(EU) 2019/549Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/549 ze dne 2. dubna 2019, kterým se schvaluje změna specifikace chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného označení („Cataluna“/„Catalunya“ (CHOP))

Publikováno: Úř. věst. L 96, 5.4.2019, s. 3-3 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 2. dubna 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 25. dubna 2019 Nabývá účinnosti: 25. dubna 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/549

ze dne 2. dubna 2019,

kterým se schvaluje změna specifikace chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného označení („Catalu?a“/„Catalunya“ (CHOP))

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na článek 99 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Komise přezkoumala žádost o schválení změny specifikace chráněného označení původu „Catalu?a“/„Catalunya“, kterou podalo Španělsko v souladu s článkem 105 nařízení (EU) č. 1308/2013.

(2)

V souladu s čl. 97 odst. 3 nařízení (EU) č. 1308/2013 zveřejnila Komise žádost o schválení změny specifikace v Úředním věstníku Evropské unie (2).

(3)

Komise neobdržela žádné námitky podle článku 98 nařízení (EU) č. 1308/2013.

(4)

V souladu s článkem 99 nařízení (EU) č. 1308/2013 by proto měla být změna specifikace schválena.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změna specifikace názvu „Catalu?a“/„Catalunya“ (CHOP) zveřejněná v Úředním věstníku Evropské unie se schvaluje.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 2. dubna 2019.

Za Komisi,

jménem předsedy,

Phil HOGAN

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Úř. věst. C 437, 4.12.2018, s. 5.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU