(EU) 2019/363Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/363 ze dne 13. prosince 2018, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o formát a četnost zpráv s podrobnými údaji o obchodech zajišťujících financování (SFT) registrům obchodních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365, a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1247/2012, pokud jde o použití kódů pro vykazování při vykazování derivátových smluv (Text s významem pro EHP.)

Publikováno: Úř. věst. L 81, 22.3.2019, s. 85-124 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 13. prosince 2018 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 11. dubna 2019 Nabývá účinnosti: 11. dubna 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/363

ze dne 13. prosince 2018,

kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o formát a četnost zpráv s podrobnými údaji o obchodech zajišťujících financování (SFT) registrům obchodních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365, a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1247/2012, pokud jde o použití kódů pro vykazování při vykazování derivátových smluv

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365 ze dne 25. listopadu 2015 o transparentnosti obchodů zajišťujících financování a opětovného použití a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (1), a zejména na čl. 4 odst. 10 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů (2), a zejména na čl. 9 odst. 6 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podrobné údaje, které smluvní strany obchodů zajišťujících financování („SFT“) oznamují registrům obchodních údajů nebo Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy („orgán ESMA“), by měly být předkládány v harmonizovaném formátu, aby se usnadnilo shromažďování údajů, jejich slučování a srovnávání mezi registry obchodních údajů. V zájmu minimalizace nákladů pro vykazující smluvní strany by měl být formát pro SFT co nejkonzistentnější s formátem předepsaným pro oznamování derivátových smluv podle článku 9 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012. Toto nařízení proto stanoví formát pro každou z oblastí, která má být vykázána, a standardizuje zprávu odkazem na normu ISO, která je ve finančním odvětví široce používána.

(2)

Jelikož je nyní plně zaveden globální identifikační kód právnické osoby (LEI), měla by každá smluvní strana SFT k identifikaci právnické osoby ve zprávě používat pouze uvedený systém. Aby smluvní strana používala systém LEI efektivně, měla by zajistit, aby referenční údaje týkající se jejího LEI byly obnovovány v souladu s podmínkami akreditovaného emitenta LEI (místní provozní jednotka). V současné době se vyvíjí rozšíření celosvětového systému LEI s cílem identifikovat pobočky právnických osob. Než bude toto rozšíření dokončeno a považováno za vhodné pro účely podávání zpráv o SFT a toto nařízení odpovídajícím způsobem změněno, měl by být k identifikaci pobočky smluvní strany používán kód ISO země, ve které se pobočka, jejímž prostřednictvím je obchod SFT uzavírán, nachází.

(3)

Vyvíjí se také globální jedinečný identifikační kód obchodníka („UTI“) pro účely identifikace SFT. Než bude tento globální systém UTI dokončen a považován za vhodný pro účely podávání zpráv o SFT a toto nařízení odpovídajícím změněno, měl by být k identifikaci SFT používán UTI, na němž se smluvní strany dohodly.

(4)

Článek 4a prováděcího nařízení Komise (EU) č. 1247/2012 (3) obsahuje postup pro určení subjektu příslušného pro vytvoření UTI, pokud jde o vykazování derivátových smluv u situací, kdy se smluvní strany na subjektu příslušném pro vytvoření UTI nedohodnou. Aby se zajistila soudržnost mezi vykazováním derivátových smluv a SFT, měl by být zaveden podobný postup pro smluvní strany, které podávají zprávu o SFT.

(5)

V současné době neexistuje pro určení toho, na které straně stojí smluvní strana v SFT, žádný společný tržní postup. Proto by měla být stanovena zvláštní pravidla pro zajištění přesné a jednotné identifikace poskytovatele zajištění a příjemce zajištění u SFT.

(6)

Pro jediný SFT lze předložit několik zpráv, například pokud SFT dozná více po sobě následujících změn. Aby bylo zajištěno, že každá zpráva týkající se SFT a každý SFT jako celek budou správně pochopeny, měly by být zprávy předkládány v chronologickém pořadí, ve kterém k oznamovaným událostem došlo.

(7)

V zájmu zmenšení zátěže při vykazování změny některých hodnot, a zejména podrobných údajů o hodnotě zajištění, poskytnuté nebo obdržené marže a o opětovném použití zajištění, měly by být tyto údaje vykazovány ve stavu na konci každého dne pouze tehdy, pokud se liší od dříve oznámených údajů.

(8)

Podrobné údaje o nesplaceném maržovém úvěru by měly být vykazovány ve stavu na konci každého dne, pokud je v základní měně čistý hotovostní debet nebo pokud je tržní hodnota krátké pozice smluvní strany kladná.

(9)

Tržní hodnota půjčených nebo vypůjčených cenných papírů by měla být vykazována ve stavu na konci každého dne. Podobně platí, že pokud smluvní strany vykazují tržní hodnotu zajištění, měly by tak učinit ve stavu na konci každého dne.

(10)

Toto nařízení vychází z návrhů prováděcích technických norem předložených Komisi orgánem ESMA v souladu s postupem uvedeným v článku 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy) (4).

(11)

Orgán ESMA uskutečnil o návrzích prováděcích technických norem otevřené veřejné konzultace, analyzoval možné související náklady a přínosy a požádal o stanovisko skupinu subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů zřízenou podle článku 37 nařízení (EU) č. 1095/2010.

(12)

Stejně jako u podávání zpráv o SFT jsou doposud vyvíjeny některé identifikační a jiné kódy, které se mají používat při vykazování derivátových smluv. Než budou tyto identifikační a jiné kódy k dispozici, posouzeny za vhodné pro účely podávání zpráv a prováděcí nařízení (EU) č. 1247/2012 bude odpovídajícím způsobem změněno, stanoví uvedené nařízení používání kódu klasifikace finančních nástrojů (CFI) podle normy ISO 10692 ke klasifikaci derivátů, u nichž není k dispozici kód ISIN podle normy ISO 6166 ani alternativní identifikační kód nástroje (AII), a používání specifického identifikačního kódu obchodu, na němž se smluvní strany dohodly, k identifikaci derivátové zprávy. K zajištění právní jistoty, pokud jde o vhodný postup pro změnu požadavků na vykazování derivátových smluv, a požadované míry jednotnosti mezi vykazováním derivátů a SFT by prováděcí nařízení (EU) č. 1247/2012 mělo odkazovat pouze na požadavky, které v současnosti pro dané zprávy platí.

(13)

Prováděcí nařízení (EU) č. 1247/2012 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Standardy a formáty údajů pro zprávy o SFT

Podrobné údaje o SFT ve zprávě, která má být předložena podle čl. 4 odst. 1 nařízení (EU) 2015/2365, musí být poskytnuty v souladu s normami a formáty uvedenými v tabulkách 1 až 5 přílohy I. Uvedená zpráva se předkládá v obvyklé elektronické a strojově čitelné formě a ve společné šabloně XML v souladu s metodikou ISO 20022.

Článek 2

Identifikace smluvních stran a ostatních subjektů

1.   Ve zprávě uvedené v článku 1 se použije identifikační kód právnické osoby (LEI) podle normy ISO 17442 s cílem identifikovat:

a)

oprávněnou osobu, která je právnickou osobou;

b)

makléře;

c)

ústřední smluvní stranu povolenou v souladu s nařízením (EU) č. 648/2012;

d)

člena clearingového systému;

e)

zprostředkovatele půjčky;

f)

účastníka centrálního depozitáře cenných papírů;

g)

smluvní stranu, která je právnickou osobou;

h)

trojstranného zástupce/zprostředkovatele trojstranného repa;

i)

subjekt předkládající zprávu;

j)

emitenta cenného papíru, který byl půjčen, vypůjčen nebo poskytnut jako zajištění při SFT.

2.   Smluvní strana SFT zajistí, aby byly referenční údaje týkající se LEI podle normy ISO 17442 obnoveny v souladu s podmínkami některé z akreditovaných místních provozních jednotek celosvětového systému LEI.

3.   Pokud je SFT uzavřen pobočkou smluvní strany, použije se za účelem identifikace dané pobočky smluvní strany ve zprávě uvedené v článku 1 kód uvedený v poli 7 a v poli 8 tabulky 1 v příloze I.

Článek 3

Specifický identifikační kód obchodu

1.   Zpráva se identifikuje specifickým identifikačním kódem obchodu („UTI“), na němž se smluvní strany dohodly, ve formátu stanoveném v poli 1 tabulky 2 přílohy I.

2.   Nedohodnou-li se smluvní strany na subjektu odpovědném za vytvoření UTI obchodu, který má být zprávě přidělen, určí smluvní strany subjekt odpovědný za vytvoření UTI v souladu s těmito ustanoveními:

a)

u ústředně prováděných obchodů zajišťujících financování s ústředním clearingem vytvoří UTI obchodu v okamžiku clearingu ústřední smluvní strana za člena clearingového systému. Další UTI obchodu vytvoří člen clearingového systému za svou smluvní stranu;

b)

u ústředně prováděných obchodů zajišťujících financování, avšak bez ústředně prováděného clearingu vytvoří UTI obchodu obchodní systém, kde byl obchod proveden, za svého člena;

c)

u ústředně potvrzených obchodů zajišťujících financování s ústředním clearingem vytvoří UTI obchodu ústřední smluvní strana za člena clearingového systému v okamžiku clearingu. Další UTI obchodu vytvoří člen clearingového systému za svou smluvní stranu;

d)

u obchodů zajišťujících financování, které byly ústředně potvrzeny elektronicky, avšak u nichž nebyl proveden ústřední clearing, vytvoří UTI obchodu platforma potvrzení obchodu v okamžiku potvrzení;

e)

u veškerých jiných obchodů zajišťujících financování, než které jsou uvedeny v písmenech a) až d), se použijí tato ustanovení:

i)

uzavírají-li finanční smluvní strany obchod zajišťující financování s nefinančními smluvními stranami, vytvoří UTI obchodu finanční smluvní strany;

ii)

v případě všech jiných půjček či výpůjček cenných papírů, než které jsou uvedeny v bodě i), vytvoří UTI poskytovatel zajištění uvedený v článku 4;

iii)

u veškerých jiných SFT, než které jsou uvedeny v bodech i) a ii), vytvoří UTI příjemce zajištění uvedený v článku 4.

3.   Smluvní strana vytvářející UTI obchodu oznámí uvedený UTI obchodu druhé smluvní straně včas, aby tato mohla splnit svou vykazovací povinnost.

Článek 4

Postavení smluvní strany

1.   Postavení smluvní strany v SFT uvedené v poli 9 tabulky 1 přílohy I se určí v souladu s odstavci 2 až 4.

2.   V případě repo obchodů, koupě se současným sjednáním zpětného prodeje a prodeje se současným sjednáním zpětné koupě smluvní strana, která kupuje cenné papíry, komodity nebo zaručená práva týkající se vlastnictví cenných papírů nebo komodit při zahajovací čili spotové složce obchodu a souhlasí s tím, že je prodá za stanovenou cenu k určitému budoucímu datu v uzavírací neboli forwardové složce obchodu, je identifikována jako příjemce zajištění v poli 9 tabulky 1 v příloze I. Smluvní strana, která tyto cenné papíry, komodity nebo zaručená práva prodává, je identifikována jako poskytovatel zajištění v poli 9 tabulky 1 přílohy I.

3.   V případě výpůjček cenných papírů nebo komodit a půjček cenných papírů nebo komodit je smluvní strana, která cenné papíry nebo komodity půjčuje za podmínky, že vypůjčitel vrátí k určitému budoucímu datu nebo na žádost převodce rovnocenné cenné papíry nebo komodity, identifikována jako příjemce zajištění v poli 9 tabulky 1 v příloze I. Smluvní strana, která si tyto cenné papíry nebo komodity vypůjčí, je identifikována jako poskytovatel zajištění v poli 9 tabulky 1 přílohy I.

4.   V případě maržových obchodů je dlužník, tj. smluvní strana, které je úvěr poskytnut výměnou za zajištění, identifikován jako poskytovatel zajištění v poli 9 tabulky 1 přílohy I. Poskytovatel úvěru, tj. smluvní strana, která poskytuje úvěr výměnou za zajištění, je identifikován jako příjemce zajištění v poli 9 tabulky 1 přílohy I.

Článek 5

Četnost zpráv o SFT

1.   Všechny zprávy s podrobnými údaji o SFT podle čl. 1 odst. 2 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/356 (5) se poskytují chronologicky v pořadí, v jakém k oznámeným událostem došlo.

2.   Smluvní strana maržového obchodu vykáže podrobné údaje o nesplaceném maržovém úvěru ve stavu na konci každého dne, pokud je v základní měně čistý hotovostní debet nebo pokud je tržní hodnota krátké pozice smluvní strany kladná.

3.   Smluvní strana nesplaceného SFT vykáže každou změnu podrobných údajů týkajících se údajů o zajištění v polích 75 až 94 tabulky 2 přílohy I s druhem činnosti „aktualizace zajištění“. Smluvní strana oznámí tyto pozměněné podrobné údaje ve stavu ke konci každého dne, dokud neoznámí ukončení SFT, nebo dokud neoznámí transakci SFT s druhem činnosti „chyba“, nebo dokud SFT nedosáhne data splatnosti, přičemž se použije dřívější datum.

4.   Smluvní strana nesplaceného SFT vykáže každou změnu tržní hodnoty půjčených nebo vypůjčených cenných papírů ke konci dne v poli 57 tabulky 2 přílohy I s druhem činnosti „aktualizace ocenění“. Smluvní strana oznámí uvedenou pozměněnou tržní hodnotu ve stavu ke konci každého dne, dokud neoznámí ukončení SFT, nebo dokud neoznámí transakci SFT s druhem činnosti „chyba“, nebo dokud SFT nedosáhne data splatnosti.

5.   Smluvní strana oznámí každou změnu celkové výše složené či přijaté marže za všechny SFT, u nichž byl proveden clearing, ve stavu ke konci dne v polích 8 až 19 tabulky 3 přílohy I s druhem činnosti „aktualizace marže“ poté, co poprvé oznámí celkovou složenou nebo přijatou marži s druhem činnosti „nové“.

6.   Smluvní strana oznámí každou změnu hodnoty opětovně použitého zajištění, reinvestované hotovosti a zdrojů financování s druhem činnosti „aktualizace opětovného použití“ ve stavu ke konci dne v polích 8 až 14 tabulky 4 přílohy I poté, co vykáže příslušné hodnoty s druhem činnosti „nové“.

Článek 6

Změny prováděcího nařízení (EU) č. 1247/2012

Prováděcí nařízení (EU) č. 1247/2012 se mění takto:

1)

Článek 4 se mění takto:

a)

odstavec 7 se nahrazuje tímto:

„Derivát se klasifikuje v poli 4 tabulky 2 přílohy použitím kódu klasifikace finančních nástrojů (CFI) podle normy ISO 10692.“;

b)

odstavce 8 a 9 se zrušují.

2)

V článku 4a se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Zpráva je identifikována specifickým identifikačním kódem obchodu, na němž se dohodly protistrany.“

3)

Příloha se nahrazuje zněním podle přílohy II tohoto nařízení.

Článek 7

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. prosince 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 337, 23.12.2015, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 201, 27.7.2012, s. 1.

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1247/2012 ze dne 19. prosince 2012, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o formát a četnost vykazování obchodů do registrů obchodních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů (Úř. věst. L 352, 21.12.2012, s. 20).

(4)  Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84.

(5)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/356 ze dne 13. prosince 2018, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365, pokud jde o regulační technické normy blíže určující podrobné údaje o obchodech zajišťujících financování (SFT), jež mají být oznamovány registrům obchodních údajů (viz strana 1 v tomto čísle Úředního věstníku).


PŘÍLOHA I

Formáty, které mají být použity pro zprávy s podrobnými údaji o obchodech zajišťujících financování, jak je uvedeno v čl. 4 odst. 1 a 5 nařízení (EU) 2015/2365

Tabulka 1

Údaje o smluvní straně

Číslo

Pole

Formát

1

Časové razítko podání zprávy

Datum podle normy ISO 8601 a ve formátu koordinovaného světového času (UTC), tj. RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ

2

Subjekt podávající zprávu

Identifikační kód právnické osoby (LEI) podle normy ISO 17442 o 20 alfanumerických znacích

3

Vykazující smluvní strana

Identifikační kód právnické osoby (LEI) podle normy ISO 17442 o 20 alfanumerických znacích

4

Povaha vykazující smluvní strany

F – finanční smluvní strana

N – nefinanční smluvní strana

5

Odvětví vykazující smluvní strany

Taxonomie pro finanční smluvní strany:

„CDTI“ – úvěrová instituce s povolením podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU (1) nebo nařízení Rady (EU) č. 1024/2013 (2) nebo subjekt z třetí země, který by musel mít povolení nebo registraci v souladu s uvedeným právním aktem

„INVF“ – investiční podnik s povolením podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU (3) nebo subjekt z třetí země, který by musel mít povolení nebo registraci v souladu s uvedeným právním aktem

„INUN“ – pojišťovna s povolením podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES (4) („Solventnost II“) nebo subjekt z třetí země, který by musel mít povolení nebo registraci v souladu s uvedeným právním aktem

„AIFD“ – AIF spravovaný správci alternativních investičních fondů s povolením nebo registrací podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU (5) nebo subjekt z třetí země, který by musel mít povolení nebo registraci v souladu s uvedeným právním aktem

„ORPI“ – instituce zaměstnaneckého penzijního pojištění s povolením nebo registrací podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/41/ES (6) nebo subjekt z třetí země, který by musel mít povolení nebo registraci v souladu s uvedeným právním aktem

„CCPS“ – ústřední protistrana s povolením podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 (7) nebo subjekt z třetí země, který by musel mít povolení nebo registraci v souladu s uvedeným právním aktem

„REIN“ – zajišťovna s povolením podle směrnice „Solventnost II“ nebo subjekt z třetí země, který by musel mít povolení nebo registraci v souladu s uvedeným právním aktem

„CSDS“ – centrální depozitář cenných papírů s povolením podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 (8) nebo subjekt z třetí země, který by musel mít povolení nebo registraci v souladu s uvedeným právním aktem

„UCIT“ – SKIPCP a jeho správcovská společnost s povolením podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES (9) nebo subjekt z třetí země, který by musel mít povolení nebo registraci v souladu s uvedeným právním aktem

Taxonomie pro nefinanční smluvní strany Následující kategorie odpovídají hlavním oddílům statistické klasifikace ekonomických činností v Evropském společenství (NACE), jak je vymezena v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 (10)

A – Zemědělství, lesnictví a rybářství

B-Těžba a dobývání

C – Zpracovatelský průmysl

D – Dodávky elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu

E – Zásobování vodou, činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi

F – Stavebnictví

G – Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel

H – Doprava a skladování

I – Ubytování, stravování a pohostinství

J – Informační a komunikační technologie

K – Finanční a pojišťovací činnosti

L – Činnosti v oblasti nemovitostí

M – Odborné, vědecké a technické činnosti

N – Administrativní a podpůrné činnosti

O – Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení

P – Vzdělávání

Q – Zdravotní a sociální péče

R – Kulturní, zábavní a rekreační činnosti

S – Ostatní činnosti

T – Činnosti domácností jako zaměstnavatelů, činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu

U – Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů

6

Dodatečná klasifikace odvětví

„ETFT“ – ETF

„MMFT“ – MMF

„REIT“ – REIT

„OTHR“ – jiné

7

Pobočka vykazující smluvní strany

Kód země podle ISO 3166-1 alpha-2 o dvou abecedních znacích.

8

Pobočka jiné smluvní strany

Kód země podle ISO 3166-1 alpha-2 o dvou abecedních znacích.

9

Postavení smluvní strany

„TAKE“ – příjemce zajištění

„GIVE“ – poskytovatel zajištění

10

Subjekt odpovědný za zprávu

Identifikační kód právnické osoby (LEI) podle normy ISO 17442 o 20 alfanumerických znacích

11

Druhá smluvní strana

Identifikační kód právnické osoby (LEI) podle normy ISO 17442 o 20 alfanumerických znacích

Kód klienta (maximálně 50 alfanumerických znaků).

12

Země druhé smluvní strany

Kód země podle ISO 3166-1 alpha-2 o dvou abecedních znacích.

13

Oprávněná osoba

Identifikační kód právnické osoby (LEI) podle normy ISO 17442 o 20 alfanumerických znacích

Kód klienta (maximálně 50 alfanumerických znaků).

14

Trojstranný zástupce

Identifikační kód právnické osoby (LEI) podle normy ISO 17442 o 20 alfanumerických znacích

15

Makléř

Identifikační kód právnické osoby (LEI) podle normy ISO 17442 o 20 alfanumerických znacích

16

Člen clearingového systému

Identifikační kód právnické osoby (LEI) podle normy ISO 17442 o 20 alfanumerických znacích

17

Účastník nebo nepřímý účastník centrálního depozitáře cenných papírů („centrální depozitář“)

Identifikační kód právnické osoby (LEI) podle normy ISO 17442 o 20 alfanumerických znacích

18

Zprostředkovatel půjčky

Identifikační kód právnické osoby (LEI) podle normy ISO 17442 o 20 alfanumerických znacích


Tabulka 2

Údaje o úvěru a zajištění

Číslo

Pole

Formát

1

Specifický identifikační kód obchodu (UTI)

Kód o maximálně 52 alfanumerických znacích včetně čtyř speciálních znaků:

jsou povoleny pouze velká písmena A – Z včetně a číslice 0 – 9 včetně.

2

Pořadové číslo zprávy

Kód o maximálně 52 alfanumerických znacích včetně čtyř speciálních znaků:

jsou povoleny pouze velká písmena A – Z včetně a číslice 0 – 9 včetně.

3

Datum události

Formát data podle ISO 8601 RRRR-MM-DD

4

Druh SFT

„SLEB“ – půjčky nebo výpůjčky cenných papírů nebo komodit

„SBSC“ – koupě se současným sjednáním zpětného prodeje nebo prodej se současným sjednáním zpětné koupě

„REPO“ – repo obchod

„MGLD“ – maržový obchod

5

Clearing proveden

„Ano“

„Ne“

6

Časové razítko clearingu

Datum podle normy ISO 8601 a ve formátu koordinovaného světového času (UTC), tj. RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ

7

Ústřední protistrana

Identifikační kód právnické osoby (LEI) podle normy ISO 17442 o 20 alfanumerických znacích

8

Obchodní systém

Identifikační kód trhu (MIC) podle normy ISO 10383 o čtyřech alfanumerických znacích.

Pokud pro obchodní místo existují segmentové kódy MIC, použije se segmentový kód MIC.

9

Typ rámcové dohody

„MRAA“ – MRA

„GMRA“ – GMRA

„MSLA“ – MSLA

„GMSL“ – GMSLA

„ISDA“ – ISDA

„DERP“ – Deutscher Rahmenvertrag für Wertpapierpensionsgeschäfte

„CNBR“ – China Bond Repurchase Master Agreement

„KRRA“ – Korea Financial Investment Association (KOFIA) Standard Repurchase Agreement

„CARA“ – Investment Industry Regulatory Organization of Canada (IIROC) Repurchase/Reverse Repurchase Transaction Agreement

„FRFB“ – Convention-Cadre Relative aux Operations de Pensions Livrees,

„CHRA“ – Swiss Master Repurchase Agreement

„DEMA“ – German Master Agreement

„JPBR“ – Japanese Master Agreement on the Transaction with Repurchase Agreement of the Bonds

„ESRA“ – Contrato Marco de compraventa y Reporto de valores

„OSLA“ – Overseas Securities Lending Agreement (OSLA)

„MEFI“ – Master Equity and Fixed Interest Stock Lending Agreement (MEFISLA)

„GESL“ – Gilt Edged Stock Lending Agreement (GESLA)

„KRSL“ – Korean Securities Lending Agreement (KOSLA)

„DERD“ – Deutscher Rahmenvertrag für Wertpapierdarlehen

„AUSL“ – Australian Masters Securities Lending Agreement (AMSLA)

„JPBL“ – Japanese Master Agreement on Lending Transaction of Bonds

„JPSL“ – Japanese Master Agreement on the Borrowing and Lending Transactions of Share Certificates

„BIAG“ – bilateral agreement (dvoustranná dohoda)

„CSDA“ – CSD bilateral agreement (dvoustranná dohoda mezi centrálními depozitáři cenných papírů)

Nebo „OTHR“, pokud ve výše uvedeném výčtu není daný typ rámcové dohody zahrnut

10

Jiný typ rámcové dohody

Maximálně 50 alfanumerických znaků

11

Verze rámcové dohody

Datum podle normy ISO 8601 ve formátu RRRR

12

Časové razítko provedení

Datum podle normy ISO 8601 a ve formátu koordinovaného světového času (UTC), tj. RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ

13

Datum valuty (datum zahájení)

Formát data podle ISO 8601 RRRR-MM-DD

14

Datum splatnosti (datum dokončení)

Formát data podle ISO 8601 RRRR-MM-DD

15

Datum ukončení

Formát data podle ISO 8601 RRRR-MM-DD

16

Minimální výpovědní lhůta

Celočíselné pole s maximálně 3 znaky

17

Neranější datum, kdy je možno požadovat splacení

Formát data podle ISO 8601 RRRR-MM-DD

18

Ukazatel obecného zajištění

„SPEC“ – specifické zajištění

„GENE“ – obecné zajištění

19

Ukazatel DBV („delivery by value“)

„Ano“

„Ne“

20

Metoda poskytnutí zajištění

„TTCA“ – dohoda o zajištění s převedením vlastnického práva

„SICA“ – dohoda o finančním zajištění s poskytnutím jistoty

„SIUR“ – dohoda o finančním zajištění s poskytnutím jistoty a užívacím právem

21

Doba neurčitá

„Ano“

„Ne“

22

Možnost volby ukončení

„EGRN“ – trvale otevřená

„ETSB“ – lze prodloužit

„NOAP“ – nepoužije se

V případě maržových obchodů se atributy uvedené v polích 23 – 34 opakují a vyplňují pro každou měnu použitou v maržovém obchodu.

23

Pevná sazba

Maximálně 11 číselných znaků včetně maximálně 10 desetinných míst vyjádřených jako procentní podíl, kde 100 % je vyjádřeno jako „100“.

Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka.

24

Metoda počítání dní

Kód představující metodu počítání dní:

„A001“ – IC30360ISDAor30360AmericanBasicRule

„A002“ – IC30365

„A003“ – IC30Actual

„A004“ – Actual360

„A005“ – Actual365Fixed

„A006“ – ActualActualICMA

„A007“ – IC30E360orEuroBondBasismodel1

„A008“ – ActualActualISDA

„A009“ – Actual365LorActuActubasisRule

„A010“ – ActualActualAFB

„A011“ – IC30360ICMAor30360basicrule

„A012“ – IC30E2360orEurobondbasismodel2

„A013“ – IC30E3360orEurobondbasismodel3

„A014“ – Actual365NL

nebo maximálně 35 alfanumerických znaků, pokud není metoda počítání dní zahrnuta do výše uvedeného seznamu

25

Pohyblivá sazba

Kód představující index pohyblivé sazby

„EONA“ – EONIA

„EONS“ – EONIA SWAP

„EURI“ – EURIBOR

„EUUS“ – EURODOLLAR

„EUCH“ – EuroSwiss

„GCFR“ – GCF REPO

„ISDA“ – ISDAFIX

„LIBI“ – LIBID

„LIBO“ – LIBOR

„MAAA“ – Muni AAA

„PFAN“ – Pfandbriefe

„TIBO“ – TIBOR

„STBO“ – STIBOR

„BBSW“ – BBSW

„JIBA“ – JIBAR

„BUBO“ – BUBOR

„CDOR“ – CDOR

„CIBO“ – CIBOR

„MOSP“ – MOSPRIM

„NIBO“ – NIBOR

„PRBO“ – PRIBOR

„TLBO“ – TELBOR

„WIBO“ – WIBOR

„TREA“ – Státní pokladniční poukázky

„SWAP“ – Swapy

„FUSW“ – Termínované swapy

nebo maximálně 25 alfanumerických znaků, pokud není referenční sazba zahrnuta do výše uvedeného seznamu

26

Referenční období pohyblivé sazby – období

Období popisující referenční období, přičemž se použijí tyto zkratky:

„YEAR“ – rok

„MNTH“ – měsíc

„WEEK“ – týden

„DAYS“ – den

27

Referenční období pohyblivé sazby – multiplikátor

Celočíselný multiplikátor období popisujícího referenční období pro pohyblivou sazbu.

Maximálně 3 číselné znaky.

28

Četnost plateb pohyblivé sazby – období

Období, jež popisuje, jak často si smluvní strany navzájem platí, přičemž se použijí tyto zkratky:

„YEAR“ – rok

„MNTH“ – měsíc

„WEEK“ – týden

„DAYS“ – den

29

Četnost plateb pohyblivé sazby – multiplikátor

Celočíselný multiplikátor období popisujícího, jak často si smluvní strany navzájem platí.

Maximálně 3 číselné znaky.

30

Četnost znovunastavení pohyblivé sazby – období

Období, jež popisuje, jak často smluvní strany znovu nastavují pohyblivou repo sazbu, přičemž se použijí tyto zkratky:

„YEAR“ – rok

„MNTH“ – měsíc

„WEEK“ – týden

„DAYS“ – den

31

Četnost znovunastavení pohyblivé sazby – multiplikátor

Celočíselný multiplikátor období popisujícího, jak často smluvní strany znovu nastavují pohyblivou repo sazbu.

Maximálně 3 číselné znaky.

32

Rozpětí

Maximálně 5 číselných znaků.

33

Množství měny použité k maržovým obchodům

Maximálně 18 číselných znaků včetně až 5 desetinných míst.

Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka.

34

Měna maržových obchodů

Kód měny podle ISO 4217 o třech abecedních znacích.

Pole 35 – 36 se pro každou úpravu pohyblivé sazby vyplní znovu.

35

Upravená sazba

Maximálně 11 číselných znaků včetně maximálně 10 desetinných míst vyjádřených jako procentní podíl, kde 100 % je vyjádřeno jako „100“.

Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka.

36

Datum účinnosti sazby

Formát data podle ISO 8601 RRRR-MM-DD

37

Částka jistiny k datu valuty

Maximálně 18 číselných znaků včetně až 5 desetinných míst.

Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka.

38

Částka jistiny k datu splatnosti

Maximálně 18 číselných znaků včetně až 5 desetinných míst.

Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka.

39

Měna částky jistiny

Kód měny podle ISO 4217 o třech abecedních znacích.

40

Druh aktiva

„SECU“ – cenné papíry

„COMM“ – komodity

41

Identifikační kód cenného papíru

Kód ISIN o 12 alfanumerických znacích podle ISO 6166

42

Klasifikace cenného papíru

Kód klasifikace finančních nástrojů podle normy ISO 10692 o šesti abecedních znacích.

Pokud byla zapůjčena nebo vypůjčena komodita, uvede se klasifikace této komodity v polích 43, 44 a 45.

43

Základní produkt

Jsou povoleny pouze hodnoty ve sloupci „Základní produkt“ v tabulce s klasifikací komoditních derivátů.

44

Podprodukt

Jsou povoleny pouze hodnoty ve sloupci „Podprodukt“ v tabulce s klasifikací komoditních derivátů.

45

Další podprodukt

Jsou povoleny pouze hodnoty ve sloupci „Další podprodukt“ v tabulce s klasifikací komoditních derivátů.

46

Množství nebo nominální částka

Maximálně 18 číselných znaků včetně až 5 desetinných míst.

Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka.

47

Měrná jednotka

„KILO“ – kilogram, „PIEC“ – piece (kus), „TONS“ – ton (tuna), „METR“ – metre (metr), „INCH“ – inch (palec), „YARD“ – yard, „GBGA“ – GBGallon (britský galon), „GRAM“ – gram, „CMET“ – centimetre (centimetr), „SMET“ – SquareMetre (metr čtvereční), „FOOT“ – foot (stopa), „MILE“ – mile (míle), „SQIN“ – SquareInch (palec čtvereční), „SQFO“ – SquareFoot (stopa čtvereční), „SQMI“ – SquareMile (míle čtvereční), „GBOU“ – GBOunce (britská unce), „USOU“ – USOunce (americká unce), „GBPI“ – GBPint (britská pinta), „USPI“ – USPint (americká pinta), „GBQA“ – GBQuart (britský kvart), „USQA“ – USQuart (americký kvart), „USGA“ – USGallon (americký galon), „MMET“ – millimetre (milimetr), „KMET“ – kilometre (kilometr), „SQYA“ – SquareYard (yard čtvereční), „ACRE“ – acre (akr), „ARES“ – are (ar), „SMIL“ – SquareMillimetre (milimetr čtvereční), „SCMT“ – SquareCentimetre (centimetr čtvereční), „HECT“ – hectare (hektar), „SQKI“ – SquareKilometre (kilometr čtvereční), „MILI“ – MilliLitre (mililitr), „CELI“ – centilitre (centilitr), „LITR“ – litre (litr), „PUND“ – pound (libra), „ALOW“ – allowances (kvóty), „ACCY“ – AmountOfCurrency (částka měny), „BARL“ – barrels (barel), „BCUF“ – BillionCubicFeet (miliarda stop čtverečních), „BDFT“ – BoardFeet (desková stopa), „BUSL“ – bushels (bušel), „CEER“ – CertifiedEmissionsReduction (certifikované snížení emisí), „CLRT“ – ClimateReserveTonnes (tuna ušetřených emisí), „CBME“ – CubicMeters (metr krychlový), „DAYS“ – days (den), „DMET“ – DryMetricTons (suchá metrická tuna), „ENVC“ – EnvironmentalCredit (úvěr pro ekologické účely), „ENVO“ – EnvironmentalOffset (kompenzace pro ekologické účely), „HUWG“ – hundredweight, „KWDC“ – KilowattDayCapacity (kapacita v kilowattdnech), „KWHO“ – KilowattHours (kilowatthodiny), „KWHC“ – KilowattHoursCapacity (kapacita v kilowatthodinách), „KMOC“ – KilowattMinuteCapacity (kapacita v kilowattminutách), „KWMC“ – KilowattMonthCapacity (kapacita v kilowattměsících), „KWYC“ – KilowattYearCapacity (kapacita v kilowattletech), „MWDC“ – MegawattDayCapacity (kapacita v megawattdnech, „MWHO“ – MegawattHours (megawatthodina), „MWHC“ – MegawattHoursCapacity (kapacita v megawatthodinách), „MWMC“ – MegawattMinuteCapacity (kapacita v megawattminutách), „MMOC“ – MegawattMonthCapacity (kapacita v megawattměsících), „MWYC“ – MegawattYearCapacity (kapacita v megawattletech), „TONE“ – MetricTons (metrická tuna), „MIBA“ – MillionBarrels (milion barelů), „MBTU“ – OneMillionBTU (milion BTU), „OZTR“ – TroyOunces (trojská unce), „UCWT“ – USHundredweight (americká jednotka hmotnosti „hundredweight“), „IPNT“ – IndexPoint (indexový bod), „PWRD“ – PrincipalWithRelationToDebtInstrument (jistina ve vztahu k dluhovému nástroji), „DGEU“ – DieselGallonEquivalent (ekvivalent galonu nafty), „GGEU“ – GasolineGallonEquivalent (ekvivalent galonu benzínu), „TOCD“ – TonsOfCarbonDioxide (tuna oxidu uhličitého).

48

Měna nominální částky

Kód měny podle ISO 4217 o třech abecedních znacích.

49

Cena cenného papíru nebo komodity

Maximálně 18 číselných znaků včetně až 5 desetinných míst, je-li cena vyjádřena v jednotkách.

Maximálně 11 číselných znaků včetně až 10 desetinných míst, je-li cena vyjádřena jako procentní podíl či výnos.

Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka.

50

Měna, v níž je uvedena cena

Kód měny podle ISO 4217 o třech abecedních znacích.

51

Kvalita cenného papíru

„INVG“ – investiční stupeň

„NIVG“ – neinvestiční stupeň

„NOTR“ – bez ratingu

„NOAP“ – nepoužije se

52

Splatnost cenného papíru

Formát data podle ISO 8601 RRRR-MM-DD

53

Jurisdikce emitenta

Kód země podle ISO 3166-1 alpha-2 o dvou abecedních znacích.

54

LEI emitenta

Identifikační kód právnické osoby (LEI) podle normy ISO 17442 o 20 alfanumerických znacích

55

Druh cenného papíru

„GOVS“ – státní cenné papíry

„SUNS“ – cenné papíry nadnárodních společností a cenné papíry agentur

„FIDE“ – dluhové cenné papíry (včetně krytých dluhopisů) vydané bankami a jinými finančními institucemi

„NFID“ – podnikové dluhové cenné papíry (včetně krytých dluhopisů) vydané nefinančními institucemi

„SEPR“ – sekuritizované produkty (včetně CDO, CMBS, ABCP)

„MEQU“ – akcie hlavního indexu (včetně konvertibilních dluhopisů)

„OEQU“ – ostatní akcie (včetně konvertibilních dluhopisů)

„OTHR“– ostatní aktiva (včetně akcií ve vzájemných fondech)

56

Hodnota úvěru

Maximálně 18 číselných znaků včetně až 5 desetinných míst.

Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka.

57

Tržní hodnota

Maximálně 18 číselných znaků včetně až 5 desetinných míst.

Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka.

58

Pevná sazba slevy

Maximálně 11 číselných znaků včetně maximálně 10 desetinných míst vyjádřených jako procentní podíl, kde 100 % je vyjádřeno jako „100“.

Znaménko mínus, je-li použito, se za číselný znak nepočítá.

59

Pohyblivá sazba slevy

Kód představující index pohyblivé sazby

„EONA“ – EONIA

„EONS“ – EONIA SWAP

„EURI“ – EURIBOR

„EUUS“ – EURODOLLAR

„EUCH“ – EuroSwiss

„GCFR“ – GCF REPO

„ISDA“ – ISDAFIX

„LIBI“ – LIBID

„LIBO“ – LIBOR

„MAAA“ – Muni AAA

„PFAN“ – Pfandbriefe

„TIBO“ – TIBOR

„STBO“ – STIBOR

„BBSW“ – BBSW

„JIBA“ – JIBAR

„BUBO“ – BUBOR

„CDOR“ – CDOR

„CIBO“ – CIBOR

„MOSP“ – MOSPRIM

„NIBO“ – NIBOR

„PRBO“ – PRIBOR

„TLBO“ – TELBOR

„WIBO“ – WIBOR

„TREA“ – Státní pokladniční poukázky

„SWAP“ – Swapy

„FUSW“ – Termínované swapy

nebo maximálně 25 alfanumerických znaků, pokud není referenční sazba zahrnuta do výše uvedeného seznamu

60

Referenční období pohyblivé sazby slevy – období

Období popisující referenční období, přičemž se použijí tyto zkratky:

„YEAR“ – rok

„MNTH“ – měsíc

„WEEK“ – týden

„DAYS“ – den

61

Referenční období pohyblivé sazby slevy – multiplikátor

Celočíselný multiplikátor období popisujícího referenční období pro pohyblivou sazbu slevy.

Maximálně 3 číselné znaky.

62

Četnost plateb pohyblivé sazby slevy – období

Období, jež popisuje, jak často si smluvní strany navzájem platí, přičemž se použijí tyto zkratky:

„YEAR“ – rok

„MNTH“ – měsíc

„WEEK“ – týden

„DAYS“ – den

63

Četnost plateb pohyblivé sazby slevy - multiplikátor

Celočíselný multiplikátor období popisujícího, jak často si smluvní strany navzájem platí.

Maximálně 3 číselné znaky.

64

Četnost znovunastavení pohyblivé sazby slevy – období

Období, jež popisuje, jak často smluvní strany znovu nastavují pohyblivou sazbu slevy, přičemž se použijí tyto zkratky:

„YEAR“ – rok

„MNTH“ – měsíc

„WEEK“ – týden

„DAYS“ – den

65

Četnost znovunastavení pohyblivé sazby slevy – multiplikátor

Celočíselný multiplikátor období popisujícího, jak často smluvní strany znovu nastavují pohyblivou sazbu slevy.

Maximálně 3 číselné znaky.

66

Spread sazby slevy

Maximálně 5 číselných znaků.

67

Poplatek za úvěr

Maximálně 11 číselných znaků včetně maximálně 10 desetinných míst vyjádřených jako procentní podíl, kde 100 % je vyjádřeno jako „100“.

68

Výhradní dohody

„Ano“

„Ne“

69

Nesplacený maržový úvěr

Maximálně 18 číselných znaků včetně až 5 desetinných míst.

Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka.

70

Základní měna nesplaceného maržového úvěru

Kód měny podle ISO 4217 o třech abecedních znacích.

71

Tržní hodnota krátkých pozic

Maximálně 18 číselných znaků včetně až 5 desetinných míst.

Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka.

Údaje o zajištění

72

Označení nezajištěné půjčky cenných papírů

„Ano“

„Ne“

73

Zajištění čisté expozice

„Ano“

„Ne“

74

Datum valuty zajištění

Formát data podle ISO 8601 RRRR-MM-DD

Pokud bylo použito specifické zajištění, vyplní se případně pole 75 až 94 znovu pro každou složku zajištění.

75

Typ složky zajištění

„SECU“ – cenné papíry

„COMM“ – komodity (pouze u rep, půjček a výpůjček cenných papírů a komodit a koupí se současným sjednáním zpětného prodeje)

„CASH“ – hotovost

Pokud byla jako zajištění použita hotovost, uvede se to v polích 76 a 77.

76

Částka hotovostního zajištění

Maximálně 18 číselných znaků včetně až 5 desetinných míst.

Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka.

77

Měna hotovostního zajištění

Kód měny podle ISO 4217 o třech abecedních znacích.

78

Identifikace cenného papíru užitého jako zajištění

Kód ISIN o 12 alfanumerických znacích podle ISO 6166

79

Klasifikace cenného papíru užitého jako zajištění

Kód klasifikace finančních nástrojů podle normy ISO 10692 o šesti abecedních znacích.

Pokud byla jako zajištění použita komodita, uvede se klasifikace této komodity v polích 80, 81 a 82.

80

Základní produkt

Jsou povoleny pouze hodnoty ve sloupci „Základní produkt“ v tabulce s klasifikací komoditních derivátů.

81

Podprodukt

Jsou povoleny pouze hodnoty ve sloupci „Podprodukt“ v tabulce s klasifikací komoditních derivátů.

82

Další podprodukt

Jsou povoleny pouze hodnoty ve sloupci „Další podprodukt“ v tabulce s klasifikací komoditních derivátů.

83

Množství nebo nominální částka zajištění

Maximálně 18 číselných znaků včetně až 5 desetinných míst.

Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka.

84

Měrná jednotka zajištění

„KILO“ – kilogram, „PIEC“ – piece (kus), „TONS“ – ton (tuna), „METR“ – metre (metr), „INCH“ – inch (palec), „YARD“ – yard, „GBGA“ – GBGallon (britský galon), „GRAM“ – gram, „CMET“ – centimetre (centimetr), „SMET“ – SquareMetre (metr čtvereční), „FOOT“ – foot (stopa), „MILE“ – mile (míle), „SQIN“ – SquareInch (palec čtvereční), „SQFO“ – SquareFoot (stopa čtvereční), „SQMI“ – SquareMile (míle čtvereční), „GBOU“ – GBOunce (britská unce), „USOU“ – USOunce (americká unce), „GBPI“ – GBPint (britská pinta), „USPI“ – USPint (americká pinta), „GBQA“ – GBQuart (britský kvart), „USQA“ – USQuart (americký kvart), „USGA“ – USGallon (americký galon), „MMET“ – millimetre (milimetr), „KMET“ – kilometre (kilometr), „SQYA“ – SquareYard (yard čtvereční), „ACRE“ – acre (akr), „ARES“ – are (ar), „SMIL“ – SquareMillimetre (milimetr čtvereční), „SCMT“ – SquareCentimetre (centimetr čtvereční), „HECT“ – hectare (hektar), „SQKI“ – SquareKilometre (kilometr čtvereční), „MILI“ – MilliLitre (mililitr), „CELI“ – centilitre (centilitr), „LITR“ – litre (litr), „PUND“ – pound (libra), „ALOW“ – allowances (kvóty), „ACCY“ – AmountOfCurrency (částka měny), „BARL“ – barrels (barel), „BCUF“ – BillionCubicFeet (miliarda stop čtverečních), „BDFT“ – BoardFeet (desková stopa), „BUSL“ – bushels (bušel), „CEER“ – CertifiedEmissionsReduction (certifikované snížení emisí), „CLRT“ – ClimateReserveTonnes (tuna ušetřených emisí), „CBME“ – CubicMeters (metr krychlový), „DAYS“ – days (den), „DMET“ – DryMetricTons (suchá metrická tuna), „ENVC“ – EnvironmentalCredit (úvěr pro ekologické účely), „ENVO“ – EnvironmentalOffset (kompenzace pro ekologické účely), „HUWG“ – hundredweight, „KWDC“ – KilowattDayCapacity (kapacita v kilowattdnech), „KWHO“ – KilowattHours (kilowatthodiny), „KWHC“ – KilowattHoursCapacity (kapacita v kilowatthodinách), „KMOC“ – KilowattMinuteCapacity (kapacita v kilowattminutách), „KWMC“ – KilowattMonthCapacity (kapacita v kilowattměsících), „KWYC“ – KilowattYearCapacity (kapacita v kilowattletech), „MWDC“ – MegawattDayCapacity (kapacita v megawattdnech, „MWHO“ – MegawattHours (megawatthodina), „MWHC“ – MegawattHoursCapacity (kapacita v megawatthodinách), „MWMC“ – MegawattMinuteCapacity (kapacita v megawattminutách), „MMOC“ – MegawattMonthCapacity (kapacita v megawattměsících), „MWYC“ – MegawattYearCapacity (kapacita v megawattletech), „TONE“ – MetricTons (metrická tuna), „MIBA“ – MillionBarrels (milion barelů), „MBTU“ – OneMillionBTU (milion BTU), „OZTR“ – TroyOunces (trojská unce), „UCWT“ – USHundredweight (americká jednotka hmotnosti „hundredweight“), „IPNT“ – IndexPoint (indexový bod), „PWRD“ – PrincipalWithRelationToDebtInstrument (jistina ve vztahu k dluhovému nástroji), „DGEU“ – DieselGallonEquivalent (ekvivalent galonu nafty), „GGEU“ – GasolineGallonEquivalent (ekvivalent galonu benzínu), „TOCD“ – TonsOfCarbonDioxide (tuna oxidu uhličitého).

85

Měna nominální částky zajištění

Kód měny podle ISO 4217 o třech abecedních znacích.

86

Měna, v níž je uvedena cena

Kód měny podle ISO 4217 o třech abecedních znacích.

87

Cena za jednotku

Maximálně 18 číselných znaků včetně až 5 desetinných míst, je-li cena vyjádřena v jednotkách.

Maximálně 11 číselných znaků včetně až 10 desetinných míst, je-li cena vyjádřena jako procentní podíl či výnos.

Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka.

88

Tržní hodnota zajištění

Maximálně 18 číselných znaků včetně až 5 desetinných míst.

Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka.

89

Srážka nebo marže

Maximálně 11 číselných znaků včetně maximálně 10 desetinných míst vyjádřených jako procentní podíl, kde 100 % je vyjádřeno jako „100“.

Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka.

90

Kvalita zajištění

„INVG“ – investiční stupeň

„NIVG“ – neinvestiční stupeň

„NOTR“ – bez ratingu

„NOAP“ – nepoužije se

91

Datum splatnosti cenného papíru

Formát data podle ISO 8601 RRRR-MM-DD

92

Jurisdikce emitenta

Kód země podle ISO 3166-1 alpha-2 o dvou abecedních znacích.

93

LEI emitenta

Identifikační kód právnické osoby (LEI) podle normy ISO 17442 o 20 alfanumerických znacích

94

Druh zajištění

„GOVS“ – státní cenné papíry

„SUNS“ – cenné papíry nadnárodních společností a cenné papíry agentur

„FIDE“ – dluhové cenné papíry (včetně krytých dluhopisů) vydané bankami a jinými finančními institucemi

„NFID“ – podnikové dluhové cenné papíry (včetně krytých dluhopisů) vydané nefinančními institucemi

„SEPR“ – sekuritizované produkty (včetně CDO, CMBS, ABCP)

„MEQU“ – akcie hlavního indexu (včetně konvertibilních dluhopisů)

„OEQU“ – ostatní akcie (včetně konvertibilních dluhopisů)

„OTHR“– ostatní aktiva (včetně akcií ve vzájemných fondech)

95

Možnost opětovného použití zajištění

„Ano“

„Ne“

Pokud je použit koš zajištění, uvede se to v poli 96. Podrobné přidělení zajištění u transakcí SFT prováděných oproti seskupení zajištění se případně uvede v polích 75 až 94.

96

Identifikační kód koše zajištění

Kód ISIN o 12 alfanumerických znacích podle ISO 6166 nebo

„NTAV“ (čistá hodnota hmotných aktiv)

97

Kód portfolia

Kód o 52 alfanumerických znacích včetně čtyř speciálních znaků:

.- _.

Speciální znaky nejsou povoleny na začátku ani na konci kódu. Mezery nejsou povoleny.

98

Druh opatření

„NEWT“ – nové

„MODI“ – změna

„VALU“ – ocenění

„COLU“ – aktualizace zajištění

„EROR“ – chyba

„CORR“ – oprava

„ETRM“ – ukončení/předčasné ukončení

„POSC“ – složka pozice

99

Úroveň

„TCTN“ – transakce

„PSTN“ – pozice


Tabulka 3

Údaje o marži

Číslo

Pole

Formát

1

Časové razítko podání zprávy

Datum podle normy ISO 8601 a ve formátu koordinovaného světového času (UTC), tj. RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ

2

Datum události

Formát data podle ISO 8601 RRRR-MM-DD

3

Subjekt podávající zprávu

Identifikační kód právnické osoby (LEI) podle normy ISO 17442 o 20 alfanumerických znacích

4

Vykazující smluvní strana

Identifikační kód právnické osoby (LEI) podle normy ISO 17442 o 20 alfanumerických znacích

5

Subjekt odpovědný za zprávu

Identifikační kód právnické osoby (LEI) podle normy ISO 17442 o 20 alfanumerických znacích

6

Jiná smluvní strana

Identifikační kód právnické osoby (LEI) podle normy ISO 17442 o 20 alfanumerických znacích

7

Kód portfolia

Kód o 52 alfanumerických znacích včetně čtyř speciálních znaků:

.- _.

Speciální znaky nejsou povoleny na začátku ani na konci kódu. Mezery nejsou povoleny.

8

Poskytnutá počáteční marže

Maximálně 18 číselných znaků včetně až 5 desetinných míst.

Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka.

9

Měna poskytnuté počáteční marže

Kód měny podle ISO 4217 o třech abecedních znacích.

10

Poskytnutá variační marže

Maximálně 18 číselných znaků včetně až 5 desetinných míst.

Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka.

11

Měna složené variační marže

Kód měny podle ISO 4217 o třech abecedních znacích.

12

Obdržená počáteční marže

Maximálně 18 číselných znaků včetně až 5 desetinných míst.

Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka.

13

Měna obdržené počáteční marže

Kód měny podle ISO 4217 o třech abecedních znacích.

14

Obdržená variační marže

Maximálně 18 číselných znaků včetně až 5 desetinných míst.

Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka.

15

Měna obdržené variační marže

Kód měny podle ISO 4217 o třech abecedních znacích.

16

Poskytnuté nadměrné zajištění

Maximálně 18 číselných znaků včetně až 5 desetinných míst.

Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka.

17

Měna poskytnutého nadměrného zajištění

Kód měny podle ISO 4217 o třech abecedních znacích.

18

Obdržené nadměrné zajištění

Maximálně 18 číselných znaků včetně až 5 desetinných míst.

Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka.

19

Měna obdrženého nadměrného zajištění

Kód měny podle ISO 4217 o třech abecedních znacích.

20

Druh opatření

„NEWT“ – nové

„MARU“ – aktualizace marže

„EROR“ – chyba

„CORR“ – oprava


Tabulka 4

Údaje o opakovaném použití, reinvestici hotovosti a zdrojích financování

Číslo

Pole

Formát

1

Časové razítko podání zprávy

Datum podle normy ISO 8601 a ve formátu UTC, tj. RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ

2

Datum události

Formát data podle ISO 8601 RRRR-MM-DD

3

Subjekt podávající zprávu

Identifikační kód právnické osoby (LEI) podle normy ISO 17442 o 20 alfanumerických znacích

4

Vykazující smluvní strana

Identifikační kód právnické osoby (LEI) podle normy ISO 17442 o 20 alfanumerických znacích

5

Subjekt odpovědný za zprávu

Identifikační kód právnické osoby (LEI) podle normy ISO 17442 o 20 alfanumerických znacích

Pole 6 se pro každou složku zajištění vyplní znovu.

6

Typ složky zajištění

„SECU“ – cenné papíry

„CASH“ – hotovost

Pole 7, 8, 9 a 10 se pro každý cenný papír vyplní znovu.

7

Složka zajištění

Kód ISIN o 12 alfanumerických znacích podle ISO 6166

8

Hodnota opětovně použitého zajištění

Maximálně 18 číselných znaků včetně až 5 desetinných míst.

Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka.

9

Odhadované opětovné použití zajištění

Maximálně 18 číselných znaků včetně až 5 desetinných míst.

Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka.

10

Měna opětovně použitého zajištění

Kód měny podle ISO 4217 o třech abecedních znacích.

11

Úroková sazba z reinvestic

Maximálně 11 číselných znaků včetně maximálně 10 desetinných míst vyjádřených jako procentní podíl, kde 100 % je vyjádřeno jako „100“.

Pokud bylo hotovostní zajištění reinvestováno, vyplní se pole 12, 13 a 14 znovu pro každou investici i každou měnu.

12

Druh investice u reinvestované hotovosti

„MMFT“ – registrovaný fond peněžního trhu

„OCMP“ – jiná smíšené uskupení

„REPM“ – trh s repy

„SDPU“ – přímý nákup cenných papírů

„OTHR“ – jiné

13

Částka reinvestované hotovosti

Maximálně 18 číselných znaků včetně až 5 desetinných míst.

Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka.

14

Měna reinvestované hotovosti

Kód měny podle ISO 4217 o třech abecedních znacích.

V případě maržových obchodů vyplní smluvní strana pole 15, 16 a 17 znovu pro každý zdroj financování a podá v těchto polích informace na úrovni subjektu.

15

Zdroje financování

„REPO“ – repa nebo BSB (koupě se současným sjednáním zpětného prodeje)

„SECL“ – hotovostní zajištění z půjčky cenných papírů

„FREE“ – bezplatné kredity

„CSHS“ – výnosy z klientských prodejů nakrátko

„BSHS“ – výnosy z makléřských prodejů nakrátko

„UBOR“ – nezabezpečené výpůjčky

„OTHR“ – jiné

16

Tržní hodnota zdrojů financování

Maximálně 18 číselných znaků včetně až 5 desetinných míst.

Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá.

Pokud to není možné, uvádí se poměrná částka.

17

Měna zdrojů financování

Kód měny podle ISO 4217 o třech abecedních znacích.

18

Druh opatření

„NEWT“ – nové

„REUU“ – aktualizace opětovného použití

„EROR“ – chyba

„CORR“ – oprava


Tabulka 5

Klasifikace komodit

Základní produkt

Podprodukt

Další podprodukt

„AGRI“ – zemědělský

„GROS“ – zrní, olejnatá semena

„FWHT“ – krmná pšenice

„SOYB“ – sójové boby

„CORN“ – kukuřice

„RPSD“ – semena řepky

„RICE“ – rýže

„OTHR“ – jiné

„SOFT“ – netrvanlivé

„CCOA“ – kakao

„ROBU“ – káva Robusta

„WHSG“ – bílý cukr

„BRWN“ – surový cukr

„OTHR“ – jiné

„POTA“ – brambory

 

„OOLI“ – olivový olej

„LAMP“ – „lampantový“

„OTHR“ – jiné

„DIRY“ – mléčné výrobky

 

„FRST“ – lesnictví

 

„SEAF“ – potraviny mořského původu

 

„LSTK“ – hospodářská zvířata

 

„GRIN“ – obilí

„MWHT“ – pšenice na mletí

„OTHR“ – jiné

„OTHR“ – jiné

 

„NRGY“ – energie

„ELEC“ – elektřina

„BSLD“ – dodávka 24 hodin

„FITR“ – finanční převodová práva

„PKLD“ – dodávka ve špičce

„OFFP“ – mimo špičku

„OTHR“ – jiné

„NGAS“ – zemní plyn

„GASP“ – GASPOOL

„LNGG“ – LNG

„NBPG“ – NBP

„NCGG“ – NCG

„TTFG“ – TTF

„OTHR“ – jiné

„OILP“ – ropa

„BAKK“ – Bakken

„BDSL“ – bionafta

„BRNT“ – Brent

„BRNX“ – Brent NX

„CNDA“ – kanadská

„COND“ – kondenzát

„DSEL“ – motorová nafta

„DUBA“ – Dubai

„ESPO“ – ESPO

„ETHA“ – ethanol

„FUEL“ – palivo

„FOIL“ – palivový olej

„GOIL“ – plynový olej

„GSLN“ – benzin

„HEAT“ – topný olej

„JTFL“ – tryskové palivo

„KERO“ – kerosen

„LLSO“ – Light Louisiana Sweet (LLS)

„MARS“ – Mars

„NAPH“ – nafta

„NGLO“ – NGL

„TAPI“ – Tapis

„URAL“ – Urals

„WTIO“ – WTI

„OTHR“ – jiné

„COAL“ – uhlí

„INRG“ – meziprodukt

„RNNG“ – energie z obnovitelných zdrojů

„LGHT“ – lehké frakce

„DIST“ – destiláty

„OTHR“ – jiné

 

„ENVR“ – environmentální

„EMIS“ – emise

„CERE“ – jednotka certifikovaného snížení emisi (CER)

„ERUE“ – jednotka snížení emisí (ERU)

„EUAE“ – emisní kvóta (EUA)

„EUAA“ – kvóta pro leteckou dopravu (EUAA)

„OTHR“ – jiné

„WTHR“ – počasí

„CRBR“ – uhlíkové

„OTHR“ – jiné

 

„FRGT“ – „náklad“

„WETF“ – vlhký

„TNKR“ – tankery

„OTHR“ – jiné

„DRYF“ – suchý

„DBCR“ – lodě přepravující volně ložený suchý náklad

„OTHR“ – jiné

„CSHP“ – kontejnerové lodě

 

„OTHR“ – jiné

 

„FRTL“ – „hnojivo“

„AMMO“ – amoniak

„DAPH“ – DAP (hydrogenfosforečnan amonný)

„PTSH“ – potaš

„SLPH“ – síra

„UREA“ – močovina

„UAAN“ – UAN (močovina a dusičnan amonný)

„OTHR“ – jiné

 

„INDP“ – průmyslové výrobky

„CSTR“ – stavebnictví

„MFTG“ – výroba

 

„METL“ – kovy

„NPRM“ – jiné než vzácné

„ALUM“ – hliník

„ALUA“ – hliníková slitina

„CBLT“ – kobalt

„COPR“ – měď

„IRON“ – železná ruda

„LEAD“ – olovo

„MOLY“ – molybden

„NASC“ – NASAAC

„NICK“ – nikl

„STEL“ – ocel

„TINN“ – cín

„ZINC“ – zinek

„OTHR“ – jiné

„PRME“ – vzácné

„GOLD“ – zlato

„SLVR“ – stříbro

„PTNM“ – platina

„PLDM“ – palladium

„OTHR“ – jiné

„MCEX“ – vícekomoditní exotické

 

 

„PAPR“ – papír

„CBRD“ – vlnitá kartonáž

„NSPT“ – novinový papír

„PULP“ – buničina

„RCVP“ – sběrný papír

„OTHR“ – jiné

 

„POLY“ – polypropylen

„PLST“ – umělá hmota

„OTHR“ – jiné

 

„INFL“ – inflace

 

 

„OEST“ – oficiální ekonomické statistiky

 

 

„OTHC“ – jiné C10 definované v tabulce 10.1 oddílu 10 přílohy III nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/583 (11)

 

 

„OTHR“ – jiné

 

 


(1)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky (Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 338).

(2)  Nařízení Rady (EU) č. 1024/2013 ze dne 15. října 2013, kterým se Evropské centrální bance svěřují zvláštní úkoly týkající se politik, které se vztahují k obezřetnostnímu dohledu nad úvěrovými institucemi (Úř. věst. L 287, 29.10.2013, s. 63).

(3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 349).

(4)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) (Úř. věst. L 335, 17.12.2009, s. 1).

(5)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU ze dne 8. června 2011 o správcích alternativních investičních fondů (Úř. věst. L 174, 1.7.2011, s. 1).

(6)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/41/ES ze dne 3. června 2003 o činnostech institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění a dohledu nad nimi (Úř. věst. L 235, 23.9.2003, s. 10).

(7)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů (Úř. věst. L 201, 27.7.2012, s. 1).

(8)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 ze dne 23. července 2014 o zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrálních depozitářích cenných papírů (Úř. věst. L 257, 28.8.2014, s. 1).

(9)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) (Úř. věst. L 302, 17.11.2009, s. 32).

(10)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se zavádí statistická klasifikace ekonomických činností NACE Revize 2 (Úř. věst. L 393, 30.12.2006, s. 1).

(11)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/583 ze dne 14. července 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 o trzích finančních nástrojů, pokud jde o regulační technické normy týkající se požadavků na transparentnost pro obchodní systémy a investiční podniky v souvislosti s dluhopisy, strukturovanými finančními produkty, povolenkami na emise a deriváty (Úř. věst. L 87, 31.3.2017, s. 229).


PŘÍLOHA II

Příloha prováděcího nařízení (EU) č. 1247/2012 se nahrazuje zněním uvedeným níže.

„PŘÍLOHA

Tabulka 1

Údaje o protistraně

 

Pole

Formát

 

Smluvní strany

1

Časové razítko podání zprávy

Datum podle normy ISO 8601 a ve formátu koordinovaného světového času (UTC) RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ

2

Identifikace vykazující protistrany

Identifikační kód právnické osoby (LEI) podle normy ISO 17442 o 20 alfanumerických znacích

3

Typ identifikace druhé protistrany

„LEI“ pro identifikační kód právnické osoby (LEI) podle normy ISO 17442

„CLC“ pro kód klienta

4

Identifikace druhé protistrany

Identifikační kód právnické osoby (LEI) podle normy ISO 17442 o 20 alfanumerických znacích

Kód klienta (maximálně 50 alfanumerických znaků).

5

Země druhé protistrany

Kód země o dvou znacích podle normy ISO 3166

6

Korporátní sektor vykazující protistrany

Taxonomie pro finanční protistrany:

A = životní pojišťovna s povolením v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES (1)

C = úvěrová instituce s povolením v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU (2)

F = investiční podnik s povolením v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES (3)

I = pojišťovna s povolením v souladu se směrnicí 2009/138/ES

L = alternativní investiční fond spravovaný správci alternativních investičních fondů s povolením nebo registrací v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2011/61/ (4)

O = instituce zaměstnaneckého penzijního pojištění ve smyslu čl. 6 písm. a) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/41/ES (5)

R = zajišťovna s povolením v souladu se směrnicí 2009/138/ES

U = subjekty kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) a jejich správcovská společnost s povolením v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES (6)

Taxonomie pro nefinanční protistrany Následující kategorie odpovídají hlavním oddílům statistické klasifikace ekonomických činností v Evropském společenství (NACE), jak je vymezena v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 (7)

1 = zemědělství, lesnictví a rybářství

2 = těžba a dobývání

3 = výroba/zpracovatelský průmysl

4 = dodávání elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu

5 = zásobování vodou, činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi

6 = stavebnictví

7 = velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel

8 = doprava a skladování

9 = ubytování, stravování a pohostinství

10 = informační a komunikační činnosti

11 = peněžnictví a pojišťovnictví

12 = činnosti v oblasti nemovitostí

13 = odborné, vědecké a technické činnosti

14 = administrativní a podpůrné činnosti

15 = veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení

16 = vzdělávání

17 = zdravotní a sociální péče

18 = kulturní, zábavní a rekreační činnosti

19 = ostatní činnosti

20 = činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu

21 = činnosti exteritoriálních organizací a orgánů

Vykazuje-li se více než jedna činnost, uveďte seznam kódů v pořadí relativního významu odpovídajících činností a oddělte je pomlčkou „–“.

Nevyplňujte v případě ústředních protistran a jiných typů protistran v souladu s čl. 1 odst. 5 nařízení (EU) č. 648/2012.

7

Povaha vykazující protistrany

F = finanční protistrana

N = nefinanční protistrana

C = ústřední protistrana

O = ostatní

8

Identifikace makléře

Identifikační kód právnické osoby (LEI) podle normy ISO 17442 o 20 alfanumerických znacích

9

Identifikace subjektu předkládajícího zprávu

Identifikační kód právnické osoby (LEI) podle normy ISO 17442 o 20 alfanumerických znacích

10

Identifikace člena clearingového systému

Identifikační kód právnické osoby (LEI) podle normy ISO 17442 o 20 alfanumerických znacích

11

Typ identifikace oprávněné osoby

„LEI“ pro identifikační kód právnické osoby (LEI) podle normy ISO 17442

„CLC“ pro kód klienta

12

Identifikace oprávněné osoby

Identifikační kód právnické osoby (LEI) podle normy ISO 17442 o 20 alfanumerických znacích nebo kód klienta o maximálně 50 alfanumerických znacích v případě, že klient není způsobilý mít identifikační kód právnické osoby

13

Obchodní postavení

P = hlavní činnost

A = zprostředkovatel

14

Postavení protistrany

B = kupující

S = prodávající

Vyplněno v souladu s článkem 3a

15

Přímá souvislost s obchodní činností nebo korporátním financováním

Y = Ano

N = Ne

16

Clearingová prahová hodnota

Y = nad prahovou hodnotou

N = pod prahovou hodnotou

17

Hodnota smlouvy

Maximálně 20 numerických znaků včetně desetinných míst.

Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka.

Znaménko mínus, je-li použito, se za číselný znak nepočítá.

18

Měna, ve které je uvedena hodnota

Kód měny podle ISO 4217 o třech abecedních znacích

19

Časové razítko ocenění

Datum ve formátu podle normy ISO 8601 v koordinovaném světovém čase UTC (RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ)

20

Typ ocenění

M = tržní ocenění

O = ocenění pomocí modelu

C = ocenění ústřední protistrany

21

Zajištění

U = nezajištěno

PC = částečně zajištěno

OC = zajištěno jednostranně

FC = plně zajištěno

Vyplněno v souladu s článkem 3b

22

Zajišťovací portfolio

Y = Ano

N = Ne

23

Kód zajišťovacího portfolia

Maximálně 52 alfanumerických znaků včetně čtyř speciálních znaků:.„. - _.“

Speciální znaky nejsou povoleny na začátku ani na konci kódu. Mezery nejsou povoleny.

24

Poskytnutá počáteční marže

Maximálně 20 numerických znaků včetně desetinných míst.

Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka.

25

Měna poskytnuté počáteční marže

Kód měny podle ISO 4217 o třech abecedních znacích

26

Poskytnutá variační marže

Maximálně 20 numerických znaků včetně desetinných míst.

Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka.

27

Měna poskytnuté variační marže

Kód měny podle ISO 4217 o třech abecedních znacích

28

Obdržená počáteční marže

Maximálně 20 numerických znaků včetně desetinných míst.

Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka.

29

Měna obdržené počáteční marže

Kód měny podle ISO 4217 o třech abecedních znacích

30

Obdržená variační marže

Maximálně 20 numerických znaků včetně desetinných míst.

Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka.

31

Měna obdržené variační marže

Kód měny podle ISO 4217 o třech abecedních znacích

32

Poskytnuté nadměrné zajištění

Maximálně 20 numerických znaků včetně desetinných míst.

Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka.

33

Měna poskytnutého nadměrného zajištění

Kód měny podle ISO 4217 o třech abecedních znacích

34

Obdržené nadměrné zajištění

Maximálně 20 numerických znaků včetně desetinných míst.

Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka.

35

Měna obdrženého nadměrného zajištění

Kód měny podle ISO 4217 o třech abecedních znacích


Tabulka 2

Společné údaje

 

Pole

Formát

Příslušné druhy derivátových smluv

 

Oddíl 2a – Druh smlouvy

 

Všechny smlouvy

1

Druh smlouvy

CD = finanční rozdílové smlouvy

FR = dohody o budoucí úrokové sazbě

FU = futures

FW = forwardy

OP = opce

SB = sázka na spready

SW = swapy

ST = swapce

OT = ostatní

 

2

Kategorie aktiv

CO = komoditní deriváty a deriváty na emisní povolenky

CR = úvěrové deriváty

CU = měnové deriváty

EQ = akciové deriváty

IR = úrokové deriváty

 

 

Oddíl 2b – Informace týkající se smluv

 

Všechny smlouvy

3

Druh klasifikace produktu

C = CFI

 

4

Klasifikace produktu

Kód klasifikace finančních nástrojů podle normy ISO 10692 o šesti abecedních znacích.

 

5

Typ identifikace produktu

Uveďte uplatňovanou identifikaci:

I = ISIN

A = AII

 

6

Identifikace produktu

Pro identifikační kód produktu typu I: Kód ISIN podle normy ISO 6166 o 12 alfanumerických znacích

Pro identifikační kód produktu typu A: úplný kód AII

 

7

Typ identifikace podkladového nástroje

I = ISIN

A = AII

B = koš

X = index

 

8

Identifikace podkladového nástroje

U identifikace podkladového nástroje typu I: kód ISIN podle normy ISO 6166 o 12 alfanumerických znacích

U identifikace podkladového nástroje typu A: úplný kód AII

U identifikace podkladového nástroje typu B: veškeré jednotlivé složky identifikace ISIN podle normy ISO 6166 nebo úplný kód AII. Identifikační kódy jednotlivých složek musí být odděleny pomlčkou „–“.

U identifikace podkladového nástroje typu X: ISIN podle normy ISO 6166, je-li k dispozici, jinak plný název indexu přidělený poskytovatelem indexu

 

9

Jmenovitá měna 1

Kód měny podle ISO 4217 o třech abecedních znacích

 

10

Jmenovitá měna 2

Kód měny podle ISO 4217 o třech abecedních znacích

 

11

Měna dodání

Kód měny podle ISO 4217 o třech abecedních znacích

 

 

Oddíl 2c – Údaje o obchodu

 

Všechny smlouvy

12

Identifikace obchodu

Kód o maximálně 52 alfanumerických znacích včetně čtyř speciálních znaků:„. - _.“

Speciální znaky nejsou povoleny na začátku ani na konci kódu. Mezery nejsou povoleny.

 

13

Pořadové číslo zprávy

Maximálně 52 znaků v alfanumerickém poli.

 

14

Identifikace složek komplexního obchodu

Maximálně 35 znaků v alfanumerickém poli.

 

15

Místo provedení

Identifikační kód trhu (MIC) podle normy ISO 10383 o čtyřech alfanumerických znacích v souladu s čl. 4 písm. b).

 

16

Komprese

Y = smlouva vyplývá z komprese

N = smlouva nevyplývá z komprese

 

17

Cena/kurz

Maximálně 20 numerických znaků včetně desetinných míst.

Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka.

Znaménko mínus, je-li použito, se za číselný znak nepočítá.

Pokud je cena vykázána v procentních hodnotách, měla by být vyjádřena jako procentní podíl, kde 100 % je vyjádřeno jako „100“

 

18

Cenová notace

U = jednotky

P = procentní podíl

Y = výnos

 

19

Měna ceny

Kód měny podle ISO 4217 o třech abecedních znacích.

 

20

Jmenovitá cena

Maximálně 20 numerických znaků včetně desetinných míst.

Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka.

Znaménko mínus, je-li použito, se za číselný znak nepočítá.

 

21

Cenový multiplikátor

Maximálně 20 numerických znaků včetně desetinných míst.

Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka.

 

22

Množství

Maximálně 20 numerických znaků včetně desetinných míst.

Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka.

 

23

Platba předem

Maximálně 20 numerických znaků včetně desetinných míst.

Záporné znaménko se použije k označení skutečnosti, že platba byla provedena, a ne obdržena.

Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka.

Znaménko mínus, je-li použito, se za číselný znak nepočítá.

 

24

Druh dodání

C = hotovost

P = fyzicky

O = na volbě protistrany nebo určeno třetí stranou

 

25

Časové razítko provedení

Datum ve formátu podle normy ISO 8601 v koordinovaném světovém čase UTC (RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ)

 

26

Datum účinnosti

Formát data podle ISO 8601 RRRR-MM-DD

 

27

Datum splatnosti

Formát data podle ISO 8601 RRRR-MM-DD

 

28

Datum ukončení

Formát data podle ISO 8601 RRRR-MM-DD

 

29

Datum vypořádání

Formát data podle ISO 8601 RRRR-MM-DD

 

30

Typ rámcové dohody

Volný text, pole s maximálně 50 znaky identifikující název použité rámcové dohody, pokud existuje.

 

31

Verze rámcové dohody

Datum podle normy ISO 8601 ve formátu RRRR

 

 

Oddíl 2d – Zmírňování rizika/vykazování

 

Všechny smlouvy

32

Časové razítko potvrzení

Datum ve formátu podle normy ISO 8601 v koordinovaném světovém čase UTC (RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ)

 

33

Způsob potvrzení

Y = potvrzeno neelektronicky

N = nepotvrzeno

E = potvrzeno elektronicky

 

 

Oddíl 2e – Clearing

 

Všechny smlouvy

34

Clearingová povinnost

Y = Ano

N = Ne

 

35

Clearing proveden

Y = Ano

N = Ne

 

36

Časové razítko clearingu

Datum ve formátu podle normy ISO 8601 v koordinovaném světovém čase UTC (RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ)

 

37

Ústřední protistrana

Identifikační kód právnické osoby (LEI) podle normy ISO 17442

kód o 20 alfanumerických znacích

 

38

Uvnitř skupiny

Y = Ano

N = Ne

 

 

Oddíl 2f – Úrokové sazby

 

Úrokové deriváty

39

Pevná sazba složky 1

Maximálně 10 číselných znaků včetně desetinných míst vyjádřených jako procentní podíl, kde 100 % je vyjádřeno jako „100“.

Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka.

Znaménko mínus, je-li použito, se za číselný znak nepočítá.

 

40

Pevná sazba složky 2

Maximálně 10 číselných znaků včetně desetinných míst vyjádřených jako procentní podíl, kde 100 % je vyjádřeno jako „100“.

Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka.

Znaménko mínus, je-li použito, se za číselný znak nepočítá.

 

41

Počet dní pevné sazby složky 1

Čitatel/jmenovatel, kde čitatel i jmenovatel jsou číselné znaky nebo abecední výraz „skutečný“, např. 30/360 nebo skutečný/365

 

42

Počet dní pevné sazby složky 2

Čitatel/jmenovatel, kde čitatel i jmenovatel jsou číselné znaky nebo abecední výraz „skutečný“, např. 30/360 nebo skutečný/365

 

43

Četnost plateb pevné sazby složky 1 – období

Období, jež popisuje, jak často si protistrany navzájem platí, přičemž se použijí tyto zkratky:

Y = rok

M = měsíc

W = týden

D = den

 

44

Četnost plateb pevné sazby složky 1 – multiplikátor

Celočíselný multiplikátor období popisujícího, jak často si protistrany navzájem platí.

Maximálně 3 číselné znaky.

 

45

Četnost plateb pevné sazby složky 2 – období

Období, jež popisuje, jak často si protistrany navzájem platí, přičemž se použijí tyto zkratky:

Y = rok

M = měsíc

W = týden

D = den

 

46

Četnost plateb pevné sazby složky 2 – multiplikátor

Celočíselný multiplikátor období popisujícího, jak často si protistrany navzájem platí.

Maximálně 3 číselné znaky.

 

47

Četnost plateb pohyblivé sazby složky 1 – období

Období, jež popisuje, jak často si protistrany navzájem platí, přičemž se použijí tyto zkratky:

Y = rok

M = měsíc

W = týden

D = den

 

48

Četnost plateb pohyblivé sazby složky 1 – multiplikátor

Celočíselný multiplikátor období popisujícího, jak často si protistrany navzájem platí.

Maximálně 3 číselné znaky.

 

49

Četnost plateb pohyblivé sazby složky 2 – období

Období, jež popisuje, jak často si protistrany navzájem platí, přičemž se použijí tyto zkratky:

Y = rok

M = měsíc

W = týden

D = den

 

50

Četnost plateb pohyblivé sazby složky 2 – multiplikátor

Celočíselný multiplikátor období popisujícího, jak často si protistrany navzájem platí.

Maximálně 3 číselné znaky.

 

51

Četnost znovunastavení pohyblivé sazby složky 1 – období

Období, jež popisuje, jak často protistrany znovu nastavují pohyblivou sazbu, přičemž se použijí tyto zkratky:

Y = rok

M = měsíc

W = týden

D = den

 

52

Četnost znovunastavení pohyblivé sazby složky 1 – multiplikátor

Celočíselný multiplikátor časového období popisujícího, jak často protistrany znovu nastavují pohyblivou sazbu.

Maximálně 3 číselné znaky.

 

53

Četnost znovunastavení pohyblivé sazby složky 2 – období

Období, jež popisuje, jak často protistrany znovu nastavují pohyblivou sazbu, přičemž se použijí tyto zkratky:

Y = rok

M = měsíc

W = týden

D = den

 

54

Četnost znovunastavení pohyblivé sazby složky 2 – multiplikátor

Celočíselný multiplikátor časového období popisujícího, jak často protistrany znovu nastavují pohyblivou sazbu.

Maximálně 3 číselné znaky.

 

55

Pohyblivá sazba složky 1

Název indexu pohyblivé sazby

„EONA“ – EONIA

„EONS“ – EONIA SWAP

„EURI“ – EURIBOR

„EUUS“ – EURODOLLAR

„EUCH“ – EuroSwiss

„GCFR“ – GCF REPO

„ISDA“ – ISDAFIX

„LIBI“ – LIBID

„LIBO“ – LIBOR

„MAAA“ – Muni AAA

„PFAN“ – Pfandbriefe

„TIBO“ – TIBOR

„STBO“ – STIBOR

„BBSW“ – BBSW

„JIBA“ – JIBAR

„BUBO“ – BUBOR

„CDOR“ – CDOR

„CIBO“ – CIBOR

„MOSP“ – MOSPRIM

„NIBO“ – NIBOR

„PRBO“ – PRIBOR

„TLBO“ – TELBOR

„WIBO“ – WIBOR

„TREA“ – Státní pokladniční poukázky

„SWAP“ – Swapy

„FUSW“ – Termínované swapy

nebo maximálně 25 alfanumerických znaků, pokud není referenční sazba zahrnuta do výše uvedeného seznamu

 

56

Referenční období pohyblivé sazby složky 1 – období

Období popisující referenční období, přičemž se použijí tyto zkratky:

Y = rok

M = měsíc

W = týden

D = den

 

57

Referenční období pohyblivé sazby složky 1 – multiplikátor

Celočíselný multiplikátor časového období popisujícího referenční období.

Maximálně 3 číselné znaky.

 

58

Pohyblivá sazba složky 2

Název indexu pohyblivé sazby

„EONA“ – EONIA

„EONS“ – EONIA SWAP

„EURI“ – EURIBOR

„EUUS“ – EURODOLLAR

„EUCH“ – EuroSwiss

„GCFR“ – GCF REPO

„ISDA“ – ISDAFIX

„LIBI“ – LIBID

„LIBO“ – LIBOR

„MAAA“ – Muni AAA

„PFAN“ – Pfandbriefe

„TIBO“ – TIBOR

„STBO“ – STIBOR

„BBSW“ – BBSW

„JIBA“ – JIBAR

„BUBO“ – BUBOR

„CDOR“ – CDOR

„CIBO“ – CIBOR

„MOSP“ – MOSPRIM

„NIBO“ – NIBOR

„PRBO“ – PRIBOR

„TLBO“ – TELBOR

„WIBO“ – WIBOR

„TREA“ – Státní pokladniční poukázky

„SWAP“ – Swapy

„FUSW“ – Termínované swapy

nebo maximálně 25 alfanumerických znaků, pokud není referenční sazba zahrnuta do výše uvedeného seznamu

 

59

Referenční období pohyblivé sazby složky 2 – období

Období popisující referenční období, přičemž se použijí tyto zkratky:

Y = rok

M = měsíc

W = týden

D = den

 

60

Referenční období pohyblivé sazby složky 2 – multiplikátor

Celočíselný multiplikátor časového období popisujícího referenční období.

Maximálně 3 číselné znaky.

 

 

Oddíl 2 g – Devizový trh

 

Měnové deriváty

61

Měna dodání 2

Kód měny podle ISO 4217 o třech abecedních znacích

 

62

Měnový kurz 1

Maximálně 10 číselných znaků včetně desetinných míst.

Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka.

Znaménko mínus, je-li použito, se za číselný znak nepočítá.

 

63

Forwardový směnný kurz

Maximálně 10 numerických znaků včetně desetinných míst.

Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka.

Znaménko mínus, je-li použito, se za číselný znak nepočítá.

 

64

Základ směnného kurzu

Dva kódy měn podle normy ISO 4217 oddělené lomítkem „/“. První kód měny označuje základní měnu a druhý kód měny označuje kótovanou měnu.

 

 

Oddíl 2h – Komoditní deriváty a deriváty na emisní povolenky

 

Komoditní deriváty a deriváty na emisní povolenky

 

Obecně

65

Komodity

AG = zemědělské

EN = energetické

FR = v oblasti nákladní dopravy

ME = kovy

IN = indexové

EV = v oblasti životního prostředí

EX = exotické

OT = ostatní

 

66

Podrobnosti o komoditách

Zemědělské

GO = obiloviny, olejnatá semena

DA = mléko a mléčné výrobky

LI = hospodářská zvířata

FO = lesnické produkty

SO = netrvanlivé produkty

SF = mořské plody

OT = ostatní

Energetické

OI = ropa

NG = zemní plyn

CO = uhlí

EL = elektřina

IE = meziprodukt

OT = ostatní

V oblasti nákladní dopravy

DR = suchá

WT = vlhká

OT = ostatní

Kovy

PR = drahé kovy

NP = běžné kovy

V oblasti životního prostředí

WE = počasí

EM = emise

OT = ostatní

 

 

Energetické

67

Místo nebo oblast dodávek

Kód EIC o 16 alfanumerických znacích

Opakovatelné pole.

 

68

Propojovací bod

Kód EIC o 16 alfanumerických znacích

 

69

Typ dodávky

BL = dodávka 24 hodin

PL = dodávka ve špičce

OP = dodávka mimo špičku

BH = dodávka v hodinách/blokových hodinách

SH = dodávka kumulativní

GD = plynárenský den

OT = ostatní

 

 

Opakovatelný oddíl polí 70–77

 

 

70

Intervaly dodávky

hh:mmZ

 

71

Datum a čas zahájení dodávky

Datum ve formátu podle normy ISO 8601 v koordinovaném světovém čase UTC (RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ)

 

72

Datum a čas ukončení dodávky

Datum ve formátu podle normy ISO 8601 v koordinovaném světovém čase UTC (RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ)

 

73

Doba trvání

N = minuty

H = hodina

D = den

W = týden

M = měsíc

Q = čtvrtletí

S = období

Y = ročně

O = ostatní

 

74

Dny v týdnu

WD = pracovní dny

WN = víkend

MO = pondělí

TU = úterý

WE = středa

TH = čtvrtek

FR = pátek

SA = sobota

SU = neděle

Více hodnot oddělených lomítkem „/“ je povoleno

 

75

Kapacita dodávky

Maximálně 20 číselných znaků včetně desetinných míst

Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka.

Znaménko mínus, je-li použito, se za číselný znak nepočítá.

 

76

Jednotka množství

KW

KWh/h

KWh/d

MW

MWh/h

MWh/d

GW

GWh/h

GWh/d

Therm/d

KTherm/d

MTherm/d

cm/d

mcm/d

 

77

Cena/množství za časový interval

Maximálně 20 numerických znaků včetně desetinných míst.

Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka.

Znaménko mínus, je-li použito, se za číselný znak nepočítá.

 

 

Oddíl 2i – Opce

 

Smlouvy obsahující opce

78

Typ opce

P = prodejní

C = kupní

O = nelze-li určit druh opce (kupní či prodejní)

 

79

Rozdělení opcí podle uplatnění

A = americká

B = bermudská

E = evropská

S = asijská

Více než jedna hodnota je povolena

 

80

Realizační cena (cap/floor sazba)

Maximálně 20 numerických znaků včetně desetinných míst.

Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka.

Znaménko mínus, je-li použito, se za číselný znak nepočítá.

Pokud je realizační cena vykázána v procentních hodnotách, měla by být vyjádřena jako procentní podíl, kde 100 % je vyjádřeno jako „100“.

 

81

Označení realizační ceny

U = jednotky

P = procentní podíl

Y = výnos

 

82

Datum splatnosti podkladového nástroje

Formát data podle ISO 8601 RRRR-MM-DD

 

 

Oddíl 2j – Úvěrové deriváty

 

 

83

Seniorita

SNDB = senioritní, např. senioritní nezajištěné dluhové cenné papíry (korporace/finanční instituce), státní dluh v cizí měně (vláda),

SBOD = podřízený, např. podřízený dluh nebo dluhové nástroje kapitálu Lower Tier 2 (banky), vedlejší podřízený dluh nebo dluhové nástroje kapitálu Upper Tier 2 (banky),

OTHR = ostatní, např. prioritní akcie nebo kapitál Tier 1 (banky) nebo jiné úvěrové deriváty

 

84

Referenční subjekt

Kód země o dvou znacích podle normy ISO 3166

nebo

kód země o dvou znacích podle normy ISO 3166-2, po němž následuje pomlčka „–“ a kód nižší územní jednotky země o maximálně 3 alfanumerických znacích

nebo

Identifikační kód právnické osoby (LEI) podle normy ISO 17442 o 20 alfanumerických znacích

 

85

Četnost plateb

MNTH = měsíčně

QURT = čtvrtletně

MIAN = půlročně

YEAR = ročně

 

86

Základ pro výpočet

Čitatel/jmenovatel, kde čitatel i jmenovatel jsou číselné znaky nebo abecední výraz „skutečný“, např. 30/360 nebo skutečný/365

 

87

Série

Celočíselné pole s maximálně 5 znaky

 

88

Verze

Celočíselné pole s maximálně 5 znaky

 

89

Indexový faktor

Maximálně 10 numerických znaků včetně desetinných míst.

Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka.

 

90

Tranše

T = tranšovaný

U = netranšovaný

 

91

Záchytný bod

Maximálně 10 číselných znaků včetně desetinných míst vyjádřených jako desetinný zlomek mezi 0 a 1.

Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka.

 

92

Uvolňující bod

Maximálně 10 číselných znaků včetně desetinných míst vyjádřených jako desetinný zlomek mezi 0 a 1.

Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka.

 

 

Oddíl 2k - Změny smlouvy

 

 

93

Druh opatření

N = nová smlouva

M = změna

E = chyba

C = předčasné ukončení

R = oprava

Z = komprese

V = aktualizace ocenění

P = dílčí pozice

 

94

Úroveň

T = obchod

P = pozice

 


(1)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) (Úř. věst. L 335, 17.12.2009, s. 1).

(2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky, o změně směrnice 2002/87/ES a zrušení směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES (Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 338).

(3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES ze dne 21. dubna 2004 o trzích finančních nástrojů, o změně směrnice Rady 85/611/EHS a 93/6/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/12/ES a o zrušení směrnice Rady 93/22/EHS (Úř. věst. L 145, 30.4.2004, s. 1).

(4)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU ze dne 8. června 2011 o správcích alternativních investičních fondů a o změně směrnic 2003/41/ES a 2009/65/ES a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 1095/2010 (Úř. věst. L 174, 1.7.2011, s. 1).

(5)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/41/ES ze dne 3. června 2003 o činnostech institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění a dohledu nad nimi (Úř. věst. L 235, 23.9.2003, s. 10).

(6)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) (Úř. věst. L 302, 17.11.2009, s. 32).

(7)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se zavádí statistická klasifikace ekonomických činností NACE Revize 2 a kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 a některá nařízení ES o specifických statistických oblastech (Úř. věst. L 393, 30.12.2006, s. 1).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU