(EU) 2019/365Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/365 ze dne 13. prosince 2018, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o postupy a formuláře pro výměnu informací o sankcích, opatřeních a vyšetřováních v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365 (Text s významem pro EHP.)

Publikováno: Úř. věst. L 81, 22.3.2019, s. 128-133 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 13. prosince 2018 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 11. dubna 2019 Nabývá účinnosti: 11. dubna 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/365

ze dne 13. prosince 2018,

kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o postupy a formuláře pro výměnu informací o sankcích, opatřeních a vyšetřováních v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365 ze dne 25. listopadu 2015 o transparentnosti obchodů zajišťujících financování a opětovného použití a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (1), a zejména na čl. 25 odst. 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Aby Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) vždy obdržel úplné a přesné informace o uložených správních a trestních opatřeních a provedených trestních vyšetřováních v souvislosti s porušením nařízení (EU) 2015/2365, je třeba stanovit společné postupy a formuláře pro předkládání těchto informací.

(2)

Aby se zabránilo možnému dvojímu vykázání a kompetenčním konfliktům mezi více vykazujícími orgány v rámci jednoho členského státu, mělo by být pro výměnu informací s orgánem ESMA v každém členském státě určeno jediné kontaktní místo.

(3)

Aby orgán ESMA mohl do zveřejňovaných výročních zpráv o sankcích, opatřeních a vyšetřováních zahrnout smysluplné údaje, měly by příslušné orgány ve svých zprávách na zvláštních formulářích jasně uvést, která ustanovení nařízení (EU) 2015/2365 byla porušena.

(4)

Příslušný orgán by měl orgánu ESMA poskytnout kopii rozhodnutí o uložení správní sankce nebo opatření a přehledný souhrn podstatných prvků tohoto rozhodnutí. S cílem omezit zátěž spojenou s vykazováním by však v případech, kdy určitá správní sankce nebo opatření již byly orgánu ESMA oznámeny podle čl. 25 odst. 3 nařízení (EU) 2015/2365, měl mít příslušný orgán pouze povinnost uvést jasný odkaz na tuto sankci nebo opatření.

(5)

Toto nařízení vychází z návrhů prováděcích technických norem předložených Evropské komisi orgánem ESMA v souladu s postupem uvedeným v článku 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 (2).

(6)

V souladu s článkem 15 nařízení (EU) č. 1095/2010 orgán ESMA neuspořádal otevřené veřejné konzultace o návrzích prováděcích technických norem, z nichž toto nařízení vychází, ani neprovedl analýzu potenciálních souvisejících nákladů a přínosů plynoucích ze zavedení standardních formulářů a postupů pro dotčené příslušné orgány, neboť by to bylo nepřiměřené vzhledem k rozsahu a dopadu uvedených norem, vezme-li se v úvahu, že prováděcí technické normy jsou určeny pouze vnitrostátním příslušným orgánům členských států, a nikoli účastníkům trhu.

(7)

Orgán ESMA požádal o stanovisko skupinu subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů zřízenou podle článku 37 nařízení (EU) č. 1095/2010,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Kontaktní místa

1.   Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) určí pro přijímání informací uvedených v čl. 25 odst. 1 a 2 nařízení (EU) 2015/2365 a pro veškerou komunikaci ohledně všech otázek týkajících se přijímání těchto informací jediné kontaktní místo. Údaje o kontaktním místě se zpřístupní na internetových stránkách orgánu ESMA.

2.   Příslušné orgány každého členského státu určí pro veškerou komunikaci týkající se poskytování informací uvedených v čl. 25 odst. 1 a 2 nařízení (EU) 2015/2365 jediné kontaktní místo pro daný členský stát. Příslušné orgány o tomto kontaktním místě informují orgán ESMA.

Článek 2

Každoroční předkládání souhrnných informací

1.   Kontaktní místa určená příslušnými orgány pro každý členský stát podle čl. 1 odst. 2 poskytnou orgánu ESMA informace uvedené v čl. 25 odst. 1 nařízení (EU) 2015/2365 za použití formuláře v příloze I tohoto nařízení. Dále poskytnou kopie rozhodnutí o uložení správních sankcí a jiných správních opatření a shrnutí těchto rozhodnutí s výjimkou případů, kdy sankce nebo opatření již byly orgánu ESMA oznámeny podle čl. 25 odst. 3 nařízení (EU) 2015/2365. Kopie rozhodnutí se předkládají ve formě přílohy elektronické pošty připojené k formuláři.

2.   Kontaktní místa určená příslušnými orgány pro každý členský stát podle čl. 1 odst. 2 poskytnou orgánu ESMA informace uvedené v čl. 25 odst. 2 nařízení (EU) 2015/2365 za použití formuláře v příloze II tohoto nařízení.

3.   Formuláře uvedené v odstavcích 1 a 2 se vztahují na období jednoho kalendářního roku, jsou vyplněny elektronicky a spolu s případnými přílohami odeslány elektronickou poštou kontaktnímu místu orgánu ESMA do 31. března následujícího roku.

První předložení formulářů podle odstavců 1 a 2 musí být učiněno v roce 2018 za kalendářní roky 2016 a 2017.

Článek 3

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. prosince 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 337, 23.12.2015, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy) (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).


PŘÍLOHA I

Image 1 Text obrazu Image 2 Text obrazu

PŘÍLOHA II

Image 3 Text obrazu Image 4 Text obrazu

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU