cyprodinil, difenokonazol, fenpropimorf, fenpyroximát, fluopyram, fosetyl, isoprothiolan, isopyrazam, oxamyl, prothiokonazol, spinetoram, trifloxystrobin a triflumezopyrim v některých produktech nebo na jejich povrchu

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS (1), a zejména na čl. 14 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 6. července 2018 přijala Komise pro Codex Alimentarius nové maximální limity reziduí stanovené Codexem (CXL) pro azoxystrobin, bicyklopyron, chlormekvat, cyprodinil, difenokonazol, fenazachin, fenpropimorf, fenpyroximát, flonikamid, fluopyram, flupyradifuron, fosetyl, imazamox, imazapyr, isoprothiolan, isopyrazam, oxamyl, pikoxystrobin, prothiokonazol, chinklorak, saflufenacil, spinetoram, tebukonazol, trifloxystrobin a triflumezopyrim (2).

(2)

Maximální limity reziduí (MLR) pro uvedené látky byly stanoveny v přílohách II a III nařízení (ES) č. 396/2005 s výjimkou bicyklopyronu a triflumezopyrimu, pro které nebyly stanoveny žádné zvláštní MLR, ani tyto látky nebyly zahrnuty v příloze IV uvedeného nařízení, proto se používá standardní hodnota 0,01 mg/kg stanovená v čl. 18 odst. 1 písm. b) uvedeného nařízení.

(3)

V souladu s čl. 5 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 (3), pokud existují nebo se právě dokončují mezinárodní normy, vezmou se při vytváření nebo přizpůsobení potravinového práva v úvahu, s výjimkou případů, kdy by tyto normy nebo dotyčné části těchto norem byly neúčinným nebo nevhodným prostředkem pro dosažení oprávněných cílů potravinového práva, případů vědecky odůvodněných nebo případů, kdy by tyto normy zajišťovaly úroveň ochrany jinou, než je úroveň považovaná v Unii za odpovídající. Kromě toho má Unie v souladu s čl. 13 písm. e) uvedeného nařízení podporovat soulad mezinárodních technických norem a potravinového práva a současně zajišťovat, aby nedocházelo ke snížení vysoké úrovně ochrany přijaté v Unii.

(4)

Unie předložila Výboru Codexu pro rezidua pesticidů výhradu (4) ohledně CXL navrhovaných pro tyto kombinace pesticidů/produktů: bicyklopyron (poživatelné droby savců); difenokonazol (jádrové ovoce; rýže); fenazachin (všechny produkty); fenpropimorf (banány); fenpyroximát (hrušky; okurky salátové; melouny cukrové; paprika setá; kávová zrna; citrusové plody; živočišné produkty); flonikamid (všechny produkty); fluopyram (mléko; rýže; suchý hrách); flupyradifuron (všechny produkty); imazamox (všechny produkty); imazapyr (všechny produkty); oxamyl (okurky salátové; tykev obecná); pikoxystrobin (všechny produkty); chinklorak (všechny produkty); saflufenacil (všechny produkty); spinetoram (avokádo; švestky; živočišné produkty); tebukonazol (všechny produkty); trifloxystrobin (zelí hlávkové).

(5)

CXL pro azoxystrobin, bicyklopyron, chlormekvat, cyprodinil, difenokonazol, fenpropimorf, fenpyroximát, fluopyram, fosetyl, isoprothiolan, isopyrazam, oxamyl, prothiokonazol, spinetoram, trifloxystrobin a triflumezopyrim, které nejsou uvedeny ve 4. bodě odůvodnění, by měly být proto zahrnuty do nařízení (ES) č. 396/2005 jako MLR, s výjimkou případů, kdy se týkají produktů, které nejsou uvedeny v příloze I uvedeného nařízení, nebo kdy jsou stanoveny na nižší úrovni než současné MLR. Uvedené CXL jsou pro spotřebitele v Unii bezpečné (5).

(6)

V rámci postupu za účelem povolení použití přípravku na ochranu rostlin obsahujícího účinnou látku fosfonát draselný k ošetření ostružin, malin, borůvek, rybízu, angreštu a bezu černého/bezinek byla podle čl. 6 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005 podána žádost o změnu stávajících MLR pro fosetyl.

(7)

V souladu s článkem 8 nařízení (ES) č. 396/2005 dotčený členský stát tuto žádost vyhodnotil a předložil Komisi hodnotící zprávu.

(8)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) žádost a hodnotící zprávu posoudil, přičemž zkoumal zejména rizika pro spotřebitele a případně pro zvířata, a k navrhovaným MLR vydal odůvodněné stanovisko (6). Úřad stanovisko předal žadateli, Komisi a členskému státu a zpřístupnil jej veřejnosti.

(9)

Úřad dospěl k závěru, že všechny požadavky na údaje byly splněny a že úpravy MLR, o které žadatel žádá, jsou přijatelné z hlediska bezpečnosti spotřebitele na základě hodnocení expozice spotřebitelů u 27 konkrétních evropských skupin spotřebitelů. Úřad zohlednil nejnovější informace o toxikologických vlastnostech dané látky. Ani celoživotní expozice této látce prostřednictvím konzumace všech potravinářských produktů, které ji mohou obsahovat, ani krátkodobá expozice v důsledku vysoké konzumace příslušných produktů neprokázaly riziko, že by mohl být překročen přijatelný denní příjem nebo akutní referenční dávka.

(10)

Na základě odůvodněného stanoviska úřadu a s přihlédnutím k faktorům významným pro danou záležitost splňují příslušné změny MLR požadavky čl. 14 odst. 2 nařízení (ES) č. 396/2005.

(11)

Nařízení (ES) č. 396/2005 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(12)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přílohy II a III nařízení (ES) č. 396/2005 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 4. dubna 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 70, 16.3.2005, s. 1.

(2)  http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FMeetings%252FCX-701-41%252FReport%252FFINAL%252FREP18_CACe.pdf.

Společný program FAO/WHO týkající se potravinových norem, Komise pro Codex Alimentarius. Dodatek II. Čtyřicáté první zasedání. Řím, Itálie, 2. až 6. července 2018.

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1).

(4)  Připomínky Unie k oběžníku Codexu Alimentarius CL 2018/39-PR: https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/codex_cac_41_cl_2018-39-pr.pdf.

(5)  Scientific support for preparing an EU position in the 50th Session of the Codex Committee on Pesticide Residues (CCPR). EFSA Journal 2018; 16(7):5306.

(6)  Vědecké zprávy EFSA jsou k dispozici na internetové adrese: http://www.efsa.europa.eu:

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for potassium phosphonates in certain berries and small fruits. EFSA Journal 2018; 16(9):5411.


PŘÍLOHA

Přílohy II a III nařízení (ES) č. 396/2005 se mění takto:

1)

V příloze II se sloupce pro azoxystrobin, chlormekvat, cyprodinil, fenpropimorf, fenpyroximát, oxamyl, prothiokonazol a trifloxystrobin nahrazují tímto:

Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)

Číselný kód

Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí (1)

Azoxystrobin

Chlormekvat (suma chlormekvatu a jeho solí, vyjádřeno jako chlormekvatchlorid)

Cyprodinil (F) (R)

Fenpropimorf (suma izomerů) (F) (R)

Fenpyroximát (A) (F) (R)

Oxamyl

Prothiokonazol: prothiokonazol-desthio (suma izomerů) (F)

Trifloxystrobin (F) (R)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

0100000

OVOCE, ČERSTVÉ nebo ZMRAZENÉ; OŘECHY

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0110000

Citrusové plody

15

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,5 (+)

 

0,01 (*1)

0,5

0110010

Grapefruity

 

 

 

 

 

 

 

 

0110020

Pomeranče

 

 

 

 

 

(+)

 

 

0110030

Citrony

 

 

 

 

 

 

 

 

0110040

Kyselé lajmy

 

 

 

 

 

 

 

 

0110050

Mandarinky

 

 

 

 

 

(+)

 

 

0110990

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

0120000

Ořechy ze stromů

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,05

 

0,02 (*1)

0,02

0120010

Mandle

0,01

 

0,02 (*1) (+)

 

 

 

 

 

0120020

Para ořechy

0,01

 

0,04

 

 

 

 

 

0120030

Kešu ořechy

0,01

 

0,04

 

 

 

 

 

0120040

Kaštany jedlé

0,01

 

0,04

 

 

 

 

 

0120050

Kokosové ořechy

0,01

 

0,04

 

 

 

 

 

0120060

Lískové ořechy

0,01

 

0,04

 

 

 

 

 

0120070

Makadamové ořechy

0,01

 

0,04

 

 

 

 

 

0120080

Pekanové ořechy

0,01

 

0,04

 

 

 

 

 

0120090

Piniové oříšky

0,01

 

0,04

 

 

 

 

 

0120100

Pistácie

1

 

0,02 (*1)

 

 

 

 

 

0120110

Vlašské ořechy

0,01

 

0,04

 

 

 

 

 

0120990

Ostatní (2)

0,01

 

0,04

 

 

 

 

 

0130000

Jádrové ovoce

0,01 (*1)

 

2

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0,7

0130010

Jablka

 

0,01 (*1)

 

 

0,3 (+)

 

 

 

0130020

Hrušky

 

0,07 (+)

 

 

0,3 (+)

 

 

 

0130030

Kdoule

 

0,01 (*1)

 

 

0,2 (+)

 

 

 

0130040

Mišpule obecná/německá

 

0,01 (*1)

 

 

0,2 (+)

 

 

 

0130050

Mišpule japonská / lokvát

 

0,01 (*1)

 

 

0,2 (+)

 

 

 

0130990

Ostatní (2)

 

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

0140000

Peckové ovoce

2

0,01 (*1)

2

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

3

0140010

Meruňky

 

 

 

 

0,3 (+)

 

 

 

0140020

Třešně

 

 

 

 

2 (+)

 

 

 

0140030

Broskve

 

 

 

 

0,3 (+)

 

 

 

0140040

Švestky

 

 

 

 

0,1 (+)

 

 

 

0140990

Ostatní (2)

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

0150000

Bobulové a drobné ovoce

 

 

 

 

 

 

 

 

0151000

a)

hrozny

3

0,05

3

0,01 (*1)

0,3

 

0,01 (*1)

3

0151010

Hrozny stolní

 

 

 

 

(+)

 

 

 

0151020

Hrozny moštové

 

 

 

 

(+)

 

 

 

0152000

b)

jahody

10

0,01 (*1)

5

0,01 (*1)

0,3

 

0,01 (*1)

1

0153000

c)

ovoce z keřů

5

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

3

0153010

Ostružiny

 

 

3

0,01 (*1)

0,7 (+)

 

 

 

0153020

Ostružiny ostružiníku ježiníku

 

 

0,02 (*1)

1,5 (+)

0,5 (+)

 

 

 

0153030

Maliny (červené a žluté)

 

 

3

1,5 (+)

1,5 (+)

 

 

 

0153990

Ostatní (2)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0154000

d)

ostatní bobulové a drobné ovoce

 

0,01 (*1)

3

 

 

 

 

3

0154010

Brusnice/borůvky

5

 

 

0,9 (+)

0,4 (+)

 

0,01 (*1)

 

0154020

Klikvy

0,5

 

 

0,9 (+)

0,5 (+)

 

0,15

 

0154030

Rybíz (bílý, černý, červený)

5

 

 

0,9 (+)

0,4 (+)

 

0,01 (*1)

 

0154040

Angrešt (červený, zelený a žlutý)

5

 

 

0,9 (+)

0,4 (+)

 

0,01 (*1)

 

0154050

Šípky

5

 

 

0,01 (*1)

0,4 (+)

 

0,01 (*1)

 

0154060

Moruše (bílé a černé)

5

 

 

0,01 (*1)

0,4 (+)

 

0,01 (*1)

 

0154070

Hloh středozemský / azarole / neapolská mišpule

5

 

 

0,01 (*1)

0,4 (+)

 

0,01 (*1)

 

0154080

Bez černý / bezinky

5

 

 

0,01 (*1)

0,4 (+)

 

0,01 (*1)

 

0154990

Ostatní (2)

5

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0160000

Různé ovoce s

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0161000

a)

jedlou slupkou

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0161010

Datle

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0161020

Fíky

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0161030

Stolní olivy

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

 

 

0,3

0161040

Kumquaty/kumkváty

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0161050

Karamboly

0,1

 

0,02 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0161060

Tomel japonský / kaki churma / persimon

0,01 (*1)

 

2

 

 

 

 

0,01 (*1)

0161070

Hřebíčkovec šabrejový / jambolan

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0161990

Ostatní (2)

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0162000

b)

nejedlou slupkou, malé

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0162010

Aktinidie/kiwi (červené, zelené a žluté)

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0162020

Liči

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0162030

Mučenka/passiflora

4

 

 

 

 

 

 

4 (+)

0162040

Opuncie

0,3

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0162050

Zlatolist

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0162060

Tomel viržinský / kaki

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0162990

Ostatní (2)

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0163000

c)

nejedlou slupkou, velké

 

 

 

 

 

 

 

 

0163010

Avokádo

0,01 (*1)

 

1

0,01 (*1)

0,2

 

 

0,01 (*1)

0163020

Banány

2

 

0,02 (*1)

0,6

0,01 (*1)

(+)

 

0,05

0163030

Mango

0,7

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0163040

Papája

0,3

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,6

0163050

Granátová jablka

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0163060

Anona šeroplodá / láhevník čerimoja / cukrové jablko

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0163070

Kvajáva hrušková

0,01 (*1)

 

1,5

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0163080

Ananas

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0163090

Chlebovník

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0163100

Durian cibetkový

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0163110

Anona ostnitá / láhevník ostnitý / guanabana

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0163990

Ostatní (2)

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0200000

ZELENINA, ČERSTVÁ nebo ZMRAZENÁ

 

 

 

 

 

 

 

 

0210000

Kořenová a hlíznatá zelenina

 

0,01 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0211000

a)

brambory

7

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,05

 

0,02 (*1)

0,02

0212000

b)

tropická kořenová a hlíznatá zelenina

1

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0212010

Kořeny manioku jedlého / kasavy

 

 

 

 

 

 

 

 

0212020

Batáty

 

 

 

 

 

 

 

 

0212030

Jamy

 

 

 

 

 

 

 

 

0212040

Maranta třtinová

 

 

 

 

 

 

 

 

0212990

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

0213000

c)

ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

0213010

Řepa červená/salátová

1

 

1,5

0,01 (*1)

 

 

0,1 (+)

0,02

0213020

Mrkev/karotka

1

 

1,5

0,04

 

 

0,1 (+)

0,1

0213030

Celer bulvový

1

 

0,3

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0,03

0213040

Křen

1

 

1,5

0,04

 

 

0,1 (+)

0,08

0213050

Topinambury

1

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0213060

Pastinák

1

 

1,5

0,04

 

 

0,1 (+)

0,04

0213070

Petržel kořenová

1

 

1,5

0,04

 

 

0,1 (+)

0,08

0213080

Ředkve

1,5

 

0,3

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0,08

0213090

Kozí brada

1

 

1,5

0,04

 

 

0,1 (+)

0,04

0213100

Brukev řepka tuřín

1

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,1 (+)

0,04

0213110

Brukev řepák vodnice

1

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,1 (+)

0,04

0213990

Ostatní (2)

1

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0220000

Cibulová zelenina

10

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0220010

Česnek

 

 

0,07

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0220020

Cibule kuchyňská

 

 

0,3

 

 

 

0,05 (+)

0,01 (*1)

0220030

Šalotka

 

 

0,07

 

 

 

0,05 (+)

0,01 (*1)

0220040

Cibule jarní / zelená cibulka a cibule zimní / sečka

 

 

0,8

 

 

 

0,01 (*1)

0,1

0220990

Ostatní (2)

 

 

0,02 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0230000

Plodová zelenina

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0231000

a)

lilkovité a slézovité

3

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0231010

Rajčata

 

 

1,5

 

0,2 (+)

0,01  (*1)

 

0,7

0231020

Paprika setá

 

 

1,5

 

0,3 (+)

0,01 (*1)

 

0,4 (+)

0231030

Lilek/baklažán

 

 

1,5

 

0,3

0,02 (+)

 

0,7

0231040

Proskurník jedlý / ibišek jedlý / okra / bamie

 

 

0,02 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0231990

Ostatní (2)

 

 

0,02 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0232000

b)

tykvovité s jedlou slupkou

1

 

0,5

 

0,08

0,01 (*1) (+)

0,01 (*1)

0,3

0232010

Okurky salátové

 

 

 

 

(+)

 

 

(+)

0232020

Okurky nakládačky

 

 

 

 

(+)

 

 

(+)

0232030

Cukety

 

 

 

 

(+)

 

 

 

0232990

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

0233000

c)

tykvovité s nejedlou slupkou

1

 

0,6

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,3

0233010

Melouny cukrové

 

 

 

 

 

0,01

 

 

0233020

Dýně

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0233030

Melouny vodní

 

 

 

 

 

0,01

 

 

0233990

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0234000

d)

kukuřice cukrová

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02

0,01 (*1)

0239000

e)

ostatní plodová zelenina

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0240000

Košťálová zelenina (s výjimkou kořenů a mladých listů)

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0241000

a)

košťálová zelenina vytvářející růžice

5

 

2

 

 

 

0,05 (+)

0,5

0241010

Brokolice

 

 

 

 

 

 

 

 

0241020

Květák

 

 

 

 

 

 

 

 

0241990

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

0242000

b)

košťálová zelenina vytvářející hlávky

5

 

 

 

 

 

 

 

0242010

Kapusta růžičková

 

 

0,02 (*1)

 

 

 

0,1 (+)

0,6

0242020

Zelí hlávkové

 

 

0,7

 

 

 

0,09 (+)

0,5

0242990

Ostatní (2)

 

 

0,02 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0243000

c)

košťálová zelenina listová

6

 

0,02 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

3 (+)

0243010

Zelí pekingské / pe-tsai

 

 

 

 

 

 

 

 

0243020

Kapusta kadeřavá a kapusta krmná

 

 

 

 

 

 

 

 

0243990

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

0244000

d)

kedlubny

5

 

0,02 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0250000

Listová zelenina, bylinky a jedlé květy

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

0251000

a)

salát a ostatní salátové rostliny

15

 

15

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

15

0251010

Kozlíček polníček

(+)

 

 

 

 

 

 

 

0251020

Locika setá

 

 

 

 

 

 

 

 

0251030

Čekanka štěrbák / endivie

(+)

 

 

 

 

 

 

 

0251040

Řeřichy a jiné klíčky a výhonky

(+)

 

 

 

 

 

 

 

0251050

Barborky

(+)

 

 

 

 

 

 

 

0251060

Roketa setá / rukola

(+)

 

 

 

 

 

 

 

0251070

Červená hořčice

(+)

 

 

 

 

 

 

 

0251080

Mladé listy plodin (včetně druhů rodu Brassica)

(+)

 

 

 

 

 

 

 

0251990

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

0252000

b)

špenát a podobná zelenina (listy)

15

 

15

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0252010

Špenát

 

 

 

 

 

 

 

20

0252020

Šrucha

 

 

 

 

 

 

 

15

0252030

Mangold

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0252990

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0253000

c)

listy révy vinné a podobných druhů

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0254000

d)

potočnice lékařská / řeřicha potoční

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0255000

e)

čekanka obecná setá

0,3

 

0,06

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0256000

f)

bylinky a jedlé květy

70

 

40

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,02 (*1)

15 (+)

0256010

Kerblík

 

 

 

 

 

 

 

 

0256020

Pažitka

 

 

 

 

 

 

 

 

0256030

Celerová nať

 

 

 

 

 

 

 

 

0256040

Petrželová nať

 

 

 

 

 

 

 

 

0256050

Šalvěj lékařská

 

 

 

 

 

 

 

 

0256060

Rozmarýn lékařský

 

 

 

 

 

 

 

 

0256070

Tymián

 

 

 

 

 

 

 

 

0256080

Bazalka pravá a jedlé květy

 

 

 

 

 

 

 

 

0256090

Vavřín / bobkový list

 

 

 

 

 

 

 

 

0256100

Estragon

 

 

 

 

 

 

 

 

0256990

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

0260000

Lusková zelenina

3

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0260010

Fazolové lusky

 

 

2

 

0,7 (+)

 

 

1 (+)

0260020

Vyluštěná fazolová semena

 

 

0,08

 

0,01 (*1)

 

 

0,09

0260030

Hrachové lusky

 

 

2

 

0,01 (*1)

 

 

1,5

0260040

Vyluštěná hrachová zrna

 

 

0,08

 

0,01 (*1)

 

 

0,09

0260050

Čočka

 

 

0,2

 

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0260990

Ostatní (2)

 

 

0,02 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0270000

Řapíkatá a stonková zelenina

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0270010

Chřest

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0,05

0270020

Kardy

15

 

0,02 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0270030

Celer řapíkatý

15

 

30

 

 

 

0,01 (*1)

1

0270040

Fenykl obecný sladký

10

 

0,3

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0270050

Artyčoky

5

 

4

 

 

 

0,01 (*1)

0,3

0270060

Pór

10

 

0,02 (*1)

 

 

 

0,06 (+)

0,7

0270070

Reveň kadeřavá / rebarbora

0,6

 

0,02 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0270080

Bambusové výhonky

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0270090

Palmové vegetační vrcholy

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0270990

Ostatní (2)

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0280000

Houby, mechy a lišejníky

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0280010

Pěstované houby

 

0,9 (+)

 

 

 

 

 

 

0280020

Volně rostoucí houby

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

0280990

Mechy a lišejníky

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

0290000

Řasy a prokaryota

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0300000

LUŠTĚNINY

0,15

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,2

0300010

Fazole

 

 

0,2

 

 

 

0,05 (+)

 

0300020

Čočka

 

 

0,02 (*1)

 

 

 

1 (+)

 

0300030

Hrách

 

 

0,1

 

 

 

1 (+)

 

0300040

Semena lupiny bílé / vlčího bobu

 

 

0,1

 

 

 

1 (+)

 

0300990

Ostatní (2)

 

 

0,02 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

 

0400000

OLEJNATÁ SEMENA A OLEJNATÉ PLODY

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0401000

Olejnatá semena

 

 

 

 

 

 

 

 

0401010

Lněná semena

0,4

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

 

0,09 (+)

0,01 (*1)

0401020

Jádra podzemnice olejné / arašídy / burské oříšky

0,2

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

 

0,02 (*1) (+)

0,02

0401030

Maková semena

0,5

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

 

0,09 (+)

0,01 (*1)

0401040

Sezamová semena

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401050

Slunečnicová semena

0,5

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

 

0,2

0,01 (*1)

0401060

Semena řepky olejky

0,5

7 (+)

0,02

 

 

 

0,15 (+)

0,01 (*1)

0401070

Sójové boby

0,5

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

 

0,2

0,05

0401080

Hořčičná semena

0,5

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

 

0,09 (+)

0,01 (*1)

0401090

Bavlníková semena

0,7

0,7

0,02 (*1)

 

 

 

0,3

0,4

0401100

Dýňová semena

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401110

Semena světlice barvířské

0,4

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401120

Semena brutnáku lékařského

0,4

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401130

Semena lničky seté

0,5

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

 

0,04 (+)

0,01 (*1)

0401140

Konopná semena

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401150

Semena skočce obecného

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401990

Ostatní (2)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0402000

Olejnaté plody

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

 

0402010

Olivy na olej

 

 

 

 

 

 

 

0,3

0402020

Jádra plodů palem

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0402030

Plody palem

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0402040

Vlnovec pětimužný / kapok

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0402990

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0500000

OBILOVINY

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0500010

Ječmen

1,5

3

4

0,4

 

 

0,2 (+)

0,5

0500020

Pohanka a jiné pseudoobiloviny

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0500030

Kukuřice

0,02

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,1

0,02

0500040

Proso

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0500050

Oves

1,5

15

4

0,4

 

 

0,05 (+)

0,4 (+)

0500060

Rýže

5

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

5

0500070

Žito

0,5

8

0,5

0,15

 

 

0,05 (+)

0,3

0500080

Čirok

10

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0500090

Pšenice

0,5

7

0,5

0,15

 

 

0,1 (+)

0,3

0500990

Ostatní (2)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0600000

ČAJE, KÁVA, BYLINNÉ ČAJE, KAKAO A ROHOVNÍK

 

0,05 (*1)

 

0,05 (*1)

 

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0610000

Čaje

0,05 (*1)

 

0,1 (*1)

 

8

 

 

 

0620000

Kávová zrna

0,03

 

0,1 (*1)

 

0,05 (*1)

 

 

 

0630000

Bylinné čaje z

 

 

 

 

0,05 (*1)

 

 

 

0631000

a)

květů

60

 

0,1 (*1)

 

 

 

 

 

0631010

Heřmánek

 

 

 

 

 

 

 

 

0631020

Ibišek súdánský

 

 

 

 

 

 

 

 

0631030

Růže

 

 

 

 

 

 

 

 

0631040

Jasmín

 

 

 

 

 

 

 

 

0631050

Lípa

 

 

 

 

 

 

 

 

0631990

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

0632000

b)

listů a nadzemních částí rostlin

60

 

0,1 (*1)

 

 

 

 

 

0632010

Jahodník

 

 

 

 

 

 

 

 

0632020

Roibos

 

 

 

 

 

 

 

 

0632030

Cesmína paraguayská / yerba maté

 

 

 

 

 

 

 

 

0632990

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

0633000

c)

kořenů

0,3

 

1,5 (+)

 

 

 

 

 

0633010

Kozlík lékařský / baldrián

 

 

 

 

 

 

 

 

0633020

Ženšen pravý / všehoj / ženšen severoamerický

 

 

 

 

 

 

 

 

0633990

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

0639000

d)

veškerých jiných částí rostlin

0,05 (*1)

 

0,1 (*1)

 

 

 

 

 

0640000

Kakaové boby

0,05 (*1)

 

0,1 (*1)

 

0,05 (*1)

 

 

 

0650000

Rohovník obecný / svatojánský chléb

0,05 (*1)

 

0,1 (*1)

 

0,05 (*1)

 

 

 

0700000

CHMEL

30

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

15 (+)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

40

0800000

KOŘENÍ

 

 

 

 

 

 

 

 

0810000

Semena

0,3

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0810010

Bedrník anýz / anýz / anýzové semeno

 

 

 

 

 

 

 

 

0810020

Bulvuška

 

 

 

 

 

 

 

 

0810030

Miřík celer

 

 

 

 

 

 

 

 

0810040

Koriandr setý

 

 

 

 

 

 

 

 

0810050

Šabrej kmínovitý / římský kmín / kumín

 

 

 

 

 

 

 

 

0810060

Kopr vonný

 

 

 

 

 

 

 

 

0810070

Fenykl sladký

 

 

 

 

 

 

 

 

0810080

Pískavice řecké seno

 

 

 

 

 

 

 

 

0810090

Muškátový oříšek

 

 

 

 

 

 

 

 

0810990

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

0820000

Plody

0,3

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0820010

Nové koření

 

 

 

 

 

 

 

 

0820020

Žlutodřev

 

 

 

 

 

 

 

 

0820030

Kmín kořenný

 

 

 

 

 

 

 

 

0820040

Kardamom

 

 

 

 

 

 

 

 

0820050

Jalovcové bobule

 

 

 

 

 

 

 

 

0820060

Pepř (bílý, černý a zelený)

 

 

 

 

 

 

 

 

0820070

Vanilka

 

 

 

 

 

 

 

 

0820080

Tamarind / indické datle

 

 

 

 

 

 

 

 

0820990

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

0830000

Kůra

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0830010

Skořice

 

 

 

 

 

 

 

 

0830990

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

0840000

Kořeny a oddenky

 

 

(+)

 

 

 

 

 

0840010

Lékořice

0,05 (*1)

0,05 (*1)

1,5

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0840020

Zázvor (10)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

1,5

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0840030

Kurkumovník dlouhý / indický šafrán / kurkuma

0,05 (*1)

0,05 (*1)

1,5

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0840040

Křen (11)

 

 

 

 

 

 

 

 

0840990

Ostatní (2)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

1,5

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0850000

Pupeny

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0850010

Hřebíček

 

 

 

 

 

 

 

 

0850020

Kapary

 

 

 

 

 

 

 

 

0850990

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

0860000

Květinové pestíky

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0860010

Šafrán

 

 

 

 

 

 

 

 

0860990

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

0870000

Semenné míšky

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0870010

Muškátový květ

 

 

 

 

 

 

 

 

0870990

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

0900000

CUKRONOSNÉ ROSTLINY

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0900010

Řepa cukrovka (kořen)

0,2

 

 

0,03

 

 

 

0,02

0900020

Cukrová třtina

0,05

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0900030

Kořen čekanky

0,09

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0900990

Ostatní (2)

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

1000000

PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – SUCHOZEMŠTÍ ŽIVOČICHOVÉ

 

 

(+)

 

 

 

 

 

1010000

Komodity z

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

1011000

a)

prasat

(+)

 

0,02 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

0,04

1011010

Svalovina

0,01 (*1)

0,3

 

0,04

 

 

0,01

 

1011020

Tuk

0,05

0,15

 

0,05

 

 

0,02

 

1011030

Játra

0,07

1,5

 

0,7

 

 

0,5 (+)

 

1011040

Ledviny

0,07

1,5

 

0,7

 

 

0,5 (+)

 

1011050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

0,07

1,5

 

0,7

 

 

0,5 (+)

 

1011990

Ostatní (2)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

0,5 (+)

 

1012000

b)

skotu

(+)

 

 

 

 

 

 

 

1012010

Svalovina

0,01 (*1)

0,3

0,02 (*1)

0,15

0,01 (*1)

 

0,01

0,04

1012020

Tuk

0,05

0,15

0,02 (*1)

0,2

0,01 (*1)

 

0,02

0,06

1012030

Játra

0,07

1,5

0,05

3

0,08 (+)

 

0,5 (+)

0,07

1012040

Ledviny

0,07

1,5

0,05

0,7

0,09 (+)

 

0,5 (+)

0,04

1012050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

0,07

1,5

0,02 (*1)

3

0,09

 

0,5 (+)

0,07

1012990

Ostatní (2)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,5 (+)

0,02 (*1)

1013000

c)

ovcí

(+)

 

 

 

 

 

 

 

1013010

Svalovina

0,01 (*1)

0,3

0,02 (*1)

0,15

0,01 (*1)

 

0,01

0,04

1013020

Tuk

0,05

0,15

0,02 (*1)

0,2

0,01 (*1)

 

0,02

0,06

1013030

Játra

0,07

1,5

0,05

3

0,08 (+)

 

0,5 (+)

0,07

1013040

Ledviny

0,07

1,5

0,05

0,7

0,09 (+)

 

0,5 (+)

0,04

1013050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

0,07

1,5

0,02 (*1)

3

0,09

 

0,5 (+)

0,07

1013990

Ostatní (2)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,5 (+)

0,02 (*1)

1014000

d)

koz

(+)

 

 

 

 

 

 

 

1014010

Svalovina

0,01 (*1)

0,3

0,02 (*1)

0,15

0,01 (*1)

 

0,01

0,04

1014020

Tuk

0,05

0,15

0,02 (*1)

0,2

0,01 (*1)

 

0,02

0,06

1014030

Játra

0,07

1,5

0,05

3

0,08 (+)

 

0,5 (+)

0,07

1014040

Ledviny

0,07

1,5

0,05

0,7

0,09 (+)

 

0,5 (+)

0,04

1014050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

0,07

1,5

0,02 (*1)

3

0,09

 

0,5 (+)

0,07

1014990

Ostatní (2)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,5 (+)

0,02 (*1)

1015000

e)

koňovitých

 

 

 

 

 

 

 

 

1015010

Svalovina

0,01 (*1)

0,3

0,02 (*1)

0,15

0,01 (*1)

 

0,01

0,04

1015020

Tuk

0,05

0,15

0,02 (*1)

0,2

0,01 (*1)

 

0,02

0,06

1015030

Játra

0,07

1,5

0,05

3

0,08

 

0,5 (+)

0,07

1015040

Ledviny

0,07

1,5

0,05

0,7

0,09

 

0,5 (+)

0,04

1015050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

0,07

1,5

0,02 (*1)

3

0,09

 

0,5 (+)

0,07

1015990

Ostatní (2)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,5 (+)

0,02 (*1)

1016000

f)

drůbeže

0,01 (*1) (+)

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,04

1016010

Svalovina

 

0,05

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

1016020

Tuk

 

0,05

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

1016030

Játra

 

0,15

 

 

 

 

0,1

 

1016040

Ledviny

 

0,15

 

 

 

 

0,1

 

1016050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

 

0,15

 

 

 

 

0,1

 

1016990

Ostatní (2)

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

1017000

g)

ostatních suchozemských zvířat ve farmovém chovu

 

 

 

 

 

 

 

 

1017010

Svalovina

0,01 (*1)

0,3

0,02 (*1)

0,15

0,01 (*1)

 

0,01

0,04

1017020

Tuk

0,05

0,15

0,02 (*1)

0,2

0,01 (*1)

 

0,02

0,06

1017030

Játra

0,07

1,5

0,05

3

0,08

 

0,5 (+)

0,07

1017040

Ledviny

0,07

1,5

0,05

0,7

0,09

 

0,5 (+)

0,04

1017050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

0,07

1,5

0,02 (*1)

3

0,09

 

0,5 (+)

0,07

1017990

Ostatní (2)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,5 (+)

0,02 (*1)

1020000

Mléko

0,01 (*1) (+)

0,5

0,02 (*1)

0,015

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1) (+)

0,02 (*1)

1020010

Kravské

 

 

 

 

 

 

 

 

1020020

Ovčí

 

 

 

 

 

 

 

 

1020030

Kozí

 

 

 

 

 

 

 

 

1020040

Kobylí

 

 

 

 

 

 

 

 

1020990

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

1030000

Ptačí vejce

0,01 (*1) (+)

0,15

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,04

1030010

Slepičí

 

 

 

 

 

 

 

 

1030020

Kachní

 

 

 

 

 

 

 

 

1030030

Husí

 

 

 

 

 

 

 

 

1030040

Křepelčí

 

 

 

 

 

 

 

 

1030990

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

1040000

Med a další včelařské produkty (7)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

1050000

Obojživelníci a plazi

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

1060000

Suchozemští bezobratlí živočichové

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

1070000

Volně žijící suchozemští obratlovci

0,01 (*1)

0,3

0,02 (*1)

0,04

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01

0,02 (*1)

1100000

PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – RYBY, RYBÍ PRODUKTY A JAKÉKOLI JINÉ POTRAVINOVÉ PRODUKTY Z MOŘSKÝCH A SLADKOVODNÍCH ŽIVOČICHŮ (8)

 

 

 

 

 

 

 

 

1200000

PRODUKTY NEBO ČÁSTI PRODUKTŮ URČENÉ VÝHRADNĚ K PRODUKCI KRMIV (8)

 

 

 

 

 

 

 

 

1300000

ZPRACOVANÉ POTRAVINÁŘSKÉ PRODUKTY (9)

 

 

 

 

 

 

 

 

(F)

=

Rozpustné v tuku

Azoxystrobin

(+)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o pokusech týkajících se reziduí nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 1. července 2017, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0251010

Kozlíček polníček

0251030

Čekanka štěrbák / endivie

0251040

Řeřichy a jiné klíčky a výhonky

0251050

Barborky

0251060

Roketa setá / rukola

0251070

Červená hořčice

0251080

Mladé listy plodin (včetně druhů rodu Brassica)

(+)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o toxicitě metabolitů nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 1. července 2017, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

1011000

a)

prasat

1012000

b)

skotu

1013000

c)

ovcí

1014000

d)

koz

1016000

f)

drůbeže

1020000

Mléko

1030000

Ptačí vejce

Chlormekvat (suma chlormekvatu a jeho solí, vyjádřeno jako chlormekvatchlorid)

(+)

Z nedávných údajů z monitoringu vyplývá, že úrovně chlormekvatu v hruškách klesají, ale stále se vyskytují na úrovni přesahující mez stanovitelnosti kvůli dřívějším použitím. Je proto vhodné stanovit dočasný MLR na úrovni 0,07 mg/kg, než budou předloženy další údaje z monitoringu. Při přezkumu MLR Komise tyto informace zohlední, pokud budou poskytnuty do 13. dubna 2021, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0130020

Hrušky

(+)

Z monitoringu vyplývá, že ke křížové kontaminaci neošetřených pěstovaných hub může dojít při styku se slámou zákonně ošetřenou chlormekvatem. Této křížové kontaminaci nemusí být možné ve všech případech zcela zabránit. Při přezkumu MLR Komise tyto informace zohlední, pokud budou poskytnuty do 13. dubna 2021, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0280010

Pěstované houby

(+)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o metabolismu plodin nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 13. dubna 2019, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0401060

Semena řepky olejky

Cyprodinil (F) (R)

(R)

=

Definice rezidua se liší u následujících kombinací pesticid – číselný kód:

 

Cyprodinil – kód 1000000 kromě 1020000 , 1040000 : Cyprodinil (suma cyprodinilu a CGA 304075 (volného), vyjádřeno jako cyprodinil)

 

Cyprodinil – kód 1020000 : Cyprodinil (suma cyprodinilu a CGA 304075 (volného a konjugovaného), vyjádřeno jako cyprodinil)

(+)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických a/nebo konfirmačních metodách nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 14. března 2017, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0120010

Mandle

0633000

c)

kořenů

0840000

Kořeny a oddenky

1000000

PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – SUCHOZEMŠTÍ ŽIVOČICHOVÉ

Fenpropimorf (suma izomerů) (F) (R)

(R)

=

Definice rezidua se liší u následujících kombinací pesticid – číselný kód:

Fenpropimorf – kód 1000000 : Fenpropimorf-karboxylová kyselina (BF 421-2), vyjádřeno jako fenpropimorf

(+)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o stabilitě při skladování a o pokusech týkajících se reziduí nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 3. února 2019, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0153020

Ostružiny ostružiníku ježiníku

0153030

Maliny (červené a žluté)

0154010

Brusnice/borůvky

0154020

Klikvy

0154030

Rybíz (bílý, černý, červený)

0154040

Angrešt (červený, zelený a žlutý)

Fenpyroximát (A) (F) (R)

(A)

Referenční laboratoře EU zjistily, že referenční standard pro metabolit M-3 není komerčně dostupný. Při přezkumu MLR Komise zohlední komerční dostupnost referenčního standardu uvedeného v první větě do 7. dubna 2018, nebo pokud referenční standard do uvedeného data komerčně dostupný nebude, zohlední jeho nedostupnost.

(R) =

Definice rezidua se liší u následujících kombinací pesticid – číselný kód:

Fenpyroximát — kódy 1012030 , 1012040 , 1013030 , 1013040 , 1014030 , 1014040 , 1015030 , 1015040 , 1017030 , 1017040 : Fenpyroximát (metabolit M-3, vyjádřeno jako fenpyroximát (F))

(+)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o pokusech týkajících se reziduí a povaze reziduí ve zpracovaných komoditách nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 7. dubna 2019, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0110000

Citrusové plody

0130010

Jablka

0130020

Hrušky

(+)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o povaze reziduí ve zpracovaných komoditách nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 7. dubna 2019, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0130030

Kdoule

0130040

Mišpule obecná/německá

0130050

Mišpule japonská / lokvát

(+)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o pokusech týkajících se reziduí a povaze reziduí ve zpracovaných komoditách nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 7. dubna 2019, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0140010

Meruňky

0140020

Třešně

(+)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o povaze reziduí ve zpracovaných komoditách nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 7. dubna 2019, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0140030

Broskve

(+)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o pokusech týkajících se reziduí a povaze reziduí ve zpracovaných komoditách nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 7. dubna 2019, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0140040

Švestky

(+)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o povaze reziduí ve zpracovaných komoditách nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 7. dubna 2019, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0151010

Hrozny stolní

0151020

Hrozny moštové

(+)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o metabolismu v plodinách, které jsou součástí osevního postupu, a povaze reziduí ve zpracovaných komoditách nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 7. dubna 2019, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0153010

Ostružiny

(+)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o pokusech týkajících se reziduí, metabolismu v plodinách, které jsou součástí osevního postupu, a povaze reziduí ve zpracovaných komoditách nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 7. dubna 2019, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0153020

Ostružiny ostružiníku ježiníku

(+)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o metabolismu v plodinách, které jsou součástí osevního postupu, a povaze reziduí ve zpracovaných komoditách nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 7. dubna 2019, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0153030

Maliny (červené a žluté)

0154010

Brusnice/borůvky

(+)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o pokusech týkajících se reziduí, metabolismu v plodinách, které jsou součástí osevního postupu, a povaze reziduí ve zpracovaných komoditách nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 7. dubna 2019, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0154020

Klikvy

(+)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o metabolismu v plodinách, které jsou součástí osevního postupu, a povaze reziduí ve zpracovaných komoditách nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 7. dubna 2019, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0154030

Rybíz (bílý, černý, červený)

0154040

Angrešt (červený, zelený a žlutý)

0154050

Šípky

0154060

Moruše (bílé a černé)

0154070

Hloh středozemský / azarole / neapolská mišpule

0154080

Bez černý / bezinky

0231010

Rajčata

(+)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o pokusech týkajících se reziduí, metabolismu v plodinách, které jsou součástí osevního postupu, a povaze reziduí ve zpracovaných komoditách nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 7. dubna 2019, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0231020

Paprika setá

0232010

Okurky salátové

0232020

Okurky nakládačky

0232030

Cukety

(+)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o metabolismu v plodinách, které jsou součástí osevního postupu, a povaze reziduí ve zpracovaných komoditách nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 7. dubna 2019, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0260010

Fazolové lusky

(+)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o metabolismu, analytických metodách, metabolismu v plodinách, které jsou součástí osevního postupu, a povaze reziduí ve zpracovaných komoditách nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 7. dubna 2019, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0700000

CHMEL

(+)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických metodách nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 7. dubna 2019, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

1012030

Játra

1012040

Ledviny

1013030

Játra

1013040

Ledviny

1014030

Játra

1014040

Ledviny

Oxamyl

(+)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o stabilitě při skladování, metabolismu plodin a pokusech týkajících se reziduí nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 25. ledna 2016, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0110020

Pomeranče

0110050

Mandarinky

(+)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o metabolismu plodin nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 25. ledna 2016, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0163020

Banány

0231030

Lilek/baklažán

0232000

b)

tykvovité s jedlou slupkou

Prothiokonazol: prothiokonazol-desthio (suma izomerů) (F)

(+)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o pokusech týkajících se reziduí a údaje o stabilitě při skladování splňující navrženou definici rezidua nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 27. ledna 2018, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0213010

Řepa červená/salátová

0213020

Mrkev/karotka

0213040

Křen

0213060

Pastinák

0213070

Petržel kořenová

0213090

Kozí brada

0213100

Brukev řepka tuřín

0213110

Brukev řepák vodnice

0220020

Cibule kuchyňská

(+)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o analytických metodách a údaje o stabilitě při skladování splňující navrženou definici rezidua nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 27. ledna 2018, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0220030

Šalotka

(+)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o pokusech týkajících se reziduí a údaje o stabilitě při skladování splňující navrženou definici rezidua nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 27. ledna 2018, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0241000

a)

košťálová zelenina vytvářející růžice

0242010

Kapusta růžičková

0242020

Zelí hlávkové

0270060

Pór

0300010

Fazole

0300020

Čočka

0300030

Hrách

0300040

Semena lupiny bílé / vlčího bobu

0401010

Lněná semena

0401020

Jádra podzemnice olejné / arašídy / burské oříšky

0401030

Maková semena

0401060

Semena řepky olejky

0401080

Hořčičná semena

0401130

Semena lničky seté

0500010

Ječmen

0500050

Oves

0500070

Žito

0500090

Pšenice

(+)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o pokusech týkajících se reziduí na trávě (hlavní složce nutriční zátěže hospodářských zvířat) nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 27. ledna 2018, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

1011030

Játra

1011040

Ledviny

1011050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

1011990

Ostatní (2)

1012030

Játra

1012040

Ledviny

1012050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

1012990

Ostatní (2)

1013030

Játra

1013040

Ledviny

1013050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

1013990

Ostatní (2)

1014030

Játra

1014040

Ledviny

1014050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

1014990

Ostatní (2)

1015030

Játra

1015040

Ledviny

1015050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

1015990

Ostatní (2)

1017030

Játra

1017040

Ledviny

1017050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

1017990

Ostatní (2)

1020000

Mléko

Trifloxystrobin (F) (R)

(A)

=

Referenční laboratoře EU zjistily, že referenční standard pro CGA321113 není komerčně dostupný. Při přezkumu MLR Komise zohlední komerční dostupnost referenčního standardu uvedeného v první větě do 23. července 2016, nebo pokud referenční standard do uvedeného data komerčně dostupný nebude, zohlední jeho nedostupnost.

(R)

=

Definice rezidua se liší u následujících kombinací pesticid – číselný kód:

Trifloxystrobin – kód 1000000 kromě 1040000 : suma trifloxystrobinu a jeho metabolitu (E, E)-methoxyimino- {2-[1-(3-trifluormethyl)fenyl)ethyliden]amino-oxymethyl]fenyloctové kyseliny (CGA 321113)

(+)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zjistil, že některé informace o pokusech týkajících se reziduí nejsou k dispozici. Při přezkumu MLR Komise informace uvedené v první větě zohlední, pokud budou poskytnuty do 23. července 2017, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0162030

Mučenka/passiflora

0231020

Paprika setá

0232010

Okurky salátové

0232020

Okurky nakládačky

0243000

c)

košťálová zelenina listová

0256000

f)

bylinky a jedlé květy

0260010

Fazolové lusky

0500050

Oves“

2)

V příloze III se část A mění takto:

a)

sloupce pro difenokonazol, fluopyram, fosetyl, isoprothiolan, isopyrazam a spinetoram se nahrazují tímto:

Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)

Číselný

Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí (2)

Difenokonazol

Fluopyram (R)

Fosetyl-Al (suma fosetylu, kyseliny fosforité a jejich solí, vyjádřeno jako fosetyl)

Isoprothiolan

Isopyrazam

Spinetoram (XDE-175)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

0100000

OVOCE, ČERSTVÉ nebo ZMRAZENÉ; OŘECHY

 

 

 

0,01 (*2)

 

 

0110000

Citrusové plody

0,6

 

75

 

0,01 (*2)

0,2

0110010

Grapefruity

 

0,4

 

 

 

 

0110020

Pomeranče

 

0,6

 

 

 

 

0110030

Citrony

 

1

 

 

 

 

0110040

Kyselé lajmy

 

1

 

 

 

 

0110050

Mandarinky

 

0,6

 

 

 

 

0110990

Ostatní (2)

 

0,01 (*2)

 

 

 

 

0120000

Ořechy ze stromů

0,05 (*2)

 

500

 

0,01 (*2)

0,05 (*2)

0120010