(EU) 2019/542Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/542 ze dne 2. dubna 2019 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („??????????????????“ (Skor Thnot Kampong Speu) (CHZO))

Publikováno: Úř. věst. L 94, 3.4.2019, s. 1-2 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 2. dubna 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 23. dubna 2019 Nabývá účinnosti: 23. dubna 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/542

ze dne 2. dubna 2019

o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („??????????????????“ (Skor Thnot Kampong Speu) (CHZO))

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 52 odst. 3 písm. a) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) č. 1151/2012 byla žádost Kambodže o zápis názvu „??????????????????“ (Skor Thnot Kampong Speu) jako chráněného zeměpisného označení (CHZO) zveřejněna dne 3. října 2017 v Úředním věstníku Evropské unie (2).

(2)

Dne 22. prosince 2017 obdržela Komise od cukrovarnické společnosti Sucre Suisse SA se sídlem ve Švýcarsku oznámení o námitce a související odůvodněné prohlášení o námitce. Dne 9. ledna 2018 postoupila tyto dokumenty Kambodži.

(3)

Dne 3. ledna 2018 obdržela Komise také od Belgie oznámení o námitce a související odůvodněné prohlášení o námitce. Dne 9. ledna 2018 postoupila tyto dokumenty Kambodži. Dne 8 března 2018 informovala Belgie Komisi o zpětvzetí své námitky proti žádosti o zápis „??????????????????“ (Skor Thnot Kampong Speu).

(4)

Společnost Sucre Suisse SA vyslovila námitku proti zápisu názvu „??????????????????“ (Skor Thnot Kampong Speu), jelikož popis výrobku „palmový cukr“ je neurčitý a výrobek nesplňuje definici cukrů, jak je stanovena ve směrnici Rady 2001/111/ES (3) o některých druzích cukru určených k lidské spotřebě.

(5)

Komise shledala námitku přípustnou a podle čl. 51 odst. 3 prvního pododstavce nařízení (EU) č. 1151/2012 vyzvala dopisem ze dne 3. dubna 2018 Kambodžu a společnost Sucre Suisse SA, aby během tří měsíců zahájily náležité konzultace v zájmu dosažení vzájemné dohody v souladu s jejich vnitřními postupy.

(6)

Dne 29. června 2018 požádala Kambodža o prodloužení lhůty pro konzultace. Komise v souladu s čl. 51 odst. 3 posledního pododstavce nařízení (EU) č. 1151/2012 prodloužila lhůtu pro konzultace o další tři měsíce počínaje dnem 4. července 2018.

(7)

Po konzultacích bylo dosaženo dohody mezi zúčastněnými stranami. Kambodža oznámila výsledky dohody Komisi dne 3. října 2018.

(8)

Kambodža a společnost Sucre Suisse SA se dohodly, že úprava jednotného dokumentu zveřejněného podle čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1151/2012 není nutná. Zúčastněné strany také považují za užitečné upřesnit, že „??????????????????“ (Skor Thnot Kampong Speu) je cukr, který pochází z palmových stromů. Palmový cukr není definován ve směrnici 2001/111/ES o některých druzích cukru určených k lidské spotřebě, ale může být uváděn na trh EU podle obecných právních požadavků. Palmový cukr se po staletí používá k lidské spotřebě po celém světě.

(9)

Obsah dohody uzavřené mezi Kambodžou a společností Sucre Suisse SA by měl být zohledněn, neboť je v souladu s ustanoveními nařízení (EU) č. 1151/2012 a právními předpisy EU.

(10)

S ohledem na výše uvedené by název „??????????????????“ (Skor Thnot Kampong Speu) měl být zapsán do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Název „??????????????????“ (Skor Thnot Kampong Speu) se zapisuje do rejstříku.

Název uvedený v prvním pododstavci označuje produkt třídy 1.8 Ostatní produkty přílohy I Smlouvy (koření atd.) přílohy XI prováděcího nařízení Komise (EU) č. 668/2014 (4).

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 2. dubna 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Úř. věst. C 331, 3.10.2017, s. 8.

(3)  Směrnice Rady 2001/111/ES ze dne 20. prosince 2001 o některých druzích cukru určených k lidské spotřebě (Úř. věst. L 10, 12.1.2002, s. 53).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 668/2014 ze dne 13. června 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (Úř. věst. L 179, 19.6.2014, s. 36).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU