(EU) 2019/423Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/423 ze dne 13. března 2019, kterým se uděluje povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků pro dezinfekci struků kategorie biocidních přípravků Novadan

Publikováno: Úř. věst. L 74, 18.3.2019, s. 2-45 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 13. března 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 7. dubna 2019 Nabývá účinnosti: 7. dubna 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/423

ze dne 13. března 2019,

kterým se uděluje povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků pro dezinfekci struků kategorie biocidních přípravků Novadan

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání (1), a zejména na čl. 44 odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 27. srpna 2015 předložila společnost SCC GmbH jménem společnosti Novadan ApS v souladu s čl. 43 odst. 1 nařízení (EU) č. 528/2012 žádost o povolení pro kategorii biocidních přípravků s názvem „přípravky pro dezinfekci struků kategorie biocidních přípravků Novadan“ (dále jen „kategorie biocidních přípravků“), které jsou typem přípravku 3, jak je vymezen v příloze V uvedeného nařízení. Příslušný orgán Dánska souhlasil s tím, že tuto žádost podle čl. 43 odst. 1 nařízení (EU) č. 528/2012 vyhodnotí. Žádost byla zaznamenána v registru biocidních přípravků pod číslem BC-YV019394-00.

(2)

Uvedená kategorie biocidních přípravků obsahuje jod, včetně komplexu jodu s polyvinylpyrrolidonem, jako účinnou látku, která je zařazena na seznam schválených účinných látek vypracovaný na úrovni Unie uvedený v čl. 9 odst. 2 nařízení (EU) č. 528/2012. Komise s ohledem na vnitřní vlastnosti účinné látky a na vědecká kritéria pro určení vlastností vyvolávajících narušení činnosti endokrinního systému stanovená v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2100 (2) zváží v souladu s článkem 15 nařízení (EU) č. 528/2012 nutnost přezkoumat schválení jodu, včetně komplexu jodu s polyvinylpyrrolidonem. Na základě výsledků uvedeného přezkumu potom Komise zváží, zda povolení Unie pro přípravky obsahující uvedenou účinnou látku musí být přezkoumáno v souladu s článkem 48 nařízení (EU) č. 528/2012.

(3)

Dne 11. dubna 2018 předložil hodnotící příslušný orgán v souladu s čl. 44 odst. 1 nařízení (EU) č. 528/2012 zprávu o posouzení a závěry svého hodnocení Evropské agentuře pro chemické látky (dále jen „agentura“).

(4)

V souladu s čl. 44 odst. 3 nařízení (EU) č. 528/2012 předložila agentura dne 31. října 2018 Komisi stanovisko (3), včetně návrhu souhrnu vlastností biocidního přípravku (dále jen „souhrn vlastností přípravku“) této kategorie biocidních přípravků a závěrečné zprávy o posouzení této kategorie přípravků. Agentura dospěla ve svém stanovisku k závěru, že zmíněná kategorie biocidních přípravků spadá do definice „kategorie biocidních přípravků“ uvedené v čl. 3 odst. 1 písm. s) nařízení (EU) č. 528/2012, je způsobilá pro povolení Unie v souladu s čl. 42 odst. 1 uvedeného nařízení a, s výhradou shody s návrhem souhrnu vlastností přípravku, splňuje podmínky stanovené v čl. 19 odst. 1 a 6 uvedeného nařízení.

(5)

Dne 17. ledna 2019 předala agentura Komisi návrh souhrnu vlastností přípravku ve všech úředních jazycích Unie v souladu s čl. 44 odst. 4 nařízení (EU) č. 528/2012.

(6)

Komise souhlasí se stanoviskem agentury, a domnívá se proto, že je vhodné udělit povolení Unie pro uvedenou kategorii biocidních přípravků.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro biocidní přípravky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Společnosti Novadan ApS se s číslem povolení EU-0019757-0000 uděluje povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků pro dezinfekci struků kategorie biocidních přípravků Novadan.

Povolení Unie je platné ode dne 7. dubna 2019 do 31. března 2029.

Povolení Unie podléhá shodě se souhrnem vlastností biocidního přípravku uvedeným v příloze.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. března 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2100 ze dne 4. září 2017, kterým se stanoví vědecká kritéria pro určení vlastností vyvolávajících narušení činnosti endokrinního systému podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 (Úř. věst. L 301, 17.11.2017, s. 1).

(3)  Stanovisko Evropské agentury pro chemické látky ze dne 6. července 2018 k povolení Unie pro prostředky pro dezinfekci struků kategorie biocidních přípravků Novadan (ECHA/BPC/215/2018).


PŘÍLOHA

Souhrn vlastností biocidního přípravku pro kategorii biocidních přípravků

Teat disinfectants biocidal product family of Novadan

Typ přípravku 3 – Veterinární hygiena (dezinfekční prostředky)

Číslo povolení: EU-0019757-0000

Číslo záznamu v registru R4BP: EU-0019757-0000

ČÁST I

PRVNÍ ÚROVEŇ INFORMACÍ

1.   ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE

1.1.   Název kategorie biocidních přípravků

Název

Teat disinfectants biocidal product family of Novadan

1.2.   Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)

1.3.   Držitel povolení

Jméno (název) a adresa držitele povolení

Jméno (název)

Novadan ApS

Adresa

Platinvej 21, 6000 Kolding, Dánsko

Číslo povolení

EU-0019757-0000

Číslo záznamu v registru R4BP

EU-0019757-0000

Datum udělení povolení

7. dubna 2019

Datum skončení platnosti povolení

31. března 2029

1.4.   Výrobce (výrobci) biocidních přípravků

Jméno výrobce

Novadan ApS

Adresa výrobce

Platinvej 21, 6000 Kolding Dánsko

Umístění výrobních závodů

Platinvej 21, 6000 Kolding Dánsko

1.5.   Výrobce(i) účinné látky/účinných látek

Účinná látka

Polyvinylpyrrolidone iodine

Jméno výrobce

Marcus Research Laboratory, Inc.

Adresa výrobce

Delmar Blvd., 63103-1789 Saint Louis, Missouri Spojené státy

Umístění výrobních závodů

Delmar Blvd., 63103-1789 Saint Louis, Missouri Spojené státy


Účinná látka

Jod

Jméno výrobce

Cosayach Nitratos S.A.

Adresa výrobce

Hnos Amunátegui 178, 8320000 Santiago Chile

Umístění výrobních závodů

S.C.M. Cosayach Cala Cala, 1180000 Pozo Almonte Chile


Účinná látka

Jod

Jméno výrobce

ACF Minera S.A.

Adresa výrobce

San Martin No 499, 1100000 Iquique Chile

Umístění výrobních závodů

Lagunas mine, 1180000 Pozo Almonte Chile


Účinná látka

Jod

Jméno výrobce

Sociedad Quimica y Minera (SQM) S.A.

Adresa výrobce

Los Militares 4290, Piso 4, Las Condes, 8320000 Santiago Chile

Umístění výrobních závodů

Nueva Victoria plant, 5090000 Pedro de Valdivia plant Chile

2.   SLOŽENÍ A FORMA KATEGORIE PŘÍPRAVKŮ

2.1.   Kvalitativní a kvantitativní informace o složení kategorie biocidních přípravků

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

Min.

Max.

Polyvinylpyrrolidone iodine

 

účinná látka

25655-41-8

 

0,714

3,57

Jod

 

účinná látka

7553-56-2

231-442-4

0,15

0,75

2.2.   Typ(y) složení (forma)

Forma (formy)

SL - Rozpustný koncentrát

AL - Jakákoliv jiná kapalina

EW - Emulze typu olej ve vodě

ČÁST II

DRUHÁ ÚROVEŇ INFORMACÍ – META SPC

META SPC 1

1.   ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE O META SPC 1

1.1.   Identifikátor meta SPC 1

Identifikátor

meta-SPC 1

1.2.   Přípona k číslu povolení

Číslo

1-1

1.3.   Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)

2.   SLOŽENÍ META SPC 1

2.1.   Kvalitativní a kvantitativní informace o složení meta SPC 1

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

Min.

Max.

Polyvinylpyrrolidone iodine

 

účinná látka

25655-41-8

 

3,57

3,57

Jod

 

účinná látka

7553-56-2

231-442-4

0,75

0,75

2.2.   Typ(y) složení meta SPC 1

Forma (formy)

SL - Rozpustný koncentrát

3.   STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI A POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ PRO META SPC 1

Standardní věty o nebezpečnosti

Může být korozivní pro kovy.

Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Na vyžádání je k°dispozici bezpečnostní list.

Pokyny pro bezpečné zacházení

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Uchovávejte pouze v původním balení.

Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Uniklý produkt absorbujte, aby se zabránilo materiálním škodám.

Odstraňte obsah místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy..

Odstraňte obal místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy..

4.   POVOLENÉ (POVOLENÁ) POUŽITÍ PRO META SPC 1

4.1.   Popis použití

Tabulka 1. Použití # 1 – ruční namáčení po dojení (koncentrát)

Typ přípravku

Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

bakterie

kvasinky

Oblast použití

Vnitřní

DEZINFEKCE ZA ÚČELEM VETERINÁRNÍ HYGIENY: přípravek k dezinfekci vemen pro dojná zvířata (krávy, buvoly, ovce, kozy) určený k použití po dojení.

Metoda(y) aplikace

ruční namáčení (koncentrát)

Naplňte nádobu naředěným koncentrátem a přišroubujte na horní část máčecí pohárek.

Těsně před dojením struky pečlivě otřete jednorázovým papírovým kapesníkem/hadříkem.

Po dojení stiskněte nádobu a zespodu na každý struk přiložte máčecí pohárek na struky a zajistěte, aby se do dezinfekčního přípravku ponořily v celé délce. Stisknutím nádoby podle potřeby doplňte čerstvý dezinfekční prostředek.

Po dezinfekci nádobu vyprázdněte a nádobu i pohárek dezinfekčního prostředku vypláchněte vodou.

Aplikační dávka (dávky) a četnost

naředění 20 %

Krávy a buvoli: 4 ml/zvíře na ošetření; ovce: 2 ml/zvíře na ošetření; kozy: 3 ml/zvíře na ošetření.

Použití po dojení 1-3krát denně (použijte po každém dojení).

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

Kanystr, HDPE: 0.5 L, 5 L, 10 L, 20 L, 60 L

Plastový sud, HDPE: 200 L

IBC, HDPE: 1 000 L

Matné nádoby.

4.1.1.   Návod k danému způsobu použití

Viz obecný návod k použití.

4.1.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Viz obecný návod k použití.

4.1.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz obecný návod k použití.

4.1.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz obecný návod k použití.

4.1.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz obecný návod k použití.

4.2.   Popis použití

Tabulka 2. Použití # 2 – po dojení, ruční postřik, rozprašovač (koncentrát)

Typ přípravku

Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

bakterie

kvasinky

Oblast použití

Vnitřní

DEZINFEKCE ZA ÚČELEM VETERINÁRNÍ HYGIENY: přípravek k dezinfekci vemen pro dojná zvířata (krávy, buvoly, ovce, kozy) určený k použití po dojení.

Metoda(y) aplikace

ruční postřik, rozprašovač (koncentrát)

Naplňte nádobu naředěným koncentrátem a přišroubujte na ni horní část rozprašovače.

Těsně před dojením struky pečlivě otřete jednorázovým papírovým kapesníkem/hadříkem.

Po dojení postříkejte struky dezinfekčním přípravkem pomocí rozprašovače a zajistěte, aby byl dezinfekčním přípravkem pokryt každý struk. V případě potřeby do nádobky doplňte další dezinfekční prostředek.

Po dezinfekci nádobu vyprázdněte a nádobu i rozprašovač vypláchněte vodou.

Aplikační dávka (dávky) a četnost

naředění 20 %

Krávy a buvoli: 4 ml/zvíře na ošetření; ovce: 2 ml/zvíře na ošetření; kozy: 3 ml/zvíře na ošetření.

Použití po dojení 1-3krát denně (použijte po každém dojení).

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

Kanystr, HDPE: 0.5 L, 5 L, 10 L, 20 L, 60 L

Plastový sud, HDPE: 200 L

IBC, HDPE: 1 000 L

Matné nádoby.

4.2.1.   Návod k danému způsobu použití

Viz obecný návod k použití.

4.2.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Při aplikaci přípravku ručním postřikem noste ochranné rukavice odolné vůči chemikáliím (materiál rukavic určí držitel povolení uvedený v rámci informací o přípravku).

4.2.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz obecný návod k použití.

4.2.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz obecný návod k použití.

4.2.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz obecný návod k použití.

4.3.   Popis použití

Tabulka 3. Použití # 3 – ruční postřik po dojení s použitím elektronického postřikovače (koncentrát)

Typ přípravku

Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

bakterie

kvasinky

Oblast použití

Vnitřní

DEZINFEKCE ZA ÚČELEM VETERINÁRNÍ HYGIENY: přípravek k dezinfekci vemen pro dojná zvířata (krávy, buvoly, ovce, kozy) určený k použití po dojení.

Metoda(y) aplikace

ruční postřik, elektronický postřikovač (koncentrát)

Otevřete kanystr obsahující naředěný koncentrát a vložte sací trubičku elektronického postřikovače.

Těsně před dojením struky pečlivě otřete jednorázovým papírovým kapesníkem/hadříkem.

Po dojení postříkejte struky dezinfekčním přípravkem pomocí elektronického postřikovače a zajistěte, aby byl dezinfekčním přípravkem pokryt každý struk. V případě potřeby nahraďte prázdný kanystr novým. Po dezinfekci vložte sací systém do kbelíku s vodou a pumpováním vody postřikovač propláchněte.

Aplikační dávka (dávky) a četnost

naředění 20 %

Krávy a buvoli: 4 ml/zvíře na ošetření; ovce: 2 ml/zvíře na ošetření; kozy: 3 ml/zvíře na ošetření.

Použití po dojení 1-3krát denně (použijte po každém dojení).

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

Kanystr, HDPE: 0.5 L, 5 L, 10 L, 20 L, 60 L

Plastový sud, HDPE: 200 L

IBC, HDPE: 1 000 L

Matné nádoby.

4.3.1.   Návod k danému způsobu použití

Viz obecný návod k použití.

4.3.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Při aplikaci přípravku ručním postřikem noste ochranné rukavice odolné vůči chemikáliím (materiál rukavic určí držitel povolení uvedený v rámci informací o přípravku).

4.3.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz obecný návod k použití.

4.3.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz obecný návod k použití.

4.3.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz obecný návod k použití.

4.4.   Popis použití

Tabulka 4. Použití # 4 – automatické namáčení po dojení (koncentrát)

Typ přípravku

Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

bakterie

kvasinky

Oblast použití

Vnitřní

DEZINFEKCE ZA ÚČELEM VETERINÁRNÍ HYGIENY: přípravek k dezinfekci vemen pro dojná zvířata (krávy, buvoly, ovce, kozy) určený k použití po dojení.

Metoda(y) aplikace

automatické namáčení (koncentrát)

Otevřete kanystr obsahující naředěný koncentrát a vložte sací trubičku automatického máčecího systému.

Před dojením struky pečlivě automatickým postupem nebo ručně očistěte.

Po dojení se podtlak vypne a dezinfekční lázeň pro struky se vstříkne do rozdělovacího potrubí na kolektoru. Struky se namočí do cca. 2-4 ml přípravku a poté se strukový násadec odstraní automatickým stažením stroje. Po automatickém stažení stroje se každá struková návlečka automatizovaného namáčecího systému důkladně vypláchne vodou, která se vyfoukne stlačeným vzduchem. V závěrečném kroku čištění se po každém podojení stáda dezinfikují strukové návlečky (např. přípravkem na bázi chlóru) a znovu se profouknou stlačeným vzduchem. Poté je dojící systém připravený na další dojení. Celý proces je automatizovaný.

Aplikační dávka (dávky) a četnost

naředění 20 %

Krávy a buvoli: 4 ml/zvíře na ošetření; ovce: 2 ml/zvíře na ošetření; kozy: 3 ml/zvíře na ošetření.

Použití po dojení 1-3krát denně (použijte po každém dojení).

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

Kanystr, HDPE: 0.5 L, 5 L, 10 L, 20 L, 60 L

Plastový sud, HDPE: 200 L

IBC, HDPE: 1 000 L

Matné nádoby.

4.4.1.   Návod k danému způsobu použití

Viz obecný návod k použití.

4.4.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Viz obecný návod k použití.

4.4.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz obecný návod k použití.

4.4.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz obecný návod k použití.

4.4.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz obecný návod k použití.

4.5.   Popis použití

Tabulka 5. Použití # 5 – automatický postřik po dojení pomocí robota (koncentrát)

Typ přípravku

Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

Není relevantní.

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

bakterie

kvasinky

Oblast použití

Vnitřní

DEZINFEKCE ZA ÚČELEM VETERINÁRNÍ HYGIENY: přípravek k dezinfekci vemen pro dojná zvířata (krávy, buvoly, ovce, kozy) určený k použití po dojení.

Metoda(y) aplikace

automatické nastříkání pomocí robota (koncentrát)

Otevřete kanystr obsahující naředěný koncentrát a vložte sací trubičku robotického dojícího zařízení.

Struky robot očistí automatickými kartáči. Po podojení dojícím robotem se struky automaticky postříkají 2-4 ml dezinfekčního přípravku z ramene dojícího stroje. Vypláchnutí postřikovače probíhá automaticky.

Aplikační dávka (dávky) a četnost

naředění 20 %

Krávy a buvoli: 4 ml/zvíře na ošetření; ovce: 2 ml/zvíře na ošetření; kozy: 3 ml/zvíře na ošetření.

Použití po dojení 1-3krát denně (použijte po každém dojení).

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

Kanystr, HDPE: 0.5 L, 5 L, 10 L, 20 L, 60 L

Plastový sud, HDPE: 200 L

IBC, HDPE: 1 000 L

Matné nádoby.

4.5.1.   Návod k danému způsobu použití

Viz obecný návod k použití.

4.5.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Viz obecný návod k použití.

4.5.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz obecný návod k použití.

4.5.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz obecný návod k použití.

4.5.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz obecný návod k použití.

5.   OBECNÝ NÁVOD K POUŽITÍ (1) META SPC 1

5.1.   Pokyny pro používání

Zřeďte koncentrovaný přípravek přelitím nebo odčerpáním. Naplňte nádobu naředěným koncentrátem a přišroubujte na horní část máčecí pohárek. Koncentrát je třeba zředit 1:4. Koncentrované výrobky v meta-SPC 1 obsahují 0,89 % celkového jódu a zředí se 1:4 do roztoku připraveného k použití obsahujícího 0,178 % celkového jódu. To odpovídá 20 % (w/w) naředění.

K naplnění aplikačního zařízení prostředkem se doporučuje použít dávkovací čerpadlo.

Před použitím je nutné přípravky ohřát na teplotu vyšší než 20 °C.

Pro zajištění dostatečné reakční doby je třeba dbát toho, aby přípravek po nanesení nebyl odstraněn. Ponechte přípravek na strucích a nechte zvířata stát aspoň pět minut od jeho nanesení, aby došlo po dojení k dezinfekci.

5.2.   Opatření ke zmírnění rizika

V případě, že je nutná dezinfekce před dojením i po dojení, je k dezinfekci před dojením potřeba uvažovat o použití jiného přípravku, který neobsahuje jód.

5.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy

Popis první pomoci

Obecně: Postiženého ihned odveďte od zdroje expozice.

Při nadýchání: Odveďte postiženého na čerstvý vzduch a zajistěte, aby se mu pohodlně dýchalo. Při přetrvávajících potížích vyhledejte lékařskou péči.

Při zasažení kůže: Opláchněte kůži vodou. Odstraňte potřísněný oděv a obuv. V případě výskytu jakékoli kožní reakce/či potíží vyhledejte lékařskou péči.

Při zasažení očí: Ihned zahajte vyplachování vodou (a pokračujte v něm alespoň 15 minut). Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při přetrvávajících potížích vyhledejte lékařskou péči.

Po požití: V případě výskytu příznaků a/nebo požití velkého množství přípravku okamžitě volejte toxikologické informační středisko. V případě bezvědomí nepodávejte tekutiny ani nevyvolávejte zvracení; umístěte postiženého do klidové polohy a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek přípravku.

Telefonní číslo pro naléhavé situace:

Toxikologické informační středisko

Klinika pracovního lékařství VFN a 1. LF UK

Na Bojišti 1, 120 00, Praha 2

tel. 224 919 293 a 224 915 402

Nouzová opatření na ochranu životního prostředí

Zabraňte vniknutí do odtoků, kanalizace či vodních toků

Pokud přípravek způsobil znečištění životního prostředí (kanalizace, vodních toků, půdy nebo vzduchu), informujte příslušné orgány.

K zachycení větších úniků kapaliny vytvořte hráze

Zadržte a/nebo absorbujte uniklou kapalinu inertním materiálem, poté ji umístěte do vhodné nádoby za účelem likvidace v souladu s předpisy

Nevkládejte uniklé materiály zpět do původní nádoby

5.4.   Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu

Způsob likvidace: Zlikvidujte nespotřebovaný přípravek a obal v souladu s místními předpisy. Použitý přípravek lze spláchnout do městské kanalizace nebo zlikvidovat na hnojišti v závislosti na příslušných požadavcích. Zabraňte úniku přípravku do čistírny odpadních vod.

Prázdné obaly se vypláchnou velkým množstvím vody a zlikvidují se spolu s běžným či komerčním odpadem.

Papírové utěrky použité k očištění struků se zneškodňují spolu s běžným odpadem.

přípravek klasifikován jako nebezpečný odpad: Ne

Obal klasifikován jako nebezpečný odpad: Ne

Kód odpadu podle Katologu odpadů: 0706 odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání tuků, maziv, mýdel, detergentů, dezinfekčních prostředků a kosmetiky

Další informace: Při manipulaci s odpadem je třeba zvážit uplatnění bezpečnostních opatření týkajících se manipulace s přípravkem. Kód odpadu se týká zbytků výrobků v čisté formě.

5.5.   Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování

Uvedeno v bezpečnostním listu: Skladujte v originální nádobě. přípravek skladujte v matných nádobách mimo přímé sluneční světlo. Udržujte odděleně od potravin, krmiva, hnojiv a jiných citlivých materiálů. Skladujte při teplotě nad nulou.

Teplota skladování: 0 – 30 °C

Doba použitelnosti: 24 měsíců.

6.   DALŠÍ INFORMACE

pH rozsah meta-SPC 1: 4-5

7.   TŘETÍ ÚROVEŇ INFORMACÍ: JEDNOTLIVÉ PŘÍPRAVKY V META SPC 1

7.1.   Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých biocidních přípravků

Obchodní název

Nova Dip

IO Dip

Udder Des 1:4 Jod

Ewodip

Jodopax vet

Fova Dip 1:4

Tehotippi

Číslo povolení

EU-0019757-0001 1-1

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

Polyvinylpyrrolidone iodine

 

účinná látka

25655-41-8

 

3,57

Jod

 

účinná látka

7553-56-2

231-442-4

0,75

META SPC 2

1.   ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE O META SPC 2

1.1.   Identifikátor meta SPC 2

Identifikátor

meta-SPC 2

1.2.   Přípona k číslu povolení

Číslo

1-2

1.3.   Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)

2.   SLOŽENÍ META SPC 2

2.1.   Kvalitativní a kvantitativní informace o složení meta SPC 2

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

Min.

Max.

Polyvinylpyrrolidone iodine

 

účinná látka

25655-41-8

 

1,0

1,42

Jod

 

účinná látka

7553-56-2

231-442-4

0,21

0,298

2.2.   Typ(y) složení meta SPC 2

Forma (formy)

AL - Jakákoliv jiná kapalina

3.   STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI A POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ PRO META SPC 2

Standardní věty o nebezpečnosti

Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Na vyžádání je k°dispozici bezpečnostní list.

Pokyny pro bezpečné zacházení

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Odstraňte obsah místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy..

Odstraňte obal místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy..

4.   POVOLENÉ (POVOLENÁ) POUŽITÍ PRO META SPC 2

4.1.   Popis použití

Tabulka 6. Použití # 1 – ruční namáčení po dojení (přípravek připravený k použití)

Typ přípravku

Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

bakterie

kvasinky

Oblast použití

Vnitřní

DEZINFEKCE ZA ÚČELEM VETERINÁRNÍ HYGIENY: přípravek k dezinfekci vemen pro dojná zvířata (krávy, buvoly, ovce, kozy) určený k použití po dojení.

Metoda(y) aplikace

ruční namáčení (přípravek připravený k použití)

Naplňte nádobu přípravkem připraveným k použití a přišroubujte na horní část máčecí pohárek.

Těsně před dojením struky pečlivě otřete jednorázovým papírovým kapesníkem/hadříkem.

Po dojení stiskněte nádobu a zespodu na každý struk přiložte máčecí pohárek na struky a zajistěte, aby se do dezinfekčního přípravku ponořily v celé délce. Stisknutím nádoby podle potřeby doplňte čerstvý dezinfekční prostředek. Po dezinfekci nádobu vyprázdněte a nádobu i pohárek dezinfekčního prostředku vypláchněte vodou.

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Krávy a buvoli: 4 ml/zvíře na ošetření; ovce: 2 ml/zvíře na ošetření; kozy: 3 ml/zvíře na ošetření.

Použití po dojení 1-3krát denně (použijte po každém dojení).

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

Kanystr, HDPE: 0.5 L, 5 L, 10 L, 20 L, 60 L

Plastový sud, HDPE: 200 L

IBC, HDPE: 1 000 L

Matné nádoby.

4.1.1.   Návod k danému způsobu použití

Viz obecný návod k použití.

4.1.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Viz obecný návod k použití.

4.1.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz obecný návod k použití.

4.1.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz obecný návod k použití.

4.1.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz obecný návod k použití.

4.2.   Popis použití

Tabulka 7. Použití # 2 – automatické namáčení po dojení (přípravek připravený k použití)

Typ přípravku

Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

bakterie

kvasinky

Oblast použití

Vnitřní

DEZINFEKCE ZA ÚČELEM VETERINÁRNÍ HYGIENY: přípravek k dezinfekci vemen pro dojná zvířata (krávy, buvoly, ovce, kozy) určený k použití po dojení.

Metoda(y) aplikace

automatické namáčení (přípravek připravený k použití)

Otevřete kanystr s přípravkem připraveným k použití a vložte do něj sací trubičku automatizovaného namáčecího systému.

Před dojením struky pečlivě vyčistěte automatickým postupem nebo ručně.

Po dojení se podtlak vypne a dezinfekční lázeň pro struky se vstříkne do rozdělovacího potrubí na kolektoru. Struky se namočí do cca. 2-4 ml přípravku a poté se strukový násadec odstraní automatickým stažením stroje. Po automatickém stažení stroje se každá struková návlečka automatizovaného namáčecího systému důkladně vypláchne vodou, která se vyfoukne stlačeným vzduchem. V závěrečném kroku čištění se po každém podojení stáda dezinfikují strukové návlečky (např. přípravkem na bázi chlóru) a znovu se profouknou stlačeným vzduchem. Poté je dojící systém připravený na další dojení. Celý proces je automatizovaný.

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Krávy a buvoli: 4 ml/zvíře na ošetření; ovce: 2 ml/zvíře na ošetření; kozy: 3 ml/zvíře na ošetření.

Použití po dojení 1-3krát denně (použijte po každém dojení).

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

Kanystr, HDPE: 0.5 L, 5 L, 10 L, 20 L, 60 L

Plastový sud, HDPE: 200 L

IBC, HDPE: 1 000 L

Matné nádoby.

4.2.1.   Návod k danému způsobu použití

Viz obecný návod k použití.

4.2.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Viz obecný návod k použití.

4.2.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz obecný návod k použití.

4.2.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz obecný návod k použití.

4.2.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz obecný návod k použití.

5.   OBECNÝ NÁVOD K POUŽITÍ (2) META SPC 2

5.1.   Pokyny pro používání

Před použitím je nutné přípravky ohřát na teplotu vyšší než 20 °C.

K naplnění aplikačního zařízení prostředkem se doporučuje použít dávkovací čerpadlo.

Pro zajištění dostatečné reakční doby je třeba dbát toho, aby přípravek po nanesení nebyl odstraněn. Ponechte přípravek na strucích a nechte zvířata stát aspoň pět minut od jeho nanesení, aby došlo po dojení k dezinfekci.

5.2.   Opatření ke zmírnění rizika

V případě, že je nutná dezinfekce před dojením i po dojení, je k dezinfekci před dojením potřeba uvažovat o použití jiného přípravku, který neobsahuje jód.

5.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy

Popis první pomoci

Obecně: Postiženého ihned odveďte od zdroje expozice.

Při nadýchání: Odveďte postiženého na čerstvý vzduch a zajistěte, aby se mu pohodlně dýchalo. Při přetrvávajících potížích vyhledejte lékařskou péči.

Při zasažení kůže: Opláchněte kůži vodou. Odstraňte potřísněný oděv a obuv. V případě výskytu jakékoli kožní reakce/či potíží vyhledejte lékařskou péči.

Při zasažení očí: Ihned zahajte vyplachování vodou (a pokračujte v něm alespoň 15 minut). Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při přetrvávajících potížích vyhledejte lékařskou péči.

Při požití: V případě výskytu příznaků a/nebo velkého množství přípravku okamžitě volejte toxikologické informační středisko. V případě bezvědomí nepodávejte tekutiny ani nevyvolávejte zvracení; umístěte postiženého do klidové polohy a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek přípravku.

Telefonní číslo pro naléhavé situace:

Toxikologické informační středisko

Klinika pracovního lékařství VFN a 1. LF UK

Na Bojišti 1, 120 00, Praha 2

tel. 224 919 293 a 224 915 402

Nouzová opatření na ochranu životního prostředí

Zabraňte vniknutí do odtoků, kanalizace či vodních toků

Pokud přípravek způsobil znečištění životního prostředí (kanalizace, vodních toků, půdy nebo vzduchu), informujte příslušné orgány.

K zachycení větších úniků kapaliny vytvořte hráze

Zadržte a/nebo absorbujte uniklou kapalinu inertním materiálem, poté ji umístěte do vhodné nádoby za účelem likvidace v souladu s předpisy

Nevkládejte uniklé materiály zpět do původní nádoby

5.4.   Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu

Způsob likvidace: Zlikvidujte nespotřebovaný přípravek a obal v souladu s místními předpisy. Použitý přípravek lze spláchnout do městské kanalizace nebo zlikvidovat na hnojišti v závislosti na příslušných požadavcích. Zabraňte úniku přípravku do čistírny odpadních vod.

Prázdné obaly se vypláchnou velkým množstvím vody a zlikvidují se spolu s běžným či komerčním odpadem.

Papírové utěrky použité k očištění struků se zneškodňují spolu s běžným odpadem.

přípravek klasifikován jako nebezpečný odpad: Ne

Obal klasifikován jako nebezpečný odpad: Ne

Kód odpadu podle Katalogu odpadů: 0706 odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání tuků, maziv, mýdel, detergentů, dezinfekčních prostředků a kosmetiky

Další informace: Při manipulaci s odpadem je třeba zvážit uplatnění bezpečnostních opatření týkajících se manipulace s přípravkem. Kód odpadu se týká zbytků výrobků v čisté formě.

5.5.   Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování

Uvedeno v bezpečnostním listu: Skladujte v originální nádobě. Přípravek skladujte v matných nádobách mimo přímé sluneční světlo. Udržujte odděleně od potravin, krmiva, hnojiv a jiných citlivých materiálů. Skladujte při teplotě nad nulou.

Teplota skladování: 0 – 30 °C

Doba použitelnosti: 24 měsíců.

6.   DALŠÍ INFORMACE

pH rozsah meta-SPC 2: 4-5

7.   TŘETÍ ÚROVEŇ INFORMACÍ: JEDNOTLIVÉ PŘÍPRAVKY V META SPC 2

7.1.   Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých biocidních přípravků

Obchodní název

Jopo Film

IO Super Dip

Barrera Dip

Číslo povolení

EU-0019757-0002 1-2

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

Polyvinylpyrrolidone iodine

 

účinná látka

25655-41-8

 

1,42

Jod

 

účinná látka

7553-56-2

231-442-4

0,298

META SPC 3

1.   ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE O META SPC 3

1.1.   Identifikátor meta SPC 3

Identifikátor

meta-SPC 3

1.2.   Přípona k číslu povolení

Číslo

1-3

1.3.   Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)

2.   SLOŽENÍ META SPC 3

2.1.   Kvalitativní a kvantitativní informace o složení meta SPC 3

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

Min.

Max.

Polyvinylpyrrolidone iodine

 

účinná látka

25655-41-8

 

0,82

0,99

Jod

 

účinná látka

7553-56-2

231-442-4

0,172

0,208

2.2.   Typ(y) složení meta SPC 3

Forma (formy)

AL - Jakákoliv jiná kapalina

3.   STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI A POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ PRO META SPC 3

Standardní věty o nebezpečnosti

Na vyžádání je k°dispozici bezpečnostní list.

Pokyny pro bezpečné zacházení

Uchovávejte mimo dosah dětí.

4.   POVOLENÉ (POVOLENÁ) POUŽITÍ PRO META SPC 3

4.1.   Popis použití

Tabulka 8. Použití # 1 – ruční namáčení po dojení (přípravek připravený k použití)

Typ přípravku

Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

bakterie

kvasinky

Oblast použití

Vnitřní

DEZINFEKCE ZA ÚČELEM VETERINÁRNÍ HYGIENY: přípravek k dezinfekci vemen pro dojná zvířata (krávy, buvoly, ovce, kozy) určený k použití po dojení.

Metoda(y) aplikace

ruční namáčení (přípravek připravený k použití)

Naplňte nádobu přípravkem připraveným k použití a přišroubujte na horní část máčecí pohárek.

Těsně před dojením struky pečlivě otřete jednorázovým papírovým kapesníkem/hadříkem.

Po dojení stiskněte nádobu a zespodu na každý struk přiložte máčecí pohárek na struky a zajistěte, aby se do dezinfekčního přípravku ponořily v celé délce. Stisknutím nádoby podle potřeby doplňte čerstvý dezinfekční prostředek. Po dezinfekci nádobu vyprázdněte a nádobu i pohárek dezinfekčního prostředku vypláchněte vodou.

Aplikační dávka (dávky) a četnost

krávy a buvoli: 4 ml/zvíře na ošetření; ovce: 2 ml/zvíře na ošetření; kozy: 3 ml/zvíře na ošetření

Použití po dojení 1-3krát denně (použijte po každém dojení)

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

Kanystr, HDPE: 0.5 L, 5 L, 10 L, 20 L, 60 L

Plastový sud, HDPE: 200 L

IBC, HDPE: 1 000 L

Matné nádoby.

4.1.1.   Návod k danému způsobu použití

Viz obecný návod k použití

4.1.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Viz obecný návod k použití.

4.1.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz obecný návod k použití.

4.1.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz obecný návod k použití.

4.1.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz obecný návod k použití.

4.2.   Popis použití

Tabulka 9. Použití # 2 – automatické namáčení po dojení (přípravek připravený k použití)

Typ přípravku

Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

bakterie

kvasinky

Oblast použití

Vnitřní

DEZINFEKCE ZA ÚČELEM VETERINÁRNÍ HYGIENY: přípravek k dezinfekci vemen pro dojná zvířata (krávy, buvoly, ovce, kozy) určený k použití po dojení.

Metoda(y) aplikace

automatické namáčení (přípravek připravený k použití)

Otevřete kanystr s přípravkem připraveným k použití a vložte do něj sací trubičku automatizovaného namáčecího systému.

Před dojením struky pečlivě automatickým postupem nebo ručně očištěte.

Po dojení se podtlak vypne a dezinfekční lázeň pro struky se vstříkne do rozdělovacího potrubí na kolektoru. Struky se namočí do cca. 2-4 ml přípravku a poté se strukový násadec odstraní automatickým stažením stroje. Po automatickém stažení stroje se každá struková návlečka automatizovaného namáčecího systému důkladně vypláchne vodou, která se vyfoukne stlačeným vzduchem. V závěrečném kroku čištění se po každém podojení stáda dezinfikují strukové návlečky (např. přípravkem na bázi chlóru) a znovu se profouknou stlačeným vzduchem. Poté je dojící systém připravený na další dojení. Celý proces je automatizovaný.

Aplikační dávka (dávky) a četnost

krávy a buvoli: 4 ml/zvíře na ošetření; ovce: 2 ml/zvíře na ošetření; kozy: 3 ml/zvíře na ošetření

Použití po dojení 1-3krát denně (použijte po každém dojení)

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

Kanystr, HDPE: 0.5 L, 5 L, 10 L, 20 L, 60 L

Plastový sud, HDPE: 200 L

IBC, HDPE: 1 000 L

Matné nádoby.

4.2.1.   Návod k danému způsobu použití

Viz obecný návod k použití

4.2.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Viz obecný návod k použití.

4.2.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz obecný návod k použití.

4.2.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz obecný návod k použití.

4.2.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz obecný návod k použití.

5.   OBECNÝ NÁVOD K POUŽITÍ (3) META SPC 3

5.1.   Pokyny pro používání

Naplňte nádobu přípravkem připraveným k použití a přišroubujte na horní část máčecí pohárek.

Před použitím je nutné přípravky ohřát na teplotu vyšší než 20 °C.

K naplnění aplikačního zařízení prostředkem se doporučuje použít dávkovací čerpadlo

Pro zajištění dostatečné reakční doby je třeba dbát toho, aby přípravek po nanesení nebyl odstraněn. Ponechte přípravek na strucích a nechte zvířata stát aspoň pět minut od jeho nanesení, aby došlo po dojení k dezinfekci.

5.2.   Opatření ke zmírnění rizika

V případě, že je nutná dezinfekce před dojením i po dojení, je k dezinfekci před dojením potřeba uvažovat o použití jiného přípravku, který neobsahuje jód.

5.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy

Popis první pomoci

Obecně: Postiženého ihned odveďte od zdroje expozice.

Při nadýchání: Odveďte postiženého na čerstvý vzduch a zajistěte, aby se mu pohodlně dýchalo. Při přetrvávajících potížích vyhledejte lékařskou péči.

Při zasažení kůží: Opláchněte kůži vodou. Odstraňte potřísněný oděv a obuv. V případě výskytu jakékoli kožní reakce/či potíží vyhledejte lékařskou péči.

Při zasažení očí: Ihned zahajte vyplachování vodou (a pokračujte v něm alespoň 15 minut). Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při přetrvávajících potížích vyhledejte lékařskou péči.

Po požití: Při požití: V případě výskytu příznaků a/nebo velkého množství přípravku okamžitě volejte toxikologické informační středisko. V případě bezvědomí nepodávejte tekutiny ani nevyvolávejte zvracení; umístěte postiženého do klidové polohy a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek přípravku.

Telefonní číslo pro naléhavé situace:

Toxikologické informační středisko

Klinika pracovního lékařství VFN a 1. LF UK

Na Bojišti 1, 120 00, Praha 2

tel. 224 919 293 a 224 915 402

Nouzová opatření na ochranu životního prostředí

Zabraňte vniknutí do odtoků, kanalizace či vodních toků

Pokud přípravek způsobil znečištění životního prostředí (kanalizace, vodních toků, půdy nebo vzduchu), informujte příslušné orgány.

K zachycení větších úniků kapaliny vytvořte hráze

Zadržte a/nebo absorbujte uniklou kapalinu inertním materiálem, poté ji umístěte do vhodné nádoby za účelem likvidace v souladu s předpisy

Nevkládejte uniklé materiály zpět do původní nádoby

5.4.   Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu

Způsob likvidace: Zlikvidujte nespotřebovaný přípravek a obal v souladu s místními předpisy. Použitý přípravek lze spláchnout do městské kanalizace nebo zlikvidovat na hnojišti v závislosti na příslušných požadavcích. Zabraňte úniku přípravku do čistírny odpadních vod.

Prázdné obaly se vypláchnou velkým množstvím vody a zlikvidují se spolu s běžným či komerčním odpadem.

Papírové utěrky použité k očištění struků se zneškodňují spolu s běžným odpadem.

přípravek klasifikován jako nebezpečný odpad: Ne

Obal klasifikován jako nebezpečný odpad: Ne

Kód odpadu podle Katalogu odpadů: 0706 odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání tuků, maziv, mýdel, detergentů, dezinfekčních prostředků a kosmetiky

Další informace: Při manipulaci s odpadem je třeba zvážit uplatnění bezpečnostních opatření týkajících se manipulace s přípravkem. Kód odpadu se týká zbytků výrobků v čisté formě.

5.5.   Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování

Uvedeno v bezpečnostním listu: Skladujte v originální nádobě. přípravek skladujte v matných nádobách mimo přímé sluneční světlo. Udržujte odděleně od potravin, krmiva, hnojiv a jiných citlivých materiálů. Skladujte v teplotě nad nulou.

Teplota skladování: 0 – 30 °C

Doba použitelnosti: 18 měsíců.

6.   DALŠÍ INFORMACE

pH rozsah meta-SPC 3: 4-5

7.   TŘETÍ ÚROVEŇ INFORMACÍ: JEDNOTLIVÉ PŘÍPRAVKY V META SPC 3

7.1.   Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých biocidních přípravků

Obchodní název

Nova Dip Barriere

IO Multi Dip

Číslo povolení

EU-0019757-0003 1-3

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

Polyvinylpyrrolidone iodine

 

účinná látka

25655-41-8

 

0,82

Jod

 

účinná látka

7553-56-2

231-442-4

0,172

META SPC 4

1.   ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE O META SPC 4

1.1.   Identifikátor meta SPC 4

Identifikátor

meta-SPC 4

1.2.   Přípona k číslu povolení

Číslo

1-4

1.3.   Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)

2.   SLOŽENÍ META SPC 4

2.1.   Kvalitativní a kvantitativní informace o složení meta SPC 4

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

Min.

Max.

Polyvinylpyrrolidone iodine

 

účinná látka

25655-41-8

 

0,714

0,99

Jod

 

účinná látka

7553-56-2

231-442-4

0,15

0,208

2.2.   Typ(y) složení meta SPC 4

Forma (formy)

AL - Jakákoliv jiná kapalina

3.   STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI A POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ PRO META SPC 4

Standardní věty o nebezpečnosti

Na vyžádání je k°dispozici bezpečnostní list.

Pokyny pro bezpečné zacházení

Uchovávejte mimo dosah dětí.

4.   POVOLENÉ (POVOLENÁ) POUŽITÍ PRO META SPC 4

4.1.   Popis použití

Tabulka 10. Použití # 1 – ruční namáčení po dojení (přípravek připravený k použití)

Typ přípravku

Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

bakterie

kvasinky

Oblast použití

Vnitřní

DEZINFEKCE ZA ÚČELEM VETERINÁRNÍ HYGIENY: přípravek k dezinfekci vemen pro dojná zvířata (krávy, buvoly, ovce, kozy) určený k použití po dojení.

Metoda(y) aplikace

ruční namáčení (přípravek připravený k použití)

Naplňte nádobu přípravkem připraveným k použití a přišroubujte na horní část máčecí pohárek.

Těsně před dojením struky pečlivě otřete jednorázovým papírovým kapesníkem/hadříkem.

Po dojení stiskněte nádobu a zespodu na každý struk přiložte máčecí pohárek na struky a zajistěte, aby se do dezinfekčního přípravku ponořily v celé délce. Stisknutím nádoby podle potřeby doplňte čerstvý dezinfekční prostředek. Po dezinfekci nádobu vyprázdněte a nádobu i pohárek dezinfekčního prostředku vypláchněte vodou.

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Krávy a buvoli: 4 ml/zvíře na ošetření; ovce: 2 ml/zvíře na ošetření; kozy: 3 ml/zvíře na ošetření.

Použití po dojení 1-3krát denně (použijte po každém dojení).

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

Kanystr, HDPE: 0.5 L, 5 L, 10 L, 20 L, 60 L

Plastový sud, HDPE: 200 L

IBC, HDPE: 1 000 L

Matné nádoby.

4.1.1.   Návod k danému způsobu použití

Viz obecný návod k použití.

4.1.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Viz obecný návod k použití.

4.1.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz obecný návod k použití.

4.1.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz obecný návod k použití.

4.1.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz obecný návod k použití.

4.2.   Popis použití

Tabulka 11. Použití # 2 – po dojení, ruční postřik, rozprašovač (přípravek připravený k použití)

Typ přípravku

Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

bakterie

kvasinky

Oblast použití

Vnitřní

DEZINFEKCE ZA ÚČELEM VETERINÁRNÍ HYGIENY: přípravek k dezinfekci vemen pro dojná zvířata (krávy, buvoly, ovce, kozy) určený k použití po dojení.

Metoda(y) aplikace

ruční postřik, rozprašovač (přípravek připravený k použití)

Naplňte nádobu přípravkem připraveným k použití a přišroubujte na ni horní část rozprašovače.

Těsně před dojením struky pečlivě otřete jednorázovým papírovým kapesníkem/hadříkem.

Po dojení postříkejte struky dezinfekčním přípravkem pomocí rozprašovače a zajistěte, aby byl dezinfekčním přípravkem pokryt každý struk. V případě potřeby do nádobky doplňte další dezinfekční prostředek. Po dezinfekci nádržku vyprázdněte a nádržku i rozprašovač vypláchněte vodou.

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Krávy a buvoli: 4 ml/zvíře na ošetření; ovce: 2 ml/zvíře na ošetření; kozy: 3 ml/zvíře na ošetření.

Použití po dojení 1-3krát denně (použijte po každém dojení).

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

Kanystr, HDPE: 0.5 L, 5 L, 10 L, 20 L, 60 L

Plastový sud, HDPE: 200 L

IBC, HDPE: 1 000 L

Matné nádoby.

4.2.1.   Návod k danému způsobu použití

Viz obecný návod k použití.

4.2.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Při aplikaci přípravku ručním postřikem noste ochranné rukavice odolné vůči chemikáliím (materiál rukavic určí držitel povolení uvedený v rámci informací o přípravku).

4.2.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz obecný návod k použití.

4.2.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz obecný návod k použití.

4.2.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz obecný návod k použití.

4.3.   Popis použití

Tabulka 12. Použití # 3 – ruční postřik po dojení s použitím elektronického postřikovače (přípravek připravený k použití)

Typ přípravku

Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

bakterie

kvasinky

Oblast použití

Vnitřní

DEZINFEKCE ZA ÚČELEM VETERINÁRNÍ HYGIENY: přípravek k dezinfekci vemen pro dojná zvířata (krávy, buvoly, ovce, kozy) určený k použití po dojení.

Metoda(y) aplikace

ruční postřik, elektronický postřikovač (přípravek připravený k použití)

Otevřete kanystr obsahující přípravek připravený k použití a vložte sací trubičku elektronického postřikovače.

Těsně před dojením struky pečlivě otřete jednorázovým papírovým kapesníkem/hadříkem.

Po dojení postříkejte struky dezinfekčním přípravkem pomocí elektronického postřikovače a zajistěte, aby byl dezinfekčním přípravkem pokryt každý struk. V případě potřeby nahraďte prázdný kanystr novým. Po dezinfekci vložte sací systém do kbelíku s vodou a pumpováním vody postřikovač propláchněte.

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Krávy a buvoli: 4 ml/zvíře na ošetření; ovce: 2 ml/zvíře na ošetření; kozy: 3 ml/zvíře na ošetření.

Použití po dojení 1-3krát denně (použijte po každém dojení).

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

Kanystr, HDPE: 0.5 L, 5 L, 10 L, 20 L, 60 L

Plastový sud, HDPE: 200 L

IBC, HDPE: 1 000 L

Matné nádoby.

4.3.1.   Návod k danému způsobu použití

Viz obecný návod k použití.

4.3.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Při aplikaci přípravku ručním postřikem noste ochranné rukavice odolné vůči chemikáliím (materiál rukavic určí držitel povolení uvedený v rámci informací o přípravku).

4.3.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz obecný návod k použití.

4.3.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz obecný návod k použití.

4.3.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz obecný návod k použití.

4.4.   Popis použití

Tabulka 13. Použití # 4 – automatické namáčení po dojení (přípravek připravený k použití)

Typ přípravku

Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

bakterie

kvasinky

Oblast použití

Vnitřní

DEZINFEKCE ZA ÚČELEM VETERINÁRNÍ HYGIENY: přípravek k dezinfekci vemen pro dojná zvířata (krávy, buvoly, ovce, kozy) určený k použití po dojení.

Metoda(y) aplikace

automatické namáčení (přípravek připravený k použití)

Otevřete kanystr s přípravkem připraveným k použití a vložte do něj sací trubičku automatizovaného namáčecího systému.

Před dojením struky pečlivě vyčistěte automatickým postupem nebo ručně.

Po dojení se podtlak vypne a dezinfekční lázeň pro struky se vstříkne do rozdělovacího potrubí na kolektoru. Struky se namočí do cca. 2-4 ml přípravku a poté se strukový násadec odstraní automatickým stažením stroje. Po automatickém stažení stroje se každá struková návlečka automatizovaného namáčecího systému důkladně vypláchne vodou, která se vyfoukne stlačeným vzduchem. V závěrečném kroku čištění se po každém podojení stáda dezinfikují strukové návlečky (např. přípravkem na bázi chlóru) a znovu se profouknou stlačeným vzduchem. Poté je dojící systém připravený na další dojení. Celý proces je automatizovaný.

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Krávy a buvoli: 4 ml/zvíře na ošetření; ovce: 2 ml/zvíře na ošetření; kozy: 3 ml/zvíře na ošetření.

Použití po dojení 1-3krát denně (použijte po každém dojení).

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

Kanystr, HDPE: 0.5 L, 5 L, 10 L, 20 L, 60 L

Plastový sud, HDPE: 200 L

IBC, HDPE: 1 000 L

Matné nádoby.

4.4.1.   Návod k danému způsobu použití

Viz obecný návod k použití.

4.4.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Viz obecný návod k použití.

4.4.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz obecný návod k použití.

4.4.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz obecný návod k použití.

4.4.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz obecný návod k použití.

4.5.   Popis použití

Tabulka 14. Použití # 5 – automatický postřik po dojení pomocí robota (přípravek připravený k použití)

Typ přípravku

Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

bakterie

kvasinky

Oblast použití

Vnitřní

DEZINFEKCE ZA ÚČELEM VETERINÁRNÍ HYGIENY: přípravek k dezinfekci vemen pro dojná zvířata (krávy, buvoly, ovce, kozy) určený k použití po dojení.

Metoda(y) aplikace

automatický postřik pomocí robota (přípravek připravený k použití)

Otevřete kanystr obsahující přípravek připravený k použití a vložte sací trubičku robotického dojícího zařízení.

Struky robot očistí automatickými kartáči. Po podojení dojícím robotem se struky automaticky postříkají 2-4 ml dezinfekčního přípravku z ramene dojícího stroje. Vypláchnutí postřikovače probíhá automaticky.

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Krávy a buvoli: 4 ml/zvíře na ošetření; ovce: 2 ml/zvíře na ošetření; kozy: 3 ml/zvíře na ošetření.

Použití po dojení 1-3krát denně (použijte po každém dojení).

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

Kanystr, HDPE: 0.5 L, 5 L, 10 L, 20 L, 60 L

Plastový sud, HDPE: 200 L

IBC, HDPE: 1 000 L

Matné nádoby.

4.5.1.   Návod k danému způsobu použití

Viz obecný návod k použití.

4.5.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Viz obecný návod k použití.

4.5.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz obecný návod k použití.

4.5.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz obecný návod k použití.

4.5.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz obecný návod k použití.

5.   OBECNÝ NÁVOD K POUŽITÍ (4) META SPC 4

5.1.   Pokyny pro používání

Naplňte nádobu přípravkem připraveným k použití a přišroubujte na horní část máčecí pohárek.

Před použitím je nutné přípravky ohřát na teplotu vyšší než 20 °C.

K naplnění aplikačního zařízení prostředkem se doporučuje použít dávkovací čerpadlo.

Pro zajištění dostatečné reakční doby je třeba dbát toho, aby přípravek po nanesení nebyl odstraněn. Ponechte přípravek na strucích a nechte zvířata stát aspoň pět minut od jeho nanesení, aby došlo po dojení k dezinfekci.

5.2.   Opatření ke zmírnění rizika

V případě, že je nutná dezinfekce před dojením i po dojení, je k dezinfekci před dojením potřeba uvažovat o použití jiného přípravku, který neobsahuje jód.

5.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy

Popis první pomoci

Obecně: Postiženého ihned odveďte od zdroje expozice.

Při nadýchání: Odveďte postiženého na čerstvý vzduch a zajistěte, aby se mu pohodlně dýchalo. Při přetrvávajících potížích vyhledejte lékařskou péči.

Při zasažení kůže: Opláchněte kůži vodou. Odstraňte potřísněný oděv a obuv. V případě výskytu jakékoli kožní reakce/či potíží vyhledejte lékařskou péči.

Při zasažení očí: Ihned zahajte vyplachování vodou (a pokračujte v něm alespoň 15 minut). Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při přetrvávajících potížích vyhledejte lékařskou péči.

Při požití: V případě výskytu příznaků a/nebo velkého množství přípravku okamžitě volejte toxikologické informační středisko. V případě bezvědomí nepodávejte tekutiny ani nevyvolávejte zvracení; umístěte postiženého do klidové polohy a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek přípravku.

Telefonní číslo pro naléhavé situace:

Toxikologické informační středisko

Klinika pracovního lékařství VFN a 1. LF UK

Na Bojišti 1, 120 00, Praha 2

tel. 224 919 293 a 224 915 402

Nouzová opatření na ochranu životního prostředí

Zabraňte vniknutí do odtoků, kanalizace či vodních toků

Pokud přípravek způsobil znečištění životního prostředí (kanalizace, vodních toků, půdy nebo vzduchu), informujte příslušné orgány.

K zachycení větších úniků kapaliny vytvořte hráze

Zadržte a/nebo absorbujte uniklou kapalinu inertním materiálem, poté ji umístěte do vhodné nádoby za účelem likvidace v souladu s předpisy

Nevkládejte uniklé materiály zpět do původní nádoby

5.4.   Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu

Způsob likvidace: Zlikvidujte nespotřebovaný přípravek a obal v souladu s místními předpisy. Použitý přípravek lze spláchnout do městské kanalizace nebo zlikvidovat na hnojišti v závislosti na příslušných požadavcích. Zabraňte úniku přípravku do čistírny odpadních vod.

Prázdné obaly se vypláchnou velkým množstvím vody a zlikvidují se spolu s běžným či komerčním odpadem.

Papírové utěrky použité k očištění struků se zneškodňují spolu s běžným odpadem.

přípravek klasifikován jako nebezpečný odpad: Ne

Obal klasifikován jako nebezpečný odpad: Ne

Kód odpadu podle Katalogu odpadů: 0706 odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání tuků, maziv, mýdel, detergentů, dezinfekčních prostředků a kosmetiky

Další informace: Při manipulaci s odpadem je třeba zvážit uplatnění bezpečnostních opatření týkajících se manipulace s přípravkem. Kód odpadu se týká zbytků výrobků v čisté formě.

5.5.   Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování

Uvedeno v bezpečnostním listu: Skladujte v originální nádobě. přípravek skladujte v matných nádobách mimo přímé sluneční světlo. Udržujte odděleně od potravin, krmiva, hnojiv a jiných citlivých materiálů. Skladujte v teplotě nad nulou.

Teplota skladování: 0 – 30 °C

Doba použitelnosti: 24 měsíců.

6.   DALŠÍ INFORMACE

pH rozsah meta-SPC 4: 4-5

7.   TŘETÍ ÚROVEŇ INFORMACÍ: JEDNOTLIVÉ PŘÍPRAVKY V META SPC 4

7.1.   Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých biocidních přípravků

Obchodní název

Jopo Spray

IO Spray

Barrera Spray

Agro Teat Spray

Nova Dip Ready for Use

Číslo povolení

EU-0019757-0004 1-4

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

Polyvinylpyrrolidone iodine

 

účinná látka

25655-41-8

 

0,714

Jod

 

účinná látka

7553-56-2

231-442-4

0,15

META SPC 5

1.   ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE O META SPC 5

1.1.   Identifikátor meta SPC 5

Identifikátor

meta-SPC 5

1.2.   Přípona k číslu povolení

Číslo

1-5

1.3.   Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)

2.   SLOŽENÍ META SPC 5

2.1.   Kvalitativní a kvantitativní informace o složení meta SPC 5

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

Min.

Max.

Polyvinylpyrrolidone iodine

 

účinná látka

25655-41-8

 

1,0

1,46

Jod

 

účinná látka

7553-56-2

231-442-4

0,21

0,307

2.2.   Typ(y) složení meta SPC 5

Forma (formy)

AL - Jakákoliv jiná kapalina

3.   STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI A POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ PRO META SPC 5

Standardní věty o nebezpečnosti

Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Na vyžádání je k°dispozici bezpečnostní list.

Pokyny pro bezpečné zacházení

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Odstraňte obsah místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy..

Odstraňte obal místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy..

4.   POVOLENÉ (POVOLENÁ) POUŽITÍ PRO META SPC 5

4.1.   Popis použití

Tabulka 15. Použití # 1 – ruční namáčení po dojení (přípravek připravený k použití)

Typ přípravku

Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

bakterie

kvasinky

Oblast použití

Vnitřní

DEZINFEKCE ZA ÚČELEM VETERINÁRNÍ HYGIENY: přípravek k dezinfekci vemen pro dojná zvířata (krávy, buvoly, ovce, kozy) určený k použití po dojení.

Metoda(y) aplikace

ruční namáčení (přípravek připravený k použití)

Naplňte nádobu přípravkem připraveným k použití a přišroubujte na horní část máčecí pohárek.

Těsně před dojením struky pečlivě otřete jednorázovým papírovým kapesníkem/hadříkem.

Po dojení stiskněte nádobu a zespodu na každý struk přiložte máčecí pohárek na struky a zajistěte, aby se do dezinfekčního přípravku ponořily v celé délce. Stisknutím nádoby podle potřeby doplňte čerstvý dezinfekční prostředek.. Po dezinfekci nádobu vyprázdněte a nádobu i pohárek dezinfekčního prostředku vypláchněte vodou.

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Krávy a buvoli: 4 ml/zvíře na ošetření; ovce: 2 ml/zvíře na ošetření; kozy: 3 ml/zvíře na ošetření.

Použití po dojení 1-3krát denně (použijte po každém dojení).

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

Kanystr, HDPE: 0.5 L, 5 L, 10 L, 20 L, 60 L

Plastový sud, HDPE: 200 L

IBC, HDPE: 1 000 L

Matné nádoby.

4.1.1.   Návod k danému způsobu použití

Viz obecný návod k použití.

4.1.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Viz obecný návod k použití.

4.1.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz obecný návod k použití.

4.1.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz obecný návod k použití.

4.1.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz obecný návod k použití.

4.2.   Popis použití

Tabulka 16. Použití # 2 – po dojení, ruční postřik, rozprašovač (přípravek připravený k použití)

Typ přípravku

Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

bakterie

kvasinky

Oblast použití

Vnitřní

DEZINFEKCE ZA ÚČELEM VETERINÁRNÍ HYGIENY: přípravek k dezinfekci vemen pro dojná zvířata (krávy, buvoly, ovce, kozy) určený k použití po dojení.

Metoda(y) aplikace

ruční postřik, rozprašovač (přípravek připravený k použití)

Naplňte nádobu přípravkem připraveným k použití a přišroubujte na ni horní část rozprašovače.

Těsně před dojením struky pečlivě otřete jednorázovým papírovým kapesníkem/hadříkem.

Po dojení postříkejte struky dezinfekčním přípravkem pomocí rozprašovače a zajistěte, aby byl dezinfekčním přípravkem pokryt každý struk. V případě potřeby do nádobky doplňte další dezinfekční prostředek.

Po dezinfekci nádržku vyprázdněte a nádržku i rozprašovač vypláchněte vodou.

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Krávy a buvoli: 4 ml/zvíře na ošetření; ovce: 2 ml/zvíře na ošetření; kozy: 3 ml/zvíře na ošetření.

Použití po dojení 1-3krát denně (použijte po každém dojení).

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

Kanystr, HDPE: 0.5 L, 5 L, 10 L, 20 L, 60 L

Plastový sud, HDPE: 200 L

IBC, HDPE: 1 000 L

Matné nádoby.

4.2.1.   Návod k danému způsobu použití

Viz obecný návod k použití.

4.2.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Při aplikaci přípravku ručním postřikem noste ochranné rukavice odolné vůči chemikáliím (materiál rukavic určí držitel povolení uvedený v rámci informací o přípravku).

4.2.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz obecný návod k použití.

4.2.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz obecný návod k použití.

4.2.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz obecný návod k použití.

4.3.   Popis použití

Tabulka 17. Použití # 3 – ruční postřik po dojení s použitím elektronického postřikovače (přípravek připravený k použití)

Typ přípravku

Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

bakterie

kvasinky

Oblast použití

Vnitřní

DEZINFEKCE ZA ÚČELEM VETERINÁRNÍ HYGIENY: přípravek k dezinfekci vemen pro dojná zvířata (krávy, buvoly, ovce, kozy) určený k použití po dojení.

Metoda(y) aplikace

ruční postřik, elektronický postřikovač (přípravek připravený k použití)

Otevřete kanystr obsahující přípravek připravený k použití a vložte sací trubičku elektronického postřikovače.

Těsně před dojením struky pečlivě otřete jednorázovým papírovým kapesníkem/hadříkem.

Po dojení postříkejte struky dezinfekčním přípravkem pomocí elektronického postřikovače a zajistěte, aby byl dezinfekčním přípravkem pokryt každý struk. V případě potřeby nahraďte prázdný kanystr novým. Po dezinfekci vložte sací systém do kbelíku s vodou a pumpováním vody postřikovač propláchněte.

Aplikační dávka (dávky) a četnost

krávy a buvoli: 4 ml/zvíře na ošetření; ovce: 2 ml/zvíře na ošetření; kozy: 3 ml/zvíře na ošetření

Použití po dojení 1-3krát denně (použijte po každém dojení).

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

Kanystr, HDPE: 0.5 L, 5 L, 10 L, 20 L, 60 L

Plastový sud, HDPE: 200 L

IBC, HDPE: 1 000 L

Matné nádoby.

4.3.1.   Návod k danému způsobu použití

Viz obecný návod k použití.

4.3.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Při aplikaci přípravku ručním postřikem noste ochranné rukavice odolné vůči chemikáliím (materiál rukavic určí držitel povolení uvedený v rámci informací o přípravku).

4.3.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz obecný návod k použití.

4.3.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz obecný návod k použití.

4.3.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz obecný návod k použití.

4.4.   Popis použití

Tabulka 18. Použití # 4 – automatické namáčení po dojení (přípravek připravený k použití)

Typ přípravku

Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

bakterie

kvasinky

Oblast použití

Vnitřní

DEZINFEKCE ZA ÚČELEM VETERINÁRNÍ HYGIENY: přípravek k dezinfekci vemen pro dojná zvířata (krávy, buvoly, ovce, kozy) určený k použití po dojení.

Metoda(y) aplikace

automatické namáčení (přípravek připravený k použití)

Otevřete kanystr s přípravkem připraveným k použití a vložte do něj sací trubičku automatizovaného namáčecího systému.

Před dojením struky pečlivě vyčistěte automatickým postupem nebo ručně.

Po dojení se podtlak vypne a dezinfekční lázeň pro struky se vstříkne do rozdělovacího potrubí na kolektoru. Struky se namočí do cca. 2-4 ml přípravku a poté se strukový násadec odstraní automatickým stažením stroje. Po automatickém stažení stroje se každá struková návlečka automatizovaného namáčecího systému důkladně vypláchne vodou, která se vyfoukne stlačeným vzduchem. V závěrečném kroku čištění se po každém podojení stáda dezinfikují strukové návlečky (např. přípravkem na bázi chlóru) a znovu se profouknou stlačeným vzduchem. Poté je dojící systém připravený na další dojení. Celý proces je automatizovaný.

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Krávy a buvoli: 4 ml/zvíře na ošetření; ovce: 2 ml/zvíře na ošetření; kozy: 3 ml/zvíře na ošetření.

Použití po dojení 1-3krát denně (použijte po každém dojení).

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

Kanystr, HDPE: 0.5 L, 5 L, 10 L, 20 L, 60 L

Plastový sud, HDPE: 200 L

IBC, HDPE: 1 000 L

Matné nádoby.

4.4.1.   Návod k danému způsobu použití

Viz obecný návod k použití.

4.4.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Viz obecný návod k použití.

4.4.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz obecný návod k použití.

4.4.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz obecný návod k použití.

4.4.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz obecný návod k použití.

4.5.   Popis použití

Tabulka 19. Použití # 5 – automatický postřik po dojení pomocí robota (přípravek připravený k použití)

Typ přípravku

Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

bakterie

kvasinky

Oblast použití

Vnitřní

DEZINFEKCE ZA ÚČELEM VETERINÁRNÍ HYGIENY: přípravek k dezinfekci vemen pro dojná zvířata (krávy, buvoly, ovce, kozy) určený k použití po dojení.

Metoda(y) aplikace

automatický postřik pomocí robota (přípravek připravený k použití)

Otevřete kanystr obsahující přípravek připravený k použití a vložte sací trubičku robotického dojícího zařízení.

Struky robot očistí automatickými kartáči. Po podojení dojícím robotem se struky automaticky postříkají 2-4 ml dezinfekčního přípravku z ramene dojícího stroje. Vypláchnutí postřikovače probíhá automaticky.

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Krávy a buvoli: 4 ml/zvíře na ošetření; ovce: 2 ml/zvíře na ošetření; kozy: 3 ml/zvíře na ošetření.

Použití po dojení 1-3krát denně (použijte po každém dojení).

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

Kanystr, HDPE: 0.5 L, 5 L, 10 L, 20 L, 60 L

Plastový sud, HDPE: 200 L

IBC, HDPE: 1 000 L

Matné nádoby.

4.5.1.   Návod k danému způsobu použití

Viz obecný návod k použití.

4.5.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Viz obecný návod k použití.

4.5.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz obecný návod k použití.

4.5.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz obecný návod k použití.

4.5.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz obecný návod k použití.

5.   OBECNÝ NÁVOD K POUŽITÍ (5) META SPC 5

5.1.   Pokyny pro používání

Naplňte nádobu přípravkem připraveným k použití a přišroubujte na horní část máčecí pohárek.

Před použitím je nutné přípravky ohřát na teplotu vyšší než 20 °C.

K naplnění aplikačního zařízení prostředkem se doporučuje použít dávkovací čerpadlo.

Pro zajištění dostatečné reakční doby je třeba dbát toho, aby přípravek po nanesení nebyl odstraněn. Ponechte přípravek na strucích a nechte zvířata stát aspoň pět minut od jeho nanesení, aby došlo po dojení k dezinfekci.

5.2.   Opatření ke zmírnění rizika

V případě, že je nutná dezinfekce před dojením i po dojení, je k dezinfekci před dojením potřeba uvažovat o použití jiného přípravku, který neobsahuje jód.

5.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy

Popis první pomoci

Obecně: Postiženého ihned odveďte od zdroje expozice.

Při nadýchání: Odveďte postiženého na čerstvý vzduch a zajistěte, aby se mu pohodlně dýchalo. Při přetrvávajících potížích vyhledejte lékařskou péči.

Při zasažení kůže: Opláchněte kůži vodou. Odstraňte potřísněný oděv a obuv. V případě výskytu jakékoli kožní reakce/či potíží vyhledejte lékařskou péči.

Při zasažení očí: Ihned zahajte vyplachování vodou (a pokračujte v něm alespoň 15 minut). Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při přetrvávajících potížích vyhledejte lékařskou péči.

Při požití: V případě výskytu příznaků a/nebo velkého množství přípravku okamžitě volejte toxikologické informační středisko. V případě bezvědomí nepodávejte tekutiny ani nevyvolávejte zvracení; umístěte postiženého do klidové polohy a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek přípravku.

Telefonní číslo pro naléhavé situace:

Toxikologické informační středisko

Klinika pracovního lékařství VFN a 1. LF UK

Na Bojišti 1, 120 00, Praha 2

tel. 224 919 293 a 224 915 402

Nouzová opatření na ochranu životního prostředí

Zabraňte vniknutí do odtoků, kanalizace či vodních toků

Pokud přípravek způsobil znečištění životního prostředí (kanalizace, vodních toků, půdy nebo vzduchu), informujte příslušné orgány.

K zachycení větších úniků kapaliny vytvořte hráze

Zadržte a/nebo absorbujte uniklou kapalinu inertním materiálem, poté ji umístěte do vhodné nádoby za účelem likvidace v souladu s předpisy

Nevkládejte uniklé materiály zpět do původní nádoby

5.4.   Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu

Způsob likvidace: Zlikvidujte nespotřebovaný přípravek a obal v souladu s místními předpisy. Použitý přípravek lze spláchnout do městské kanalizace nebo zlikvidovat na hnojišti v závislosti na příslušných požadavcích. Zabraňte úniku přípravku do čistírny odpadních vod.

Prázdné obaly se vypláchnou velkým množstvím vody a zlikvidují se spolu s běžným či komerčním odpadem.

Papírové utěrky použité k očištění struků se zneškodňují spolu s běžným odpadem.

přípravek klasifikován jako nebezpečný odpad: Ne

Obal klasifikován jako nebezpečný odpad: Ne

Kód odpadu podle Katalogu odpadů: 0706 odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání tuků, maziv, mýdel, detergentů, dezinfekčních prostředků a kosmetiky

Další informace: Při manipulaci s odpadem je třeba zvážit uplatnění bezpečnostních opatření týkajících se manipulace s přípravkem. Kód odpadu se týká zbytků výrobků v čisté formě.

5.5.   Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování

Uvedeno v bezpečnostním listu: Skladujte v originální nádobě. přípravek skladujte v matných nádobách mimo přímé sluneční světlo. Udržujte odděleně od potravin, krmiva, hnojiv a jiných citlivých materiálů. Skladujte v teplotě nad nulou.

Teplota skladování: 0 – 30 °C

Doba použitelnosti: 24 měsíců.

6.   DALŠÍ INFORMACE

pH rozsah meta-SPC 5: 4-5

7.   TŘETÍ ÚROVEŇ INFORMACÍ: JEDNOTLIVÉ PŘÍPRAVKY V META SPC 5

7.1.   Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých biocidních přípravků

Obchodní název

Nova Dip Spray 3000

IO Spray Plus

PV-Plus 3000

Tehotippi Soft Plus

F 6 Robo V

Číslo povolení

EU-0019757-0005 1-5

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

Polyvinylpyrrolidone iodine

 

účinná látka

25655-41-8

 

1,46

Jod

 

účinná látka

7553-56-2

231-442-4

0,307

META SPC 6

1.   ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE O META SPC 6

1.1.   Identifikátor meta SPC 6

Identifikátor

meta-SPC 6

1.2.   Přípona k číslu povolení

Číslo

1-6

1.3.   Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)

2.   SLOŽENÍ META SPC 6

2.1.   Kvalitativní a kvantitativní informace o složení meta SPC 6

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

Min.

Max.

Polyvinylpyrrolidone iodine

 

účinná látka

25655-41-8

 

1,0

1,43

Jod

 

účinná látka

7553-56-2

231-442-4

0,21

0,3

2.2.   Typ(y) složení meta SPC 6

Forma (formy)

EW - Emulze typu olej ve vodě

3.   STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI A POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ PRO META SPC 6

Standardní věty o nebezpečnosti

Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Na vyžádání je k°dispozici bezpečnostní list.

Pokyny pro bezpečné zacházení

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Odstraňte obsah místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy..

Odstraňte obal místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy..

4.   POVOLENÉ (POVOLENÁ) POUŽITÍ PRO META SPC 6

4.1.   Popis použití

Tabulka 20. Použití # 1 – ruční namáčení po dojení (přípravek připravený k použití)

Typ přípravku

Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

Není relevantní.

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

bakterie

kvasinky

Oblast použití

Vnitřní

DEZINFEKCE ZA ÚČELEM VETERINÁRNÍ HYGIENY: přípravek k dezinfekci vemen pro dojná zvířata (krávy, buvoly, ovce, kozy) určený k použití po dojení.

Metoda(y) aplikace

ruční namáčení (přípravek připravený k použití)

Naplňte nádobu přípravkem připraveným k použití a přišroubujte na horní část máčecí pohárek.

Těsně před dojením struky pečlivě otřete jednorázovým papírovým kapesníkem/hadříkem.

Po dojení stiskněte nádobu a zespodu na každý struk přiložte máčecí pohárek na struky a zajistěte, aby se do dezinfekčního přípravku ponořily v celé délce. Stisknutím nádoby podle potřeby doplňte čerstvý dezinfekční prostředek. Po dezinfekci nádobu vyprázdněte a nádobu i pohárek dezinfekčního prostředku vypláchněte vodou.

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Krávy a buvoli: 4 ml/zvíře na ošetření; ovce: 2 ml/zvíře na ošetření; kozy: 3 ml/zvíře na ošetření.

Použití po dojení 1-3krát denně (použijte po každém dojení).

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

Kanystr, HDPE: 0.5 L, 5 L, 10 L, 20 L, 60 L

Plastový sud, HDPE: 200 L

IBC, HDPE: 1 000 L

Matné nádoby.

4.1.1.   Návod k danému způsobu použití

Viz obecný návod k použití.

4.1.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Viz obecný návod k použití.

4.1.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz obecný návod k použití.

4.1.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz obecný návod k použití.

4.1.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz obecný návod k použití.

4.2.   Popis použití

Tabulka 21. Použití # 2 – po dojení, ruční postřik, rozprašovač (přípravek připravený k použití)

Typ přípravku

Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

bakterie

kvasinky

Oblast použití

Vnitřní

DEZINFEKCE ZA ÚČELEM VETERINÁRNÍ HYGIENY: přípravek k dezinfekci vemen pro dojná zvířata (krávy, buvoly, ovce, kozy) určený k použití po dojení.

Metoda(y) aplikace

ruční postřik, rozprašovač (přípravek připravený k použití)

Naplňte nádobu přípravkem připraveným k použití a přišroubujte na ni horní část rozprašovače.

Před dojením struky pečlivě otřete jednorázovou papírovou utěrkou/hadříkem. Po dojení postříkejte struky dezinfekčním přípravkem pomocí rozprašovače a zajistěte, aby byl dezinfekčním přípravkem pokryt každý struk. V případě potřeby do nádobky doplňte další dezinfekční prostředek. Po dezinfekci nádržku vyprázdněte a nádržku i rozprašovač vypláchněte vodou.

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Krávy a buvoli: 4 ml/zvíře na ošetření; ovce: 2 ml/zvíře na ošetření; kozy: 3 ml/zvíře na ošetření.

Použití po dojení 1-3krát denně (použijte po každém dojení).

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

Kanystr, HDPE: 0.5 L, 5 L, 10 L, 20 L, 60 L

Plastový sud, HDPE: 200 L

IBC, HDPE: 1 000 L

Matné nádoby.

4.2.1.   Návod k danému způsobu použití

Viz obecný návod k použití.

4.2.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Při aplikaci přípravku ručním postřikem noste ochranné rukavice odolné vůči chemikáliím (materiál rukavic určí držitel povolení uvedený v rámci informací o přípravku).

4.2.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz obecný návod k použití.

4.2.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz obecný návod k použití.

4.2.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz obecný návod k použití.

4.3.   Popis použití

Tabulka 22. Použití # 3 – ruční postřik po dojení s použitím elektronického postřikovače (přípravek připravený k použití)

Typ přípravku

Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

Není relevantní.

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

bakterie

kvasinky

Oblast použití

Vnitřní

DEZINFEKCE ZA ÚČELEM VETERINÁRNÍ HYGIENY: přípravek k dezinfekci vemen pro dojná zvířata (krávy, buvoly, ovce, kozy) určený k použití po dojení.

Metoda(y) aplikace

ruční postřik, elektronický postřikovač (přípravek připravený k použití)

Otevřete kanystr obsahující přípravek připravený k použití a vložte sací trubičku elektronického postřikovače.

Před dojením struky pečlivě otřete jednorázovou papírovou utěrkou/hadříkem. Po dojení postříkejte struky dezinfekčním přípravkem pomocí elektronického postřikovače a zajistěte, aby byl dezinfekčním přípravkem pokryt každý struk. V případě potřeby nahraďte prázdný kanystr novým. Po dezinfekci vložte sací systém do kbelíku s vodou a pumpováním vody postřikovač propláchněte.

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Krávy a buvoli: 4 ml/zvíře na ošetření; ovce: 2 ml/zvíře na ošetření; kozy: 3 ml/zvíře na ošetření.

Použití po dojení 1-3krát denně (použijte po každém dojení).

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

Kanystr, HDPE: 0.5 L, 5 L, 10 L, 20 L, 60 L

Plastový sud, HDPE: 200 L

IBC, HDPE: 1 000 L

Matné nádoby.

4.3.1.   Návod k danému způsobu použití

Viz obecný návod k použití.

4.3.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Při aplikaci přípravku ručním postřikem noste ochranné rukavice odolné vůči chemikáliím (materiál rukavic určí držitel povolení uvedený v rámci informací o přípravku).

4.3.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz obecný návod k použití.

4.3.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz obecný návod k použití.

4.3.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz obecný návod k použití.

4.4.   Popis použití

Tabulka 23. Použití # 4 – automatické namáčení po dojení (přípravek připravený k použití)

Typ přípravku

Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

bakterie

kvasinky

Oblast použití

Vnitřní

DEZINFEKCE ZA ÚČELEM VETERINÁRNÍ HYGIENY: přípravek k dezinfekci vemen pro dojná zvířata (krávy, buvoly, ovce, kozy) určený k použití po dojení.

Metoda(y) aplikace

automatické namáčení (přípravek připravený k použití)

Otevřete kanystr s přípravkem připraveným k použití a vložte do něj sací trubičku automatizovaného namáčecího systému.

Před dojením struky pečlivě vyčistěte automatickým postupem nebo ručně.

Po dojení se podtlak vypne a dezinfekční lázeň pro struky se vstříkne do rozdělovacího potrubí na kolektoru. Struky se namočí do cca. 2-4 ml přípravku a poté se strukový násadec odstraní automatickým stažením stroje. Po automatickém stažení stroje se každá struková návlečka automatizovaného namáčecího systému důkladně vypláchne vodou, která se vyfoukne stlačeným vzduchem. V závěrečném kroku čištění se po každém podojení stáda dezinfikují strukové návlečky (např. přípravkem na bázi chlóru) a znovu se profouknou stlačeným vzduchem. Poté je dojící systém připravený na další dojení. Celý proces je automatizovaný.

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Krávy a buvoli: 4 ml/zvíře na ošetření; ovce: 2 ml/zvíře na ošetření; kozy: 3 ml/zvíře na ošetření.

Použití po dojení 1-3krát denně (použijte po každém dojení).

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

Kanystr, HDPE: 0.5 L, 5 L, 10 L, 20 L, 60 L

Plastový sud, HDPE: 200 L

IBC, HDPE: 1 000 L

Matné nádoby.

4.4.1.   Návod k danému způsobu použití

Viz obecný návod k použití.

4.4.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Viz obecný návod k použití.

4.4.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz obecný návod k použití.

4.4.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz obecný návod k použití.

4.4.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz obecný návod k použití.

4.5.   Popis použití

Tabulka 24. Použití # 5 – automatický postřik po dojení pomocí robota (přípravek připravený k použití)

Typ přípravku

Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

Není relevantní.

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

bakterie

kvasinky

Oblast použití

Vnitřní

DEZINFEKCE ZA ÚČELEM VETERINÁRNÍ HYGIENY: přípravek k dezinfekci vemen pro dojná zvířata (krávy, buvoly, ovce, kozy) určený k použití po dojení.

Metoda(y) aplikace

automatický postřik pomocí robota (přípravek připravený k použití)

Otevřete kanystr obsahující přípravek připravený k použití a vložte sací trubičku robotického dojícího zařízení.

Struky robot očistí automatickými kartáči. Po podojení dojícím robotem se struky automaticky postříkají 2-4 ml dezinfekčního přípravku z ramene dojícího stroje. Vypláchnutí postřikovače probíhá automaticky.

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Krávy a buvoli: 4 ml/zvíře na ošetření; ovce: 2 ml/zvíře na ošetření; kozy: 3 ml/zvíře na ošetření.

Použití po dojení 1-3krát denně (použijte po každém dojení).

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

Kanystr, HDPE: 0.5 L, 5 L, 10 L, 20 L, 60 L

Plastový sud, HDPE: 200 L

IBC, HDPE: 1 000 L

Matné nádoby.

4.5.1.   Návod k danému způsobu použití

Viz obecný návod k použití.

4.5.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Viz obecný návod k použití.

4.5.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz obecný návod k použití.

4.5.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz obecný návod k použití.

4.5.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz obecný návod k použití.

5.   OBECNÝ NÁVOD K POUŽITÍ (6) META SPC 6

5.1.   Pokyny pro používání

Naplňte nádobu přípravkem připraveným k použití a přišroubujte na horní část máčecí pohárek.

Před použitím je nutné přípravky ohřát na teplotu vyšší než 20 °C.

K naplnění aplikačního zařízení prostředkem se doporučuje použít dávkovací čerpadlo.

Pro zajištění dostatečné reakční doby je třeba dbát toho, aby přípravek po nanesení nebyl odstraněn. Ponechte přípravek na strucích a nechte zvířata stát aspoň pět minut od jeho nanesení, aby došlo po dojení k dezinfekci.

5.2.   Opatření ke zmírnění rizika

V případě, že je nutná dezinfekce před dojením i po dojení, je k dezinfekci před dojením potřeba uvažovat o použití jiného přípravku, který neobsahuje jód.

5.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy

Popis první pomoci

Obecně: Postiženého ihned odveďte od zdroje expozice.

Při nadýchání: Odveďte postiženého na čerstvý vzduch a zajistěte, aby se mu pohodlně dýchalo. Při přetrvávajících potížích vyhledejte lékařskou péči.

Při zasažení kůže: Opláchněte kůži vodou. Odstraňte potřísněný oděv a obuv. V případě výskytu jakékoli kožní reakce/či potíží vyhledejte lékařskou péči.

Při zasažení očí: Ihned zahajte vyplachování vodou (a pokračujte v něm alespoň 15 minut). Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při přetrvávajících potížích vyhledejte lékařskou péči.

Při požití: V případě výskytu příznaků a/nebo velkého množství přípravku okamžitě volejte toxikologické informační středisko. V případě bezvědomí nepodávejte tekutiny ani nevyvolávejte zvracení; umístěte postiženého do klidové polohy a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek přípravku.

Telefonní číslo pro naléhavé situace:

Toxikologické informační středisko

Klinika pracovního lékařství VFN a 1. LF UK

Na Bojišti 1, 120 00, Praha 2

tel. 224 919 293 a 224 915 402

Nouzová opatření na ochranu životního prostředí

Zabraňte vniknutí do odtoků, kanalizace či vodních toků

Pokud přípravek způsobil znečištění životního prostředí (kanalizace, vodních toků, půdy nebo vzduchu), informujte příslušné orgány.

K zachycení větších úniků kapaliny vytvořte hráze

Zadržte a/nebo absorbujte uniklou kapalinu inertním materiálem, poté ji umístěte do vhodné nádoby za účelem likvidace v souladu s předpisy

Nevkládejte uniklé materiály zpět do původní nádoby

5.4.   Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu

Způsob likvidace: Zlikvidujte nespotřebovaný přípravek a obal v souladu s místními předpisy. Použitý přípravek lze spláchnout do městské kanalizace nebo zlikvidovat na hnojišti v závislosti na příslušných požadavcích. Zabraňte úniku přípravku do čistírny odpadních vod.

Prázdné obaly se vypláchnou velkým množstvím vody a zlikvidují se spolu s běžným či komerčním odpadem.

Papírové utěrky použité k očištění struků se zneškodňují spolu s běžným odpadem.

přípravek klasifikován jako nebezpečný odpad: Ne

Obal klasifikován jako nebezpečný odpad: Ne

Kód odpadu podle Katalogu odpadů: 0706 odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání tuků, maziv, mýdel, detergentů, dezinfekčních prostředků a kosmetiky

Další informace: Při manipulaci s odpadem je třeba zvážit uplatnění bezpečnostních opatření týkajících se manipulace s přípravkem. Kód odpadu se týká zbytků výrobků v čisté formě.

5.5.   Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování

Uvedeno v bezpečnostním listu: Skladujte v originální nádobě. přípravek skladujte v matných nádobách mimo přímé sluneční světlo. Udržujte odděleně od potravin, krmiva, hnojiv a jiných citlivých materiálů. Skladujte v teplotě nad nulou.

Teplota skladování: 0 – 30 °C

Doba použitelnosti: 24 měsíců.

6.   DALŠÍ INFORMACE

pH rozsah meta-SPC 6: 4-5

7.   TŘETÍ ÚROVEŇ INFORMACÍ: JEDNOTLIVÉ PŘÍPRAVKY V META SPC 6

7.1.   Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých biocidních přípravků

Obchodní název

Jopo Winterspray

IO Winterspray

Jodopax RTU

Barrera W

Číslo povolení

EU-0019757-0006 1-6

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

Polyvinylpyrrolidone iodine

 

účinná látka

25655-41-8

 

1,43

Jod

 

účinná látka

7553-56-2

231-442-4

0,3


(1)  Návod k použití, opatření ke zmírnění rizik a jiné návody k použití uvedené v tomto oddíle platí pro povolená použití v rámci meta SPC 1.

(2)  Návod k použití, opatření ke zmírnění rizik a jiné návody k použití uvedené v tomto oddíle platí pro povolená použití v rámci meta SPC 2.

(3)  Návod k použití, opatření ke zmírnění rizik a jiné návody k použití uvedené v tomto oddíle platí pro povolená použití v rámci meta SPC 3.

(4)  Návod k použití, opatření ke zmírnění rizik a jiné návody k použití uvedené v tomto oddíle platí pro povolená použití v rámci meta SPC 4.

(5)  Návod k použití, opatření ke zmírnění rizik a jiné návody k použití uvedené v tomto oddíle platí pro povolená použití v rámci meta SPC 5.

(6)  Návod k použití, opatření ke zmírnění rizik a jiné návody k použití uvedené v tomto oddíle platí pro povolená použití v rámci meta SPC 6.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU