(EU) 2019/403Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/403 ze dne 13. března 2019, kterým se uděluje povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků „Deosan Activate BPF based on Iodine“

Publikováno: Úř. věst. L 72, 14.3.2019, s. 11-49 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 13. března 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 3. dubna 2019 Nabývá účinnosti: 3. dubna 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/403

ze dne 13. března 2019,

kterým se uděluje povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků „Deosan Activate BPF based on Iodine“

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání (1), a zejména na čl. 44 odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 7. července 2015 předložila společnost Diversey Europe Operations B.V. v souladu s čl. 43 odst. 1 nařízení (EU) č. 528/2012 žádost o povolení pro kategorii biocidních přípravků s názvem „Deosan Activate BPF based on Iodine“ (dále jen „kategorie přípravků“), které jsou typem přípravku 3 podle definice v příloze V uvedeného nařízení. Příslušný orgán Spojeného království souhlasil s tím, že tuto žádost podle čl. 43 odst. 1 nařízení (EU) č. 528/2012 vyhodnotí. Žádost byla zaznamenána v registru biocidních přípravků pod číslem BC-JN018376-30.

(2)

Uvedená kategorie biocidních přípravků obsahuje účinnou látku jod, který je zařazen na seznam schválených účinných látek uvedený v čl. 9 odst. 2 nařízení (EU) č. 528/2012. Komise s ohledem na vnitřní vlastnosti účinné látky a na vědecká kritéria pro určení vlastností vyvolávajících narušení činnosti endokrinního systému stanovená v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2100 (2) zváží v souladu s článkem 15 nařízení (EU) č. 528/2012 nutnost přezkoumat schválení jodu, včetně komplexu jodu s polyvinylpyrrolidonem. Na základě výsledků uvedeného přezkumu potom Komise zváží, zda povolení Unie pro přípravky obsahující uvedenou účinnou látku musí být přezkoumáno v souladu s článkem 48 nařízení (EU) č. 528/2012.

(3)

Dne 20. prosince 2017 hodnotící příslušný orgán předložil v souladu s čl. 44 odst. 1 nařízení (EU) č. 528/2012 zprávu o posouzení a závěry svého hodnocení Evropské agentuře pro chemické látky (dále jen „agentura“).

(4)

V souladu s čl. 44 odst. 3 nařízení (EU) č. 528/2012 agentura dne 6. července 2018 předložila Komisi stanovisko (3), včetně návrhu souhrnu údajů o kategorii biocidních přípravků (dále jen „souhrn vlastností přípravku“) a závěrečné zprávy o posouzení této kategorie přípravků. Agentura dospěla ve svém stanovisku k závěru, že zmíněná kategorie přípravků spadá do definice „kategorie biocidních přípravků“ uvedené v čl. 3 odst. 1 písm. s) nařízení (EU) č. 528/2012, je způsobilá pro povolení Unie v souladu s čl. 42 odst. 1 uvedeného nařízení a, s výhradou shody s návrhem souhrnu údajů o přípravku, splňuje podmínky stanovené v čl. 19 odst. 1 a 6 uvedeného nařízení.

(5)

Dne 17. září 2018 agentura Komisi předala návrh souhrnu údajů o přípravku ve všech úředních jazycích Unie v souladu s čl. 44 odst. 4 nařízení (EU) č. 528/2012.

(6)

Komise souhlasí se stanoviskem agentury a domnívá se proto, že je vhodné udělit povolení Unie pro uvedenou kategorii biocidních přípravků.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro biocidní přípravky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Společnosti Diversey Europe Operations B.V. se s číslem EU-0019228-0000 uděluje povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků „Deosan Activate BPF based on Iodine“.

Povolení Unie je platné ode dne 3. dubna 2019 do 31. března 2029.

Povolení Unie podléhá shodě se souhrnem údajů o biocidním přípravku uvedeným v příloze.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. března 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2100 ze dne 4. září 2017, kterým se stanoví vědecká kritéria pro určení vlastností vyvolávajících narušení činnosti endokrinního systému podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 (Úř. věst. L 301, 17.11.2017, s. 1).

(3)  Stanovisko Evropské agentury pro chemické látky ze dne 6. července 2018 k povolení Unie pro „Deosan Activate BPF based on Iodine“ (ECHA/BPC/207/2018).


PŘÍLOHA

Souhrn vlastností biocidního přípravku pro kategorii biocidních přípravků

Deosan Activate BPF based on Iodine

Typ přípravku 3 – Veterinární hygiena (dezinfekční prostředky)

Číslo povolení: EU-0019228-0000

Číslo záznamu v registru R4BP: EU-0019228-0000

ČÁST I

PRVNÍ ÚROVEŇ INFORMACÍ

1.   ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE

1.1.   Název kategorie biocidních přípravků

Název

Deosan Activate BPF based on Iodine

1.2.   Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)

1.3.   Držitel povolení

Jméno (název) a adresa držitele povolení

Jméno (název)

Diversey Europe Operations B.V.

Adresa

Maarssenbroeksedijk 2, 3542DN Utrecht, Netherlands

Číslo povolení

EU-0019228-0000

Číslo záznamu v registru R4BP

EU-0019228-0000

Datum udělení povolení

3. dubna 2019

Datum skončení platnosti povolení

31. března 2029

1.4.   Výrobce (výrobci) biocidních přípravků

Jméno výrobce

Diversey Europe Operations B.V.

Adresa výrobce

Maarssenbroeksedijk 2, 3542 DN Utrecht Nizozemsko

Umístění výrobních závodů

Strada Statale 235, 26010 Bagnolo Cremasco (CR) Itálie

Avenida Conde Duque 5, 7 y 9 Poligono Industrial La Postura, 28343 Valdemoro (Madrid) Španělsko

Rembrandtlaan 414, 7545 ZW Enschede Nizozemsko

Cotes Park Industrial Estate, DE55 4PA Somercotes Alfreton Spojené království

Morschheimer Strasse 12, 67292 Kirchheimbolanden Německo

1.5.   Výrobce(i) účinné látky/účinných látek

Účinná látka

Jod

Jméno výrobce

ACF Minera S.A.

Adresa výrobce

San Martin No 499, 1100000 Iquique Chile

Umístění výrobních závodů

Lagunas mine, 118 0000 Pozo Almonte Chile


Účinná látka

Jod

Jméno výrobce

Sociedad Quimica y Minera (SQM) S.A.

Adresa výrobce

Los Militares 4290, Piso 4, Las Condes, 8320000 Santiago Chile

Umístění výrobních závodů

Nueva Victoria plant, 5090000 Pedro de Valdivia plant Chile


Účinná látka

Jod

Jméno výrobce

Cosayach Nitratos S.A.

Adresa výrobce

Hnos Amunátegui 178, 8320000 Santiago Chile

Umístění výrobních závodů

S.C.M. Cosayach Cala Cala, 118 0000 Pozo Almonte Chile


Účinná látka

Jod

Jméno výrobce

Nihon Tennen Gas Development Co., Ltd.

Adresa výrobce

Chiba Plant, 2508 Minami-Hinata, Shirako-Machi, Chosei-Gun, 299-4205 Chiba Japonsko

Umístění výrobních závodů

Chiba Plant, 2508 Minami-Hinata, Shirako-Machi, Chosei-Gun, 299-4205 Chiba Japonsko


Účinná látka

Jod

Jméno výrobce

ISE Chemicals Corporation

Adresa výrobce

3-1, Kyobashi 1-Chome, 104-0031 Tokyo Japonsko

Umístění výrobních závodů

Shirasto Plant (3695 Kitaimaizumi, Oamishirasato City, 299-3201 Chiba Japonsko


Účinná látka

Jod

Jméno výrobce

Atacama Minerals SCM

Adresa výrobce

Coronel Pereira No 72 Of. 701, Las Condes, 8320000 Santiago Chile

Umístění výrobních závodů

Atacama Minerals SCM, Aguas Blancas Facility, 3580000 Antofagasta Chile

2.   SLOŽENÍ A FORMA KATEGORIE PŘÍPRAVKŮ

2.1.   Kvalitativní a kvantitativní informace o složení kategorie biocidních přípravků

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

Min.

Max.

Jod

 

účinná látka

7553-56-2

231-442-4

0,3

1,6

2.2.   Typ(y) složení (forma)

Forma (formy)

AL - Jakákoliv jiná kapalina

SL - Rozpustný koncentrát

GW - Gel rozpustný ve vodě

ČÁST II

DRUHÁ ÚROVEŇ INFORMACÍ – META SPC

META SPC 1

1.   ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE O META SPC 1

1.1.   Identifikátor meta SPC 1

Identifikátor

Meta SPC 1 - Deosan Activate BPF - Concentrate

1.2.   Přípona k číslu povolení

Číslo

1-1

1.3.   Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)

2.   SLOŽENÍ META SPC 1

2.1.   Kvalitativní a kvantitativní informace o složení meta SPC 1

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

Min.

Max.

Jod

 

účinná látka

7553-56-2

231-442-4

1,35

1,6

2.2.   Typ(y) složení meta SPC 1

Forma (formy)

SL - Rozpustný koncentrát

3.   STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI A POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ PRO META SPC 1

Standardní věty o nebezpečnosti

Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Odstraňte obsah v souladu s národními předpisy.

Odstraňte obal předáním oprávněné osobě.

Odstraňte obsah předáním oprávněné osobě.

4.   POVOLENÉ (POVOLENÁ) POUŽITÍ PRO META SPC 1

4.1.   Popis použití

Tabulka 1. Použití # 1 – Dezinfekce před dojením, ruční namáčení (koncentrát)

Typ přípravku

Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

bakterie

Kvasinky

Oblast použití

Vnitřní

Vnitřní prostory

Metoda(y) aplikace

Ruční namáčení

Dezinfekční prostředek struků pro přímé použití u laktujících zvířat před dojením.

Nanáší se přímo na struky zvířete před dojením ručním namáčením.

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Při použití je koncentrace jodu 3 000 mg/kg (0,3 % hm.) -

U výrobků obsahujících 1,5 % jodu: Zřeďte 1 díl produktu se 4 díly vody, aby se dosáhlo koncentrace jodu 0,3 %.

U přípravků s jinou koncentrací by měl být tento pokyn upraven.

3 použití před dojením na zvíře a den.

Používejte maximálně 10 ml produktu na zvíře a použití.

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

Kanystr 1, 5 a 20 litrů HDPE nebo f-HDPE

Sud 200 litrů HDPE nebo f-HDPE

Pomocný zásobník sypkého materiálu (IBC), 950 litrů HDPE nebo f-HPDE

4.1.1.   Návod k danému způsobu použití

U produktů obsahujících 1,5 % jodu lze použít: Zřeďte 1 díl produktu se 4 díly vody, aby se dosáhlo koncentrace jodu 0,3 %. U přípravků s jinou koncentrací by měl být tento pokyn upraven.

Nanášejte přímo na struky zvířete před dojením ručním namáčením.

3 použití před dojením na zvíře a den

Používejte maximálně 10 ml produktu na zvíře a použití.

4.1.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Viz oddíl 5 - Obecné pokyny k použití

4.1.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz oddíl 5 - Obecné pokyny k použití

4.1.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz oddíl 5 - Obecné pokyny k použití

4.1.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz oddíl 5 - Obecné pokyny k použití

4.2.   Popis použití

Tabulka 2. Použití # 2 – Dezinfekce před dojením, ruční nanášení pěny (koncentrát)

Typ přípravku

Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Bakterie

Kvasinky

Oblast použití

Vnitřní

Vnitřní prostory

Metoda(y) aplikace

Ruční nanášení pěny

Dezinfekční prostředek struků pro přímé použití u laktujících zvířat před dojením.

Nanáší se přímo na struky zvířete před dojením ručním nanesením pěny.

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Při použití je koncentrace jodu 3 000 mg/kg (0,3 % hm.) -

U výrobků obsahujících 1,5 % jodu: Zřeďte 1 díl produktu se 4 díly vody, aby se dosáhlo koncentrace jodu 0,3 %.

U přípravků s jinou koncentrací by měl být tento pokyn upraven.

3 použití před dojením na zvíře a den.

Používejte maximálně 5 ml produktu na zvíře a použití.

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

Kanystr 1, 5 a 20 litrů HDPE nebo f-HDPE

Sud 200 litrů HDPE nebo f-HDPE

Pomocný zásobník sypkého materiálu (IBC), 950 litrů HDPE nebo f-HPDE

4.2.1.   Návod k danému způsobu použití

U produktů obsahujících 1,5 % jodu: Zřeďte 1 díl produktu se 4 díly vody, aby se dosáhlo koncentrace jodu 0,3 %. U přípravků s jinou koncentrací by měl být tento pokyn upraven.

Nanášejte přímo na struky zvířete před dojením ručním nanesením pěny.

3 použití před dojením na zvíře a den

Používejte maximálně 5 ml produktu na zvíře a použití.

4.2.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Viz oddíl 5 - Obecné pokyny k použití

4.2.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz oddíl 5 - Obecné pokyny k použití

4.2.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz oddíl 5 - Obecné pokyny k použití

4.2.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz oddíl 5 - Obecné pokyny k použití

4.3.   Popis použití

Tabulka 3. Použití # 3 – Dezinfekce před dojením, ruční postřik (koncentrát)

Typ přípravku

Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Bakterie

Kvasinky

Oblast použití

Vnitřní

Vnitřní prostory

Metoda(y) aplikace

Ruční postřik

Dezinfekční prostředek struků pro přímé použití u laktujících zvířat před dojením.

Nanáší se přímo na struky zvířete před dojením ručním postřikem.

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Při použití je koncentrace jodu 3 000 mg/kg (0,3 % hm.) -

U výrobků obsahujících 1,5 % jodu: Zřeďte 1 díl produktu se 4 díly vody, aby se dosáhlo koncentrace jodu 0,3 %.

U přípravků s jinou koncentrací by měl být tento pokyn upraven.

3 použití před dojením na zvíře a den.

Používejte maximálně 15 ml produktu na zvíře a použití.

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

Kanystr 1, 5 a 20 litrů HDPE nebo f-HDPE

Sud 200 litrů HDPE nebo f-HDPE

Pomocný zásobník sypkého materiálu (IBC), 950 litrů HDPE nebo f-HPDE

4.3.1.   Návod k danému způsobu použití

U produktů obsahujících 1,5 % jodu: Zřeďte 1 díl produktu se 4 díly vody, aby se dosáhlo koncentrace jodu 0,3 %. U přípravků s jinou koncentrací by měl být tento pokyn upraven.

Nanášejte přímo na struky zvířete před dojením ručním postřikem.

3 použití před dojením na zvíře a den

Používejte maximálně 15 ml produktu na zvíře a použití.

4.3.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Během práce s produktem noste ochranné rukavice odolné proti chemikáliím (materiál rukavice je uveden držitelem autorizace v informacích o produktu).

4.3.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz oddíl 5 - Obecné pokyny k použití

4.3.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz oddíl 5 - Obecné pokyny k použití

4.3.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz oddíl 5 - Obecné pokyny k použití

4.4.   Popis použití

Tabulka 4. Použití # 4 – Dezinfekce po dojení, ruční namáčení (koncentrát)

Typ přípravku

Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Bakterie

Kvasinky

Oblast použití

Vnitřní

Vnitřní prostory

Metoda(y) aplikace

Ruční namáčení

Dezinfekční prostředek struků pro přímé použití u laktujících zvířat po dojení.

Nanáší se přímo na struky zvířete po dojení ručním namáčením.

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Při použití je koncentrace jodu 3 000 mg/kg (0,3 % hm.) -

U výrobků obsahujících 1,5 % jodu: Zřeďte 1 díl produktu se 4 díly vody, aby se dosáhlo koncentrace jodu 0,3 %.

U přípravků s jinou koncentrací by měl být tento pokyn upraven.

3 použití po dojení na zvíře a den

Používejte maximálně 10 ml produktu na zvíře a použití.

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

Kanystr 1, 5 a 20 litrů HDPE nebo f-HDPE

Sud 200 litrů HDPE nebo f-HDPE

Pomocný zásobník sypkého materiálu (IBC), 950 litrů HDPE nebo f-HPDE

4.4.1.   Návod k danému způsobu použití

Nanáší se přímo na struky zvířete po dojení ručním namáčením.

U produktů obsahujících 1,5 % jodu: Zřeďte 1 díl produktu se 4 díly vody, aby se dosáhlo koncentrace jodu 0,3 %. U přípravků s jinou koncentrací by měl být tento pokyn upraven.

3 použití po dojení na zvíře a den (celkově až do 5 použití)

Používejte maximálně 10 ml produktu na zvíře a použití.

4.4.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Viz oddíl 5 - Obecné pokyny k použití

4.4.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz oddíl 5 - Obecné pokyny k použití

4.4.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz oddíl 5 - Obecné pokyny k použití

4.4.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz oddíl 5 - Obecné pokyny k použití

4.5.   Popis použití

Tabulka 5. Použití # 5 – Dezinfekce po dojení, ruční nanášení pěny (koncentrát)

Typ přípravku

Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Bakterie

Kvasinky

Oblast použití

Vnitřní

Vnitřní prostory

Metoda(y) aplikace

Ruční nanášení pěny

Dezinfekční prostředek struků pro přímé použití u laktujících zvířat po dojení.

Nanáší se přímo na struky zvířete po dojení ručním nanášením pěny.

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Při použití je koncentrace jodu 3 000 mg/kg (0,3 % hm.) -

U výrobků obsahujících 1,5 % jodu: Zřeďte 1 díl produktu se 4 díly vody, aby se dosáhlo koncentrace jodu 0,3 %.

U přípravků s jinou koncentrací by měl být tento pokyn upraven.

3 použití po dojení na zvíře a den

Používejte maximálně 5 ml produktu na zvíře a použití.

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

Kanystr 1, 5 a 20 litrů HDPE nebo f-HDPE

Sud 200 litrů HDPE nebo f-HDPE

Pomocný zásobník sypkého materiálu (IBC), 950 litrů HDPE nebo f-HPDE

4.5.1.   Návod k danému způsobu použití

Nanáší se přímo na struky zvířete po dojení ručním nanášením pěny.

U produktů obsahujících 1,5 % jodu: Zřeďte 1 díl produktu se 4 díly vody, aby se dosáhlo koncentrace jodu 0,3 %. U přípravků s jinou koncentrací by měl být tento pokyn upraven.

3 použití po dojení na zvíře a den

Používejte maximálně 5 ml produktu na zvíře a použití.

4.5.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Viz oddíl 5 - Obecné pokyny k použití

4.5.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz oddíl 5 - Obecné pokyny k použití

4.5.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz oddíl 5 - Obecné pokyny k použití

4.5.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz oddíl 5 - Obecné pokyny k použití

4.6.   Popis použití

Tabulka 6. Použití # 6 – Dezinfekce po dojení, ruční postřik (koncentrát)

Typ přípravku

Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Bakterie

Kvasinky

Oblast použití

Vnitřní

Vnitřní prostory

Metoda(y) aplikace

Ruční postřik

Dezinfekční prostředek struků pro přímé použití u laktujících zvířat po dojení.

Nanáší se přímo na struky zvířete po dojení ručním postřikem.

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Při použití je koncentrace jodu 3 000 mg/kg (0,3 % hm.) -

U výrobků obsahujících 1,5 % jodu: Zřeďte 1 díl produktu se 4 díly vody, aby se dosáhlo koncentrace jodu 0,3 %.

U přípravků s jinou koncentrací by měl být tento pokyn upraven.

3 použití po dojení na zvíře a den

Používejte maximálně 15 ml produktu na zvíře a použití.

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

Kanystr 1, 5 a 20 litrů HDPE nebo f-HDPE

Sud 200 litrů HDPE nebo f-HDPE

Pomocný zásobník sypkého materiálu (IBC), 950 litrů HDPE nebo f-HPDE

4.6.1.   Návod k danému způsobu použití

Nanáší se přímo na struky zvířete po dojení ručním postřikem.

U produktů obsahujících 1,5 % jodu: Zřeďte 1 díl produktu se 4 díly vody, aby se dosáhlo koncentrace jodu 0,3 %. U přípravků s jinou koncentrací by měl být tento pokyn upraven.

3 použití po dojení na zvíře a den

Používejte maximálně 15 ml produktu na zvíře a použití.

4.6.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Během práce s produktem noste ochranné rukavice odolné proti chemikáliím (materiál rukavice je uveden držitelem autorizace v informacích o produktu).

4.6.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz oddíl 5 - Obecné pokyny k použití

4.6.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz oddíl 5 - Obecné pokyny k použití

4.6.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz oddíl 5 - Obecné pokyny k použití

4.7.   Popis použití

Tabulka 7. Použití # 7 – Dezinfekce po dojení, automatický postřik (koncentrát)

Typ přípravku

Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Bakterie

Kvasinky

Oblast použití

Vnitřní

Vnitřní prostory

Metoda(y) aplikace

Automatický postřik

Dezinfekční prostředek struků pro přímé použití u laktujících zvířat po dojení.

Nanáší se přímo na struky zvířete po dojení automatickým postřikem.

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Při použití je koncentrace jodu 3 000 mg/kg (0,3 % hm.) -

U výrobků obsahujících 1,5 % jodu: Zřeďte 1 díl produktu se 4 díly vody, aby se dosáhlo koncentrace jodu 0,3 %.

U přípravků s jinou koncentrací by měl být tento pokyn upraven.

5 použití po dojení na zvíře a den. Nelze kombinovat s dezinfekcí před dojením.

Používejte maximálně 15 ml produktu na zvíře a použití.

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

Kanystr 1, 5 a 20 litrů HDPE nebo f-HDPE

Sud 200 litrů HDPE nebo f-HDPE

Pomocný zásobník sypkého materiálu (IBC), 950 litrů HDPE nebo f-HPDE

4.7.1.   Návod k danému způsobu použití

Nanáší se přímo na struky zvířete po dojení automatickým postřikem.

U produktů obsahujících 1,5 % jodu: Zřeďte 1 díl produktu se 4 díly vody, aby se dosáhlo koncentrace jodu 0,3 %. U přípravků s jinou koncentrací by měl být tento pokyn upraven.

5 použití po dojení na zvíře a den. Nelze kombinovat s dezinfekcí před dojením na bázi jodu.

Používejte maximálně 15 ml produktu na zvíře a použití.

4.7.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Viz oddíl 5 - Obecné pokyny k použití

4.7.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz oddíl 5 - Obecné pokyny k použití

4.7.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz oddíl 5 - Obecné pokyny k použití

4.7.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz oddíl 5 - Obecné pokyny k použití

4.8.   Popis použití

Tabulka 8. Použití # 8 – Dezinfekce po dojení, poloautomatický postřik (koncentrát)

Typ přípravku

Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

bakterie

Kvasinky

Oblast použití

Vnitřní

Vnitřní prostory

Metoda(y) aplikace

Poloautomatický postřik

Dezinfekční prostředek struků pro přímé použití u laktujících zvířat po dojení.

Nanáší se přímo na struky zvířete po dojení poloautomatickým namáčením.

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Při použití je koncentrace jodu 3 000 mg/kg (0,3 % hm.) -

U výrobků obsahujících 1,5 % jodu: Zřeďte 1 díl produktu se 4 díly vody, aby se dosáhlo koncentrace jodu 0,3 %.

U přípravků s jinou koncentrací by měl být tento pokyn upraven.

3 použití po dojení na zvíře a den

Používejte maximálně 10 ml produktu na zvíře a použití.

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

Kanystr 1, 5 a 20 litrů HDPE nebo f-HDPE

Sud 200 litrů HDPE nebo f-HDPE

Pomocný zásobník sypkého materiálu (IBC), 950 litrů HDPE nebo f-HPDE

4.8.1.   Návod k danému způsobu použití

Nanáší se přímo na struky zvířete po dojení poloautomatickým namáčením.

U produktů obsahujících 1,5 % jodu: Zřeďte 1 díl produktu se 4 díly vody, aby se dosáhlo koncentrace jodu 0,3 %. U přípravků s jinou koncentrací by měl být tento pokyn upraven.

3 použití po dojení na zvíře a den

Používejte maximálně 10 ml produktu na zvíře a použití.

4.8.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Viz oddíl 5 - Obecné pokyny k použití

4.8.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz oddíl 5 - Obecné pokyny k použití

4.8.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz oddíl 5 - Obecné pokyny k použití

4.8.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz oddíl 5 - Obecné pokyny k použití

4.9.   Popis použití

Tabulka 9. Použití # 9 – Dezinfekce před a po dojení, ruční namáčení (koncentrát)

Typ přípravku

Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

bakterie

Kvasinky

Oblast použití

Vnitřní

Vnitřní prostory

Metoda(y) aplikace

Ruční namáčení

Dezinfekční prostředek struků pro přímé použití u laktujících zvířat před a po dojení.

Nanáší se přímo na struky zvířete před a po dojení ručním namáčením.

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Při použití je koncentrace jodu 3 000 mg/kg (0,3 % hm.) -

U výrobků obsahujících 1,5 % jodu: Zřeďte 1 díl produktu se 4 díly vody, aby se dosáhlo koncentrace jodu 0,3 %.

U přípravků s jinou koncentrací by měl být tento pokyn upraven.

3 použití před a 3 po dojení na zvíře a den (celkově až do 5 použití)

Používejte maximálně 10 ml produktu na zvíře a použití.

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

Kanystr 1, 5 a 20 litrů HDPE nebo f-HDPE

Sud 200 litrů HDPE nebo f-HDPE

Pomocný zásobník sypkého materiálu (IBC), 950 litrů HDPE nebo f-HPDE

4.9.1.   Návod k danému způsobu použití

U produktů obsahujících 1,5 % jodu: Zřeďte 1 díl produktu se 4 díly vody, aby se dosáhlo koncentrace jodu 0,3 %. U přípravků s jinou koncentrací by měl být tento pokyn upraven.

Nanášejte přímo na struky zvířete před a po dojení ručním namáčením.

3 použití před a 3 po dojení na zvíře a den (celkově až do 5 použití).

Používejte maximálně 10 ml produktu na zvíře a použití.

4.9.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Viz oddíl 5 - Obecné pokyny k použití

4.9.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz oddíl 5 - Obecné pokyny k použití

4.9.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz oddíl 5 - Obecné pokyny k použití

4.9.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz oddíl 5 - Obecné pokyny k použití

4.10.   Popis použití

Tabulka 10. Použití # 10 – Dezinfekce před a po dojení, ruční nanášení pěny (koncentrát)

Typ přípravku

Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

bakterie

Kvasinky

Oblast použití

Vnitřní

Vnitřní prostory

Metoda(y) aplikace

Ruční nanášení pěny

Dezinfekční prostředek struků pro přímé použití u laktujících zvířat před a po dojení.

Nanáší se přímo na struky zvířete před a po dojení ručním nanášením pěny.

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Při použití je koncentrace jodu 3 000 mg/kg (0,3 % hm.) -

U výrobků obsahujících 1,5 % jodu: Zřeďte 1 díl produktu se 4 díly vody, aby se dosáhlo koncentrace jodu 0,3 %.

U přípravků s jinou koncentrací by měl být tento pokyn upraven.

3 použití před a 3 po dojení na zvíře a den (celkově až do 5 použití).

Používejte maximálně 5 ml produktu na zvíře a použití.

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

Kanystr 1, 5 a 20 litrů HDPE nebo f-HDPE

Sud 200 litrů HDPE nebo f-HDPE

Pomocný zásobník sypkého materiálu (IBC), 950 litrů HDPE nebo f-HPDE

4.10.1.   Návod k danému způsobu použití

U produktů obsahujících 1,5 % jodu: Zřeďte 1 díl produktu se 4 díly vody, aby se dosáhlo koncentrace jodu 0,3 %. U přípravků s jinou koncentrací by měl být tento pokyn upraven.

Naneste přímo na struky zvířete před a po dojení ručním nanášením pěny.

3 použití před a 3 po dojení na zvíře a den (celkově až do 5 použití).

Používejte maximálně 5 ml produktu na zvíře a použití.

4.10.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

See section 5 - General Directions for Use

4.10.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz oddíl 5 - Obecné pokyny k použití

4.10.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz oddíl 5 - Obecné pokyny k použití

4.10.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz oddíl 5 - Obecné pokyny k použití

4.11.   Popis použití

Tabulka 11. Použití # 11 – Dezinfekce před a po dojení, ruční postřik (koncentrát)

Typ přípravku

Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

bakterie

Kvasinky

Oblast použití

Vnitřní

Vnitřní prostory

Metoda(y) aplikace

Ruční postřik

Dezinfekční prostředek struků pro přímé použití u laktujících zvířat před a po dojení.

Nanáší se přímo na struky zvířete před a po dojení ručním postřikem.

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Při použití je koncentrace jodu 3 000 mg/kg (0,3 % hm.) -

U výrobků obsahujících 1,5 % jodu: Zřeďte 1 díl produktu se 4 díly vody, aby se dosáhlo koncentrace jodu 0,3 %.

U přípravků s jinou koncentrací by měl být tento pokyn upraven.

3 použití před a 3 po dojení na zvíře a den (celkově až do 5 použití).

Používejte maximálně 15 ml produktu na zvíře a použití.

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

Kanystr 1, 5 a 20 litrů HDPE nebo f-HDPE

Sud 200 litrů HDPE nebo f-HDPE

Pomocný zásobník sypkého materiálu (IBC), 950 litrů HDPE nebo f-HPDE

4.11.1.   Návod k danému způsobu použití

U produktů obsahujících 1,5 % jodu: Zřeďte 1 díl produktu se 4 díly vody, aby se dosáhlo koncentrace jodu 0,3 %. U přípravků s jinou koncentrací by měl být tento pokyn upraven.

Naneste přímo na struky zvířete před a po dojení ručním namočením.

3 použití před a 3 po dojení na zvíře a den (celkově až do 5 použití).

Používejte maximálně 15 ml produktu na zvíře a použití.

4.11.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Během práce s produktem noste ochranné rukavice odolné proti chemikáliím (materiál rukavice je uveden držitelem autorizace v informacích o produktu).

Při práci s produktem noste ochrannou obuv (EN 13832).

Měl by se nosit ochranný oděv (přinejmenším typu 6, EN 13034).

4.11.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz oddíl 5 - Obecné pokyny k použití

4.11.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz oddíl 5 - Obecné pokyny k použití

4.11.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz oddíl 5 - Obecné pokyny k použití

5.   OBECNÝ NÁVOD K POUŽITÍ (1) META SPC 1

5.1.   Pokyny pro používání

Přípravek se před použitím musí udržovat při teplotě nižší než 20 °C.

 

Před dojením:

 

Naneste přípravek po celé délce každého struku.

 

Pro účinné použití proti bakteriím a kvasinkám musí být přípravek ponechán ve styku s kůží nejméně 30 sekund.

 

Po odpovídajícím čase kontaktu přípravek důkladně odstraňte pomocí jednorázové papírové utěrky/hadříku, abyste struky očistili a osušili.

 

Při použití je koncentrace jodu 3 000 mg/kg (0,3 % hm.).

 

Po dojení:

 

Ihned po dojení pokryjte celou délku struku produktem.

 

Aby byla zajištěna dostatečná doba kontaktu, je třeba dbát na to, aby produkt po aplikaci nebyl odstraněn (např. nechte krávy stát nejméně 5 minut).

 

Při použití je koncentrace jodu 3 000 mg/kg (0,3 % hm.).

5.2.   Opatření ke zmírnění rizika

Tento přípravek lze používat kombinovaně pro dezinfekci před dojením a po dojení (nejvýše pět aplikací celkem na zvíře a den). Neměl by se však používat v kombinaci s jiným přípravkem na bázi jódu.

K plnění aplikačních přístrojů produktem se doporučuje používat dávkovací pumpu.

5.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy

Vdechnutí: Při běžném použití nejsou známy žádné následky nebo symptomy.

Kontakt s kůží: Při běžném použití nejsou známy žádné následky nebo symptomy.

Kontakt s očima: Při běžném použití nejsou známy žádné následky nebo symptomy.

Požití: Při běžném použití nejsou známy žádné následky nebo symptomy.

Po vdechnutí: Zajistěte přístup čerstvého vzduchu, v případě projevů kontaktujte lékaře.

Po kontaktu s kůží: Okamžitě umyjte vodou a mýdlem a důkladně opláchněte.

Po kontaktu s očima: Oplachujte otevřené oči několik minut pod tekoucí vodou (nejméně 15 minut).

Po požití: Vypláchněte ústa a vypijte velké množství vody. Ihned zavolejte lékaře.

Je-li potřeba lékařská pomoc, připravte si nádobu nebo etiketu.

Stabilita a reaktivita:

 

Reaktivita: Za běžných podmínek skladování a používání není známo žádné nebezpečí reaktivity.

 

Chemická stabilita: Stabilní za běžných podmínek skladování a používání.

 

Možnost nebezpečných reakcí: Žádné nebezpečné reakce za běžných podmínek skladování a používání.

 

Podmínky, kterým se musí zamezit: Žádné známé za běžných podmínek skladování a používání.

 

Nebezpečné rozpadové produkty: Žádné známé za běžných podmínek skladování a používání.

Opatření na ochranu životního prostředí:

 

Ohraďte větší úniky kapaliny.

 

Zachyťte a/nebo absorbujte únik inertním materiálem a poté jej uložte do vhodné nádoby.

 

Zabraňte úniku do odpadů, kanalizace nebo vodních cest.

 

Skladujte v uzavřených a vhodných nádobách k likvidaci.

 

Nevracejte rozlité materiály zpět do původní nádoby.

5.4.   Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu

Prázdné nádoby se musí před likvidací třikrát vypláchnout.

Papírové utěrky používané k sušení zvířecích struků a odstraňování produktu z nich by se měly likvidovat jako běžný/domovní odpad.

Nevylévejte nezředěný produkt do kanalizace.

5.5.   Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování

Skladujte pouze v originálním uzavřeném obalu.

Chraňte před mrazem.

Neskladujte při teplotách nad 40 °C.

Doba použitelnosti 24 měsíců

6.   DALŠÍ INFORMACE

Žádné

7.   TŘETÍ ÚROVEŇ INFORMACÍ: JEDNOTLIVÉ PŘÍPRAVKY V META SPC 1

7.1.   Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých biocidních přípravků

Obchodní název

Deosan Activate Pre AG106

Deosan Activate Pre

Číslo povolení

EU-0019228-0001 1-1

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

Jod

 

účinná látka

7553-56-2

231-442-4

1,5

7.2.   Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých biocidních přípravků

Obchodní název

Deosan Activate Pre/Post Conc. AG218

Deosan Activate Pre/Post Conc.

Deosan Hitech concentrate

Deosan Activate Pre/Post Plus Conc. AG218

Deosan Activate Pre/Post Plus Conc.

Iodine Concentrate

Číslo povolení

EU-0019228-0002 1-1

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

Jod

 

účinná látka

7553-56-2

231-442-4

1,5

META SPC 2

1.   ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE O META SPC 2

1.1.   Identifikátor meta SPC 2

Identifikátor

Meta SPC 2 - Deosan Activate BPF – RTU liquid

1.2.   Přípona k číslu povolení

Číslo

1-2

1.3.   Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)

2.   SLOŽENÍ META SPC 2

2.1.   Kvalitativní a kvantitativní informace o složení meta SPC 2

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

Min.

Max.

Jod

 

účinná látka

7553-56-2

231-442-4

0,3

0,32

2.2.   Typ(y) složení meta SPC 2

Forma (formy)

AL - Jakákoliv jiná kapalina

3.   STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI A POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ PRO META SPC 2

Standardní věty o nebezpečnosti

Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Odstraňte obsah v souladu s národními předpisy.

Odstraňte obal předáním oprávněné osobě.

Odstraňte obsah předáním oprávněné osobě.

4.   POVOLENÉ (POVOLENÁ) POUŽITÍ PRO META SPC 2

4.1.   Popis použití

Tabulka 12. Použití # 1 – Dezinfekce před dojením, ruční namáčení (roztok RTU)

Typ přípravku

Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

bakterie

Kvasinky

Oblast použití

Vnitřní

Vnitřní prostory

Metoda(y) aplikace

Ruční namáčení

Dezinfekční prostředek struků pro přímé použití u laktujících zvířat před dojením.

Nanáší se přímo na struky zvířete před dojením ručním namáčením.

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Při použití je koncentrace jodu 3 000 mg/kg (0,3 % hm.) -

Roztok k přímému použití obsahuje 0,3 % hm. jodu. Před použitím ho neřeďte.

3 použití před dojením na zvíře a den.

Používejte maximálně 10 ml produktu na zvíře a použití.

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

Kanystr 1, 5 a 20 litrů HDPE nebo f-HDPE

Sud 200 litrů HDPE nebo f-HDPE

Pomocný zásobník sypkého materiálu (IBC), 950 litrů HDPE nebo f-HPDE

4.1.1.   Návod k danému způsobu použití

Nanáší se přímo na struky zvířete před dojením ručním namáčením.

Roztok k přímému použití obsahuje 0,3 % hm. jodu. Před použitím ho neřeďte.

3 použití před dojením na zvíře a den.

Používejte maximálně 10 ml produktu na zvíře a použití.

4.1.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Viz oddíl 5 - Obecné pokyny k použití

4.1.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz oddíl 5 - Obecné pokyny k použití

4.1.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz oddíl 5 - Obecné pokyny k použití

4.1.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz oddíl 5 - Obecné pokyny k použití

4.2.   Popis použití

Tabulka 13. Použití # 2 – Dezinfekce před dojením, ruční nanášení pěny (roztok RTU)

Typ přípravku

Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

bakterie

Kvasinky

Oblast použití

Vnitřní

Vnitřní prostory

Metoda(y) aplikace

Ruční nanášení pěny

Dezinfekční prostředek struků pro přímé použití u laktujících zvířat před dojením.

Nanáší se přímo na struky zvířete před dojením ručním nanášením pěny.

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Při použití je koncentrace jodu 3 000 mg/kg (0,3 % hm.) -

Roztok k přímému použití obsahuje 0,3 % hm. jodu. Před použitím ho neřeďte.

3 použití před dojením na zvíře a den.

Používejte maximálně 5 ml produktu na zvíře a použití.

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

Kanystr 1, 5 a 20 litrů HDPE nebo f-HDPE

Sud 200 litrů HDPE nebo f-HDPE

Pomocný zásobník sypkého materiálu (IBC), 950 litrů HDPE nebo f-HPDE

4.2.1.   Návod k danému způsobu použití

Roztok k přímému použití obsahuje 0,3 % hm. jodu. Před použitím ho neřeďte.

Nanášejte přímo na struky zvířete před dojením ručním nanesením pěny.

3 použití před dojením na zvíře a den.

Používejte maximálně 5 ml produktu na zvíře a použití.

4.2.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Viz oddíl 5 - Obecné pokyny k použití

4.2.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz oddíl 5 - Obecné pokyny k použití

4.2.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz oddíl 5 - Obecné pokyny k použití

4.2.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz oddíl 5 - Obecné pokyny k použití

4.3.   Popis použití

Tabulka 14. Použití # 3 – Dezinfekce před dojením, ruční postřik (roztok RTU)

Typ přípravku

Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

bakterie

Kvasinky

Oblast použití

Vnitřní

Vnitřní prostory

Metoda(y) aplikace

Ruční postřik

Dezinfekční prostředek struků pro přímé použití u laktujících zvířat před dojením.

Nanáší se přímo na struky zvířete před dojením ručním postřikem.

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Při použití je koncentrace jodu 3 000 mg/kg (0,3 % hm.) -

Roztok k přímému použití obsahuje 0,3 % hm. jodu. Před použitím ho neřeďte.

3 použití před dojením na zvíře a den.

Používejte maximálně 15 ml produktu na zvíře a použití.

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

Kanystr 1, 5 a 20 litrů HDPE nebo f-HDPE

Sud 200 litrů HDPE nebo f-HDPE

Pomocný zásobník sypkého materiálu (IBC), 950 litrů HDPE nebo f-HPDE

4.3.1.   Návod k danému způsobu použití

Nanáší se přímo na struky zvířete před dojením ručním postřikem.

Roztok k přímému použití obsahuje 0,3 % hm. jodu. Před použitím ho neřeďte.

3 použití před dojením na zvíře a den.

Používejte maximálně 15 ml produktu na zvíře a použití.

4.3.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Během práce s produktem noste ochranné rukavice odolné proti chemikáliím (materiál rukavice je uveden držitelem autorizace v informacích o produktu).

4.3.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz oddíl 5 - Obecné pokyny k použití

4.3.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz oddíl 5 - Obecné pokyny k použití

4.3.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz oddíl 5 - Obecné pokyny k použití

4.4.   Popis použití

Tabulka 15. Použití # 4 – Dezinfekce po dojení, ruční namáčení (roztok RTU)

Typ přípravku

Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

bakterie

Kvasinky

Oblast použití

Vnitřní

Vnitřní prostory

Metoda(y) aplikace

Manual dipping

Dezinfekční prostředek struků pro přímé použití u laktujících zvířat po dojení.

Nanáší se přímo na struky zvířete po dojení ručním namáčením.

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Při použití je koncentrace jodu 3 000 mg/kg (0,3 % hm.) -

Roztok k přímému použití obsahuje 0,3 % hm. jodu. Před použitím ho neřeďte.

3 použití po dojení na zvíře a den.

Používejte maximálně 10 ml produktu na zvíře a použití.

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

Kanystr 1, 5 a 20 litrů HDPE nebo f-HDPE

Sud 200 litrů HDPE nebo f-HDPE

Pomocný zásobník sypkého materiálu (IBC), 950 litrů HDPE nebo f-HPDE

4.4.1.   Návod k danému způsobu použití

Nanáší se přímo na struky zvířete po dojení ručním namáčením.

Roztok k přímému použití obsahuje 0,3 % hm. jodu. Před použitím ho neřeďte.

3 použití po dojení na zvíře a den.

Používejte maximálně 10 ml produktu na zvíře a použití.

4.4.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Viz oddíl 5 - Obecné pokyny k použití

4.4.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz oddíl 5 - Obecné pokyny k použití

4.4.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz oddíl 5 - Obecné pokyny k použití

4.4.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz oddíl 5 - Obecné pokyny k použití

4.5.   Popis použití

Tabulka 16. Použití # 5 – Dezinfekce po dojení, ruční nanášení pěny (roztok RTU)

Typ přípravku

Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

bakterie

Kvasinky

Oblast použití

Vnitřní

Vnitřní prostory

Metoda(y) aplikace

Ruční nanášení pěny

Dezinfekční prostředek struků pro přímé použití u laktujících zvířat po dojení.

Nanáší se přímo na struky zvířete po dojení ručním nanášením pěny.

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Při použití je koncentrace jodu 3 000 mg/kg (0,3 % hm.) -

Roztok k přímému použití obsahuje 0,3 % hm. jodu. Před použitím ho neřeďte.

3 použití po dojení na zvíře a den.

Používejte maximálně 5 ml produktu na zvíře a použití.

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

Kanystr 1, 5 a 20 litrů HDPE nebo f-HDPE

Sud 200 litrů HDPE nebo f-HDPE

Pomocný zásobník sypkého materiálu (IBC), 950 litrů HDPE nebo f-HPDE

4.5.1.   Návod k danému způsobu použití

Nanáší se přímo na struky zvířete po dojení ručním nanášením pěny. Roztok k přímému použití obsahuje 0,3 % hm. jodu.

Před použitím ho neřeďte.

3 použití po dojení na zvíře a den.

Používejte maximálně 5 ml produktu na zvíře a použití.

4.5.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Viz oddíl 5 - Obecné pokyny k použití

4.5.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz oddíl 5 - Obecné pokyny k použití

4.5.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz oddíl 5 - Obecné pokyny k použití

4.5.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz oddíl 5 - Obecné pokyny k použití

4.6.   Popis použití

Tabulka 17. Použití # 6 – Dezinfekce po dojení, ruční postřik (roztok RTU)

Typ přípravku

Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

bakterie

Kvasinky

Oblast použití

Vnitřní

Vnitřní prostory

Metoda(y) aplikace

Ruční postřik

Dezinfekční prostředek struků pro přímé použití u laktujících zvířat po dojení.

Nanáší se přímo na struky zvířete po dojení ručním postřikem.

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Při použití je koncentrace jodu 3 000 mg/kg (0,3 % hm.) -

Roztok k přímému použití obsahuje 0,3 % hm. jodu. Před použitím ho neřeďte.

3 použití po dojení na zvíře a den.

Používejte maximálně 15 ml produktu na zvíře a použití.

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

Kanystr 1, 5 a 20 litrů HDPE nebo f-HDPE

Sud 200 litrů HDPE nebo f-HDPE

Pomocný zásobník sypkého materiálu (IBC), 950 litrů HDPE nebo f-HPDE

4.6.1.   Návod k danému způsobu použití

Nanáší se přímo na struky zvířete po dojení ručním postřikem.

Roztok k přímému použití obsahuje 0,3 % hm. jodu. Před použitím ho neřeďte.

3 použití po dojení na zvíře a den.

Používejte maximálně 15 ml produktu na zvíře a použití.

4.6.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Během práce s produktem noste ochranné rukavice odolné proti chemikáliím (materiál rukavice je uveden držitelem autorizace v informacích o produktu).

4.6.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz oddíl 5 - Obecné pokyny k použití

4.6.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz oddíl 5 - Obecné pokyny k použití

4.6.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz oddíl 5 - Obecné pokyny k použití

4.7.   Popis použití

Tabulka 18. Použití # 7 – Dezinfekce po dojení, automatický postřik (nelze kombinovat s dezinfekcí před dojením) (roztok RTU)

Typ přípravku

Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

bakterie

Kvasinky

Oblast použití

Vnitřní

Vnitřní prostory

Metoda(y) aplikace

Automatický postřik

Dezinfekční prostředek struků pro přímé použití u laktujících zvířat po dojení.

Nanáší se přímo na struky zvířete po dojení automatickým postřikem.

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Při použití je koncentrace jodu 3 000 mg/kg (0,3 % hm.) -

Roztok k přímému použití obsahuje 0,3 % hm. jodu. Před použitím ho neřeďte.

5 použití po dojení na zvíře a den.

Nelze kombinovat s dezinfekcí před dojením na bázi jodu.

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

Kanystr 1, 5 a 20 litrů HDPE nebo f-HDPE

Sud 200 litrů HDPE nebo f-HDPE

Pomocný zásobník sypkého materiálu (IBC), 950 litrů HDPE nebo f-HPDE

4.7.1.   Návod k danému způsobu použití

Nanáší se přímo na struky zvířete po dojení automatickým postřikem.

Roztok k přímému použití obsahuje 0,3 % hm. jodu. Před použitím ho neřeďte.

5 použití po dojení na zvíře a den. Nelze kombinovat s dezinfekcí před dojením na bázi jodu.

Používejte maximálně 15 ml produktu na zvíře a použití.

4.7.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Viz oddíl 5 - Obecné pokyny k použití

4.7.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz oddíl 5 - Obecné pokyny k použití

4.7.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz oddíl 5 - Obecné pokyny k použití

4.7.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz oddíl 5 - Obecné pokyny k použití

4.8.   Popis použití

Tabulka 19. Použití # 8 – Dezinfekce po dojení, poloautomatické namáčení (roztok RTU)

Typ přípravku

Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

bakterie

Kvasinky

Oblast použití

Vnitřní

Vnitřní prostory

Metoda(y) aplikace

Poloautomatický postřik

Dezinfekční prostředek struků pro přímé použití u laktujících zvířat po dojení.

Nanáší se přímo na struky zvířete po dojení poloautomatickým namáčením.

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Při použití je koncentrace jodu 3 000 mg/kg (0,3 % hm.) -

Roztok k přímému použití obsahuje 0,3 % hm. jodu. Před použitím ho neřeďte.

3 použití po dojení na zvíře a den.

Používejte maximálně 10 ml produktu na zvíře a použití.

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

Kanystr 1, 5 a 20 litrů HDPE nebo f-HDPE

Sud 200 litrů HDPE nebo f-HDPE

Pomocný zásobník sypkého materiálu (IBC), 950 litrů HDPE nebo f-HPDE

4.8.1.   Návod k danému způsobu použití

Nanáší se přímo na struky zvířete po dojení poloautomatickým namáčením.

Roztok k přímému použití obsahuje 0,3 % hm. jodu. Před použitím ho neřeďte.

3 použití po dojení na zvíře a den.

Používejte maximálně 10 ml produktu na zvíře a použití.

4.8.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Viz oddíl 5 - Obecné pokyny k použití

4.8.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz oddíl 5 - Obecné pokyny k použití

4.8.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz oddíl 5 - Obecné pokyny k použití

4.8.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz oddíl 5 - Obecné pokyny k použití

4.9.   Popis použití

Tabulka 20. Použití # 9 – Dezinfekce před a po dojení, ruční namáčení (roztok RTU)

Typ přípravku

Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

bakterie

Kvasinky

Oblast použití

Vnitřní

Vnitřní prostory

Metoda(y) aplikace

Ruční namáčení

Dezinfekční prostředek struků pro přímé použití u laktujících zvířat před a po dojení.

Nanáší se přímo na struky zvířete před a po dojení ručním namáčením.

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Při použití je koncentrace jodu 3 000 mg/kg (0,3 % hm.) -

Roztok k přímému použití obsahuje 0,3 % hm. jodu. Před použitím ho neřeďte.

3 použití před a 3 po dojení na zvíře a den (celkově až do 5 použití).

Používejte maximálně 10 ml produktu na zvíře a použití.

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

Kanystr 1, 5 a 20 litrů HDPE nebo f-HDPE

Sud 200 litrů HDPE nebo f-HDPE

Pomocný zásobník sypkého materiálu (IBC), 950 litrů HDPE nebo f-HPDE

4.9.1.   Návod k danému způsobu použití

Nanáší se přímo na struky zvířete před dojením ručním namáčením.

Roztok k přímému použití obsahuje 0,3 % hm. jodu. Před použitím ho neřeďte.

3 použití před a 3 po dojení na zvíře a den (celkově až do 5 použití).

Používejte maximálně 10 ml produktu na zvíře a použití.

4.9.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Během práce s produktem noste ochranné rukavice odolné proti chemikáliím (materiál rukavice je uveden držitelem autorizace v informacích o produktu).

4.9.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz oddíl 5 - Obecné pokyny k použití

4.9.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz oddíl 5 - Obecné pokyny k použití

4.9.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz oddíl 5 - Obecné pokyny k použití

4.10.   Popis použití

Tabulka 21. Použití # 10 – Dezinfekce před a po dojení, ruční nanášení pěny (roztok RTU)

Typ přípravku

Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

bakterie

Kvasinky

Oblast použití

Vnitřní

Vnitřní prostory

Metoda(y) aplikace

Ruční nanášení pěny

Dezinfekční prostředek struků pro přímé použití u laktujících zvířat před a po dojení.

Nanáší se přímo na struky zvířete před a po dojení ručním nanášením pěny.

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Při použití je koncentrace jodu 3 000 mg/kg (0,3 % hm.) -

Roztok k přímému použití obsahuje 0,3 % hm. jodu. Před použitím ho neřeďte.

3 použití před a 3 po dojení na zvíře a den (celkově až do 5 použití).

Používejte maximálně 5 ml produktu na zvíře a použití.

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

Kanystr 1, 5 a 20 litrů HDPE nebo f-HDPE

Sud 200 litrů HDPE nebo f-HDPE

Pomocný zásobník sypkého materiálu (IBC), 950 litrů HDPE nebo f-HPDE

4.10.1.   Návod k danému způsobu použití

Roztok k přímému použití obsahuje 0,3 % hm. jodu. Před použitím ho neřeďte.

Naneste přímo na struky zvířete před a po dojení ručním nanášením pěny.

3 použití před a 3 po dojení na zvíře a den (celkově až do 5 použití).

Používejte maximálně 5 ml produktu na zvíře a použití.

4.10.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Během práce s produktem noste ochranné rukavice odolné proti chemikáliím (materiál rukavice je uveden držitelem autorizace v informacích o produktu).

4.10.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz oddíl 5 - Obecné pokyny k použití

4.10.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz oddíl 5 - Obecné pokyny k použití

4.10.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz oddíl 5 - Obecné pokyny k použití

4.11.   Popis použití

Tabulka 22. Použití # 11 – Dezinfekce před a po dojení, ruční postřik (roztok RTU)

Typ přípravku

Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

bakterie

Kvasinky

Oblast použití

Vnitřní

Vnitřní prostory

Metoda(y) aplikace

Ruční postřik

Dezinfekční prostředek struků pro přímé použití u laktujících zvířat před a po dojení.

Nanáší se přímo na struky zvířete před a po dojení ručním postřikem.

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Při použití je koncentrace jodu 3 000 mg/kg (0,3 % hm.) -

Roztok k přímému použití obsahuje 0,3 % hm. jodu. Před použitím ho neřeďte.

3 použití před a 3 po dojení na zvíře a den (celkově až do 5 použití).

Používejte maximálně 15 ml produktu na zvíře a použití.

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

Kanystr 1, 5 a 20 litrů HDPE nebo f-HDPE

Sud 200 litrů HDPE nebo f-HDPE

Pomocný zásobník sypkého materiálu (IBC), 950 litrů HDPE nebo f-HPDE

4.11.1.   Návod k danému způsobu použití

Nanáší se přímo na struky zvířete před a po dojení ručním postřikem.

Roztok k přímému použití obsahuje 0,3 % hm. jodu. Před použitím ho neřeďte.

3 použití před a 3 po dojení na zvíře a den (celkově až do 5 použití).

Používejte maximálně 15 ml produktu na zvíře a použití.

4.11.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Během práce s produktem noste ochranné rukavice odolné proti chemikáliím (materiál rukavice je uveden držitelem autorizace v informacích o produktu).

Při práci s produktem noste ochrannou obuv (EN 13832).

Měl by se nosit ochranný oděv (přinejmenším typu 6, EN 13034).

4.11.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz oddíl 5 - Obecné pokyny k použití

4.11.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz oddíl 5 - Obecné pokyny k použití

4.11.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz oddíl 5 - Obecné pokyny k použití

5.   OBECNÝ NÁVOD K POUŽITÍ (2) META SPC 2

5.1.   Pokyny pro používání

Přípravek se před použitím musí udržovat při teplotě nižší než 20 °C.

 

Před dojením:

 

Naneste přípravek po celé délce každého struku.

 

Pro účinné použití proti bakteriím a kvasinkám musí být přípravek ponechán ve styku s kůží nejméně 30 sekund.

 

Po odpovídajícím čase kontaktu přípravek důkladně odstraňte pomocí jednorázové papírové utěrky/hadříku, abyste struky očistili a osušili.

 

Při použití je koncentrace jodu 3 000 mg/kg (0,3 % hm.).

 

Po dojení:

 

Ihned po dojení pokryjte celou délku struku produktem.

 

Aby byla zajištěna dostatečná doba kontaktu, je třeba dbát na to, aby produkt po aplikaci nebyl odstraněn (např. nechte krávy stát nejméně 5 minut).

 

Při použití je koncentrace jodu 3 000 mg/kg (0,3 % hm.).

5.2.   Opatření ke zmírnění rizika

Tento přípravek lze používat kombinovaně pro dezinfekci před dojením a po dojení (nejvýše pět aplikací celkem na zvíře a den). Neměl by se však používat v kombinaci s jiným přípravkem na bázi jódu.

K plnění aplikačních přístrojů produktem se doporučuje používat dávkovací pumpu.

5.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy

Vdechnutí: Při běžném použití nejsou známy žádné následky nebo symptomy.

Kontakt s kůží: Při běžném použití nejsou známy žádné následky nebo symptomy.

Kontakt s očima: Při běžném použití nejsou známy žádné následky nebo symptomy.

Požití: Při běžném použití nejsou známy žádné následky nebo symptomy.

Po vdechnutí: Zajistěte přístup čerstvého vzduchu, v případě projevů kontaktujte lékaře.

Po kontaktu s kůží: Okamžitě umyjte vodou a mýdlem a důkladně opláchněte.

Po kontaktu s očima: Oplachujte otevřené oči několik minut pod tekoucí vodou (nejméně 15 minut).

Po požití: Vypláchněte ústa a vypijte velké množství vody. Ihned zavolejte lékaře.

Je-li potřeba lékařská pomoc, připravte si nádobu nebo etiketu.

Stabilita a reaktivita:

 

Reaktivita: Za běžných podmínek skladování a používání není známo žádné nebezpečí reaktivity.

 

Chemická stabilita: Stabilní za běžných podmínek skladování a používání.

 

Možnost nebezpečných reakcí: Žádné nebezpečné reakce za běžných podmínek skladování a používání.

 

Podmínky, kterým se musí zamezit: Žádné známé za běžných podmínek skladování a používání.

 

Nebezpečné rozpadové produkty: Žádné známé za běžných podmínek skladování a používání.

Opatření na ochranu životního prostředí:

 

Ohraďte větší úniky kapaliny.

 

Zachyťte a/nebo absorbujte únik inertním materiálem a poté jej uložte do vhodné nádoby.

 

Zabraňte úniku do odpadů, kanalizace nebo vodních cest.

 

Skladujte v uzavřených a vhodných nádobách k likvidaci.

 

Nevracejte rozlité materiály zpět do původní nádoby.

5.4.   Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu

Prázdné nádoby se musí před likvidací třikrát vypláchnout.

Papírové utěrky používané k sušení zvířecích struků a odstraňování produktu z nich by se měly likvidovat jako běžný/domovní odpad.

Nevylévejte nezředěný produkt do kanalizace.

5.5.   Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování

Skladujte pouze v originálním uzavřeném obalu.

Chraňte před mrazem.

Neskladujte při teplotách nad 30 °C.

Doba použitelnosti 24 měsíců

6.   DALŠÍ INFORMACE

Žádné

7.   TŘETÍ ÚROVEŇ INFORMACÍ: JEDNOTLIVÉ PŘÍPRAVKY V META SPC 2

7.1.   Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých biocidních přípravků

Obchodní název

Deosan Activate Pre RTU AG108

Deosan Activate Pre RTU

Číslo povolení

EU-0019228-0003 1-2

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

Jod

 

účinná látka

7553-56-2

231-442-4

0,3

7.2.   Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých biocidních přípravků

Obchodní název

Deosan Activate Pre/Post AG217

Deosan Activate Pre/Post

Iodine Plus Pre & Post

Deosan D4T Super AG211

Agros Iodo

Agros Iodo Multi

Poviclyn liquido

Číslo povolení

EU-0019228-0004 1-2

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

Jod

 

účinná látka

7553-56-2

231-442-4

0,3

7.3.   Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých biocidních přípravků

Obchodní název

Deosan Activate PVP Plus AG215

Deosan Activate PVP Plus

Agros Iodo-Prev POS-Ordenha

Deosan Hitech 2 AG214

Iodine Teat Dip Solution

Číslo povolení

EU-0019228-0005 1-2

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

Jod

 

účinná látka

7553-56-2

231-442-4

0,3

META SPC 3

1.   ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE O META SPC 3

1.1.   Identifikátor meta SPC 3

Identifikátor

Meta SPC 3 - Deosan Activate BPF – RTU gel

1.2.   Přípona k číslu povolení

Číslo

1-3

1.3.   Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)

2.   SLOŽENÍ META SPC 3

2.1.   Kvalitativní a kvantitativní informace o složení meta SPC 3

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

Min.

Max.

Jod

 

účinná látka

7553-56-2

231-442-4

0,3

0,32

2.2.   Typ(y) složení meta SPC 3

Forma (formy)

GW - Gel rozpustný ve vodě

3.   STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI A POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ PRO META SPC 3

Standardní věty o nebezpečnosti

Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Odstraňte obsah v souladu s národními předpisy.

Odstraňte obal předáním oprávněné osobě.

Odstraňte obsah předáním oprávněné osobě.

4.   POVOLENÉ (POVOLENÁ) POUŽITÍ PRO META SPC 3

4.1.   Popis použití

Tabulka 23. Použití # 1 – Dezinfekce před dojením, ruční namáčení (gel RTU)

Typ přípravku

Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

bakterie

Kvasnice

Oblast použití

Vnitřní

Vnitřní prostory

Metoda(y) aplikace

Ruční namáčení

Dezinfekční prostředek struků pro přímé použití u laktujících zvířat před dojením.

Nanáší se přímo na struky zvířete před dojením ručním namáčením roztoku.

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Při použití je koncentrace jodu 3 000 mg/kg (0,3 % hm.) -

Roztok k přímému použití obsahuje 0,3 % hm. jodu. Před použitím ho neřeďte.

3 použití před dojením na zvíře a den.

Používejte maximálně 10 ml produktu na zvíře a použití.

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

Kanystr 1, 5 a 20 litrů HDPE nebo f-HDPE

Sud 200 litrů HDPE nebo f-HDPE

Pomocný zásobník sypkého materiálu (IBC), 950 litrů HDPE nebo f-HPDE

4.1.1.   Návod k danému způsobu použití

Nanáší se přímo na struky zvířete před dojením ručním namáčením roztoku.

Roztok k přímému použití obsahuje 0,3 % hm. jodu. Před použitím ho neřeďte.

3 použití před dojením na zvíře a den.

Používejte maximálně 10 ml produktu na zvíře a použití.

4.1.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Viz oddíl 5 - Obecné pokyny k použití

4.1.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz oddíl 5 - Obecné pokyny k použití

4.1.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz oddíl 5 - Obecné pokyny k použití

4.1.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz oddíl 5 - Obecné pokyny k použití

4.2.   Popis použití

Tabulka 24. Použití # 2 – Dezinfekce po dojení, ruční namáčení (gel RTU)

Typ přípravku

Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

bakterie

Kvasnice

Oblast použití

Vnitřní

Vnitřní prostory

Metoda(y) aplikace

Ruční namáčení

Dezinfekční prostředek struků pro přímé použití u laktujících zvířat po dojení.

Nanáší se přímo na struky zvířete po dojení ručním namáčením.

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Při použití je koncentrace jodu 3 000 mg/kg (0,3 % hm.) -

Roztok k přímému použití obsahuje 0,3 % hm. jodu. Před použitím ho neřeďte.

3 použití po dojení na zvíře a den.

Používejte maximálně 10 ml produktu na zvíře a použití.

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

Kanystr 1, 5 a 20 litrů HDPE nebo f-HDPE

Sud 200 litrů HDPE nebo f-HDPE

Pomocný zásobník sypkého materiálu (IBC), 950 litrů HDPE nebo f-HPDE

4.2.1.   Návod k danému způsobu použití

Nanáší se přímo na struky zvířete po dojení ručním namáčením.

Roztok k přímému použití obsahuje 0,3 % hm. jodu. Před použitím ho neřeďte.

2 až 3 použití po dojení na zvíře a den.

Používejte maximálně 10 ml produktu na zvíře a použití.

4.2.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Viz oddíl 5 - Obecné pokyny k použití

4.2.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz oddíl 5 - Obecné pokyny k použití

4.2.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz oddíl 5 - Obecné pokyny k použití

4.2.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz oddíl 5 - Obecné pokyny k použití

4.3.   Popis použití

Tabulka 25. Použití # 3 – Dezinfekce po dojení, poloautomatické namáčení (gel RTU)

Typ přípravku

Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

bakterie

Kvasnice

Oblast použití

Vnitřní

Vnitřní prostory

Metoda(y) aplikace

Poloautomatický postřik

Dezinfekční prostředek struků pro přímé použití u laktujících zvířat po dojení.

Nanáší se přímo na struky zvířete po dojení poloautomatickým namáčením.

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Při použití je koncentrace jodu 3 000 mg/kg (0,3 % hm.) -

Roztok k přímému použití obsahuje 0,3 % hm. jodu. Před použitím ho neřeďte.

3 použití po dojení na zvíře a den.

Používejte maximálně 10 ml produktu na zvíře a použití.

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

Kanystr 1, 5 a 20 litrů HDPE nebo f-HDPE

Sud 200 litrů HDPE nebo f-HDPE

Pomocný zásobník sypkého materiálu (IBC), 950 litrů HDPE nebo f-HPDE

4.3.1.   Návod k danému způsobu použití

Nanáší se přímo na struky zvířete po dojení poloautomatickým namáčením.

Roztok k přímému použití obsahuje 0,3 % hm. jodu. Před použitím ho neřeďte.

3 použití po dojení na zvíře a den.

Používejte maximálně 10 ml produktu na zvíře a použití.

4.3.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Viz oddíl 5 - Obecné pokyny k použití

4.3.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz oddíl 5 - Obecné pokyny k použití

4.3.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz oddíl 5 - Obecné pokyny k použití

4.3.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz oddíl 5 - Obecné pokyny k použití

4.4.   Popis použití

Tabulka 26. Použití # 4 – Dezinfekce před a po dojení, ruční namáčení (gel RTU)

Typ přípravku

Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

bakterie

Kvasnice

Oblast použití

Vnitřní

Vnitřní prostory

Metoda(y) aplikace

Ruční namáčení

Dezinfekční prostředek struků pro přímé použití u laktujících zvířat před a po dojení.

Nanáší se přímo na struky zvířete před a po dojení ručním namáčením.

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Při použití je koncentrace jodu 3 000 mg/kg (0,3 % hm.) -

Roztok k přímému použití obsahuje 0,3 % hm. jodu. Před použitím ho neřeďte.

3 použití před a 3 po dojení na zvíře a den (celkově až do 5 použití).

Používejte maximálně 10 ml produktu na zvíře a použití.

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

Kanystr 1, 5 a 20 litrů HDPE nebo f-HDPE

Sud 200 litrů HDPE nebo f-HDPE

Pomocný zásobník sypkého materiálu (IBC), 950 litrů HDPE nebo f-HPDE

4.4.1.   Návod k danému způsobu použití

Nanáší se přímo na struky zvířete před a po dojení ručním namáčením.

Roztok k přímému použití obsahuje 0,3 % hm. jodu. Před použitím ho neřeďte.

3 použití před a 3 po dojení na zvíře a den (celkově až do 5 použití).

Používejte maximálně 10 ml produktu na zvíře a použití.

4.4.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Během namáčení produktem noste ochranné rukavice odolné proti chemikáliím (materiál rukavice je uveden držitelem autorizace v informacích o produktu).

4.4.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz oddíl 5 - Obecné pokyny k použití

4.4.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz oddíl 5 - Obecné pokyny k použití

4.4.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz oddíl 5 - Obecné pokyny k použití

5.   OBECNÝ NÁVOD K POUŽITÍ (3) META SPC 3

5.1.   Pokyny pro používání

Přípravek se před použitím musí udržovat při teplotě nižší než 20 °C.

 

Před dojením:

 

Naneste produkt po celé délce každého struku.

 

Pro účinné použití proti bakteriím a kvasinkám musí být produkt ponechán ve styku s kůží nejméně 30 sekund.

 

Po odpovídajícím čase kontaktu produkt důkladně odstraňte pomocí jednorázové papírové utěrky/hadříku, abyste struky očistili a osušili.

 

Při použití je koncentrace jodu 3 000 mg/kg (0,3 % hm.).

 

Po dojení:

 

Ihned po dojení pokryjte celou délku struku produktem.

 

Aby byla zajištěna dostatečná doba kontaktu, je třeba dbát na to, aby produkt po aplikaci nebyl odstraněn (např. nechte krávy stát nejméně 5 minut).

 

Při použití je koncentrace jodu 3 000 mg/kg (0,3 % hm.).

5.2.   Opatření ke zmírnění rizika

Tento přípravek lze používat kombinovaně pro dezinfekci před dojením a po dojení (nejvýše pět aplikací celkem na zvíře a den). Neměl by se však používat v kombinaci s jiným přípravkem na bázi jódu.

K plnění aplikačních přístrojů produktem se doporučuje používat dávkovací pumpu.

5.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy

Vdechnutí: Při běžném použití nejsou známy žádné následky nebo symptomy.

Kontakt s kůží: Při běžném použití nejsou známy žádné následky nebo symptomy.

Kontakt s očima: Při běžném použití nejsou známy žádné následky nebo symptomy.

Požití: Při běžném použití nejsou známy žádné následky nebo symptomy.

Po vdechnutí: Zajistěte přístup čerstvého vzduchu, v případě projevů kontaktujte lékaře.

Po kontaktu s kůží: Okamžitě umyjte vodou a mýdlem a důkladně opláchněte.

Po kontaktu s očima: Oplachujte otevřené oči několik minut pod tekoucí vodou (nejméně 15 minut).

Po požití: Vypláchněte ústa a vypijte velké množství vody. Ihned zavolejte lékaře.

Je-li potřeba lékařská pomoc, připravte si nádobu nebo etiketu.

Stabilita a reaktivita:

 

Reaktivita: Za běžných podmínek skladování a používání není známo žádné nebezpečí reaktivity.

 

Chemická stabilita: Stabilní za běžných podmínek skladování a používání.

 

Možnost nebezpečných reakcí: Žádné nebezpečné reakce za běžných podmínek skladování a používání.

 

Podmínky, kterým se musí zamezit: Žádné známé za běžných podmínek skladování a používání.

 

Nebezpečné rozpadové produkty: Žádné známé za běžných podmínek skladování a používání.

Opatření na ochranu životního prostředí:

 

Ohraďte větší úniky kapaliny.

 

Zachyťte a/nebo absorbujte únik inertním materiálem a poté jej uložte do vhodné nádoby.

 

Zabraňte úniku do odpadů, kanalizace nebo vodních cest.

 

Skladujte v uzavřených a vhodných nádobách k likvidaci.

 

Nevracejte rozlité materiály zpět do původní nádoby.

5.4.   Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu

Prázdné nádoby se musí před likvidací třikrát vypláchnout.

Papírové utěrky používané k sušení zvířecích struků a odstraňování produktu z nich by se měly likvidovat jako běžný/domovní odpad.

Nevylévejte nezředěný přípravek do kanalizace.

5.5.   Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování

Skladujte pouze v originálním uzavřeném obalu.

Chraňte před mrazem.

Neskladujte při teplotách nad 30 °C.

Doba použitelnosti 18 měsíců

6.   DALŠÍ INFORMACE

Žádné

7.   TŘETÍ ÚROVEŇ INFORMACÍ: JEDNOTLIVÉ PŘÍPRAVKY V META SPC 3

7.1.   Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých biocidních přípravků

Obchodní název

Deosan Activate Barrier AG216

Agros Iodo Pós

Povisyl espeso

Číslo povolení

EU-0019228-0006 1-3

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

Jod

 

účinná látka

7553-56-2

231-442-4

0,3


(1)  Návod k použití, opatření ke zmírnění rizik a jiné návody k použití uvedené v tomto oddíle platí pro povolená použití v rámci meta SPC 1.

(2)  Návod k použití, opatření ke zmírnění rizik a jiné návody k použití uvedené v tomto oddíle platí pro povolená použití v rámci meta SPC 2.

(3)  Návod k použití, opatření ke zmírnění rizik a jiné návody k použití uvedené v tomto oddíle platí pro povolená použití v rámci meta SPC 3.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU