(EU) 2019/332Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/332 ze dne 20. února 2019 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení „Istra“ (CHOP)

Publikováno: Úř. věst. L 59, 27.2.2019, s. 70-71 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 20. února 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 19. března 2019 Nabývá účinnosti: 19. března 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/332

ze dne 20. února 2019

o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení „Istra“ (CHOP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 52 odst. 3 písm. a) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Žádost o zápis názvu „Istarsko ekstra djevičansko maslinovo ulje“ jako chráněného označení původu předložená Chorvatskem byla v souladu s čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) č. 1151/2012 zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie (2).

(2)

Podáním námitky ze dne 22. června 2016 a odůvodněným prohlášením o námitce ze dne 22. srpna 2016 vzneslo Slovinsko podle čl. 51 odst. 2 nařízení (EU) č. 1151/2012 proti zápisu námitku.

(3)

Slovinsko tvrdilo, že zápis názvu „Istarsko ekstra djevičansko maslinovo ulje“ nesplňuje podmínky nařízení (EU) č. 1151/2012, a to z těchto důvodů: název, jehož zápis je požadován, je částečně homonymem ke slovinskému názvu produktu „Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre“, který je od roku 2007 zapsán do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení EU, a nebyl předložen žádný důkaz o tom, že se název „Istarsko ekstra djevičansko maslinovo ulje“ používá při obchodování s produktem nebo v běžné řeči jako obvyklý obchodní nebo historický název k označení olivového oleje produkovaného na Istrii v Chorvatsku.

(4)

Námitka byla shledána přípustnou. Dopisy ze dne 18. října 2016 Komise zúčastněné strany vyzvala, aby zahájily náležité konzultace v zájmu dosažení vzájemné dohody v souladu s jejich vnitřními postupy. Lhůta pro konzultace byla dodatečně prodloužena o tři měsíce v souladu s čl. 51 odst. 3 třetím pododstavcem nařízení (EU) č. 1151/2012.

(5)

Po konzultacích dosáhly Chorvatsko a Slovinsko dohody. Tato dohoda byla Komisi sdělena dopisem ze dne 8. května 2017, po němž následovala další jednání mezi Chorvatskem a Komisí.

(6)

Na základě dohody bylo provedeno několik změn specifikace produktu. Název produktu „Istarsko ekstra djevičansko maslinovo ulje“ byl změněn na „Istra“. Oblast produkce se rozšířila o slovinskou část Istrijského poloostrova, a chorvatská žádost se tak stala žádostí několika zemí (chorvatskou a slovinskou). Dále byly provedeny drobné změny v jednotném dokumentu a ve specifikaci produktu.

(7)

Jelikož byl jednotný dokument podstatně změněn, zopakovala Komise v souladu s čl. 51 odst. 4 nařízení (EU) č. 1151/2012 přezkum žádosti a dospěla k závěru, že podmínky pro zápis jsou splněny.

(8)

Rozšíření zeměpisné oblasti o slovinskou část Istrie je odůvodněné, neboť na slovinské Istrii se produkuje olivový olej, který má stejnou historii, souvislost a vlastnosti jako chorvatský olivový olej z Istrie, jehož se žádost týká. Používání názvu „Istra“ je ve Slovinsku a v Chorvatsku vyčerpávajícím způsobem prokázáno. Vnitrostátní námitková řízení byla řádně aktualizována. Na základě výše uvedených skutečností Komise usoudila, že podmínky stanovené v nařízení (EU) č. 1151/2012 jsou splněny.

(9)

Žádost o zápis názvu „Istra“ předložená Chorvatskem a Slovinskem byla v souladu s čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) č. 1151/2012 zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie (3).

(10)

Protože Komisi nebyla oznámena žádná námitka podle článku 51 nařízení (EU) č. 1151/2012, musí být název „Istra“ zapsán do rejstříku,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Název „Istra“ (CHOP) se zapisuje do rejstříku.

Název uvedený v prvním pododstavci označuje produkt třídy 1.5 Oleje a tuky (máslo, margarín, olej atd.) podle přílohy XI prováděcího nařízení Komise (EU) č. 668/2014 (4).

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. února 2019.

Za Komisi,

jménem předsedy,

Phil HOGAN

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Úř. věst. C 108, 23.3.2016, s. 18.

(3)  Úř. věst. C 327, 17.9.2018, s. 4.

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 668/2014 ze dne 13. června 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (Úř. věst. L 179, 19.6.2014, s. 36).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU