(EU) 2019/366Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/366 ze dne 5. března 2019, kterým se mění příloha I nařízení (EU) č. 605/2010, pokud jde o seznam třetích zemí nebo jejich částí, z nichž je povolen dovoz zásilek syrového mléka, mléčných výrobků, mleziva a výrobků z mleziva do Evropské unie (Text s významem pro EHP.)

Publikováno: Úř. věst. L 65, 6.3.2019, s. 1-2 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 5. března 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 26. března 2019 Nabývá účinnosti: 26. března 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/366

ze dne 5. března 2019,

kterým se mění příloha I nařízení (EU) č. 605/2010, pokud jde o seznam třetích zemí nebo jejich částí, z nichž je povolen dovoz zásilek syrového mléka, mléčných výrobků, mleziva a výrobků z mleziva do Evropské unie

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 2002/99/ES ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví veterinární předpisy pro produkci, zpracování, distribuci a dovoz produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě (1), a zejména na článek 8 úvodní větu, čl. 8 odst. 1 první pododstavec, čl. 8 odst. 4 a čl. 9 odst. 4 uvedené směrnice,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro organizaci úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě (2), a zejména na čl. 11 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (EU) č. 605/2010 (3) stanoví hygienické a veterinární podmínky a požadavky na osvědčení pro dovoz zásilek syrového mléka, mléčných výrobků, mleziva a výrobků z mleziva do Unie a seznam třetích zemí, z nichž je dovoz těchto zásilek do Unie povolen.

(2)

V příloze I nařízení (EU) č. 605/2010 je uveden seznam třetích zemí nebo jejich částí, z nichž je povolen dovoz zásilek syrového mléka, mléčných výrobků, mleziva a výrobků z mleziva do Unie, s uvedením typu ošetření požadovaného pro tyto komodity.

(3)

Japonsko požádalo Komisi o povolení vývozu syrového mléka, mléčných výrobků, mleziva a výrobků z mleziva, které byly podrobeny režimu bez zvláštního ošetření, do Unie. Z veterinární perspektivy je Japonsko třetí zemí uvedenou na seznamu Světové organizace pro zdraví zvířat jako země prostá slintavky a kulhavky, ve které se neprovádí očkování, a splňuje tudíž veterinární požadavky Unie na dovoz.

(4)

Komise nedávno provedla v Japonsku veterinární kontroly. Tyto kontroly prokazují, že příslušný orgán Japonska poskytuje odpovídající záruky, pokud jde o soulad s veterinárními požadavky na dovoz stanovenými ve směrnici 2002/99/ES.

(5)

Vzhledem k odpovídajícím zárukám poskytnutým příslušným orgánem Japonska a k příznivé veterinární situaci, pokud jde o slintavku a kulhavku v Japonsku, je vhodné zařadit Japonsko do přílohy I nařízení (EU) č. 605/2010. Tímto doplněním do seznamu v příloze I by neměly být dotčeny povinnosti vyplývající z jiných ustanovení právních předpisů Unie, jež se týkají dovozu produktů živočišného původu do Unie a jejich uvádění na trh Unie, a to zejména povinnosti vztahující se k seznamu zařízení podle článku 12 nařízení (ES) č. 854/2004.

(6)

Nařízení (EU) č. 605/2010 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V tabulce v příloze I nařízení (EU) č. 605/2010 se za položku týkající se Islandu vkládá nová položka, která zní:

„JP

Japonsko

+

+

+“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 5. března 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 18, 23.1.2003, s. 11.

(2)  Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 206.

(3)  Nařízení Komise (EU) č. 605/2010 ze dne 2. července 2010, kterým se stanoví veterinární a hygienické podmínky a podmínky veterinárních osvědčení pro dovoz syrového mléka, mléčných výrobků, mleziva a výrobků z mleziva určených k lidské spotřebě do Evropské unie (Úř. věst. L 175, 10.7.2010, s. 1).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU