(EU) 2019/379Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/379 ze dne 19. prosince 2018, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2195, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013 o Evropském sociálním fondu, pokud jde o definici standardních stupnic jednotkových nákladů a paušálních částek za účelem úhrady výdajů Komisí členským státům

Publikováno: Úř. věst. L 69, 11.3.2019, s. 1-42 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 19. prosince 2018 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 31. března 2019 Nabývá účinnosti: 31. března 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/379

ze dne 19. prosince 2018,

kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2195, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013 o Evropském sociálním fondu, pokud jde o definici standardních stupnic jednotkových nákladů a paušálních částek za účelem úhrady výdajů Komisí členským státům

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1081/2006 (1), a zejména na čl. 14 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V zájmu zjednodušení použití prostředků z Evropského sociálního fondu (dále jen „ESF“) a snížení administrativní zátěže pro příjemce je vhodné rozšířit působnost standardních stupnic jednotkových nákladů a paušálních částek, které jsou k dispozici pro úhradu členským státům. Standardní stupnice jednotkových nákladů a paušální částky za účelem úhrady členským státům by měly být stanoveny na základě údajů, které předložily členské státy nebo zveřejnil Eurostat, a na základě společně dohodnutých metod, včetně metod stanovených v čl. 67 odst. 5 a čl. 68b odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 (2).

(2)

Vzhledem k tomu, že mezi členskými státy existují výrazné rozdíly ve výši nákladů na konkrétní druhy operací, mohou se definice a částky standardních stupnic jednotkových nákladů a paušální částky lišit podle druhu operací a podle dotčeného členského státu s cílem zohlednit jejich zvláštní charakteristiky.

(3)

Bulharsko předložilo metody pro definování standardních stupnic jednotkových nákladů za účelem úhrady výdajů Komisí.

(4)

Francie, Česká republika, Slovensko, Rakousko, Rumunsko, Kypr a Chorvatsko předložily metody, prostřednictvím kterých lze buď měnit standardní stupnice jednotkových nákladů, nebo definovat další standardní stupnice jednotkových nákladů pro úhradu výdajů ze strany Komise pro druhy operací, na které se nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2195 (3) doposud nevztahuje.

(5)

Pokud jde o standardní stupnice jednotkových nákladů, které se týkají operací na podporu vzdělávání a které lze použít pro všechny členské státy s výjimkou Dánska, měly by být doplněny částky pro Řecko a měly by být vyjasněny a omezeny podmínky úhrady výdajů u odborného vzdělávání a přípravy s cílem zohlednit konkrétní situace.

(6)

S ohledem na cíl, kterým je rozšířit možnosti členských států pro žádosti o úhradu Komisí na základě standardních stupnic jednotkových nákladů nebo paušálních částek, Komise pro každý členský stát definovala na základě údajů zveřejněných Eurostatem a oznámených vnitrostátními veřejnými službami zaměstnanosti jednotkové náklady a výši částek pro operace v oblasti odborné přípravy.

(7)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2195 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EU) 2015/2195 se mění takto:

(1)

Příloha II nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2195 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze I tohoto nařízení.

(2)

Příloha III nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2195 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze II tohoto nařízení.

(3)

Příloha VII nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2195 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze III tohoto nařízení.

(4)

Příloha X nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2195 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze IV tohoto nařízení.

(5)

Příloha XIII nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2195 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze V tohoto nařízení.

(6)

Příloha XIV nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2195 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze VI tohoto nařízení.

(7)

Příloha XV nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2195 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze VII tohoto nařízení.

(8)

Příloha XVI nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2195 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze VIII tohoto nařízení.

(9)

Znění v příloze IX tohoto nařízení se doplňuje jako příloha XX nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2195.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. prosince 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 470.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 320).

(3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2195 ze dne 9. července 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013 o Evropském sociálním fondu, pokud jde o definici standardních stupnic jednotkových nákladů a paušálních částek za účelem úhrady výdajů Komisí členským státům (Úř. věst. L 313, 28.11.2015, s. 22).


PŘÍLOHA I

„PŘÍLOHA II

Podmínky úhrady výdajů na základě standardních stupnic jednotkových nákladů pro Francii

1.   Definice standardních stupnic jednotkových nákladů

Druh operací

Název ukazatele

Kategorie nákladů

Jednotka měření pro ukazatel

Částky (v EUR)

1.

„Garantie Jeunes“ podporovaná v rámci prioritní osy 1 „Accompagner les jeunes NEET vers et dans l'emploi“ operačního programu „PROGRAMME OPÉRATIONNEL NATIONAL POUR LA MISE EN ?UVRE DE L'INITIATIVE POUR L'EMPLOI DES JEUNES EN METROPOLE ET OUTRE-MER“ (CCI-2014FR05M9OP001)

Mladí NEET (1) s pozitivním výsledkem v rámci „Garantie Jeunes“ nejpozději 12 měsíců po zahájení koučinku

dávky vyplacené účastníkovi,

aktivační náklady, které vynaloží „missions locales“

Počet mladých NEET, kteří nejpozději 12 měsíců po zahájení koučinku dosáhli některého z těchto výsledků:

zahájili vzdělávání v odborných dovednostech vedoucí k získání osvědčení prostřednictvím:

zahájení odborné přípravy v rámci celoživotního učení, nebo

zahájení základní odborné přípravy,

nebo

založili obchodní společnost, nebo

našli si zaměstnání, nebo

strávili alespoň 80 pracovních dní v (placeném, či nikoli) profesním prostředí

6 400

2.

Odborná příprava pro nezaměstnané poskytovaná akreditovanými organizacemi odborného vzdělávání a podporovaná z operačního programu Ile-de-France (CCI 2014FR05M0OP001)

Účastníci s pozitivními výsledky po absolvování odborné přípravy

Veškeré způsobilé náklady operace

Počet účastníků, kteří po absolvování odborné přípravy dosáhli některého z těchto výsledků:

získali na konci odborné přípravy diplom nebo osvědčení o nabytých kompetencích,

našli si zaměstnání, jehož délka činí nejméně jeden měsíc,

zapsali se do dalšího kurzu odborné přípravy,

po přerušení se znovu zapsali do svého původního školního programu, nebo

získali přístup k formálnímu procesu potvrzení kompetencí, které nabyli.

Dosáhne-li účastník po absolvování odborné přípravy více než jednoho pozitivního výsledku, bude mu částka stanovená pro uvedenou odbornou přípravu vyplacena pouze jednou.

Kategorie

Odvětví

Částka

1

Zdravotní péče

3 931

Bezpečnost výrobků a osob

2

Kulturní, sportovní a volnočasové aktivity

4 556

Služby poskytované osobám

Manipulace s jemnými materiály

Zemědělsko-potravinářské odvětví, vaření

Obchod a prodej

Hostinské, hotelové a restaurační služby

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

3

Odborná příprava pro sekretářské a kancelářské profese

5 695

Sociální péče

Elektronika

Kadeřnické, kosmetické a wellness služby

Údržba vozidel a vybavení

Doprava, manipulace, skladování

4

Zemědělství

7 054

Životní prostředí

Stavebnictví a veřejné práce

Tiskařské a vydavatelské techniky

3.

Odborná příprava pro nezaměstnané poskytovaná akreditovanými organizacemi odborného vzdělávání a podporovaná z těchto operačních programů:

 

Rhône-Alpes (CCI 2014FR16M2OP010)

a

 

Auvergne (CCI 2014FR16M0OP002)

Účastníci s pozitivními výsledky po absolvování odborné přípravy

Veškeré způsobilé náklady operace

Počet účastníků, kteří po absolvování odborné přípravy dosáhli některého z těchto výsledků:

získali diplom, který je úředně potvrzen zastupující profesní organizací nebo úřadem státní správy,

získali na konci odborné přípravy osvědčení o nabytých kompetencích,

našli si zaměstnání,

zapsali se do dalšího kurzu odborné přípravy,

po přerušení se znovu zapsali do svého původního školního programu, nebo

získali přístup k formálnímu procesu potvrzení kompetencí, které nabyli.

U kategorie 5 navíc počet účastníků, kteří dosáhli výše uvedeného pozitivního výsledku a kteří mají nárok na příspěvek od regionu Auvergne-Rhône-Alpes. (2)

Dosáhne-li účastník po absolvování odborné přípravy více než jednoho pozitivního výsledku, bude mu částka stanovená pro uvedenou odbornou přípravu vyplacena pouze jednou.

Kategorie

Odvětví

Částka

1

Doprava, logistika a cestovní ruch

4 403

Bankovní a pojišťovací služby

Management, obchodní správa a zakládání podniků

Služby pro jednotlivce a komunity

2

Zdravotnictví a sociální péče, rekreační, kulturní a sportovní činnosti

5 214

Restaurační a hotelové služby, potravinářský průmysl

Obchod

Manipulace s jemnými materiály a dřevem; grafický průmysl

3

Stavebnictví a veřejné práce

7 853

Zpracovatelský průmysl

Mechanika, opracování kovů

Zemědělství, námořní hospodářství, rybolov

Komunikace, informace, umění a zábava

4

Údržba

9 605

Elektrotechnika a elektronika

IT a telekomunikace

5

Příspěvky

1 901

2.   Přizpůsobení částek

Částka jednotkových nákladů v bodě 1 je zčásti založena na standardní stupnici jednotkových nákladů financovaných výhradně Francií. Z uvedených 6 400 EUR odpovídá 1 600 EUR standardní stupnici jednotkových nákladů uvedené v „instruction ministérielle du 11 octobre 2013 relative ? l'expérimentation Garantie Jeunes prise pour l'application du décret 2013–80 du 1er octobre 2013 ainsi que par l'instruction ministérielle du 20 mars 2014“ k pokrytí nákladů vynaložených veřejnými službami zaměstnanosti mládeže „missions locales“ na koučink každého NEET vstupujícího do „Garantie Jeunes“.

Jednotkové náklady v bodě 1 členský stát aktualizuje v souladu s přizpůsobeními, provedenými podle vnitrostátních pravidel, standardní stupnice jednotkových nákladů ve výši 1 600 EUR zmíněné v odstavci 1 výše, která pokrývá náklady vynaložené veřejnými službami zaměstnanosti mládeže.

Částka jednotkových nákladů v bodech 2 a 3 je založena na cenách hodin odborné přípravy v příslušných oborech a zeměpisných oblastech v rámci veřejných zakázek. Tyto částky budou přizpůsobeny v okamžiku, kdy bude zopakována veřejná zakázka pro základní kurzy odborné přípravy, podle tohoto vzorce:

nová cena (bez DPH) = původní cena (bez DPH) × (0,5 + 0,5 × Sr/So)

Sr je index zaměstnaných osob INSEE (identifikátor 1 567 446) posledního měsíčního zveřejnění k datu přizpůsobení.

So je index zaměstnaných osob INSEE (identifikátor 1 567 446) měsíčního zveřejnění k datu podání nabídky na první přizpůsobení; v případě dalších přizpůsobení odkazuje na měsíční zveřejnění výročního data podání nabídky.


(1)  Mladí lidé, kteří nejsou zaměstnaní ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy, kteří jsou zapojeni do operace podporované programem „PROGRAMME OPÉRATIONNEL NATIONAL POUR LA MISE EN ?UVRE DE L'INITIATIVE POUR L'EMPLOI DES JEUNES EN METROPOLE ET OUTRE-MER“.

(2)  Získání nároku na příspěvek je upraveno ve vyhlášce č. 88-368 ze dne 15. dubna 1988, ve znění vyhlášky č. 2002-1551 ze dne 23. prosince 2002.


PŘÍLOHA II

„PŘÍLOHA III

Podmínky úhrady výdajů na základě standardních stupnic jednotkových nákladů pro Českou republiku

1.   Definice standardních stupnic jednotkových nákladů

Druh operací

Název ukazatele

Kategorie nákladů (1)

Jednotka měření pro ukazatel

Částky

(v národní měně CZK, není-li uvedeno jinak)

1.

Zřízení nového zařízení péče o děti v rámci prioritní osy 1 operačního programu Zaměstnanost (2014CZ05M9OP001) a prioritní osy 4 operačního programu Praha – pól růstu (2014CZ16M2OP001)

Nově vytvořené místo v novém zařízení péče o děti

nákup vybavení pro zařízení péče o děti,

řízení fáze projektu se zaměřením na vytvoření zařízení

Počet nově vytvořených míst v novém zařízení péče o děti (2)

20 053 včetně DHP nebo 16 992 bez DPH

2.

Transformace stávajícího zařízení na dětskou skupinu v rámci prioritní osy 1 operačního programu Zaměstnanost (2014CZ05M9OP001) a prioritní osy 4 operačního programu Praha – pól růstu (2014CZ16M2OP001)

Transformované místo v dětské skupině (3)

nákup vybavení pro transformované zařízení,

nákup vyučovacích pomůcek,

řízení fáze projektu se zaměřením na transformaci zařízení

Počet transformovaných míst v dětské skupině (4)

9 518 včetně DHP nebo 8 279 bez DPH

3.

Provozování zařízení péče o děti v rámci prioritní osy 1 operačního programu Zaměstnanost (2014CZ05M9OP001) a prioritní osy 4 operačního programu Praha – pól růstu (2014CZ16M2OP001)

Obsazenost na místo v zařízení péče o děti

platy pedagogických a nepedagogických pracovníků,

provozování zařízení péče o děti,

řízení provozu

Míra obsazenosti (5)

628 (6)

4.

Zvyšování kvalifikace pečujících osob v rámci prioritní osy 1 operačního programu Zaměstnanost (2014CZ05M9OP001) a prioritní osy 4 operačního programu Praha – pól růstu (2014CZ16M2OP001)

Dosažení kvalifikace jakožto pečující osoby v zařízení péče o děti

odborné vzdělávání a zkoušky odborné kvalifikace

Počet osob, které obdrží osvědčení o odborné kvalifikaci jakožto pečující osoby v zařízení péče o děti

14 178

5.

Pronájem prostor zařízení péče o děti v rámci prioritní osy 1 operačního programu Zaměstnanost (2014CZ05M9OP001) a prioritní osy 4 operačního programu Praha – pól růstu (2014CZ16M2OP001)

Obsazenost na místo v zařízení péče o děti

pronájem prostor zařízení péče o děti

Míra obsazenosti (7)

56 (8)

6.

Další externí odborné školení zaměstnanců v rámci prioritní osy 1 operačního programu Zaměstnanost (2014CZ05M9OP001)

Jedna hodina (60 minut) účasti zaměstnance na kurzu externího školení týkajícího se obecných informačních technologií (IT)

Veškeré způsobilé náklady, včetně:

přímých nákladů na poskytování školení,

nepřímých nákladů,

mezd účastníků

Počet absolvovaných hodin na jednoho zaměstnance

324

7.

Další externí odborné školení zaměstnanců v rámci prioritní osy 1 operačního programu Zaměstnanost (2014CZ05M9OP001)

Jedna hodina (60 minut) účasti zaměstnance na kurzu externího školení týkajícího se sociálních a manažerských dovedností

Veškeré způsobilé náklady, včetně:

přímých nákladů na poskytování školení,

nepřímých nákladů,

mezd účastníků

Počet absolvovaných hodin na jednoho zaměstnance

593

8.

Další externí odborné školení zaměstnanců v rámci prioritní osy 1 operačního programu Zaměstnanost (2014CZ05M9OP001)

Časová jednotka (45 minut) účasti zaměstnance na externích jazykových kurzech

Veškeré způsobilé náklady, včetně:

přímých nákladů na poskytování školení,

nepřímých nákladů,

mezd účastníků

Počet absolvovaných časových jednotek na jednoho zaměstnance

173

9.

Další externí odborné školení zaměstnanců v rámci prioritní osy 1 operačního programu Zaměstnanost (2014CZ05M9OP001)

Jedna hodina (60 minut) účasti zaměstnance na kurzu odborného školení týkajícího se specializovaných informačních technologií

Veškeré způsobilé náklady, včetně:

přímých nákladů na poskytování školení,

nepřímých nákladů,

mezd účastníků

Počet absolvovaných hodin na jednoho zaměstnance

609

10.

Další externí odborné školení zaměstnanců v rámci prioritní osy 1 operačního programu Zaměstnanost (2014CZ05M9OP001)

Jedna hodina (60 minut) účasti zaměstnance na kurzu externího školení týkajícího se účetnictví, ekonomie a práva

Veškeré způsobilé náklady, včetně:

přímých nákladů na poskytování školení,

nepřímých nákladů,

mezd účastníků

Počet absolvovaných hodin na jednoho zaměstnance

436

11.

Další externí odborné školení zaměstnanců v rámci prioritní osy 1 operačního programu Zaměstnanost (2014CZ05M9OP001)

Jedna hodina (60 minut) účasti zaměstnance na externím technickém a jiném odborném školení

Veškeré způsobilé náklady, včetně:

přímých nákladů na poskytování školení,

nepřímých nákladů,

mezd účastníků

Počet absolvovaných hodin na jednoho zaměstnance

252

12.

Další interní (9) odborné školení zaměstnanců v rámci prioritní osy 1 operačního programu Zaměstnanost (2014CZ05M9OP001)

Jedna hodina (60 minut) účasti zaměstnance na školicím kurzu poskytovaném interním školitelem v těchto oblastech:

obecné informační technologie (IT)

sociální a manažerské dovednosti

jazyky

specializované IT

účetnictví, ekonomie a právo

technické a jiné odborné kurzy

Veškeré způsobilé náklady, včetně:

přímých nákladů na zaměstnance,

nepřímých nákladů,

mezd účastníků

Počet absolvovaných hodin na jednoho zaměstnance

144

13.

Podpora poskytovaná dočasnými zaměstnanci školám/vzdělávacím zařízením v rámci prioritní osy 3 operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (2014CZ05M2OP001)

0,1 ekvivalentu plného pracovního úvazku (FTE) odpracovaného za měsíc jako školní psycholog a/nebo jako specializovaný školní pedagog

Veškeré způsobilé náklady, včetně přímých nákladů na zaměstnance

Počet 0,1 FTE odpracovaného za měsíc

5 871

14.

Podpora poskytovaná dočasnými zaměstnanci školám/vzdělávacím zařízením v rámci prioritní osy 3 operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (2014CZ05M2OP001)

0,1 FTE odpracovaných za měsíc jako školní asistent a/nebo sociální pedagog

Veškeré způsobilé náklady, včetně přímých nákladů na zaměstnance

Počet 0,1 FTE odpracovaného za měsíc

Školní asistent: 3 617

Sociální pedagog: 4 849

15.

Podpora poskytovaná dočasnými zaměstnanci školám/vzdělávacím zařízením v rámci prioritní osy 3 operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (2014CZ05M2OP001)

0,1 FTE odpracovaných za měsíc jako chůva

Veškeré způsobilé náklady, včetně přímých nákladů na zaměstnance

Počet 0,1 FTE odpracovaného za měsíc

3 402

16.

Zajišťování mimoškolních aktivit pro děti/žáky, u nichž existuje riziko neúspěchu ve škole, v rámci prioritní osy 3 operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (2014CZ05M2OP001) a prioritní osy 4 operačního programu Praha – pól růstu (2014CZ16M2OP001)

Zajištění bloku 16 lekcí v oblasti mimoškolních aktivit o délce 90 minut pro skupiny nejméně 6 dětí/žáků, z nichž u 2 existuje riziko neúspěchu ve škole

Veškeré způsobilé náklady, včetně přímých nákladů na zaměstnance

Počet dokončených bloků 16 lekcí o délce 90 minut na každou lekci pro skupiny nejméně 6 dětí/žáků, z nichž u 2 existuje riziko neúspěchu ve škole

17 833

17.

Podpora žáků, u nichž existuje riziko neúspěchu ve škole, prostřednictvím doučování v rámci prioritní osy 3 operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (2014CZ05M2OP001) a prioritní osy 4 operačního programu Praha – pól růstu (2014CZ16M2OP001)

Zajištění bloku 16 hodin doučování pro skupinu nejméně 3 zapsaných žáků, u nichž existuje riziko neúspěchu ve škole

Veškeré způsobilé náklady, včetně přímých nákladů na zaměstnance

Počet dokončených bloků 16 hodin zajištěných pro skupinu nejméně 3 zapsaných žáků, u nichž existuje riziko neúspěchu ve škole

8 917

18.

Profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím strukturovaných školicích kurzů v rámci prioritní osy 3 operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (2014CZ05M2OP001) a prioritní osy 4 operačního programu Praha – pól růstu (2014CZ16M2OP001)

Počet hodin odborné přípravy zajištěných pro pedagogy

Veškeré způsobilé náklady, včetně přímých nákladů na poskytování školení

Počet absolvovaných hodin odborné přípravy na jednoho pedagoga

1)

435 v případě odborné přípravy v rámci regulérních vyučovacích hodin

2)

170 v případě odborné přípravy v době mimo regulérní vyučovací hodiny

19.

Poskytování informací pro rodiče na schůzkách v rámci prioritní osy 3 operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (2014CZ05M2OP001) a prioritní osy 4 operačního programu Praha – pól růstu (2014CZ16M2OP001)

Tematická setkání s nejméně osmi rodiči o délce nejméně dvě hodiny (120 minut)

Veškeré způsobilé náklady, včetně přímých nákladů na zaměstnance

Počet tematických setkání s nejméně osmi rodiči o délce nejméně dvě hodiny (120 minut)

3 872

20.

Profesní rozvoj pedagogů ve školách a vzdělávacích zařízeních v rámci prioritní osy 3 operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (2014CZ05M2OP001)

Blok 30 hodin externího poradenství/odborného vedení pro skupinu 3 až 8 pedagogů

Veškeré způsobilé náklady, včetně přímých nákladů na zaměstnance

Počet dokončených bloků 30 hodin poradenství/odborného vedení pro skupinu 3 až 8 pedagogů

31 191

21.

Profesní rozvoj pedagogů ve školách a vzdělávacích zařízeních v rámci prioritní osy 3 operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (2014CZ05M2OP001)

Cyklus odborné přípravy o délce 15 hodin strukturované praktické stáže (job-shadowing) pedagoga

Veškeré způsobilé náklady, včetně přímých nákladů na zaměstnance

Počet dokončených cyklů odborné přípravy o délce 15 hodin na pedagoga, který absolvuje strukturovanou návštěvu u jiného pedagoga v jiné škole

4 505

22.

Profesní rozvoj pedagogů ve školách a vzdělávacích zařízeních v rámci prioritní osy 3 operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (2014CZ05M2OP001)

Cyklus 10 hodin odborné přípravy prostřednictvím vzájemné spolupráce zahrnující nejméně 3 pedagogy

Veškeré způsobilé náklady, včetně přímých nákladů na zaměstnance

Počet dokončených cyklů odborné přípravy o délce 10 hodin zahrnujících skupinu nejméně 3 pedagogů

8 456

23.

Profesní rozvoj pedagogů ve školách/vzdělávacích zařízeních v rámci prioritní osy 3 operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (2014CZ05M2OP001)

Výuka v tandemu (10) o délce 2,75 hodiny

Veškeré způsobilé náklady, včetně přímých nákladů na zaměstnance

Počet absolvovaných hodin výuky v tandemu

815

24.

Profesní rozvoj pedagogů ve školách/vzdělávacích zařízeních v rámci prioritní osy 3 operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (2014CZ05M2OP001)

Cyklus 19 hodin vzájemné spolupráce a učení se za účasti odborníka a 2 pedagogů

Veškeré způsobilé náklady, včetně přímých nákladů na zaměstnance

Počet dokončených cyklů o délce 19 hodin za účasti odborníka a 2 pedagogů

5 637

25.

Služby profesního poradenství ve školách a spolupráce mezi školami a zaměstnavateli v rámci prioritní osy 3 operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (2014CZ05M2OP001)

0,1 FTE odpracovaných za měsíc jako profesní poradce a/nebo koordinátor spolupráce mezi školou a zaměstnavateli

Veškeré způsobilé náklady, včetně přímých nákladů na zaměstnance

Počet 0,1 FTE odpracovaného za měsíc

4 942

26.

Profesní rozvoj pedagogů ve školách/vzdělávacích zařízeních v rámci prioritní osy 3 operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (2014CZ05M2OP001)

Cyklus odborné přípravy o délce 8,5 hodiny zahrnující strukturovanou praktickou stáž (job-shadowing) pedagoga a mentora

Veškeré způsobilé náklady, včetně přímých nákladů na zaměstnance

Počet dokončených cyklů odborné přípravy o délce 8,5 hodiny na strukturovanou návštěvu instituce/společnosti/zařízení

2 395

27.

Rozvoj odborné způsobilosti pedagogů v rámci prioritní osy 3 operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (2014CZ05M2OP001) a prioritní osy 4 operačního programu Praha – pól růstu (2014CZ16M2OP001)

Cyklus odborné přípravy o délce 3,75 hodiny nebo čtyři cykly o délce 3,75 hodiny zahrnující pedagoga a odborníka včetně odborníka na IKT

Veškeré způsobilé náklady, včetně přímých nákladů na zaměstnance

Počet dokončených cyklů odborné přípravy o délce 3,75 hodiny zahrnujících pedagoga a odborníka včetně odborníka na IKT

Jeden cyklus: 1 103

Čtyři cykly: 4 412

28.

Mobilita výzkumných pracovníků v rámci prioritní osy 2 operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (2014CZ05M2OP001)

Měsíce mobility na výzkumného pracovníka

Veškeré způsobilé náklady operace

Počet měsíců mobility na výzkumného pracovníka

Složky

Částka (11) (v EUR)

Příspěvek na bydlení (pro příchozí mobilitu do CZ)

Pomocný odborný pracovník

2 674

Samostatný odborný pracovník

3 990

Výše příspěvku na bydlení pro výjezdní mobilitu z CZ se vypočítá vynásobením částek pro příchozí mobilitu příslušnými opravnými koeficienty, které jsou uvedeny v bodě 3, podle země určení.

Příspěvek na mobilitu

600

Rodinné přídavky

500

Náklady na výzkum, odbornou přípravu a vytváření sítí

800

Náklady na řízení a nepřímé náklady

650

29.

Podpora žáků s odlišným mateřským jazykem, učitelů nebo rodičů prostřednictvím asistence interkulturního pracovníka nebo bilingvního asistenta podle prioritní osy 4 operačního programu Praha – pól růstu (2014CZ16M2OP001)

1)

0,1 FTE odpracovaných za měsíc interkulturním pracovníkem (12) nebo bilingvním asistentem

2)

Jedna hodina (60 minut) odpracovaná interkulturním pracovníkem (13)

Veškeré způsobilé náklady operace

1)

Počet 0,1 FTE odpracovaných interkulturním pracovníkem nebo bilingvním asistentem za měsíc

2)

Počet hodin odpracovaných interkulturním pracovníkem

1)

Interkulturní pracovník: 5 373

Bilingvní asistent: 4 464

2)

Interkulturní pracovník: 308

30.

Projekty nadnárodní mobility pro účely odborné přípravy pedagogických pracovníků podle prioritní osy 4 „Vzdělávání a odborné vzdělávání a podpora zaměstnanosti“ operačního programu Praha – pól růstu (2014CZ16M2OP001)

Čtyřdenní stáž pro pedagogické pracovníky ve škole v jiném evropském státě zahrnující alespoň 24 hodin vzdělávací činnosti

Veškeré způsobilé náklady operace:

1)

platy účastníků;

2)

náklady spojené s organizací stáže v hostitelské a vysílající škole;

3)

cestovní výdaje a náklady na pobyt

Počet čtyřdenních stáží, kterých se zúčastnili pedagogičtí pracovníci ve škole v jiném evropském státě

1)

5 087

2)

350 EUR

3)

K těmto částkám pro každou čtyřdenní stáž lze přidat částku na účastníka, která pokrývá cestovní výdaje a náklady na pobyt, takto:

 

Cestovní výdaje vypočtené podle vzdálenosti (14):

 

Částka

10–99 km:

20 EUR

100–499 km:

180 EUR

500–1 999 km:

275 EUR

2 000 –2 999 km:

360 EUR

3 000 –3 999 km:

530 EUR

4 000 –7 999 km:

820 EUR

8 000 km a více:

1 300 EUR

 

Náklady na pobyt podle jednotlivých zemí:

 

Částka

Dánsko, Irsko, Norsko, Švédsko, Spojené království

448 EUR

Belgie, Bulharsko, Řecko, Francie, Itálie, Kypr, Lucembursko, Maďarsko, Rakousko, Polsko, Rumunsko, Finsko

392 EUR

Německo, Španělsko, Lotyšsko, Malta, Portugalsko, Slovensko

336 EUR

Estonsko, Chorvatsko, Litva, Slovinsko

280 EUR

31.

Rozvoj dovedností v oblasti informačních a komunikačních technologií (IKT) žáků a pracovníků ve školách/vzdělávacích zařízeních v rámci prioritní osy 3 operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (2014CZ05M2OP001)

Lekce o délce 45 minut s využíváním nástrojů IKT pro nejméně 10 žáků, z nichž alespoň u 3 existuje riziko neúspěchu ve škole

Veškeré způsobilé náklady, včetně přímých nákladů na IKT a přímých nákladů na zaměstnance

Počet lekcí o délce 45 minut pro nejméně 10 žáků, z nichž alespoň u 3 existuje riziko neúspěchu ve škole

2 000

32.

Profesní rozvoj pedagogů v rámci prioritní osy 3 operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (2014CZ05M2OP001)

Projektový den kooperativní výuky poskytované pedagogy

Veškeré způsobilé náklady, včetně cestovních výdajů a přímých nákladů na zaměstnance

Počet projektových dní kooperativní výuky, které splňují tyto požadavky:

sestávají ze 4 lekcí o délce lekce 45 minut výuky mimo obvyklé školní prostředí,

jsou určeny pro skupinu nejméně 10 studentů, z nichž alespoň u 3 existuje riziko neúspěchu ve škole,

a jsou doplněny společnou přípravou a reflexí o délce alespoň 60 minut

6 477

(11)

Celková částka na účastníka bude záviset na povaze jednotlivých případů mobility a na uplatnitelnosti jednotlivých uvedených složek.

2.   Přizpůsobení částek

Sazba jednotkových nákladů v bodech 6–11 může být přizpůsobena tak, že se nahradí původní sazba minimální mzdy v rámci výpočetní metody, která sestává z minimální mzdy, nákladů na poskytování odborné přípravy a z nepřímých nákladů.

Sazba jednotkových nákladů v bodě 12 může být přizpůsobena tak, že se nahradí původní přímé náklady na zaměstnance, včetně příspěvků na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, a/nebo mzdy účastníků, včetně příspěvků na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, ve výpočetní metodě, která sestává z přímých nákladů na zaměstnance, včetně příspěvků na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, a/nebo mezd účastníků, včetně příspěvků na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění.

Sazba jednotkových nákladů v bodech 13–17, 19–27 a 29 může být přizpůsobena tak, že se nahradí původní přímé náklady na zaměstnance, včetně příspěvků na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, ve výpočetní metodě, která sestává z přímých nákladů na zaměstnance, včetně příspěvků na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, plus nepřímých nákladů.

Sazba jednotkových nákladů v bodě 18 může být přizpůsobena tak, že se nahradí platy účastníků, včetně příspěvků na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, ve výpočetní metodě, která sestává z nákladů na poskytování odborné přípravy plus platů účastníků, včetně příspěvků na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, plus nepřímých nákladů.

Sazby jednotkových nákladů v bodě 28 mohou být přizpůsobeny tak, že se nahradí částky za příspěvek na bydlení, příspěvek na mobilitu, rodinné přídavky, náklady na výzkum, odbornou přípravu a vytváření sítí a náklady na řízení a nepřímé náklady.

Sazba jednotkových nákladů v bodě 30 může být přizpůsobena tak, že se nahradí původní přímé náklady na zaměstnance, včetně příspěvků na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, náklady spojené s organizací stáže v hostitelské a vysílající škole a cestovní výdaje a náklady na pobyt ve výpočetní metodě, která sestává z přímých nákladů na zaměstnance, včetně příspěvků na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, nákladů spojených s organizací stáže v hostitelské a vysílající škole a cestovních výdajů a nákladů na pobyt.

Sazba jednotkových nákladů v bodě 32 může být přizpůsobena tak, že se nahradí částka na pokrytí cestovních výdajů v rámci výpočetní metody, která sestává z přímých nákladů na cestu plus z přímých nákladů na zaměstnance plus nepřímých nákladů.

Přizpůsobení se provádějí na základě aktualizovaných údajů takto:

u minimální mzdy přizpůsobení minimální mzdy stanovené podle nařízení vlády č. 567/2006 Sb.,

u příspěvků na sociální zabezpečení přizpůsobení příspěvků zaměstnavatele na sociální zabezpečení stanovených v zákoně č. 589/1992 Sb. o sociálním zabezpečení a

u příspěvků na zdravotní pojištění přizpůsobení příspěvků zaměstnavatele na zdravotní pojištění stanovených v zákoně č. 592/1992 Sb. o pojistném na zdravotní pojištění,

u průměrných platů ke stanovení nákladů na mzdy/zaměstnance změny posledních zveřejněných ročních údajů pro příslušné kategorie uvedené v Informačním systému o průměrném výdělku (www.ISPV.cz),

u příspěvku na bydlení, příspěvku na mobilitu, rodinných přídavků, nákladů na výzkum, odbornou přípravu a vytváření sítí a nákladů na řízení a nepřímých nákladů přizpůsobení sazbám pro program Horizont 2020 – akce „Marie Skłodowska-Curie“, jak jsou zveřejněny na https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/,

u cestovních výdajů, nákladů na pobyt a nákladů spojených s organizací v rámci jednotkových nákladů uvedených v bodě 30 přizpůsobení částkám za cestovní výdaje a náklady spojené s organizací a za individuální podporu stanoveným Evropskou komisí pro klíčovou akci 1 (projekty mobility) v rámci programu Erasmus+ (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/),

u cestovních výdajů v rámci jednotkových nákladů uvedených v bodě 32 přizpůsobení částkám na cestovní výdaje v rozmezí 10 až 99 kilometrů podle „kalkulačky vzdáleností“ programu Erasmus+ (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_cs).

3.   Tabulka koeficientů pro výjezdní mobilitu výzkumných pracovníků

Země

Opravný koeficient

 

Země

Opravný koeficient

Albánie

0,908

 

Lotyšsko

0,906

Argentina

0,698

 

Lucembursko

1,193

Austrálie

1,253

 

Maďarsko

0,909

Belgie

1,193

 

Bývalá jugoslávská republika Makedonie

0,816

Bosna a Hercegovina

0,878

 

Malta

1,069

Brazílie

1,098

 

Mexiko

0,840

Bulharsko

0,853

 

Moldavská republika

0,729

Černá Hora

0,798

 

Německo

1,179

Česká republika

1,000

 

Nizozemsko

1,245

Čína

1,014

 

Norsko

1,574

Dánsko

1,615

 

Polsko

0,912

Estonsko

0,934

 

Portugalsko

1,063

Faerské ostrovy

1,600

 

Rakousko

1,251

Finsko

1,391

 

Srbsko

0,801

Francie

1,325

 

Rumunsko

0,815

Chorvatsko

1,163

 

Rusko

1,378

Indie

0,630

 

Řecko

1,106

Indonésie

0,899

 

Slovensko

0,986

Irsko

1,354

 

Slovinsko

1,027

Itálie

1,273

 

Španělsko

1,165

Izrael

1,297

 

Švédsko

1,333

Japonsko

1,383

 

Švýcarsko

1,350

Jihoafrická republika

0,666

 

Turecko

1,033

Jižní Korea

1,255

 

Ukrajina

1,101

Kanada

1,031

 

Spojené státy americké

1,186

Kypr

1,095

 

Spojené království

1,436

Litva

0,872

 

Vietnam

0,610


(1)  V případě jednotkových nákladů v bodech 1–5 uvedené kategorie nákladů pokrývají všechny náklady spojené s danou operací, vyjma druhů operací 1 a 2, které mohou rovněž zahrnovat další kategorie nákladů.

(2)  Jde o nové místo, které je zahrnuto do kapacity nového zařízení péče o děti podle vnitrostátních předpisů a které má doklad o vybavenosti pro každé nově poskytované místo.

(3)  Dětskou skupinou se rozumí zařízení registrované jako dětská skupina podle vnitrostátních právních předpisů o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.

(4)  Jde o místo v existujícím zařízení, které bylo nově zaregistrováno jako dětská skupina v souladu s vnitrostátními předpisy a zahrnuto do oficiální kapacity uvedené skupiny a které má doklad o vybavenosti pro každé místo.

(5)  Míra obsazenosti se definuje jako počet dětí navštěvujících dané zařízení péče o děti na každý půlden v průběhu 6 měsíců, vyděleno maximální kapacitou zařízení na půl dne v průběhu 6 měsíců, násobeno 100.

(6)  Tato částka se vyplácí za každý procentní bod obsazenosti na místo až do 75 procentních bodů po období 6 měsíců. Je-li míra obsazenosti nižší než 20 %, k úhradě nedojde.

(7)  Míra obsazenosti se definuje jako počet dětí navštěvujících dané zařízení péče o děti na každý půlden v průběhu 6 měsíců, vyděleno maximální kapacitou zařízení na půl dne v průběhu 6 měsíců, násobeno 100.

(8)  Tato částka se vyplácí za každý procentní bod obsazenosti na místo až do 75 procentních bodů po období 6 měsíců. Je-li míra obsazenosti nižší než 20 %, k úhradě nedojde.

(9)  Interní školení je školení poskytované interním školitelem.

(10)  Výukou v tandemu se rozumí spolupráce dvou pedagogů, kteří se vzájemně podporují ve svém odborném rozvoji prostřednictvím společného plánování, provádění a reflektování metod výuky ve třídě.

(12)  Tento ukazatel se použije pro interkulturní pracovníky nebo bilingvní asistenty, které škola zaměstnává na plný nebo částečný úvazek.

(13)  Tento ukazatel se použije pro externí interkulturní pracovníky, jejichž služby si škola najímá na základě hodinové sazby.

(14)  Na základě cestovní vzdálenosti účastníka. Cestovní vzdálenost se vypočítá pomocí kalkulačky vzdáleností, která je k dispozici na této stránce Evropské komise: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_cs.htm


PŘÍLOHA III

„PŘÍLOHA VII

Podmínky úhrady výdajů na základě standardních stupnic jednotkových nákladů pro Slovensko

1.   Definice standardních stupnic jednotkových nákladů

Druh operací

Název ukazatele

Kategorie nákladů

Jednotka měření pro ukazatele

Částky

(v EUR)

1.

Profesní rozvoj zaměstnanců ve znalosti cizích jazyků v rámci prioritních os 2, 3 a 4 operačního programu Lidské zdroje (2014SK05M0OP001)

45 minutová lekce výuky cizího jazyka na jednoho zaměstnance

Veškeré způsobilé náklady, včetně přímých nákladů na poskytování výuky

Počet absolvovaných 45minutových lekcí výuky cizího jazyka na jednoho zaměstnance

8,53

2.

Evropský počítačový řidičský průkaz (certifikace ECDL) v rámci prioritních os 1, 2 a 3 operačního programu Lidské zdroje (2014SK05M0OP001)

Certifikace ECDL

Veškeré způsobilé náklady, včetně přímých nákladů na skládání zkoušky a vydání certifikátu

Počet udělených certifikátů ECDL, rozlišených podle profilu a modulu (1)

Název certifikátu

Cena

Profil ECDL – 1 zkouška základní/standardní

31,50

Profil ECDL – 2 zkoušky základní/standardní

59,00

Profil ECDL – 3 zkoušky základní/standardní

76,50

Profil ECDL – 4 zkoušky základní/standardní

92,00

Profil ECDL – 5 zkoušky základní/standardní

111,50

Profil ECDL – 6 zkoušky základní/standardní

127,00

Profil ECDL – 7 zkoušky základní/standardní

142,50

Profil ECDL – 8 zkoušky základní/standardní

163,00

Profil ECDL – 1 zkouška pokročilá

39,10

Profil ECDL – 2 zkoušky pokročilé

74,30

Profil ECDL – 3 zkoušky pokročilé

99,40

Profil ECDL – 4 zkoušky pokročilé

122,50

3.

Inkluze do základních škol v rámci prioritní osy Vzdělávání operačního programu Lidské zdroje (2014SK05M0OP001)

Obsazování nově vytvořených pracovních míst v rámci inkluzivních týmů

Přímé náklady na mzdy

Nepřímé náklady

Počet měsíců, během nichž je nově vytvořené pracovní místo v rámci inkluzivního týmu obsazeno

Školní psycholog – 1 235 měsíčně

Speciální pedagog/sociální pedagog – 1 440 měsíčně

4.

Inkluze do školek a základních škol v rámci prioritní osy Vzdělávání operačního programu Lidské zdroje (2014SK05M0OP001)

Obsazování nově vytvořených pracovních míst pro asistenty pedagogů

Přímé náklady na mzdy

Nepřímé náklady

Počet měsíců, během nichž je nově vytvořené pracovní místo pro asistenta pedagoga obsazeno

1 005 měsíčně

5.

Integrace dětí a žáků ve školkách a školách v rámci prioritní osy Vzdělávání operačního programu Lidské zdroje (2014SK05M0OP001)

Obsazování nově vytvořených pracovních míst pro asistenty učitelů

Přímé náklady na mzdy

Nepřímé náklady

Počet měsíců, během nichž je nově vytvořené pracovní místo pro asistenta učitele obsazeno

966 měsíčně

6.

Odborná příprava pedagogických a specializovaných pracovníků v rámci prioritní osy Vzdělávání operačního programu Lidské zdroje (2014SK05M0OP001)

Jedna hodina účasti na odborné přípravě pro pedagogické a specializované pracovníky

Přímé náklady na mzdy školitelů a mzdy účastníků

Nepřímé náklady

Počet absolvovaných hodin na jednoho účastníka v odborné přípravě pro pedagogické a specializované pracovníky

Skupina 20 účastníků: 10,10 za absolvovanou hodinu na jednoho účastníka

Skupina 12 účastníků: 10,65 za absolvovanou hodinu na jednoho účastníka

7.

Odborná příprava budoucích učitelů vysokých škol v rámci prioritní osy Vzdělávání operačního programu Lidské zdroje (2014SK05M0OP001)

Jedna hodina analýzy učitelem procházejícím odbornou přípravou týkající se jednotky přímé výukové činnosti studenta (vyučování ve třídě) nebo přímé vzdělávací činnosti (školské zařízení)

Přímé náklady na mzdy

Nepřímé náklady

Počet hodin přímé analýzy učitelem procházejícím odbornou přípravou týkající se jednotky přímé výukové činnosti studentů (vyučování ve třídě) nebo přímé vzdělávací činnosti (školské zařízení)

9,66 na hodinu

8.

Výukové kluby (2) v rámci prioritní osy Vzdělávání operačního programu Lidské zdroje (2014SK05M0OP001)

Jedna hodina účasti pedagogů (3) ve výukovém klubu

Přímé náklady na mzdy. Nepřímé náklady

Počet hodin účasti pedagogů ve výukovém klubu

10,60

9.

Dodatečná školní výuka (4) v rámci prioritní osy Vzdělávání operačního programu Lidské zdroje (2014SK05M0OP001)

1.

Jedna hodina výuky v rámci dodatečné školní výuky zajištěná učitelem základní školy

2.

Jedna hodina výuky v rámci dodatečné školní výuky zajištěná učitelem střední školy

Přímé náklady na mzdy a nepřímé náklady

1.

Počet hodin výuky v rámci dodatečné školní výuky zajištěných učitelem základní školy

2.

Počet hodin výuky v rámci dodatečné školní výuky zajištěných učitelem střední školy

1.

Výuka zajištěná učitelem základní školy: 11,70

2.

Výuka zajištěná učitelem střední školy: 12,30

2.   Přizpůsobení částek

Částka jednotkových nákladů v bodě 5 může být přizpůsobena podle změn normativního příspěvku na asistenty učitelů v souladu s § 9a odst. 3 nařízení vlády Slovenské republiky č. 630/2008, kterým se stanoví podrobnosti rozdělení finančních prostředků ze státního rozpočtu pro školy a školská zařízení.

Částka jednotkových nákladů v bodě 7 může být přizpůsobena v souladu se změnami pokynů pro přidělování dotací ze státního rozpočtu veřejným vysokoškolským institucím v souladu se slovenským zákonem č. 131/2002 o vysokých školách.

Částka jednotkových nákladů v bodech 8 a 9 může být přizpůsobena tak, že se nahradí původní přímé náklady na mzdy v rámci výpočetní metody, která sestává z přímých nákladů na mzdy a z paušální sazby nepřímých nákladů.

Přizpůsobení budou založena na změně platů učitelů základních a středních škol stanovené na vnitrostátní úrovni v souladu s § 28 odst. 1 zákona č. 553/2003 o odměňování některých zaměstnanců při výkonu práce ve veřejném zájmu.


(1)  Existují dva možné moduly – 1) základní/standardní a 2) pokročilý.

(2)  Výukový klub má nejméně 3 a nejvýše 10 členů a každé setkání klubu trvá nejdéle 3 hodiny. Výukové kluby s psaným výstupem i bez psaného výstupu mohou vykázat za účast každého člena v klubu nejvýše 30 hodin za pololetí. Výukové kluby s psaným výstupem mohou vykázat nejvýše 50 hodin na tvorbu písemného výstupu.

(3)  Účast ve výukových klubech je přísně omezena na následující kategorie pedagogických pracovníků stanovené v § 3 a 12 zákona č. 317/2009: učitelé, pedagogičtí asistenti, pedagogičtí pracovníci a učitelé/školitelé praktického vzdělávání.

(4)  Dodatečná školní výuka je výuka poskytovaná školou nad rámec výuky běžně financované ze státního rozpočtu. Výuková hodina v rámci dodatečné výuky trvá 60 minut a skládá se ze 45 minut výuky plus 15 minut přípravné práce nebo následné činnosti. Dodatečná výuka může být poskytována do počtu nejvýše (na školní rok a školu):

12 výukových hodin týdně u základních škol – úroveň I,

15 výukových hodin týdně u základních škol – úroveň II,

33 výukových hodin týdně u středních škol.


PŘÍLOHA IV

„PŘÍLOHA X

Podmínky úhrady výdajů na základě standardních stupnic jednotkových nákladů pro Rakousko

1.   Definice standardních stupnic jednotkových nákladů

Druh operací

Název ukazatele

Kategorie nákladů

Jednotka měření pro ukazatele

Částky (v EUR)

1.

Opatření ke snížení počtu osob předčasně odcházejících ze vzdělávání.

Prioritní osa 3 OP 2014AT05SFOP001

Poskytování vyučovacích hodin (1)

Náklady na zaměstnance pro učitele (2)

Počet vyučovacích hodin na typ školy

Typ školy (3)

Částka

3070

95,91

3080

89,98

3081

96,28

3082

107,09

3091

78,87

2.

Kurzy základního vzdělávání podle prioritních os 1.1, 3.2 a 4 v rámci OP 2014AT05SFOP001

Hodiny poskytování základního vzdělávání v pěti oblastech kompetencí jedním nebo dvěma kouči a poskytování doprovodných služeb péče o děti

Veškeré náklady operace

Počet vyučovacích hodin (4) poskytnutých:

jedním nebo dvěma kouči (5),

v rámci společenství obce, kde má příjemce hlavní bydliště, nebo mimo něj,

se službami péče o děti nebo bez nich

Kritéria

Částka za vyučovací hodinu

Kurzy s 1 koučem

110

Kurzy se 2 kouči

150

Kurzy s 1 koučem a poskytnutí zařízení péče o děti

150

Kurzy se 2 kouči a poskytnutí zařízení péče o děti

190

Kurzy s 1 koučem mimo hlavní rezidentské společenství příjemce

140

Kurzy se 2 kouči mimo hlavní rezidentské společenství příjemce

180

Kurzy s 1 koučem a poskytnutí zařízení péče o děti mimo hlavní rezidentské společenství příjemce

180

3.

Vzdělávací poradenství v rámci prioritních os 3.2 a 4 OP 2014AT05SFOP001

Poskytování osobních poradenských služeb jednotlivcům

Veškeré náklady operace

Počet poskytnutých osobních poradenských sezení

338,43

4.

Řídicí kontroly OP 2014AT05SFOP001 v rámci prioritní osy 5 (technická pomoc)

Hodiny poskytování služeb řídicích kontrol řídicímu orgánu – podpora při plnění úkolů prvostupňové kontroly.

Veškeré náklady operace

Počet hodin provádění úkolů v rámci řídicích kontrol

62,96

5.

Veškeré operace OP 2014AT05SFOP001 s výjimkou operací, na něž se vztahují jednotkové náklady v bodech 1–4 této přílohy

Pracovní doba zaměstnanců, kteří pracují přímo na dané operaci

Přímé náklady na zaměstnance na operaci (sloupec A)

Veškeré náklady na operaci s výjimkou platů a dávek vyplácených účastníkům (sloupec B)

Počet skutečně odpracovaných hodin podle kategorie zaměstnanců (6)

 

Částka za hodinu (A)

Částka za hodinu (b) (7)

Administrativní pracovníci

24,90

34,86

Klíčoví pracovníci

30,09

42,13

Vedoucí projektu

40,06

56,09

(3)

Typ školy:

3070

Všeobecně vzdělávací vyšší školy (AHS)

3080

Technické/odborné střední a vyšší školy (TMHS)

3081

Vyšší školy a vzdělávací zařízení pro cestovní ruch a pro povolání v oblasti sociální sféry a v oblasti služeb (HUM)

3082

Obchodní akademie a obchodní školy (HAK/HAS)

3091

Vyšší vzdělávací zařízení pro pedagogiku předškolního věku/vyšší vzdělávací zařízení pro speciální pedagogiku (BAfEP/BASOP)

(7)

Celková částka v tomto sloupci se použije na pokrytí veškerých nákladů na operaci s výjimkou platů a dávek vyplácených účastníkům. Tato částka je založena na této metodě: částka za hodinu plus částka vyplývající z uplatnění paušální sazby ve výši 40 % částky za hodinu.

2.   Přizpůsobení částek

Sazby jednotkových nákladů v bodě 1 se každoročně přizpůsobují v souladu s nařízením o finančních dopadech v rámci hodnocení orientovaného na následky (WFA) (3). Toto nařízení se zveřejňuje každoročně a obsahuje specifikace týkající se valorizace nákladů na zaměstnance pro účely plánování rozpočtu pro nadcházející roky. Sazby budou poprvé přizpůsobeny dne 1. září 2017 na základě valorizace pro rok 2017 stanovené v uvedeném nařízení.

Sazba jednotkových nákladů v bodě 3 bude každoročně přizpůsobena podle změn v indexu spotřebitelských cen zveřejňovaném rakouským statistickým úřadem (Statistik Austria).

Sazba jednotkových nákladů v bodě 4 bude každoročně přizpůsobena v souladu s právním základem pro ceny těchto služeb stanoveným ministerstvem financí.

Sazby jednotkových nákladů v bodě 5 budou každoročně přizpůsobeny podle změn kolektivních smluv BABE a SWÖ.


(1)  Jedna vyučovací hodina je 50 minut.

(2)  Toto jsou jediné náklady, jež budou předmětem žádosti o úhradu z prostředků ESF pro určité operace.

(4)  Jedna vyučovací hodina je 50 minut.

(5)  Dva kouči jsou povoleni u skupin s minimálně sedmi účastníky.

(6)  Není stanovena povinnost zavést zvláštní systém zaznamenávání pracovní doby pro zaměstnance s pevně stanoveným procentním podílem doby odpracované na operaci za měsíc. Zaměstnavatel vydá pro každého zaměstnance doklad uvádějící procentní podíl doby odpracované na operaci.

(3)  WFA Finanzielle-Auswirkungen-Verordnung, k dispozici na internetové adrese: www.ris.bka.gv.at


PŘÍLOHA V

„PŘÍLOHA XIII

Podmínky úhrady výdajů na základě standardních stupnic jednotkových nákladů pro Rumunsko

1.   Definice standardních stupnic jednotkových nákladů

Druh operací

Název ukazatele

Kategorie nákladů

Jednotka měření pro ukazatele

Částky

(v LEI)

1.

Podpora vyplácená zaměstnavatelům za přijímání určitých kategorií pracovníků v rámci prioritních os 1, 2, 3, 4 a 5 operačního programu Lidský kapitál (2014RO05M9OP001)

Měsíční podpora vyplácená zaměstnavateli za každou osobu zaměstnanou na smlouvu na dobu neurčitou.

Veškeré náklady týkající se podpory zaměstnanosti

Počet měsíců v zaměstnání

900 měsíčně po dobu až 12 měsíců pro každého zaměstnavatele, který zaměstnává na smlouvu na dobu neurčitou po dobu alespoň 18 měsíců

absolventa vysoké školy,

nezaměstnanou osobu starší 45 let,

dlouhodobě nezaměstnanou osobu,

mladou osobu, která není zaměstnaná ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy (NEET),

nezaměstnané rodiče samoživitele.

900 lei/měsíc po dobu až 18 měsíců pro každého zaměstnavatele, který zaměstnává na smlouvu na dobu neurčitou po dobu alespoň 18 měsíců osobu se zdravotním postižením (s výjimkou těch, které musejí být zaměstnány na základě právní povinnosti)

900 lei/měsíc po dobu až pěti let pro zaměstnavatele, kteří zaměstnávají na plný úvazek nezaměstnané osoby, které v průběhu pěti let od data zaměstnání splní podmínky k pobírání částečného předčasného důchodu nebo starobního důchodu

2.

Odborné vzdělávání v rámci prioritních os 1, 2, 3, 4, 5 a 6 operačního programu Lidský kapitál (2014RO05M9OP001)

Účastník, který získá odbornou kvalifikaci (úroveň 2, 3 nebo 4)

Veškeré náklady související s odbornou přípravou – včetně nepřímých nákladů – kromě nákladů souvisejících s účastníky, jako jsou náklady na dopravu, ubytování, stravu, příspěvky, jakož i náklady na řízení projektu

Počet osob, které získají osvědčení o odborné kvalifikaci (úroveň 2, 3 nebo 4)

a)

1 324 na účastníka pro kvalifikaci úrovně 2

b)

2 224 na účastníka pro kvalifikaci úrovně 3

c)

4 101 na účastníka pro kvalifikaci úrovně 4

3.

Finanční podpora pro zaměstnavatele, kteří zaměstnávají osoby v programu učňovské přípravy v rámci prioritních os 1, 2 a 3 operačního programu Lidský kapitál (2014RO05M9OP001).

Měsíční finanční podpora vyplácená zaměstnavateli za každou osobu zapsanou do placené učňovské přípravy

Veškeré náklady týkající se podpory učňovské přípravy

Počet měsíců placené učňovské přípravy

1 125 měsíčně

na učně po dobu nejvýše:

o 12 měsíců – pro kvalifikaci úrovně 2

o 24 měsíců – pro kvalifikaci úrovně 3

o 36 měsíců – pro kvalifikaci úrovně 4

4.

Finanční podpora pro zaměstnavatele, kteří zaměstnávají osoby v programu stáží v rámci prioritních os 1, 2 a 3 operačního programu Lidský kapitál (2014RO05M9OP001)

Měsíční finanční podpora vyplácená zaměstnavateli za každou osobu s terciárním vzděláním zapsanou do programu placených stáží

Veškeré náklady týkající se podpory stáží

Počet měsíců u osoby s terciárním vzděláním účastnící se placené stáže

1 350 měsíčně

na každého stážistu s terciárním vzděláním po dobu nejvýše 6 měsíců

2.   Přizpůsobení částek

Sazby jednotkových nákladů v bodě 1 mohou být přizpůsobeny jakoukoli změnou sazeb stanovených zákonem č. 76/2002 o systému pojištění pro případ nezaměstnanosti a stimulaci zaměstnanosti. Takové změny nabudou účinku ve stejný den, kdy vstoupí v platnost revize výše uvedeného zákona.

Částky u jednotkových nákladů v bodě 2 mohou být přizpůsobeny v souladu s roční mírou inflace (index inflace Rumunského národního statistického úřadu).

Sazby jednotkových nákladů v bodech 3 a 4 mohou být přizpůsobeny jakoukoli změnou sazeb stanovených zákonem č. 76/2002 o systému pojištění pro případ nezaměstnanosti a stimulaci zaměstnanosti, včetně jeho následných změn, a zákonem č. 279/2005 o programech učňovské přípravy na pracovišti, včetně jeho následných změn, a zákonem č. 335/2013 o programech stáží pro absolventy vysokých škol, včetně jeho následných změn. Takové změny nabudou účinku ve stejný den, kdy vstoupí v platnost revize výše uvedeného zákona.

Přizpůsobení částek podle výše uvedených odstavců se použije na výzvy zveřejněné po vstupu pozměňujících legislativních aktů v platnost.


PŘÍLOHA VI

„PŘÍLOHA XIV

Podmínky úhrady výdajů na základě standardních stupnic jednotkových nákladů pro všechny určené členské státy

1.   Definice standardních stupnic jednotkových nákladů

Druh operací (1)

Název ukazatele

Kategorie nákladů

Jednotka měření pro ukazatele

Částky

(v EUR)

1.

Operace formálního vzdělávání (od vzdělávání v raném dětství po terciární vzdělávání, včetně formálního odborného vzdělávání) v rámci všech operačních programů ESF

Účastníci formálního vzdělávání v akademickém roce

Veškeré způsobilé náklady, které přímo souvisí s poskytováním základního zboží a služeb v oblasti vzdělávání (2)

Počet účastníků vzdělávání s potvrzenou docházkou (3) v akademickém roce, podle klasifikace ISCED (4)

Viz bod 3.1 (5)

Částky jsou pro plnou účast v akademickém roce.

V případě částečné účasti se částka stanoví poměrně podle účasti studenta.

V případě kurzu, který trvá méně než jeden akademický rok, se částka stanoví poměrně podle délky trvání kurzu.

U odborného vzdělávání a přípravy (vyšší sekundární a postsekundární neterciární úroveň) v případě kurzů se sníženým podílem doby strávené ve vzdělávací instituci ve srovnání s kurzy oznámenými pro shromažďování údajů během referenčního roku se částka úměrně sníží tak, aby odrážela dobu strávenou ve vzdělávací instituci

2.

Veškeré operace týkající se odborné přípravy (6) registrovaných nezaměstnaných, uchazečů o zaměstnání nebo neaktivních osob, s výjimkou druhů operací, pro které je v jiné příloze tohoto nařízení v přenesené pravomoci stanoveno jiné zjednodušené vykazování nákladů

Účastníci, kteří úspěšně absolvovali kurz odborné přípravy (7)

Veškeré způsobilé náklady operace

Počet účastníků, kteří úspěšně absolvovali kurz odborné přípravy

Viz bod 3.2.1

U členských států uvedených v bodě 3.3:

se částky uvedené v bodě 3.2 vynásobí indexem příslušného regionálního operačního programu podle bodu 3.3,

pokud operační programy zahrnují více než jeden region, částka, která má být uhrazena, odpovídá regionu, v němž se operace nebo projekt provádí.

Metoda použitá pro výpočet těchto částek vyžaduje, aby v případě, že jsou tyto částky požadovány pro určitý druh operace v rámci operačního programu, byla stejná částka požadována pro všechny podobné druhy operací v rámci téhož operačního programu.

3.

Veškeré operace týkající se poskytování poradenských služeb týkajících se zaměstnanosti (8) registrovaným nezaměstnaným, uchazečům o zaměstnání nebo neaktivním osobám, s výjimkou druhů operací, pro které je v jiné příloze tohoto nařízení v přenesené pravomoci stanoveno jiné zjednodušené vykazování nákladů

1.

Hodinová sazba za poskytování poradenských služeb

2.

Měsíční sazba za poskytování poradenských služeb

3.

Roční sazba za poskytování poradenských služeb

Veškeré způsobilé náklady na operaci s výjimkou dávek vyplácených účastníkům

1.

Počet hodin poskytovaných poradenských služeb (9)

2.

Počet měsíců poskytovaných poradenských služeb

3.

Počet let poskytovaných poradenských služeb

Viz body 3.2.2, 3.2.3 a 3.2.4 níže

U členských států uvedených v bodě 3.3:

se částky uvedené v bodě 3.2 vynásobí indexem příslušného regionálního operačního programu podle bodu 3.3,

pokud operační programy zahrnují více než jeden region, částka, která má být uhrazena, odpovídá regionu, v němž se operace nebo projekt provádí.

Metoda použitá pro výpočet těchto částek vyžaduje, aby v případě, že jsou tyto částky požadovány pro určitý druh operace v rámci operačního programu, byla stejná částka požadována pro všechny podobné druhy operací v rámci téhož operačního programu.

4.

Veškeré operace týkající se poskytování odborné přípravy pro zaměstnané osoby, s výjimkou druhů operací, pro které je v jiné příloze tohoto nařízení v přenesené pravomoci stanoveno jiné zjednodušené vykazování nákladů

1.

Hodinová sazba odborné přípravy poskytované zaměstnaným osobám

2.

Hodinová sazba platu vyplácená zaměstnanci během kurzu odborné přípravy

Veškeré způsobilé náklady operace

Není-li plat zaměstnance během kurzu odborné přípravy způsobilým nákladem, hradí se pouze jednotkové náklady v bodě 1.

Je-li plat zaměstnance během kurzu odborné přípravy považován za způsobilý náklad, lze uhradit souhrnnou částku jednotkových nákladů 1 a 2

1.

Počet absolvovaných hodin (10) odborné přípravy pro zaměstnané osoby na jednoho účastníka

2.

Počet hodin platu vypláceného zaměstnancům během kurzu odborné přípravy (11)

Viz body 3.2.5 a 3.2.6 níže

U členských států uvedených v bodě 3.3:

se částky uvedené v bodě 3.2 vynásobí indexem příslušného regionálního operačního programu podle bodu 3.3,

pokud operační programy zahrnují více než jeden region, částka, která má být uhrazena, odpovídá regionu, v němž se operace nebo projekt provádí.

Metoda použitá pro výpočet těchto částek vyžaduje, aby v případě, že jsou tyto částky požadovány pro určitý druh operace v rámci operačního programu, byla stejná částka požadována pro všechny podobné druhy operací v rámci téhož operačního programu.

2.   Přizpůsobení částek

Není relevantní.

3.1   Částky na účast ve formálním vzdělávání (v EUR) (12)

 

 

AT

BE

BG

CY

CZ

DE

EE

EL

ES

FI*

FR

HU

HR*

Vzdělávání v raném věku

ED0

6 453

nevzt.

1 388

2 183

2 059

6 965

3 023

nevzt.

3 393

10 026

5 364

2 439 *

2 198

Rozvoj vzdělávání v raném dětství

ED01

6 804

nevzt.

nevzt.

469

nevzt.

9 131

nevzt.

nevzt.

3 140

16 075

nevzt.

nevzt.

nevzt.

Předškolní vzdělávání

ED02

6 385

6 000

1 388

2 626

2 059

6 197

nevzt.

2 825

3 474

8 595

5 364

nevzt.

2 716

Primární vzdělávání

ED1

8 488

7 763

904

6 717

2 205

6 322

3 118

3 211

3 947

8 428

5 007

1 772

4 592

Primární a nižší sekundární vzdělávání (úrovně 1 a 2)

ED1_2

10 003

8 321

1 007

7 097

2 804

7 207

3 200

3 461

4 329

10 047

5 876

1 708

2 181

Nižší sekundární vzdělávání

ED2

11 527

9 510

1 131

7 860

3 680

7 781

3 376

3 972

5 066

13 297

6 977

1 643

nevzt.

Nižší sekundární vzdělávání – všeobecné

ED24

11 527

nevzt.

1 162

7 860

3 687

7 781

3 358

3 972

5 066

13 297

6 977

1 612

nevzt.

Nižší sekundární vzdělávání – odborné

ED25

nevzt.

nevzt.

nevzt.

nevzt.

2 215

nevzt.

4 553

nevzt.

nevzt.

nevzt.

nevzt.

5 070

nevzt.

Vyšší sekundární vzdělávání

ED3

11 045

nevzt.

1 034

8 113

3 414

7 877

3 493

3 578

5 071 *

7 644

9 267

2 708

1 995

Vyšší sekundární a postsekundární neterciární vzdělávání (úrovně 3 a 4)

ED3_4

10 390

10 219

1 038

8 023

3 331

7 001

3 540

nevzt.

5 339

7 644

9 180

3 024

1 995

Vyšší sekundární vzdělávání – všeobecné

ED34

9 629

nevzt.

947

7 371

3 066

8 151

3 304

3 024

4 742

7 625

9 047

2 314

nevzt.

Vyšší sekundární a postsekundární neterciární vzdělávání – všeobecné (úrovně 34 a 44)

ED34_44

9 629

10 022

947

7 371

2 844

8 081

3 304

3 024

4 742

7 625

9 029

2 314

nevzt.

Vyšší sekundární vzdělávání – odborné

ED35

11 978

nevzt.

1 119

11 881 *

3 538

7 596

3 812

4 957

6 188

7 651

9 651

4 010

2 826

Vyšší sekundární a postsekundární neterciární vzdělávání – odborné (úrovně 35 a 45)

ED35_45

10 836

10 353

1 127

11 244

3 521

6 236

3 782

nevzt.

6 569

7 651

9 429

3 922

2 826

Postsekundární neterciární vzdělávání

ED4

1 661

nevzt.

2 459

nevzt.

730

3 895

3 756

nevzt.

nevzt.

nevzt.

5 917

5 058

nevzt.

Postsekundární neterciární vzdělávání

ED44

nevzt.

nevzt.

nevzt.

nevzt.

712

6 652

nevzt.

nevzt.

nevzt.

nevzt.

6 744

nevzt.

nevzt.

Postsekundární neterciární vzdělávání – odborné

ED45

1 661

nevzt.

2 459

nevzt.

783

3 630

3 756

nevzt.

nevzt.

nevzt.

5 733

5 058

nevzt.

Krátký cyklus terciárního vzdělávání

ED5

12 416

8 864

nevzt.

1 054

8 138

6 109

nevzt.

nevzt.

5 040

nevzt.

8 883

824

nevzt.

Terciární vzdělávání (úrovně 5–8)

ED5-8

9 493

7 934

913

3 625

1 986

6 267

2 979

1 294

3 678

9 414

6 297

1 645

3 258

Terciární vzdělávání kromě krátkého cyklu terciárního vzdělávání (úrovně 6–8)

ED6-8

8 938

7 899

913

3 894

1 970

6 267

2 979

1 294

3 337

9 414

5 464

1 829 *

nevzt.


 

 

IE*

IT

LV

LT

LU

MT

NL*

PL

PT

RO

SI

SK

SE

UK*

Vzdělávání v raném věku

ED0

nevzt.

3 709

2 548

1 971

17 395

4 138

6 065

1 810

2 689

1 009

4 433 *

2 084

13 267 *

3 978

Rozvoj vzdělávání v raném dětství

ED01

nevzt.

nevzt.

nevzt.

1 937

nevzt.

nevzt.

nevzt.

nevzt.

nevzt.

1 930

5 344 *

nevzt.

14 879 *

4 008

Předškolní vzdělávání

ED02

4 986

3 709

2 548

1 978

17 395

4 138

6 065

1 810

2 689

977

4 067 *

2 084

12 692 *

3 973

Primární vzdělávání

ED1

6 471

5 428

3 225

2 292

17 433

4 080

6 681

2 703

3 828

701

4 985 *

2 766

9 217

8 777

Primární a nižší sekundární vzdělávání (úrovně 1 a 2)

ED1_2

6 925

5 669

3 233

2 196

17 120

5 168

7 757

2 682

4 262

983

4 467

2 604

9 379

8 898

Nižší sekundární vzdělávání

ED2

8 200

6 056

3 250

2 139

16 594

7 325

9 352

2 640

5 001

1 326

4 393 *

2 454

9 750

9 142

Nižší sekundární vzdělávání – všeobecné

ED24

8 200

6 057

3 249

2 140

16 594

7 341

8 228

2 640

nevzt.

1 326

4 393 *

2 387

nevzt.

9 464

Nižší sekundární vzdělávání – odborné

ED25

nevzt.

5 762

3 488

2 044

nevzt.

4 946

12 367

nevzt.

nevzt.

nevzt.

nevzt.

4 951

nevzt.

6 370

Vyšší sekundární vzdělávání

ED3

8 496

5 950

3 370

2 190

15 619

4 954

6 995

2 336 *

4 411 *

1 367

3 407

2 811

9 871

8 701

Vyšší sekundární a postsekundární neterciární vzdělávání (úrovně 3 a 4)

ED3_4

9 252

5 995 *

3 392

2 185

15 211

5 001

6 995

2 229

4 475

1 260

3 407

2 828

9 657

8 701

Vyšší sekundární vzdělávání – všeobecné

ED34

nevzt.

nevzt.

3 409

2 197

13 391

4 751

7 589

2 025

nevzt.

3 084

4 241 *

2 316

6 749

8 895

Vyšší sekundární a postsekundární neterciární vzdělávání – všeobecné (úrovně 34 a 44)

ED34_44

nevzt.

nevzt.

3 409

2 197

13 391

4 761

7 589

2 025

nevzt.

3 084

4 241 *

2 316

6 758

8 895

Vyšší sekundární vzdělávání – odborné

ED35

nevzt.

nevzt.

3 312

2 169

17 032

6 190

6 710

2 520 *

nevzt.

75

3 717 *

3 085

14 773 *

8 295

Vyšší sekundární a postsekundární neterciární vzdělávání – odborné (úrovně 35 a 45)

ED35_45

nevzt.

nevzt.

3 372

2 171

16 319

5 653

6 709

2 317 *

nevzt.

152

3 717 *

3 091

13 841

8 295

Postsekundární neterciární vzdělávání

ED4

10 628

nevzt.

3 693

2 173

1 467

5 263

5 056

634

nevzt.

475

nevzt.

3 168

4 146 *

nevzt.

Postsekundární neterciární vzdělávání

ED44

nevzt.

nevzt.

nevzt.

nevzt.

nevzt.

6 178

nevzt.

nevzt.

nevzt.

nevzt.

nevzt.

nevzt.

7 285

nevzt.

Postsekundární neterciární vzdělávání – odborné

ED45

10 628

nevzt.

3 693

2 173

1 467

5 232

5 056

634

nevzt.

475

nevzt.

3 168

4 203

nevzt.

Krátký cyklus terciárního vzdělávání

ED5

nevzt.

2 718

3 570

nevzt.

20 587

6 463

6 205

3 575

nevzt.

nevzt.

1 725 *

3 417

6 483

1 731

Terciární vzdělávání (úrovně 5–8)

ED5-8

6 562

2 334

2 709

2 349

26 940

8 994

6 081

2 591

1 293 *

1 894

4 027

2 890

10 360

2 257

Terciární vzdělávání kromě krátkého cyklu terciárního vzdělávání (úrovně 6–8)

ED6-8

6 562

2 332

2 567

2 349

27 673

9 450

6 081

2 588

1 293 *

1 894

4 200 *

2 881

10 683

2 304

3.2   Částky na odbornou přípravu pro zaměstnané a nezaměstnané osoby a služby zaměstnanosti (v EUR)

 

3.2.1

Částka na účastníka prokazujícího úspěšné absolvování kurzu odborné přípravy

3.2.2

Hodinová sazba za poskytování služeb zaměstnanosti

3.2.3

Měsíční sazba za poskytování služeb zaměstnanosti

3.2.4

Roční částka za poskytování služeb zaměstnanosti

3.2.5

Hodinová sazba za odbornou přípravu pro zaměstnané osoby

3.2.6

Hodinová sazba platu zaměstnané osoby

Rakousko

2 277

39

6 723

80 672

33,98

26,03

Belgie

3 351

42

7 010

84 112

22,97

31,08

Bulharsko

596

3

543

6 511

5,14

1,76

Kypr

2 696

29

5 467

65 604

18,85

10,94

Česká republika

521

11

1 988

23 864

9,29

7,39

Německo

6 959

42

7 582

90 992

36,03

23,11

Dánsko

5 803

55

9 496

113 956

39,67

32,02

Estonsko

711

14

2 498

29 968

14,03

8,22

Řecko

2 064

21

3 685

44 222

17,72

11,56

Španělsko

2 772

20

3 508

42 095

17,58

18,30

Finsko

5 885

45

7 683

92 204

38,39

27,69

Francie

6 274

48

7 297

87 556

35,99

25,26

Chorvatsko

689

10

1 620

19 440

10,52

5,90

Maďarsko

1 818

10

1 816

21 790

15,67

5,02

Irsko

11 119

36

6 411

76 920

31,79

27,20

Itálie

3 676

31

5 438

65 247

27,42

22,20

Litva

1 359

8

1 574

18 878

7,43

3,71

Lucembursko

19 302

34

5 908

70 890

29,87

23,30

Lotyšsko

756

8

1 385

16 607

7,94

7,21

Malta

2 256

13

2 184

26 212

16,49

8,41

Nizozemsko

5 018

36

6 474

77 680

32,01

23,33

Polsko

594

6

1 051

12 611

11,21

4,47

Portugalsko

994

21

3 648

43 784

8,33

10,63

Rumunsko

583

8

1 555

18 656

0,27

2,56

Švédsko

7 303

48

8 369

100 430

58,02

32,67

Slovinsko

854

22

4 015

48 185

18,90

7,61

Slovensko

424

7

1 117

13 411

11,13

12,52

Spojené království

5 863

25

4 690

56 286

36,07

15,16

3.3.   Index, který se použije pro částky na uvedené regionální operační programy.

Belgie

1,00

 

Francie

1,00

Hlavní město Brusel

1,26

 

Île de France

1,32

Flandry

0,97

 

Champagne-Ardenne

0,88

Valonsko

0,91

 

Picardie

0,91

 

 

 

Horní Normandie

0,96

Německo

1,00

 

Centre

0,89

Bádensko-Württembersko

1,08

 

Dolní Normandie

0,86

Bavorsko

1,05

 

Burgundsko

0,87

Berlín

0,98

 

Nord – Pas-de-Calais

0,95

Braniborsko

0,82

 

Lotrinsko

0,90

Brémy

1,06

 

Alsasko

0,97

Hamburk

1,21

 

Franche-Comté

0,89

Hesensko

1,12

 

Pays de la Loire

0,90

Meklenbursko-Přední Pomořansko

0,79

 

Bretaň

0,86

Dolní Sasko

0,93

 

Poitou-Charentes

0,83

Severní Porýní-Vestfálsko

1,02

 

Akvitánie

0,87

Porýní-Falc

0,96

 

Midi-Pyrénées

0,91

Sársko

0,98

 

Limousin

0,84

Sasko

0,81

 

Rhôna-Alpy

0,97

Sasko-Anhaltsko

0,82

 

Auvergne

0,86

Šlesvicko-Holštýnsko

0,87

 

Languedoc-Roussillon

0,84

Durynsko

0,82

 

Provence-Alpy-Azurové pobřeží

0,93

 

 

 

Korsika

0,93

Řecko

1,00

 

Guadeloupe

1,01

Anatoliki Makedonia, Thraki

0,81

 

Martinik

0,90

Kentriki Makedonia

0,88

 

Guyana

0,99

Dytiki Makedonia

1,12

 

Réunion

0,83

Ipeiros

0,79

 

Mayotte

0,64

Thessalia

0,83

 

 

 

Ionia Nisia

0,82

 

Itálie

1,00

Dytiki Ellada

0,81

 

Piemont

1,04

Sterea Ellada

0,90

 

Valle d'Aosta

1,00

Peloponnisos

0,79

 

Ligurie

1,01

Attiki

1,23

 

Lombardie

1,16

Voreio Aigaio

0,90

 

Provincia Autonoma di Bolzano/Bozen

1,15

Notio Aigaio

0,97

 

Provincia Autonoma di Trento

1,04

Kriti

0,83

 

Benátsko

1,03

 

 

 

Furlánsko–Julské Benátsko

1,08

Španělsko

1,00

 

Emilia-Romagna

1,06

Galicie

0,88

 

Toskánsko

0,95

Principado de Asturias

0,98

 

Umbrie

0,87

Kantábrie

0,96

 

Marche

0,90

País Vasco

1,17

 

Lazio

1,07

Comunidad Foral de Navarra

1,07

 

Abruzzo

0,89

La Rioja

0,92

 

Molise

0,82

Aragón

0,98

 

Kampánie

0,84

Comunidad de Madrid

1,18

 

Apulie

0,82

Castilla y León

0,91

 

Basilicata

0,86

Castilla-la Mancha

0,88

 

Kalábrie

0,75

Extremadura

0,84

 

Sicílie

0,86

Katalánsko

1,09

 

Sardinie

0,84

Comunidad Valenciana

0,91

 

 

 

Baleárské ostrovy

0,96

 

Portugalsko

1,00

Andalusie

0,87

 

Norte

0,86

Región de Murcia

0,84

 

Algarve

0,87

Ciudad Autónoma de Ceuta

1,07

 

Centro

0,84

Ciudad Autónoma de Melilla

1,04

 

Área Metropolitana de Lisboa

1,33

Kanárské ostrovy

0,91

 

Alentejo

0,91

 

 

 

Regi?o Autónoma dos Açores

0,91

Polsko

1,00

 

Regi?o Autónoma da Madeira

0,95

Lódzkie

0,75

 

 

 

Mazowieckie

1,26

 

Spojené království

1,00

Malopolskie

1,05

 

Anglie

1,01

Śląskie

1,19

 

Wales

0,83

Lubelskie

0,60

 

Skotsko

0,99

Podkarpackie

0,81

 

Severní Irsko

0,83

Swietokrzyskie

0,63

 

 

 

Podlaskie

0,73

 

 

 

Wielkopolskie

1,16

 

 

 

Zachodniopomorskie

1,06

 

 

 

Lubuskie

0,88

 

 

 

Dolnośląskie

1,22

 

 

 

Kujawsko-Pomorskie

0,91

 

 

 

Warminsko-Mazurskie

0,83

 

 

 

Pomorskie

0,78

 

 

 


(1)  Tyto jednotkové náklady nemohou být použity pro druhy operací, pro které je v jiné příloze tohoto nařízení v přenesené pravomoci stanoveno jiné zjednodušené vykazování nákladů.

(2)  Další případné způsobilé náklady u tohoto typu operace, jako jsou dávky, doprava, ubytování nebo jiný druh podpory poskytované studentům účastnícím se těchto typů operací, nejsou v jednotkových nákladech zahrnuty.

(3)  Potvrzenou docházkou se rozumí, že potvrzení o účasti studenta ve formálním vzdělávacím kurzu nebo přípravě je dvakrát až třikrát za akademický rok ověřeno vnitrostátními orgány v souladu s běžnou praxí jednotlivých členských států a jejich postupy pro ověřování docházky ve formálním vzdělávání a přípravě.

(4)  Mezinárodní standardní klasifikace vzdělání: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/International_Standard_Classification_of_Education_(ISCED)

(5)  Tabulka v bodě 3.1 stanoví sazby pro všechny členské státy s výjimkou Dánska, pro které nejsou v současné době k dispozici žádné údaje. U kurzů, které trvají alespoň celý akademický rok, mohou být tyto částky členskému státu uhrazeny takto: 50 % za první potvrzení o docházce během akademického roku (obvykle na začátku akademického roku v souladu s vnitrostátními pravidly a postupy), 30 % za druhé potvrzení o docházce a 20 % za třetí a závěrečné potvrzení o docházce. Pro ty členské státy, jejichž vnitrostátní systémy umožňují shromažďovat tyto informace pouze dvakrát ročně, nebo pro kurzy, které trvají méně než celý akademický rok, to bude 50 % za první potvrzení o docházce a 50 % za druhé a závěrečné potvrzení o docházce.

(6)  Kurzy odborné přípravy mohou být primárně buď institucionální, nebo organizované na pracovišti, ale musí být zajištěny alespoň částečně v institucionálním rámci.

(7)  Kurz odborné přípravy bude považován za „úspěšně absolvovaný“, pokud existuje dokument prokazující dokončení kurzu v souladu s vnitrostátními pravidly nebo postupy. Může se jednat například o osvědčení vydané poskytovatelem odborné přípravy nebo rovnocenný dokument, který je přijatelný podle vnitrostátních pravidel nebo postupů.

Podmínka úspěšného absolvování kurzu odborné přípravy se nepovažuje za splněnou, jestliže účastník úspěšně absolvuje v rámci kurzu odborné přípravy pouze některé moduly.

(8)  Poradenské služby týkající se zaměstnanosti mohou být poskytovány individuálně nebo v rámci skupiny. Zahrnují veškeré služby a činnosti prováděné veřejnými službami zaměstnanosti, jakož i služby poskytované jinými veřejnými agenturami nebo jinými subjekty financovanými z veřejného rozpočtu, které usnadňují integraci nezaměstnaných osob a jiných uchazečů o zaměstnání na trhu práce nebo které pomáhají zaměstnavatelům při náboru a výběru zaměstnanců.

(9)  Jež jsou prokázany ověřitelným systémem vykazování času.

(10)  Jež jsou prokázany ověřitelným systémem vykazování času.

(11)  Jež jsou prokázany ověřitelným systémem vykazování času.

(12)  Údaj „nevztahuje se (nevzt.)“ znamená, že pro konkrétní členský stát a uvedenou úroveň vzdělávání nejsou k dispozici žádné údaje.

Referenčním rokem sběru údajů je rok 2015 kromě polí označených * (včetně všech polí pro FI, HR, IE, NL a UK) – referenčním rokem pro tato pole je rok 2014.


PŘÍLOHA VII

„PŘÍLOHA XV

Podmínky úhrady výdajů na základě standardních stupnic jednotkových nákladů pro Kypr

1.   Definice standardních stupnic jednotkových nákladů

Druh operací

Název ukazatele

Kategorie nákladů

Jednotka měření pro ukazatele

Částky

(v EUR)

1.

„Opatření pro školní a sociální začleňování“ v rámci prioritní osy 3 operačního programu Zaměstnanost, lidské zdroje a sociální soudržnost (CCI 2014CY05M9OP001)

1)

Sazba za 45 minut pro učitele zaměstnané na základě smlouvy na dobu určitou

2)

Denní sazba pro stálé a dočasné učitele

Veškeré způsobilé náklady, včetně přímých nákladů na zaměstnance

1)

Počet odpracovaných hodin

2)

Počet odpracovaných dní

1)

21 za 45 minut

2)

300 za den

2.

„Zřízení a provoz ústřední správy sociálních dávek“ v rámci prioritní osy 3 operačního programu Zaměstnanost, lidské zdroje a sociální soudržnost (CCI 2014CY05M9OP001)

Měsíční sazba pro stálé a dočasné státní zaměstnance

Veškeré způsobilé náklady, včetně přímých nákladů na zaměstnance

Počet odpracovaných měsíců rozlišených podle platové stupnice

Platová stupnice

Objem

?1

1 794

A2

1 857

A3

2 007

A4

2 154

A5

2 606

A6

3 037

A7

3 404

A8

3 733

A9

4 365

A10

4 912

A11

5 823

A12

6 475

A13

7 120

3.

Posuzování zdravotního postižení a funkčnosti v rámci prioritní osy 3 operačního programu Zaměstnanost, lidské zdroje a sociální soudržnost (CCI 2014CY05M9OP001)

1)

Posuzování zdravotního postižení

2)

Posuzování zdravotního postižení a funkčnosti

Veškeré kategorie způsobilých nákladů

Počet provedených posouzení

1)

Posouzení zdravotního postižení: 190

2)

Posouzení zdravotního postižení a funkčnosti: 303

4.

Reforma systému odborného vzdělávání a přípravy v rámci prioritní osy 3 operačního programu Zaměstnanost, lidské zdroje a sociální soudržnost (CCI 2014CY05M9OP001)

1)

Jeden den práce učitele

2)

Jeden měsíc práce učitele

3)

Jedna hodina práce učitele zaměstnaného na základě smlouvy na dobu určitou

4)

Jedna hodina práce laboratorního asistenta zaměstnaného na základě smlouvy na dobu určitou

5)

Jedna minuta práce psychologa zaměstnaného na základě smlouvy na dobu určitou

Veškeré kategorie způsobilých nákladů

1)

Počet dnů práce učitele rozlišených podle platové stupnice

2)

Počet měsíců práce učitele rozlišených podle platové stupnice

3)

Počet vyučovacích hodin (45 min.) odpracovaných učitelem zaměstnaným na základě smlouvy na dobu určitou

4)

Počet vyučovacích hodin (45 min.) odpracovaných laboratorním asistentem zaměstnaným na základě smlouvy na dobu určitou

5)

Počet minut práce psychologa zaměstnaného na základě smlouvy na dobu určitou

1)

Platová stupnice

Objem

A8

277

A9

330

A10

371

A11

440

A12

488

2)

A8

4 554

A9

5 404

A10

6 082

A11

7 210

A12

8 005

A13

8 791

3)

34

4)

21

5)

0,63

2.   Přizpůsobení částek

Nepoužije se.


PŘÍLOHA VIII

„PŘÍLOHA XVI

Podmínky úhrady výdajů na základě standardních stupnic jednotkových nákladů pro Chorvatsko

1.   Definice standardních stupnic jednotkových nákladů

Druh operací

Název ukazatele

Kategorie nákladů

Jednotka měření pro ukazatele

Částky

(v HRK)

1.

Zlepšení přístupu ke vzdělávání pro znevýhodněné studenty na nižší než terciální úrovni poskytováním cílené odborné podpory studentům prostřednictvím pedagogických asistentů v rámci prioritní osy 3 „Vzdělávání a celoživotní učení“ operačního programu „Efektivní lidské zdroje“ (2014HR05M9OP001)

Měsíce odpracované pedagogickými asistenty

Veškeré způsobilé náklady operace

Počet odpracovaných měsíců

4 530,18

2.

Kurzy odborné přípravy v rámci prioritní osy 1 „Vysoká zaměstnanost a mobilita pracovních sil“ operačního programu „Efektivní lidské zdroje“ (2014HR05M9OP001)

Měsíce účasti na kurzech odborné přípravy

Veškeré způsobilé náklady na danou operaci s výjimkou cestovních výdajů účastníka, nákladů na vzdělávání a profesní zkoušku účastníka (v příslušných případech)

Počet měsíců účasti na kurzech odborné přípravy

Za účastníky bez předchozí praxe:

3 318,81

Za účastníky s předchozí praxí:

a)

za prvních 12 měsíců účasti na kurzech odborné přípravy

3 791,19

b)

za posledních 12 měsíců účasti na kurzech odborné přípravy

3 318,81

3.

Programy veřejných prací podporované v rámci prioritní osy 1 „Vysoká zaměstnanost a mobilita pracovních sil“ a prioritní osy 2 „Sociální začleňování“ operačního programu „Efektivní lidské zdroje“ (2014HR05M9OP001)

Měsíce, během nichž je vyplácena podpora zaměstnanosti pro zaměstnance v programu veřejných prací

Veškeré způsobilé náklady na danou operaci s výjimkou cestovních výdajů účastníka, nákladů na vzdělávání a profesní zkoušku účastníka (v příslušných případech)

Počet měsíců podpory zaměstnanosti na zaměstnance

a)

3 943,24

na plný pracovní úvazek, 100 % intenzita podpory zaměstnanosti

b)

1 971,62

na plný pracovní úvazek, 50 % intenzita podpory zaměstnanosti a poloviční pracovní úvazek, 100 % intenzita podpory

4.

Aktivní opatření na trhu práce podporovaná v rámci prioritní osy 1 „Vysoká zaměstnanost a mobilita pracovních sil“ a prioritní osy 2 „Sociální začleňování“ operačního programu „Efektivní lidské zdroje“ (2014HR05M9OP001)

Měsíce, během nichž se účastník účastní na opatření aktivní politiky zaměstnanosti.

Cestovní výdaje

Počet měsíců účasti na opatření aktivní politiky zaměstnanosti

452,16

 

 

 

 

 

2.   Přizpůsobení částek

Jednotkové náklady v bodě 2 se každý kalendářní rok přizpůsobí tak, že se nahradí částka finanční pomoci a příspěvek povinného pojištění ve výpočetní metodě.

Přizpůsobení se provádějí na základě:

u finanční pomoci – změn zákonné minimální mzdy podle vyhlášky o minimální mzdě vydané chorvatskou vládou, zveřejněné v Úředním věstníku Chorvatské republiky (https://www.nn.hr),

u příspěvků povinného pojištění – změn minimálních měsíčních základů podle nařízení ministerstva financí o základech výpočtu příspěvků povinného pojištění, zveřejněného v Úředním věstníku Chorvatské republiky (https://www.nn.hr).

Kromě toho jakékoli změny ustanovení zákona na podporu zaměstnanosti, která upravují mechanismy stanovení finanční pomoci a příspěvků povinného pojištění v rámci profesní přípravy, a/nebo jakékoli změny ustanovení zákona o příspěvcích (NN 84/08, 152/08, 94/09, 18/11, 22/12, 144/12, 148/13, 41/14, 143/14, 115/16), která upravují výpočty povinných příspěvků, mohou mít za následek změny navrhované výpočetní metody.

Částka jednotkových nákladů v bodě 3 se každý kalendářní rok přizpůsobí tak, že se nahradí částka zákonné minimální mzdy a roční míra pracovní neschopnosti ve výpočetní metodě.

Přizpůsobení se provádějí na základě:

změn zákonné minimální mzdy podle vyhlášky o minimální mzdě vydané chorvatskou vládou na kalendářní rok, zveřejněné v Úředním věstníku Chorvatské republiky (https://www.nn.hr) podle článku 7 zákona o minimální mzdě (NN 39/13),

změn oficiální roční míry pracovní neschopnosti v Chorvatsku zveřejněné na internetových stránkách Státní zdravotní pojišťovny (Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje) (http://www.hzzo.hr/o-zavodu/izvjesca/). Kromě toho jakékoli změny ustanovení zákona o příspěvcích (NN 84/08, 152/08, 94/09, 18/11, 22/12, 144/12, 148/13, 41/14, 143/14, 115/16), která upravují výpočty povinných příspěvků, mohou mít za následek změny navrhované výpočetní metody.


PŘÍLOHA IX

„PŘÍLOHA XX

Podmínky úhrady výdajů na základě standardních stupnic jednotkových nákladů pro Bulharsko

1.   Definice standardních stupnic jednotkových nákladů

Druh operací

Název ukazatele

Kategorie nákladů

Jednotka měření pro ukazatele

Částky

Odborné vzdělávání v rámci prioritních os 1 a 2 OP 2014BG05M9OP001

Účastníci získají kvalifikaci po ukončení odborného vzdělávání

Veškeré způsobilé náklady operace

Počet účastníků, kteří se zúčastnili alespoň 80 % výuky a úspěšně absolvovali kurzy odborné přípravy a získali odpovídající osvědčení.

Viz tabulka v bodě 3

2.   Přizpůsobení částek

Přizpůsobení jednotkových nákladů je spojeno se změnami vnitrostátních předpisů – vyhlášky rady ministrů č. 280/2015 a národního akčního plánu pro zaměstnanost k provádění aktivní politiky trhu práce na příslušný rok.

3.   Částky (v BGN) (1)

Kurzy pro získání odborné kvalifikace

Minimální počet hodin kurzu

Částky

Částky včetně nepřímých nákladů pro příjemce vybrané prostřednictvím soutěžního grantového řízení

Částky včetně nepřímých nákladů pro příjemce vybrané prostřednictvím přímého grantového řízení

Kurzy prvního stupně

300

600

660

624

Kurzy druhého stupně

660

1 200

1 320

1 248

Kurzy třetího stupně

960

1 800

1 980

1 872

Součást povolání s kvalifikací prvního stupně (2)

200

400

440

416

Součást povolání s kvalifikací druhého stupně

300

600

660

624

Součást povolání s kvalifikací třetího stupně

600

1 125

1 237,50

1 170


Kurzy pro získání klíčových kompetencí

Minimální počet hodin kurzu

Částky

Částky včetně nepřímých nákladů pro příjemce vybrané prostřednictvím soutěžního grantového řízení

Částky včetně nepřímých nákladů pro příjemce vybrané prostřednictvím přímého grantového řízení

pro nezaměstnané osoby

pro zaměstnané osoby a osoby samostatně výdělečně činné

pro nezaměstnané osoby

pro zaměstnané osoby a osoby samostatně výdělečně činné

pro nezaměstnané osoby

pro zaměstnané osoby a osoby samostatně výdělečně činné

Klíčová kompetence 2 – komunikace v cizím jazyce

300

700

770

728

Klíčová kompetence 3 – matematika a základní znalosti v oblasti přírodních věd a technologií

30

140

70

154

77

145,60

72,80

Klíčová kompetence 4 – digitální kompetence

45

250

275

260

Klíčová kompetence 5 – schopnost učit se

30

140

70

154

77

145,60

72,80

Klíčová kompetence 6 – sociální a občanské kompetence

30

140

70

154

77

145,60

72,80

Klíčová kompetence 7 – podniky a podnikání

30

140

70

154

77

145,60

72,80


(1)  Jsou-li účastníci za účast na odborné přípravě povinni platit poplatky, je třeba splatné částky odečíst od jednotkových nákladů.

(2)  Součást povolání je třeba chápat jako částečně dokončené kurzy odborné přípravy s minimální dobou trvání stanovenou ve výše uvedené tabulce (bod 3).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU