(EU) 2019/414Nařízení Komise (EU) 2019/414 ze dne 14. března 2019, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 o statistice Společenství v oblasti příjmů a životních podmínek (EU-SILC), pokud jde o seznam cílových sekundárních proměnných pro rok 2020, které se týkají nadměrného zadlužení, spotřeby a jmění, jakož i práce (Text s významem pro EHP.)

Publikováno: Úř. věst. L 73, 15.3.2019, s. 105-109 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 14. března 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 4. dubna 2019 Nabývá účinnosti: 4. dubna 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/414

ze dne 14. března 2019,

kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 o statistice Společenství v oblasti příjmů a životních podmínek (EU-SILC), pokud jde o seznam cílových sekundárních proměnných pro rok 2020, které se týkají nadměrného zadlužení, spotřeby a jmění, jakož i práce

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 ze dne 16. června 2003 o statistice Společenství v oblasti příjmů a životních podmínek (EU-SILC) (1), a zejména na čl. 15 odst. 2 písm. f) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením (ES) č. 1177/2003 byl vytvořen společný rámec pro systematickou tvorbu evropských statistik v oblasti příjmů a životních podmínek, jehož účelem je zajistit, aby byly k dispozici srovnatelné a aktuální průřezové a panelové údaje o příjmech a o stupni a struktuře chudoby a sociálního vyloučení na vnitrostátní úrovni a na úrovni Unie.

(2)

Podle čl. 15 odst. 2 písm. f) nařízení (ES) č. 1177/2003 mají být každoročně přijata prováděcí opatření pro určení cílových sekundárních oblastí a proměnných, které mají být v daném roce zahrnuty v průřezové složce EU-SILC. Měla by proto být přijata prováděcí opatření, která určí cílové sekundární proměnné a jejich identifikátory pro modul týkající se nadměrného zadlužení, spotřeby a jmění, jakož i práce pro rok 2020.

(3)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro Evropský statistický systém,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Seznam cílových sekundárních proměnných a identifikátorů pro modul týkající se nadměrného zadlužení, spotřeby a jmění, jakož i práce pro rok 2020, které jsou zahrnuty v průřezové složce EU-SILC, se stanoví v příloze.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. března 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 165, 3.7.2003, s. 1.


PŘÍLOHA

Cílové sekundární proměnné a identifikátory pro modul týkající se nadměrného zadlužení, spotřeby a jmění, jakož i práce pro rok 2020, které jsou zahrnuty v průřezové složce statistik Evropské unie v oblasti příjmů a životních podmínek (EU-SILC), jsou stanoveny takto:

1.   Jednotky

Vybrané informace o práci se poskytují za všechny stávající členy domácnosti, nebo případně za všechny vybrané respondenty starší šestnácti let.

Informace o nadměrném zadlužení, spotřebě a jmění se zjišťují na úrovni domácností a vztahují se na domácnost jako celek.

2.   Způsob sběru údajů

U proměnných zjišťovaných na úrovni jednotlivců je způsobem sběru údajů osobní rozhovor se všemi stávajícími členy domácnosti, nebo případně se všemi vybranými respondenty staršími 16 let.

U proměnných zjišťovaných na úrovni domácnosti je způsobem sběru údajů osobní rozhovor s respondentem za domácnost.

Výjimečně lze připustit informace získané přes prostředníka, a to v případě dočasně nepřítomných osob nebo osob neschopných podat informace.

Údaje lze získat z registrů.

3.   Referenční období

Cílové proměnné se vztahují k různým typům referenčních období:

stávající referenční období pro proměnné týkající se nadměrného zadlužení s výjimkou dvou proměnných týkajících se „nedoplatků v položkách nesouvisejících s bydlením“ a „částky půjček splatné minulý měsíc (kromě hypotéčních úvěrů na nákup hlavního bydlení)“,

posledních 12 měsíců pro proměnnou „nedoplatky v položkách nesouvisejících s bydlením“,

minulý měsíc pro proměnnou „částka půjček splatná minulý měsíc (kromě hypotéčních úvěrů na nákup hlavního bydlení)“,

minulý měsíc pro proměnné týkající se spotřeby,

stávající referenční období pro proměnné týkající se jmění,

stávající referenční období pro proměnnou týkající se práce „Veřejný/soukromý sektor zaměstnanosti“,

referenční období pro příjmy pro proměnnou týkající se práce „Měsíce s jakoukoli prací“,

období nezaměstnanosti během období sledování příjmů pro proměnnou týkající se práce „Registrace nezaměstnanosti“.

4.   Předávání údajů

Cílové sekundární proměnné se zasílají Komisi (Eurostatu) v souboru údajů o domácnosti (soubor H) a v souboru údajů o osobě (soubor P) v návaznosti na cílové primární proměnné.

 

Testovací modul pro rok 2020

Nadměrné zadlužení, spotřeba a jmění, jakož i práce

Název proměnné

Kód

Cílová proměnná

Nadměrné zadlužení

HI020

 

Nedoplatky v položkách nesouvisejících s bydlením

1.

ano, jednou

2.

ano, dvakrát nebo častěji

3.

ne

HI020_F

1

Vyplněna

– 1

Chybí

– 2

Nepřichází v úvahu (žádné položky nesouvisející s bydlením)

– 7

Nepřichází v úvahu (HB010?2020)

HI090

 

Počet půjček (kromě hypotéčních úvěrů na nákup hlavního bydlení)

Počet (2 číslice) 00–99

HI090_F

1

Vyplněna

– 1

Chybí

– 7

Nepřichází v úvahu (HB010?2020)

HI100

1 – vybráno, 2 – nevybráno

Účel půjček (kromě hypotéčních úvěrů na nákup hlavního bydlení)

HI100_01

1, 2

Majetek (včetně nábytku, zařízení a dekorace interiérů)

HI100_02

1, 2

Automobil, motocykl, karavan, dodávka, kolo nebo jiný dopravní prostředek

HI100_03

1, 2

Dovolená

HI100_04

1, 2

Zdravotní péče

HI100_05

1, 2

Vzdělávání

HI100_06

1, 2

Pokrytí každodenních životních nákladů

HI100_07

1, 2

Osobní půjčka na financování vlastního podnikání

HI100_08

1, 2

Refinancování úvěru

HI100_09

1, 2

Jiný (výše neuvedený)

HI100_F

1

Vyplněna

– 1

Chybí

– 2

Nepřichází v úvahu (počet půjček = 0)

– 7

Nepřichází v úvahu (HB010?2020)

HI110

1 – vybráno, 2 – nevybráno

Zdroj půjček (kromě hypotéčních úvěrů na nákup hlavního bydlení)

HI110_01

1, 2

Banka nebo jiná finanční instituce (např. družstevní záložna, poskytovatel mikroúvěrů)

HI110_02

1, 2

Společnost poskytující rychlé půjčky nebo zastavárny

HI110_03

1, 2

Soukromé zdroje (např. rodina, přátelé)

HI110_04

1, 2

Jiné

HI110_F

1

Vyplněna

– 1

Chybí

– 2

Nepřichází v úvahu (počet půjček = 0)

– 7

Nepřichází v úvahu (HB010?2020)

HI120

 

Částka půjček splatná minulý měsíc (kromě hypotéčních úvěrů na nákup hlavního bydlení)

0-99999999 (částka)

HI120_F

1

Vyplněna

– 1

Chybí

– 2

Nepřichází v úvahu (počet půjček = 0)

– 7

Nepřichází v úvahu (HB010?2020)

Spotřeba

HC010

 

Jídlo doma

0–999999 (částka)

HC010_F

1

Vyplněna

– 1

Chybí

– 7

Nepřichází v úvahu (HB010?2020)

HC020

 

Jídlo nebo nápoje mimo domov

0–999999 (částka)

HC020_F

1

Vyplněna

– 1

Chybí

– 2

Nepřichází v úvahu (žádné jídlo mimo domov)

– 7

Nepřichází v úvahu (HB010?2020)

HC030

 

Veřejná doprava

0–999999 (částka)

HC030_F

1

Vyplněna

– 1

Chybí

– 2

Nepřichází v úvahu (veřejná doprava se nevyužívá)

– 7

Nepřichází v úvahu (HB010?2020)

HC040

 

Soukromý dopravní prostředek

1–999999 (částka)

HC040_F

1

Vyplněna

– 1

Chybí

– 2

Nepřichází v úvahu (soukromý dopravní prostředek se nevyužívá)

– 7

Nepřichází v úvahu (HB010?2020)

HC050

 

Úspory (v běžném měsíci)

1

Domácnost ukládá peníze

2

Domácnost musí sáhnout na úspory

3

Domácnost si musí půjčit peníze

4

Domácnost neukládá peníze ani nemusí sahat na úspory nebo si půjčovat

HC050_F

1

Vyplněna

– 1

Chybí

– 7

Nepřichází v úvahu (HB010?2020)

Jmění

HV010

 

Hodnota hlavního bydlení

1–99999999999 (částka)

HV010_F

1

Vyplněna

– 1

Chybí

– 2

Nepřichází v úvahu (není vlastníkem)

– 7

Nepřichází v úvahu (HB010?2020)

HV070

 

Celková zbývající částka ke splacení hypotéky na hlavní bydlení (VOLITELNÉ)

1–99999999999 (částka)

HV070_F

1

Vyplněna

– 1

Chybí

– 2

Nepřichází v úvahu (žádná hypotéka)

– 7

Nepřichází v úvahu (HB010?2020)

HV020

 

Vlastnictví nemovitosti kromě hlavního bydlení

1

Ano

2

Ne

HV020_F

1

Vyplněna

– 1

Chybí

– 7

Nepřichází v úvahu (HB010?2020)

HV080

 

Schopnost zachovat si stejnou životní úroveň s použitím úspor

1

< 3 měsíce

2

3–6 měsíců

3

6–12 měsíců

4

> 12 měsíců

HV080_F

1

Vyplněna

– 1

Chybí

– 7

Nepřichází v úvahu (HB010?2020)

Práce

PL230

 

Veřejný/soukromý sektor zaměstnanosti

1

Veřejný

2

Soukromý

3

Smíšený

PL230_F

1

Vyplněna

– 1

Chybí

– 2

Nepřichází v úvahu (PL031?1,2)

– 3

Nevybraný respondent

– 7

Nepřichází v úvahu (PB010?2020)

PL250

 

Měsíce s jakoukoli prací

0–12 Počet měsíců

PL250_F

1

Vyplněna

– 1

Chybí

– 3

Nevybraný respondent

– 7

Nepřichází v úvahu (PB010?2020)

PL280

 

Registrace nezaměstnanosti

1

Nezaměstnaná/ý a registrovaná/ý po celé období

2

Nezaměstnaná/ý a registrovaná/ý po část období

3

Nezaměstnaná/ý a neregistrovaná/ý

PL280_F

1

Vyplněna

– 1

Chybí

– 2

Nepřichází v úvahu (PL211?5)

– 3

Nevybraný respondent

– 7

Nepřichází v úvahu (PB010?2020)


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU