(EU) 2019/336Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/336 ze dne 27. února 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 1141/2010 a prováděcí nařízení (EU) č. 686/2012, pokud jde o zpravodajský členský stát pro hodnocení 1-methylcyklopropenu, famoxadonu, mankozebu, methiokarbu, methoxyfenozidu, pirimikarbu, pirimifos-methylu a thiaklopridu (Text s významem pro EHP.)

Publikováno: Úř. věst. L 60, 28.2.2019, s. 8-11 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 27. února 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 20. března 2019 Nabývá účinnosti: 30. března 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/336

ze dne 27. února 2019,

kterým se mění nařízení (EU) č. 1141/2010 a prováděcí nařízení (EU) č. 686/2012, pokud jde o zpravodajský členský stát pro hodnocení 1-methylcyklopropenu, famoxadonu, mankozebu, methiokarbu, methoxyfenozidu, pirimikarbu, pirimifos-methylu a thiaklopridu

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (1), a zejména na článek 19 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 686/2012 (2) a nařízení Komise (EU) č. 1141/2010 (3) přidělily Spojenému království jako zpravodajskému členskému státu hodnocení některých účinných látek obsažených v přípravcích na ochranu rostlin.

(2)

Spojené království dne 29. března 2017 oznámilo svůj záměr vystoupit z Unie na základě článku 50 Smlouvy o Evropské unii. Ode dne vstupu dohody o vystoupení v platnost, nebo v případě, že nebude uzavřena, dva roky po uvedeném oznámení, tj. počínaje 30. březnem 2019, se přestanou na Spojené království vztahovat Smlouvy, nerozhodne-li Evropská rada jednomyslně po dohodě se Spojeným královstvím o prodloužení této lhůty.

(3)

Návrh dohody o vystoupení, na kterém se shodli vyjednavači a který byl schválen Evropskou radou (článek 50 Smlouvy o Evropské unii), obsahuje ujednání o uplatňování práva Unie na Spojené království a ve Spojeném království v průběhu přechodného období po datu, ke kterému se na Spojené království a ve Spojeném království přestanou uplatňovat Smlouvy. Pokud uvedená dohoda vstoupí v platnost, právní předpisy Unie v oblasti přípravků na ochranu rostlin se budou na Spojené království a ve Spojeném království uplatňovat během přechodného období v souladu s uvedenou dohodou a přestanou se uplatňovat na konci uvedeného období. Avšak i v případě, že EU a Spojené království ratifikují dohodu o vystoupení, nemá Spojené království v průběhu přechodného období jednat jako vedoucí orgán v rámci postupů posuzování rizik, šetření, schvalování nebo povolování na úrovni Unie nebo na úrovni členských států jednajících společně, jak vyplývá mimo jiné z nařízení (ES) č. 1107/2009.

(4)

Je proto nezbytné přidělit jiným členským státům hodnocení účinných látek, pro které je Spojené království zpravodajským členským státem a u nichž se před 30. březnem 2019 neočekává rozhodnutí o obnovení jejich schválení. Dotčenými účinnými látkami jsou 1-methylcyklopropen, famoxadon, mankozeb, methiokarb, methoxyfenozid, pirimikarb, pirimifos-methyl a thiakloprid.

(5)

Uvedené přidělení by mělo zajistit rovnováhu při rozdělování odpovědnosti a činností mezi členskými státy.

(6)

Vzhledem k tomu, že hodnocení dotčených účinných látek jsou již v pokročilé fázi a očekává se, že činnosti, které je třeba ještě provést, budou méně významné, neměl by být pro uvedené hodnocení přidělen spoluzpravodajský členský stát.

(7)

Prováděcí nařízení (EU) č. 686/2012 a nařízení (EU) č. 1141/2010 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(8)

Toto nařízení by se mělo použít ode dne 30. března 2019. V případě prodloužení dvouletého období uvedeného v čl. 50 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii by se však toto nařízení mělo použít ode dne, který následuje po dni, kdy se právní předpisy týkající se přípravků na ochranu rostlin přestanou uplatňovat na Spojené království a ve Spojeném království, jelikož v souladu s čl. 4 odst. 3 nařízení Rady (EHS, Euratom) č. 1182/71 (4) dochází ke konci použitelnosti aktů stanovených k určitému datu uplynutím poslední hodiny dne odpovídajícího tomuto datu.

(9)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Prováděcí nařízení (EU) č. 686/2012 se mění v souladu s přílohou I tohoto nařízení.

Článek 2

Nařízení (EU) č. 1141/2010 se mění v souladu s přílohou II tohoto nařízení.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 30. března 2019.

Pokud však bylo přijato rozhodnutí o prodloužení dvouletého období uvedeného v čl. 50 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii, použije se toto nařízení ode dne, který následuje po dni, kdy se právní předpisy týkající se přípravků na ochranu rostlin přestanou uplatňovat na Spojené království a ve Spojeném království.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 27. února 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 686/2012 ze dne 26. července 2012, kterým se přiděluje hodnocení účinných látek, jejichž povolení vyprší nejpozději dne 31. prosince 2018, členským státům pro účely postupu obnovení (Úř. věst. L 200, 27.7.2012, s. 5).

(3)  Nařízení Komise (EU) č. 1141/2010 ze dne 7. prosince 2010, kterým se stanoví postup pro obnovení zařazení druhé skupiny účinných látek do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a kterým se vytváří seznam těchto látek (Úř. věst. L 322, 8.12.2010, s. 10).

(4)  Nařízení Rady (EHS, Euratom) č. 1182/71 ze dne 3. června 1971, kterým se určují pravidla pro lhůty, data a termíny (Úř. věst. L 124, 8.6.1971, s. 1).


PŘÍLOHA I

Část A přílohy prováděcího nařízení (EU) č. 686/2012 se mění takto:

a)

položka pro 1-methylcyklopropen se nahrazuje tímto:

Účinná látka

Zpravodajský členský stát

Spoluzpravodajský členský stát

„1-methylcyklopropen

NL“

 

b)

položka pro mankozeb se nahrazuje tímto:

Účinná látka

Zpravodajský členský stát

Spoluzpravodajský členský stát

„Mankozeb

EL“

 

c)

položka pro methiokarb se nahrazuje tímto:

Účinná látka

Zpravodajský členský stát

Spoluzpravodajský členský stát

„Methiokarb

DE“

 

d)

položka pro methoxyfenozid se nahrazuje tímto:

Účinná látka

Zpravodajský členský stát

Spoluzpravodajský členský stát

„Methoxyfenozid

SK“

 

e)

položka pro pirimikarb se nahrazuje tímto:

Účinná látka

Zpravodajský členský stát

Spoluzpravodajský členský stát

„Pirimikarb

SE“

 

f)

položka pro pirimifos-methyl se nahrazuje tímto:

Účinná látka

Zpravodajský členský stát

Spoluzpravodajský členský stát

„Pirimifos-methyl

FR“

 

g)

položka pro thiakloprid se nahrazuje tímto:

Účinná látka

Zpravodajský členský stát

Spoluzpravodajský členský stát

„Thiakloprid

DE“

 


PŘÍLOHA II

V příloze I nařízení (EU) č. 1141/2010 se položka pro famoxadon nahrazuje tímto:

Sloupec A

 

Sloupec B

Sloupec C

Sloupec D

„Famoxadon

2012

FI

 

31. srpen 2012“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU