(EU) 2019/537Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/537 ze dne 28. března 2019 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („???????????? ????? ???“ (Strandzhanski manov med)/„Ma??? ??? ?? ????????“ (Manov med ot Strandzha) (CHOP))

Publikováno: Úř. věst. L 93, 2.4.2019, s. 1-2 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 28. března 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 22. dubna 2019 Nabývá účinnosti: 22. dubna 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/537

ze dne 28. března 2019

o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („???????????? ????? ???“ (Strandzhanski manov med)/„Ma??? ??? ?? ????????“ (Manov med ot Strandzha) (CHOP))

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 52 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Žádost o zápis názvu „???????????? ????? ???“ (Strandzhanski manov med)/„Ma??? ??? ?? ????????“ (Manov med ot Strandzha) předložená Bulharskem byla v souladu s čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) č. 1151/2012 zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie (2).

(2)

Protože Komisi nebyla oznámena žádná námitka podle článku 51 nařízení (EU) č. 1151/2012, musí být název „???????????? ????? ???“ (Strandzhanski manov med)/„Ma??? ??? ?? ????????“ (Manov med ot Strandzha) zapsán do rejstříku,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Název „???????????? ????? ???“ (Strandzhanski manov med)/„Ma??? ??? ?? ????????“ (Manov med ot Strandzha) (CHOP) se zapisuje do rejstříku.

Název uvedený v prvním pododstavci označuje produkt třídy 1.4 Ostatní produkty živočišného původu (vejce, med, různé mléčné výrobky kromě másla atd.) podle přílohy XI prováděcího nařízení Komise (EU) č. 668/2014 (3).

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 28. března 2019.

Za Komisi,

jménem předsedy,

Phil HOGAN

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Úř. věst. C 449, 13.12.2018, s. 11.

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 668/2014 ze dne 13. června 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (Úř. věst. L 179, 19.6.2014, s. 36).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU