(EU) 2019/371Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/371 ze dne 7. března 2019, kterým se od 8. března 2019 stanoví dovozní cla pro některé druhy loupané rýže

Publikováno: Úř. věst. L 68, 8.3.2019, s. 3-4 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 7. března 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 8. března 2019 Nabývá účinnosti: 8. března 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/371

ze dne 7. března 2019,

kterým se od 8. března 2019 stanoví dovozní cla pro některé druhy loupané rýže

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na čl. 183 první pododstavec písm. a) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými o metodě výpočtu uplatňovaných cel z loupané rýže, schválená rozhodnutím Rady 2005/476/ES (2), stanoví metodu výpočtu cel uplatňovaných na dovoz loupané rýže.

(2)

Na základě informací předaných příslušnými orgány Komise zjistila, že na období od 1. září 2018 do 28. února 2019 byly na množství 265 824 tun vydány dovozní licence pro loupanou rýži kódu KN 1006 20, kromě dovozních licencí pro rýži Basmati. Dovozní clo pro loupanou rýži kódu KN 1006 20 jinou než rýže Basmati, stanovené prováděcím nařízením Komise (EU) 191/2012 (3), by proto mělo být upraveno.

(3)

Prováděcí nařízení (EU) č. 191/2012 by proto mělo být zrušeno.

(4)

Použitelné clo se musí stanovit ve lhůtě deseti dní od konce výše uvedeného období. Je proto potřeba, aby toto nařízení vstoupilo v platnost neprodleně,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Dovozní clo pro loupanou rýži kódu KN 1006 20 jinou než rýže činí 65 EUR za tunu.

Článek 2

Prováděcí nařízení (EU) č. 191/2012 se zrušuje.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 7. března 2019.

Za Komisi,

jménem předsedy,

Jerzy PLEWA

generální ředitel

Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Rozhodnutí Rady 2005/476/ES ze dne 21. června 2005 o uzavření dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými o metodě výpočtu uplatňovaných cel z loupané rýže, a o změně rozhodnutí 2004/617/ES, 2004/618/ES a 2004/619/ES (Úř. věst. L 170, 1.7.2005, s. 67).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 191/2012 ze dne 7. března 2012, kterým se ode dne 8. března 2012 stanoví dovozní cla pro některé druhy loupané rýže (Úř. věst. L 69, 8.3.2012, s. 12).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU