(EU) 2019/370Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/370 ze dne 7. března 2019, kterým se mění nařízení (ES) č. 1635/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 737/90, z důvodu vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Unie (Text s významem pro EHP.)

Publikováno: Úř. věst. L 68, 8.3.2019, s. 1-2 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 7. března 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 8. března 2019 Nabývá účinnosti: brexit
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/370

ze dne 7. března 2019,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1635/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 737/90, z důvodu vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Unie

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 733/2008 ze dne 15. července 2008 o podmínkách dovozu zemědělských produktů pocházejících ze třetích zemí po havárii jaderné elektrárny v Černobylu (1), a zejména na článek 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 29. března 2017 předložilo Spojené království Velké Británie a Severního Irska (dále jen „Spojené království“) oznámení o svém záměru vystoupit z Unie podle článku 50 Smlouvy o Evropské unii. Ode dne vstupu dohody o vystoupení v platnost, nebo dva roky po uvedeném oznámení, tj. od 30. března 2019, pokud dohoda uzavřena nebude, se na Spojené království přestanou vztahovat Smlouvy, nerozhodne-li Evropská rada jednomyslně po dohodě se Spojeným královstvím o prodloužení této lhůty. Spojené království se poté stane třetí zemí.

(2)

Nařízení komise (ES) č. 1635/2006 (2) stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 737/90 (3) o podmínkách dovozu zemědělských produktů pocházejících ze třetích zemí po havárii jaderné elektrárny v Černobylu.

(3)

Nařízení (EHS) č. 737/90 bylo několikrát změněno a bylo zrušeno nařízením (ES) č. 733/2008.

(4)

Nařízení (ES) č. 733/2008 stanoví nejvyšší přípustné úrovně radioaktivity v některých zemědělských produktech pocházejících ze třetích zemí. Stanoví rovněž, že členské státy jsou povinny provádět kontroly těchto zemědělských produktů, aby zajistily jejich soulad s úrovněmi radioaktivity stanovenými v uvedeném nařízení, předtím než je výrobek propuštěn do volného oběhu.

(5)

Nařízení (ES) č. 1635/2006 vyžaduje, aby členské státy zajistily, že příslušné orgány třetích zemí, které byly havárií v Černobylu zasaženy, vystaví vývozní certifikáty prokazující, že produkty, ke kterým jsou připojeny, splňují nejvyšší přípustné úrovně stanovené v nařízení (ES) č. 733/2008. Příslušné třetí země jsou uvedeny na seznamu v příloze II nařízení (ES) č. 1635/2006.

(6)

Spad radioaktivního cesia v důsledku havárie jaderné elektrárny v Černobylu dne 26. dubna 1986 zasáhl velký počet třetích zemí. Spad se dotkl i některých oblastí Spojeného království. Vzhledem k tomu, že cesium 137 má poločas přeměny přibližně 30 let, kontaminace se snižuje pomalu.

(7)

Některé zemědělské produkty pocházející ze Spojeného království, které byly zasaženy černobylskou havárií, mohou stále vykazovat kontaminaci radioaktivním cesiem.

(8)

Jakmile se právo Unie přestane na Spojené království a ve Spojeném království uplatňovat, budou muset být zemědělské produkty pocházející ze Spojeného království před vstupem do Unie kontrolovány z hlediska radioaktivní kontaminace.

(9)

Je proto třeba změnit přílohu II nařízení (ES) č. 1635/2006, aby zahrnovala Spojené království.

(10)

Vzhledem k naléhavosti situace dané okolnostmi vystoupení Spojeného království z Evropské unie je nezbytné umožnit okamžité uplatňování opatření stanovených v tomto nařízení. Toto nařízení by proto mělo vstoupit v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

(11)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V příloze II nařízení (ES) č. 1635/2006 se doplňuje nová položka, která zní:

„Spojené království Velké Británie a Severního Irska“.

Článek 2

Vstup v platnost a doba použitelnosti

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne následujícího po dni, kdy se podle čl. 50 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii přestane právo Unie uplatňovat na Spojené království a ve Spojeném království.

Nepoužije se však v žádném z těchto případů:

a)

do uvedeného dne vstoupí v platnost dohoda o vystoupení uzavřená se Spojeným královstvím podle čl. 50 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii;

b)

bude přijato rozhodnutí o prodloužení dvouletého období uvedeného v čl. 50 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 7. března 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 201, 30.7.2008, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 1635/2006 ze dne 6. listopadu 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 737/90 o podmínkách dovozu zemědělských produktů pocházejících ze třetích zemí po havárii jaderné elektrárny v Černobylu (Úř. věst. L 306, 7.11.2006, s. 3).

(3)  Nařízení Rady (EHS) č. 737/90 ze dne 22. března 1990 o podmínkách dovozu zemědělských produktů pocházejících ze třetích zemí po havárii jaderné elektrárny v Černobylu (Úř. věst. L 82, 29.3.1990, s. 1).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU