(EU) 2019/543Nařízení Komise (EU) 2019/543 ze dne 3. dubna 2019, kterým se mění příloha IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 a přílohy I, III a IV směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES, pokud jde o aktualizaci odkazů na některé předpisy Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů týkající se schvalování typu motorových vozidel a začlenění těchto předpisů (Text s významem pro EHP.)

Publikováno: Úř. věst. L 95, 4.4.2019, s. 1-8 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 3. dubna 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 24. dubna 2019 Nabývá účinnosti: 24. dubna 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/543

ze dne 3. dubna 2019,

kterým se mění příloha IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 a přílohy I, III a IV směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES, pokud jde o aktualizaci odkazů na některé předpisy Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů týkající se schvalování typu motorových vozidel a začlenění těchto předpisů

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES ze dne 5. září 2007, kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla (rámcová směrnice) (1), a zejména na čl. 39 odst. 2 uvedené směrnice,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 ze dne 13. července 2009 o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel, jejich přípojných vozidel a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla z hlediska obecné bezpečnosti (2), a zejména na čl. 14 odst. 1 písm. a) a f) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha IV směrnice 2007/46/ES obsahuje seznam požadavků použitelných pro účely ES schválení typu motorových vozidel. Tyto požadavky zahrnují právní předpisy Unie a v některých případech předpisy OSN přijaté v rámci Evropské hospodářské komise OSN, které se použijí buď povinně, nebo jako alternativa k požadavkům Unie.

(2)

Příloha IV nařízení (ES) č. 661/2009 obsahuje seznam předpisů OSN, které se použijí povinně v souvislosti s obecnou bezpečností vozidel.

(3)

Seznam požadavků použitelných pro účely ES schválení typu, uvedený v příloze IV směrnice 2007/46/ES a seznam předpisů OSN, které se použijí povinně, uvedený v příloze IV nařízení (ES) č. 661/2009 se aktualizují často, aby odrážely uplatňování nových požadavků v příslušných předpisech OSN na úrovni Unie.

(4)

Za účelem omezení překážek obchodu mezi smluvními stranami uplatňujícími uvedený předpis OSN, které zahrnují Unii a její členské státy, a poskytnutí vyšší úrovně jistoty pro výrobce vozidel, kteří usilují o uznání svých schválení typu v těchto smluvních stranách, byl v rámci Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů nedávno přijat předpis OSN č. 0 o mezinárodním schvalování typu vozidel jako celku (3).

(5)

Je vhodné aktualizovat seznamy požadavků, které se použijí pro účely ES schválení typu vozidel, uvedené v příloze IV směrnice 2007/46/ES, jakož i seznam předpisů OSN, které se použiji povinně, uvedený v příloze IV nařízení (ES) č. 661/2009, aby odrážely změny zavedené předpisem OSN č. 0.

(6)

Tabulka v části II přílohy IV směrnice 2007/46/ES je zastaralá. Z tohoto důvodu je nezbytné aktualizovat seznam předpisů OSN, jejichž požadavky jsou považovány za rovnocenné s požadavky Unie pro účely ES schválení typu.

(7)

Je rovněž nezbytné aktualizovat seznam informací pro účely ES schválení typu vozidel uvedený v příloze I a informační dokument v oddíle A části I přílohy III směrnice 2007/46/ES prostřednictvím odkazů na akustický varovný systém vozidel, jenž má být schvalován v souladu s ustanoveními nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 540/2014 (4), nebo předpisu OSN č. 138 (5).

(8)

Od 1. září 2018 se staly použitelnými nové předpisy OSN č. 140 (6) a č. 141 (7). Výrobcům by měla být poskytnuta dostatečná doba k přizpůsobení jejich vozidel novým požadavkům. Proto by mělo být objasněno, že pro účely ES schválení typu se tyto požadavky použijí pouze na nové typy vozidel z hlediska jejich systémů elektronického řízení stability a systémů monitorování tlaku v pneumatikách.

(9)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Technického výboru – motorová vozidla,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha IV nařízení (ES) č. 661/2009 se mění v souladu s přílohou I tohoto nařízení.

Článek 2

Přílohy I, III a IV směrnice 2007/46/ES se mění v souladu s přílohou II tohoto nařízení.

Článek 3

1.   S účinností od 24. dubna 2019 přijímají členské státy pro účely ES schválení typu nových typů vozidel z hlediska jejich systémů elektronického řízení stability pouze schválení typu udělená podle předpisu OSN č. 140.

2.   S účinností od 24. dubna 2019 přijímají členské státy pro účely ES schválení typu nových typů vozidel z hlediska jejich systémů monitorování tlaku v pneumatikách pouze schválení typu udělená podle předpisu OSN č. 141.

Článek 4

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 3. dubna 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 263, 9.10.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 200, 31.7.2009, s. 1

(3)  Úř. věst. L 135, 31.5.2018, s. 1.

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 540/2014 ze dne 16. dubna 2014 o hladině akustického tlaku motorových vozidel a náhradních systémů tlumení hluku a o změně směrnice 2007/46/ES a o zrušení směrnice 70/157/EHS (Úř. věst. L 158, 27.5.2014, s. 131).

(5)  Úř. věst. L 9, 13.1.2017, s. 33.

(6)  Úř. věst. L 269, 26.10.2018, s. 17.

(7)  Úř. věst. L 269, 26.10.2018, s. 36.


PŘÍLOHA I

Příloha IV nařízení (ES) č. 661/2009 se mění takto:

1)

tabulka se mění takto:

a)

řádek týkající se předpisu č. 10 se nahrazuje tímto:

„10

Elektromagnetická kompatibilita

Doplněk 1 k sérii změn 05

Úř. věst. L 41, 17.2.2017, s. 1.

M, N, O“;

b)

řádek týkající se předpisu č. 16 se nahrazuje tímto:

„16

Bezpečnostní pásy, zádržné systémy, dětské zádržné systémy a dětské zádržné systémy ISOFIX

Doplněk 2 k sérii změn 07

Úř. věst. L 109, 27.4.2018, s. 1.

M, N (d)“;

c)

řádek týkající se předpisu č. 34 se nahrazuje tímto:

„34

Ochrana před nebezpečím požáru (nádrže na kapalná paliva)

Doplněk 1 k sérii změn 03

Úř. věst. L 231, 26.8.2016, s. 41.

M, N, O (e)“;

d)

řádek týkající se předpisu č. 39 se nahrazuje tímto:

„39

Rychloměrné zařízení včetně jeho montáže

Doplněk 1 k sérii změn 01

Úř. věst. L 302, 28.11.2018, s. 106.

M, N“;

e)

řádek týkající se předpisu č. 44 se nahrazuje tímto:

„44

Zádržná zařízení pro děti cestující v motorových vozidlech („dětské zádržné systémy“)

Doplněk 10 k sérii změn 04

Úř. věst. L 265, 30.9.2016, s. 1.

M, N (h)“;

f)

řádek týkající se předpisu č. 48 se nahrazuje tímto:

„48

Montáž zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci na motorová vozidla

Doplněk 10 k sérii změn 06

Úř. věst. L 14, 16.1.2019, s. 42.

M, N, O“;

g)

řádek týkající se předpisu č. 58 se nahrazuje tímto:

„58

Zařízení na ochranu proti podjetí zezadu (RUPD) a jejich montáž; ochrana proti podjetí zezadu (RUP)

Série změn 03

Úř. věst. L 49, 20.2.2019, s. 1.

M, N, O“;

h)

řádek týkající se předpisu č. 67 se nahrazuje tímto:

„67

Motorová vozidla, která používají zkapalněné ropné plyny

Doplněk 14 k sérii změn 01

Úř. věst. L 285, 20.10.2016, s. 1.

M, N“;

i)

řádek týkající se předpisu č. 79 se nahrazuje tímto:

„79

Mechanismus řízení

Série změn 03

Úř. věst. L 318, 14.12.2018, s. 1.

M, N, O“;

j)

řádek týkající se předpisu č. 94 se nahrazuje tímto:

„94

Ochrana cestujících v případě čelního nárazu

Série změn 03

Úř. věst. L 35, 8.2.2018, s. 1.

M1“;

k)

řádek týkající se předpisu č. 100 se nahrazuje tímto:

„100

Elektrická bezpečnost

Doplněk 3 k sérii změn 02

Úř. věst. L 302, 28.11.2018, s. 114.

M, N“;

l)

řádek týkající se předpisu č. 107 se nahrazuje tímto:

„107

Vozidla kategorií M2 a M3

Doplněk 1 k sérii změn 07

Úř. věst. L 52, 23.2.2018, s. 1.

M2, M3“;

m)

řádek týkající se předpisu č. 117 se nahrazuje tímto:

„117

Pneumatiky z hlediska emisí hluku odvalování a přilnavosti na mokrých površích a valivého odporu (třídy C1, C2 a C3)

Doplněk 8 k sérii změn 02

Úř. věst. L 218, 12.8.2016, s. 1.

M, N, O“;

n)

řádek týkající se předpisu č. 119 se nahrazuje tímto:

„119

Rohové světlomety

Doplněk 3 k sérii změn 01

Úř. věst. L 89, 25.3.2014, s. 101.

M, N (h)“;

o)

řádek týkající se předpisu č. 123 se nahrazuje tímto:

„123

Adaptivní přední osvětlovací systémy (AFS):

Doplněk 9 k sérii změn 01

Úř. věst. L 49, 20.2.2019, s. 24.

M, N“;

p)

řádek týkající se předpisu č. 125 se nahrazuje tímto:

„125

Pole výhledu směrem dopředu

Doplněk 1 k sérii změn 01

Úř. věst. L 20, 25.1.2018, s. 16.

M1“;

q)

řádek týkající se předpisu č. 128 se nahrazuje tímto:

„128

Zdroje světla využívající světelných diod (LED)

Doplněk 6 k původnímu znění předpisu

Úř. věst. L 320, 17.12.2018, s. 63.

M, N, O“;

r)

doplňují se nové řádky140 a 141, které znějí:

„140

Řízení stability

Doplněk 2 k původnímu znění předpisu

Úř. věst. L 269, 26.10.2018, s. 17.

M1, N1

141

Systémy monitorování tlaku v pneumatikách (TPMS)

Původní znění předpisu

Úř. věst. L 269, 26.10.2018, s. 36.

M1, N1 (i)“;

2)

poznámka (b) k tabulce se nahrazuje tímto:

„(b)

Montáž elektronického systému kontroly stability je požadována v souladu s čl. 12 odst. 1 a 2 nařízení (ES) č. 661/2009.“;

3)

poznámka (c) k tabulce se nahrazuje tímto:

„(c)

Montáž elektronického systému kontroly stability je požadována v souladu s čl. 12 odst. 1 a 2 nařízení (ES) č. 661/2009.“;

4)

poznámka (f) k tabulce se nahrazuje tímto:

„(f)

Je-li podle prohlášení výrobce vozidla vozidlo uzpůsobeno k tažení (bod 2.11.5 přílohy I směrnice 2007/46/ES) a některá část vhodného mechanického spojovacího zařízení, ať je na typu motorového vozidla namontováno či nikoliv, by mohla (zčásti) zakrývat část osvětlení a/nebo místo pro montáž a upevnění zadní registrační tabulky, platí toto:

pokyny pro uživatele motorového vozidla (např. příručka uživatele, návod k obsluze vozidla) musí jasně uvádět, že se nesmí montovat mechanické spojovací zařízení, jež nelze snadno odstranit nebo přemístit;

v pokynech musí být dále jasně stanoveno, že, je-li namontováno, musí být mechanické spojovací zařízení odstraněno nebo přemístěno, pokud se nepoužívá; a

v případě schválení typu systému vozidla podle předpisu OSN č. 55 je třeba zajistit, aby ustanovení o odstranění, přemístění a/nebo náhradním umístění byla beze zbytku dodržena rovněž u zařízení pro osvětlení a umístění a připevnění zadní registrační tabulky.“;

5)

doplňuje se nová poznámka (h) k tabulce, která zní:

„(h)

Mezinárodní schválení typu vozidla jako celku vydané podle předpisu OSN č. 0 (Úř. věst. L 135, 31.5.2018, s. 1), které zahrnuje schválení typu podle příslušných předpisů OSN v tabulce, které odkazují na tuto poznámku, se považuje za rovnocenné s ES schválením typu uděleným podle tohoto předpisu.“;

6)

doplňuje se nová poznámka (i) k tabulce, která zní:

„(i)

Systém monitorování tlaku v pneumatikách pro vozidla kategorie M1 se použije povinně v souladu s čl. 9 odst. 2 nařízení (ES) č. 661/2009. Předpis OSN č. 141 se použije na schvalování vozidel kategorie M1 do maximální hmotnosti 3 500 kg. Předpis OSN č. 141 se může na základě dobrovolnosti použít pro schvalování vozidel kategorie N1, která nejsou vybavena dvojitými koly na jedné nápravě.“

PŘÍLOHA II

Směrnice 2007/46/ES se mění takto:

1)

v příloze I se vkládají nové body 12.9, 12.9.1 a 12.9.2, které znějí:

„12.9   Akustický varovný systém vozidla (AVAS)

12.9.1

Číslo schválení typu typu vozidla z hlediska jeho emisí hluku podle předpisu OSN č. 138 (Úř. věst. L 9, 13.1.2017, s. 33).

12.9.2

Úplný odkaz na výsledky zkoušek úrovní emisí hluku systému AVAS, naměřené podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 540/2014 (*1).

(*1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 540/2014 ze dne 16. dubna 2014 o hladině akustického tlaku motorových vozidel a náhradních systémů tlumení hluku a o změně směrnice 2007/46/ES a o zrušení směrnice 70/157/EHS (Úř. věst. L 158, 27.5.2014, s. 131).“;"

2)

v příloze III se do oddílu A části I vkládají nové body 12.9, 12.9.1 a 12.9.2, které znějí:

„12.9   Akustický varovný systém vozidla (AVAS)

12.9.1

Číslo schválení typu typu vozidla z hlediska emisí hluku podle předpisu OSN č. 138.

12.9.2

Úplný odkaz na výsledky zkoušek úrovní emisí hluku systému AVAS, naměřené podle nařízení (EU) č. 540/2014.“;

3)

v příloze IV se část II mění takto:

a)

první pododstavec pod nadpisem se nahrazuje tímto:

„Odkazy na samostatnou směrnici nebo nařízení v tabulce v části I, mezinárodní schválení typu vozidla jako celku vydané podle předpisu OSN č. 0 (*2), které zahrnuje schválení typu podle následujících předpisů OSN, nebo schválení udělené na základě následujících předpisů OSN, k nimž Unie přistoupila jako smluvní strana „revidované dohody z roku 1958“ Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů na základě rozhodnutí Rady 97/836/ES (*3), nebo pozdějších rozhodnutí Rady uvedených v čl. 3 odst. 3 zmíněného rozhodnutí, se považují za rovnocenné ES schválení typu udělenému podle příslušné samostatné směrnice nebo nařízení.

(*2)  Úř. věst. L 135, 31.5.2018, s. 1."

(*3)  Úř. věst. L 346, 17.12.1997, s. 78.“;"

b)

tabulka se nahrazuje tímto:

 

„Předmět

Předpisy OSN

Série změn

1 (1)

Přípustná hladina akustického tlaku

51

59

02

01

1a

Přípustná hladina akustického tlaku (nevztahuje se na AVAS a na náhradní tlumiče hluku)

51

03

Akustický varovný systém vozidla (AVAS)

138

01

Náhradní systémy tlumení hluku výfuku

59

02

58

Ochrana chodců (nezahrnuje brzdový asistenční systém a systém čelní ochrany)

127

00

 

Brzdový asistenční systém

139

00

59 (2)

Recyklovatelnost

133

00

62 (3)

Systémy pro uchovávání vodíku

134

00

65

Vyspělé systémy nouzového brzdění

131

01

66

Systém varování při vybočení z jízdního pruhu

130

00

Pozn.:

Požadavky na montáž uvedené v samostatné směrnici nebo nařízení se použijí i na konstrukční části a samostatné technické celky schválené podle předpisů OSN.


(*1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 540/2014 ze dne 16. dubna 2014 o hladině akustického tlaku motorových vozidel a náhradních systémů tlumení hluku a o změně směrnice 2007/46/ES a o zrušení směrnice 70/157/EHS (Úř. věst. L 158, 27.5.2014, s. 131).“;

(*2)  Úř. věst. L 135, 31.5.2018, s. 1.

(*3)  Úř. věst. L 346, 17.12.1997, s. 78.“;“


(1)  Číslování položek v této tabulce odkazuje na číslování použité v tabulce v části I.

(2)  Použijí se požadavky stanovené v příloze I směrnice 2005/64/ES.

(3)  Schválení typu systémů pro uchovávání vodíku a všech uzavíracích zařízení (každé konkrétní konstrukční části) je povinné a nezahrnuje požadavky na způsobilost materiálů všech konstrukčních částí zahrnutých v čl. 2 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 79/2009.“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU