(EU) 2019/456Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/456 ze dne 20. března 2019, kterým se povoluje změna specifikací nové potraviny olej ze semen koriandru Coriandrum sativum podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470 (Text s významem pro EHP.)

Publikováno: Úř. věst. L 79, 21.3.2019, s. 13-15 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 20. března 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 10. dubna 2019 Nabývá účinnosti: 10. dubna 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/456

ze dne 20. března 2019,

kterým se povoluje změna specifikací nové potraviny olej ze semen koriandru Coriandrum sativum podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 ze dne 25. listopadu 2015 o nových potravinách, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 a nařízení Komise (ES) č. 1852/2001 (1), a zejména na článek 12 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) 2015/2283 stanoví, že na trh v Unii smějí být uváděny pouze nové potraviny povolené a zařazené na seznam Unie.

(2)

Podle článku 8 nařízení (EU) 2015/2283 bylo přijato prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470 (2), kterým se zřizuje seznam Unie pro nové povolené potraviny.

(3)

Podle článku 12 nařízení (EU) 2015/2283 rozhodne Komise o povolení a uvedení nové potraviny na trh v Unii a o aktualizaci seznamu Unie.

(4)

Prováděcím rozhodnutím Komise 2014/155/EU (3) bylo v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 (4) povoleno uvádět na trh olej ze semen koriandru Coriandrum sativum jako novou složku potravin pro použití v doplňcích stravy.

(5)

Dne 17. května 2018 podala společnost Ovalie Innovation (dále jen „žadatel“) Komisi žádost o změnu specifikací oleje ze semen koriandru Coriandrum sativum ve smyslu čl. 10 odst. 1 nařízení (EU) 2015/2283. Žadatel požádal o snížení nižšího čísla zmýdelnění ze současných 186 mg KOH/g na 179 mg KOH/g.

(6)

Žadatel odůvodnil žádost tím, že tato změna je nezbytná, aby bylo možné zohlednit odchylky v číslech zmýdelnění v průběhu výrobního procesu oleje ze semen koriandru během jeho rafinace za účelem použití v doplňcích stravy.

(7)

Komise se domnívá, že posouzení bezpečnosti této žádosti ze strany Evropského úřadu pro bezpečnost potravin v souladu s čl. 10 odst. 3 nařízení (EU) 2015/2283 není nutné, jelikož navrhované snížení čísel zmýdelnění oleje ze semen koriandru je omezené a související nárůst nezmýdelnitelných látek, který by mohl být považován za významný z hlediska bezpečnosti této nové potraviny, zůstává v rámci povolených mezních hodnot.

(8)

Navrhovaná změna čísel zmýdelnění oleje ze semen koriandru Coriandrum sativum nemění posouzení bezpečnosti, jež bylo základem pro povolení této potraviny. Je proto vhodné změnit specifikace nové potraviny „olej ze semen koriandru Coriandrum sativum“ na navrhované úrovni pro číslo zmýdelnění.

(9)

Informace obsažené v žádosti poskytují dostatečné odůvodnění k závěru, že navrhované změny specifikací nové potraviny olej ze semen koriandru Coriandrum sativum jsou v souladu s článkem 12 nařízení (EU) 2015/2283.

(10)

Příloha prováděcího nařízení (EU) 2017/2470 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(11)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Zápis na seznamu Unie pro nové povolené potraviny stanoveném v článku 6 nařízení (EU) 2015/2283, který je zařazen do prováděcího nařízení (EU) 2017/2470 a odkazuje na novou potravinu olej ze semen koriandru Coriandrum sativum, se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. března 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 327, 11.12.2015, s. 1.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470 ze dne 20. prosince 2017, kterým se zřizuje seznam Unie pro nové potraviny v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 o nových potravinách (Úř. věst. L 351, 30.12.2017, s. 72).

(3)  Prováděcí rozhodnutí Komise 2014/155/EU ze dne 19. března 2014, kterým se povoluje uvedení oleje ze semen koriandru na trh jako nové složky potravin podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 (Úř. věst. L 85, 21.3.2014, s. 13).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 ze dne 27. ledna 1997 o nových potravinách a nových složkách potravin (Úř. věst. L 43, 14.2.1997, s. 1).


PŘÍLOHA

Položka „olej ze semen koriandru Coriandrum sativum“ v tabulce 2 (Specifikace) přílohy prováděcího nařízení (EU) 2017/2470 se nahrazuje tímto:

Povolená nová potravina

Specifikace

Olej ze semen koriandru Coriandrum sativum

Popis/definice:

Olej ze semen koriandru je olej obsahující glyceridy mastných kyselin, který se vyrábí ze semen koriandru setého Coriandrum sativum L.

Světle žlutá barva, nevýrazná chuť

CAS: 8008-52-4

Složení mastných kyselin:

 

Kyselina palmitová (C16:0): 2–5 %

 

Kyselina stearová (C18:0): < 1,5 %

 

Kyselina petroselinová (cis-C18:1(n-12)): 60–75 %

 

Kyselina olejová (cis-C18:1 (n-9)): 8–15 %

 

Kyselina linolová (C18:2): 12–19 %

 

Kyselina ?-linolenová (C18:3): < 1,0 %

 

Transmastné kyseliny: ? 1,0 %

Čistota:

Index lomu (20 °C): 1,466–1,474

Číslo kyselosti: ? 2,5 mg KOH/g

Peroxidové číslo (PV): ? 5,0 meq/kg

Jodové číslo: 88–110 jednotek

Číslo zmýdelnění: 179–200 mg KOH/g

Nezmýdelnitelné látky: ? 15 g/kg“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU