(EU) 2019/412Nařízení Komise (EU) 2019/412 ze dne 14. března 2019 o změně nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní účetní standardy 12 a 23 a mezinárodní standardy účetního výkaznictví 3 a 11 (Text s významem pro EHP.)

Publikováno: Úř. věst. L 73, 15.3.2019, s. 93-97 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 14. března 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 4. dubna 2019 Nabývá účinnosti: 4. dubna 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/412

ze dne 14. března 2019

o změně nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní účetní standardy 12 a 23 a mezinárodní standardy účetního výkaznictví 3 a 11

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19. července 2002 o uplatňování mezinárodních účetních standardů (1), a zejména na čl. 3 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením Komise (ES) č. 1126/2008 (2) byly přijaty některé mezinárodní standardy a interpretace, které existovaly ke dni 15. října 2008.

(2)

Dne 12. prosince 2017 zveřejnila Rada pro mezinárodní účetní standardy (IASB) v rámci procesu soustavného zkvalitňování, jehož cílem je standardy zjednodušit a zpřehlednit, dokument nazvaný Roční zdokonalení mezinárodních standardů účetního výkaznictví pro cyklus 2015–2017 (dále jen „roční zdokonalení“). Cílem ročních zdokonalení je vyřešit nenaléhavé, avšak nezbytné otázky projednávané radou IASB během projektového cyklu, které se týkají pasáží mezinárodních standardů účetního výkaznictví s nedostatečnou konzistentností nebo pasáží, jejichž znění je třeba vysvětlit.

(3)

Po konzultacích s Evropskou poradní skupinou pro účetní výkaznictví dospěla Komise k závěru, že změny mezinárodních účetních standardů (IAS) 12 Daně ze zisku, a IAS 23 Výpůjční náklady a mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) 3 Podnikové kombinace a IFRS 11 Společná ujednání splňují kritéria pro převzetí stanovená v čl. 3 odst. 2 nařízení (ES) č. 1606/2002.

(4)

Nařízení (ES) č. 1126/2008 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Regulativního výboru pro účetnictví,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

a)

Mezinárodní účetní standard (IAS) 12 Daně ze zisku se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení;

b)

IAS 23 Výpůjční náklady se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení;

c)

Mezinárodní standard účetního výkaznictví (IFRS) 3 Podnikové kombinace se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení;

d)

IFRS 11 Společná ujednání se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Změny uvedené v článku 1 začnou jednotlivé společnosti uplatňovat nejpozději prvním dnem prvního účetního období, které začíná dne 1. ledna 2019 nebo po tomto datu.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. března 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 243, 11.9.2002, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 1126/2008 ze dne 3. listopadu 2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 (Úř. věst. L 320, 29.11.2008, s. 1).


PŘÍLOHA

Roční zdokonalení standardů IFRS® pro cyklus 2015–2017

Změny

IFRS 3 Podnikové kombinace

Vkládají se nové odstavce 42 A a 64O.

Doplňující návod k uplatnění metody akvizice u zvláštních typů podnikových kombinací

Postupná podniková kombinace

42 A

Získá-li nějaká strana společného ujednání (ve smyslu IFRS 11 Společná ujednání) kontrolu nad podnikem, který je společnou činností (ve smyslu IFRS 11), a měla práva k aktivům a povinnosti ze závazků týkajících se této společné činnosti bezprostředně před datem akvizice, je daná transakce postupnou podnikovou kombinací. Nabyvatel tudíž použije požadavky na postupnou podnikovou kombinaci, včetně přecenění své dosavadně držené účasti na této společné činnosti, způsobem popsaným v odstavci 42. Přitom nabyvatel přecení celý dosavadně držený podíl na této společné činnosti.

DATUM ÚČINNOSTI A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

Datum účinnosti

64O

Dokumentem Roční zdokonalení standardů IFRS pro cyklus 2015–2017 vydaným v prosinci 2017 byl vložen nový odstavec 42 A. Účetní jednotka použije tyto změny na podnikové kombinace, jejichž datum akvizice je na začátku nebo po začátku prvního účetního období počínajícího 1. ledna 2019 nebo později. Dřívější použití je povoleno. Pokud účetní jednotka použije uvedené změny dříve, tuto skutečnost zveřejní.

Změny

IFRS 11 Společná ujednání

Vkládají se nové odstavce B33CA a C1AB.

Účtování o akvizici účastí na společných činnostech

B33CA

Strana, která se účastní společné činnosti, avšak nemá nad ní společnou kontrolu, může získat společnou kontrolu nad společnou činností, v níž aktivity společné činnosti představují podnik ve smyslu IFRS 3. V těchto případech se dosavadně držené účasti na společné činnosti nepřeceňují.

DATUM ÚČINNOSTI

C1AB

Dokumentem Roční zdokonalení standardů IFRS pro cyklus 2015–2017 vydaným v prosinci 2017 byl vložen nový odstavec B33CA. Účetní jednotka použije tyto změny na transakce, jimiž získá společnou kontrolu, na začátku nebo po začátku prvního účetního období počínajícího 1. ledna 2019 nebo později. Dřívější použití je povoleno. Pokud účetní jednotka použije uvedené změny dříve, tuto skutečnost zveřejní.

Změny

Změny IAS 12 Daně ze zisku

Vkládají se nové odstavce 57 A a 98I, mění se nadpis příkladu pod odstavcem 52B a zrušuje se odstavec 52B.

OCEŇOVÁNÍ

52B

[Zrušen]

Příklad objasňující odstavce 52 A a 57 A

UZNÁNÍ SPLATNÉ A ODLOŽENÉ DANĚ

57 A

Účetní jednotka vykáže daňové důsledky dividend ve smyslu IFRS 9, jakmile vykáže závazek zaplatit dividendu. Daňové důsledky dividend jsou více spojeny s minulými transakcemi nebo událostmi, jež vytvořily rozdělitelné zisky, než s výplatami vlastníkům. Účetní jednotka tudíž vykáže daňové důsledky dividend v zisku nebo ztrátě, ostatním úplném výsledku, nebo vlastním kapitálu podle toho, kde daná účetní jednotka původně vykázala tyto minulé transakce nebo události.

DATUM ÚČINNOSTI

98I

Dokumentem Roční zdokonalení standardů IFRS pro cyklus 2015–2017 vydaným v prosinci 2017 byl vložen nový odstavec 57 A a zrušen odstavec 52B. Účetní jednotka použije tyto změny pro účetní období začínající 1. ledna 2019 nebo později. Dřívější použití je povoleno. Pokud účetní jednotka použije uvedené změny dříve, tuto skutečnost zveřejní. Když účetní jednotka poprvé použije tyto změny, použije je na daňové důsledky dividend vykázané na začátku nebo po začátku nejranějšího srovnávacího období.

Změny

IAS 23 Výpůjční náklady

Mění se odstavec 14 a vkládají se nové odstavce 28 A a 29D.

UZNÁNÍ

Výpůjční náklady způsobilé pro aktivaci

14.

V rozsahu, v němž si účetní jednotka obecně půjčí finanční prostředky a použije je za účelem získání způsobilého aktiva, tato účetní jednotka určí výši výpůjčních nákladů způsobilých k aktivaci uplatněním míry aktivace na výdaje na toto aktivum. Míra aktivace je váženým průměrem výpůjčních nákladů vztahujících se k veškerým výpůjčkám dané účetní jednotky, které během daného období zůstávají nesplaceny. Účetní jednotka však z tohoto výpočtu vyloučí výpůjční náklady vztahující se k výpůjčkám učiněným specificky za účelem získání způsobilého aktiva, dokud nejsou v podstatě dokončeny veškeré činnosti nezbytné k přípravě uvedeného aktiva pro jeho zamýšlené použití nebo prodej. Výše výpůjčních nákladů, kterou účetní jednotka aktivuje během období, nesmí překročit výši výpůjčních nákladů vynaložených během tohoto období.

PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

28 A

Dokumentem Roční zdokonalení standardů IFRS pro cyklus 2015–2017 vydaným v prosinci 2017 byl změněn odstavec 14. Účetní jednotka použije tyto změny na výpůjční náklady vzniklé na začátku nebo po začátku účetního období, v němž daná účetní jednotka poprvé použije tyto změny.

DATUM ÚČINNOSTI

29D

Dokumentem Roční zdokonalení standardů IFRS pro cyklus 2015–2017 vydaným v prosinci 2017 byl změněn odstavec 14 a vložen nový odstavec 28 A. Účetní jednotka použije tyto změny pro účetní období začínající 1. ledna 2019 nebo později. Dřívější použití je povoleno. Pokud účetní jednotka použije uvedené změny dříve, tuto skutečnost zveřejní.

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU