(EU) 2019/352Prováděcí nařízení Rady (EU) 2019/352 ze dne 4. března 2019, kterým se provádí nařízení (EU) č. 208/2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině

Publikováno: Úř. věst. L 64, 5.3.2019, s. 1-4 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 4. března 2019 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 5. března 2019 Nabývá účinnosti: 5. března 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2019/352

ze dne 4. března 2019,

kterým se provádí nařízení (EU) č. 208/2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině (1), a zejména na čl. 14 odst. 1 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 5. března 2014 přijala Rada nařízení (EU) č. 208/2014.

(2)

Na základě přezkumu provedeného Radou by měla být vypuštěna položka týkající se jedné osoby a příloha I by měla být doplněna o informace týkající se práva na obhajobu a práva na účinnou soudní ochranu.

(3)

Příloha I nařízení (EU) č. 208/2014 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (EU) č. 208/2014 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 4. března 2019.

Za Radu

předseda

A. ANTON


(1)  Úř. věst. L 66, 6.3.2014, s. 1


PŘÍLOHA

Příloha I rozhodnutí č. 208/2014 se mění takto:

1.

Část „Seznam osob, subjektů a orgánů podle článku 2“ se mění takto:

a)

nadpis se nahrazuje tímto:

„A.    Seznam osob, subjektů a orgánů podle článku 2“.

b)

ze seznamu se vypouští tato osoba:

2)

Doplňuje se nová část, která zní:

„B.    Právo na obhajobu a právo na účinnou soudní ochranu

Právo na obhajobu a právo na účinnou soudní ochranu podle trestního řádu Ukrajiny

Článek 42 trestního řádu Ukrajiny (dále jen „trestní řád“) stanoví, že každá osoba, která je podezřelá nebo obviněná v trestním řízení, má právo na obhajobu a právo na účinnou soudní ochranu. Mezi tato práva náleží právo být informován o tom, z jakého trestného činu je dotyčná osoba podezřelá nebo obviněná, právo být výslovně a bez prodlení informován o svých právech podle trestního řádu, právo mít při první žádosti přístup k obhájci, právo předkládat návrhy týkající se procesních úkonů a právo napadnout rozhodnutí, úkony a opomenutí vyšetřovatele, veřejného žalobce a vyšetřujícího soudce. Článek 306 trestního řádu stanoví, že stížnosti proti rozhodnutím, jednáním nebo opomenutím vyšetřovatele nebo veřejného žalobce musí posoudit vyšetřující soudce místního soudu v přítomnosti stěžovatele nebo jeho obhájce či právního zástupce. Článek 309 trestního řádu kromě toho stanoví, která rozhodnutí vyšetřujících soudců mohou být napadena opravným prostředkem a že jiná rozhodnutí mohou být předmětem soudního přezkumu v průběhu přípravného řízení u soudu. Řada procesních vyšetřovacích úkonů je navíc možná pouze s výhradou rozhodnutí vyšetřujícího soudce nebo soudu (například zajištění majetku podle článku 164 a opatření k zajištění podle článku 176 trestního řádu).

Uplatnění práva na obhajobu a práva na účinnou soudní ochranu jednotlivých osob zařazených na seznam

1.   Viktor Fedorovych Yanukovych

Z informací uvedených ve spisu Rady vyplývá, že při trestním řízení, z nějž Rada vycházela, bylo respektováno právo pana Janukovyče na obhajobu a jeho právo na účinnou soudní ochranu. Dokládá to zejména řada soudních rozhodnutí týkajících se zajištění majetku a rozhodnutí soudu ze dne 1. listopadu 2018, jímž povolil zatčení a předvolání podezřelé osoby a zajištění její přítomnosti u soudu, jakož i rozhodnutí vyšetřujícího soudce ze dne 8. října 2018 zamítnout návrh prokuratury na zvláštní vyšetřování před zahájením soudního řízení in absentia.

2.   Vitalli Yuriyovych Zakharchenko

Z informací uvedených ve spisu Rady vyplývá, že při trestním řízení, z nějž Rada vycházela, byla respektováno právo pana Zacharčenka na obhajobu a jeho právo na účinnou soudní ochranu. Dokládají to zejména rozhodnutí vyšetřujícího soudce ze dne 21. května 2018 a 23. listopadu 2018, jimiž povolil, aby byl pan Zacharčenko zadržen za účelem zajištění jeho přítomnosti u soudu a účasti na jednání o návrhu na vzetí do vazby.

3.   Viktor Pavlovych Pshonka

Z informací uvedených ve spisu Rady vyplývá, že při trestním řízení, z nějž Rada vycházela, bylo respektováno právo pana Pšonky na obhajobu a jeho právo na účinnou soudní ochranu. Dokládají to zejména rozhodnutí vyšetřujícího soudce ze dne 12. března 2018 a 13. srpna 2018, jimiž povolil, aby byl pan Pšonka zadržen za účelem zajištění jeho přítomnosti u soudu a účasti na jednání o návrhu na vzetí do vazby.

6.   Viktor Ivanovych Ratushniak

Z informací uvedených ve spisu Rady vyplývá, že při trestním řízení, z nějž Rada vycházela, bylo respektováno právo pana Ratušnaka na obhajobu a jeho právo na účinnou soudní ochranu. Dokládají to zejména rozhodnutí vyšetřujícího soudce ze dne 21. května 2018 a 23. listopadu 2018, jimiž povolil, aby byl pan Ratušnak zadržen za účelem zajištění jeho přítomnosti u soudu a účasti na jednání o návrhu na uplatnění zajištění ve vazbě.

7.   Oleksandr Viktorovych Yanukovych

Z informací uvedených ve spisu Rady vyplývá, že při trestním řízení, z nějž Rada vycházela, bylo respektováno právo pana Janukovyče na obhajobu a jeho právo na účinnou soudní ochranu. Dokládají to zejména rozhodnutí vyšetřujícího soudce ze dne 7. února 2018 zamítnout návrh prokuratury na zvláštní vyšetřování před zahájením soudního řízení in absentia, řada soudních rozhodnutí týkajících se zajištění majetku a rozhodnutí vyšetřujícího soudce ze dne 27. června 2018, kterým bylo zrušeno usnesení prokuratury, v němž byl zamítnut návrh obhajoby na ukončení vyšetřování.

9.   Artem Viktorovych Pshonka

Z informací uvedených ve spisu Rady vyplývá, že při trestním řízení, z nějž Rada vycházela, bylo respektováno právo pana Pšonky na obhajobu a jeho právo na účinnou soudní ochranu. Dokládají to zejména rozhodnutí vyšetřujícího soudce ze dne 12. března 2018 a 13. srpna 2018, jimiž povolil, aby byl pan Pšonka zadržen za účelem zajištění jeho přítomnosti u soudu a účasti na jednání o návrhu na vzetí do vazby.

11.   Mykola Yanovych Azarov

Z informací uvedených ve spisu Rady vyplývá, že při trestním řízení, z nějž Rada vycházela, bylo respektováno právo pana Azarova na obhajobu a jeho právo na účinnou soudní ochranu. Dokládají to zejména rozhodnutí vyšetřujícího soudce ze dne 8. září 2018, jímž povolil zvláštní vyšetřování in absentia, jakož i rozhodnutí vyšetřujícího soudce ze 16. srpna 2018, jímž povolil, aby byl pan Azarov zadržen za účelem zajištění jeho přítomnosti u soudu a účasti na jednání o návrhu na vzetí do vazby, a dále řada soudních rozhodnutí týkajících se zajištění majetku.

12.   Serhiy Vitalyovych Kurchenko

Z informací uvedených ve spisu Rady vyplývá, že při trestním řízení, z nějž Rada vycházela, bylo respektováno právo pana Kurčenka na obhajobu a jeho právo na účinnou soudní ochranu. Dokládá to zejména rozhodnutí vyšetřujícího soudce ze dne 7. března 2018, jímž povolil zvláštní vyšetřování in absentia.

13.   Dmytro Volodymyrovych Tabachnyk

Z informací uvedených ve spisu Rady vyplývá, že při trestním řízení, z nějž Rada vycházela, bylo respektováno právo pana Tabačnyka na obhajobu a jeho právo na účinnou soudní ochranu. Dokládají to zejména rozhodnutí vyšetřujícího soudce ze dne 8. května 2018, jimiž povolil, aby byl pan Tabačnyk zadržen za účelem zajištění jeho přítomnosti u soudu a účasti na jednání o návrhu na vzetí do vazby.

15.   Serhiy Hennadiyovych Arbuzov

Z informací uvedených ve spisu Rady vyplývá, že při trestním řízení, z nějž Rada vycházela, bylo respektováno právo pana Arbuzova na obhajobu a jeho právo na účinnou soudní ochranu. Dokládá to zejména řada soudních rozhodnutí týkajících se zajištění majetku, jakož i zrušení zajištění majetku.

17.   Oleksandr Viktorovych Klymenko

Z informací uvedených ve spisu Rady vyplývá, že při trestním řízení, z nějž Rada vycházela, bylo respektováno právo pana Klymenka na obhajobu a jeho právo na účinnou soudní ochranu. Dokládá to zejména rozhodnutí vyšetřujícího soudce ze dne 5. října 2018, jímž povolil zvláštní vyšetřování in absentia.

18.   Edward Stavytskyi

Z informací uvedených ve spisu Rady vyplývá, že při trestním řízení, z nějž Rada vycházela, bylo respektováno právo pana Stavyckého na obhajobu a jeho právo na účinnou soudní ochranu. Dokládá to řada soudních rozhodnutí týkajících se zajištění majetku, rozhodnutí vyšetřujícího soudce ze dne 22. listopadu 2017, jímž povolil zvláštní vyšetřování in absentia, pokyn prokurátora ze dne 2. ledna 2018 určený vyšetřovateli, aby vyrozuměl podezřelé osoby a jejich obhájce o ukončení vyšetřování před zahájením soudního řízení, a skutečnost, že dne 8. května 2018 byla obžaloba postoupena Svjatošinskému obvodnímu soudu v Kyjevě k rozhodnutí ve věci. Z těchto informací rovněž vyplývá, že prokuratura nevydala žádné předchozí platné rozhodnutí nezahájit trestní vyšetřování, a že příslušným trestním řízením nebyla tudíž porušena zásada ne bis in idem.“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU