(EU) 2019/334Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/334 ze dne 19. prosince 2018, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446, pokud jde o lhůty pro podávání vstupních souhrnných celních prohlášení a prohlášení před výstupem zboží v případě námořní dopravy uskutečňované ze Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, z britských Normanských ostrovů a z Ostrova Man a do Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, na britské Normanské ostrovy a na Ostrov Man

Publikováno: Úř. věst. L 60, 28.2.2019, s. 1-2 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 19. prosince 2018 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 1. března 2019 Nabývá účinnosti: 1. března 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/334

ze dne 19. prosince 2018,

kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446, pokud jde o lhůty pro podávání vstupních souhrnných celních prohlášení a prohlášení před výstupem zboží v případě námořní dopravy uskutečňované ze Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, z britských Normanských ostrovů a z Ostrova Man a do Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, na britské Normanské ostrovy a na Ostrov Man

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (1), a zejména na čl. 131 písm. b) a čl. 265 písm. a) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Spojené království dne 29. března 2017 oznámilo svůj záměr vystoupit z Unie na základě článku 50 Smlouvy o Evropské unii. Ode dne vstupu dohody o vystoupení v platnost, nebo v případě, že nebude uzavřena, dva roky po uvedeném oznámení, tj. počínaje 30. březnem 2019, se přestanou na Spojené království vztahovat Smlouvy, nerozhodne-li Evropská rada jednomyslně po dohodě se Spojeným královstvím o prodloužení této lhůty.

(2)

Jakmile se Spojené království stane třetí zemí a nebude-li dohoda o vystoupení uzavřena, bude se na zboží přicházející na celní území Unie ze Spojeného království vztahovat povinnost podat vstupní souhrnné celní prohlášení a na zboží odesílané z celního území Unie na místo určení ve Spojeném království povinnost podat prohlášení před výstupem zboží. Tato prohlášení musí být podána ve lhůtě, která celním správám členských států poskytne dostatek času na provedení řádné analýzy rizik pro účely ochrany a bezpečnosti před příchodem, resp. před odesláním zboží, aniž by došlo k závažnému narušení logistických toků a procesů hospodářských subjektů.

(3)

V současné době jsou v souladu s nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 (2) stanoveny pro podávání vstupních souhrnných celních prohlášení nebo prohlášení před výstupem zboží zvláštní lhůty pro pohyby nákladu mezi celním územím Unie a kterýmkoli přístavem v Severním moři. Jakmile se Spojené království stane třetí zemí, měly by být pro tyto účely uplatňovány stejné lhůty i na zboží přepravované po moři z přístavů nebo do přístavů Spojeného království, které se nenacházejí v Severním moři. Lhůty stanovené pro přístavy v Severním moři by proto měly být uplatňovány na všechny přístavy Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, britských Normanských ostrovů a Ostrova Man.

(4)

Toto nařízení by mělo vstoupit v platnost co nejdříve a mělo by se použít ode dne následujícího po dni, kdy přestanou být pro Spojené království a ve Spojeném království použitelné Smlouvy, pokud do uvedeného dne nevstoupí v platnost dohoda o vystoupení uzavřená se Spojeným královstvím,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 se mění takto:

1)

v čl. 105 písm. c) se doplňuje nový bod, který zní:

„vi)

všech přístavů Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, britských Normanských ostrovů a Ostrova Man;“

2)

v čl. 244 odst. 1 písm. a) se bod ii) nahrazuje tímto:

„ii)

u pohybů nákladu v kontejnerech mezi celním územím Unie a Grónskem, Faerskými ostrovy, Islandem nebo přístavy v Baltském moři, Severním moři, Černém moři nebo Středozemním moři, všemi přístavy v Maroku a všemi přístavy Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, britských Normanských ostrovů a Ostrova Man nejpozději dvě hodiny před odplutím z přístavu na celním území Unie;“.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne následujícího po dni, kdy na základě čl. 50 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii přestanou být pro Spojené království a ve Spojeném království použitelné Smlouvy.

Toto nařízení se však nepoužije, pokud do uvedeného dne vstoupí v platnost dohoda o vystoupení uzavřená se Spojeným královstvím v souladu s čl. 50 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. prosince 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 ze dne 28. července 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, pokud jde o podrobná pravidla k některým ustanovením celního kodexu Unie (Úř. věst. L 343, 29.12.2015, s. 1).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU