(EU) 2019/324Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/324 ze dne 25. února 2019, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o doby platnosti schválení účinných látek bifenthrin, karboxin, FEN 560 (také řecké seno nebo prášek ze semen pískavice), extrakční zbytky pepřového prášku a křemičitan sodno-hlinitý (Text s významem pro EHP.)

Publikováno: Úř. věst. L 57, 26.2.2019, s. 1-3 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 25. února 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 18. března 2019 Nabývá účinnosti: 18. března 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/324

ze dne 25. února 2019,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o doby platnosti schválení účinných látek bifenthrin, karboxin, FEN 560 (také řecké seno nebo prášek ze semen pískavice), extrakční zbytky pepřového prášku a křemičitan sodno-hlinitý

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (1), a zejména na čl. 17 první pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V části A přílohy prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (2) jsou uvedeny účinné látky považované za schválené podle nařízení (ES) č. 1107/2009. V části B přílohy prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 jsou uvedeny účinné látky schválené podle nařízení (ES) č. 1107/2009.

(2)

Doba platnosti schválení účinné látky bifenthrin byla prováděcím nařízením Komise (EU) 2017/195 (3) prodloužena z 31. července 2019 do 31. července 2021.

(3)

Doby platnosti schválení účinných látek extrakční zbytky pepřového prášku a křemičitan sodno-hlinitý byly prováděcím nařízením (EU) 2017/195 prodlouženy z 31. srpna 2019 do 31. srpna 2020.

(4)

Doba platnosti schválení účinné látky karboxin byla prováděcím nařízením Komise (EU) 2018/1266 (4) prodloužena z 31. května 2021 do 31. května 2023.

(5)

Doba platnosti schválení účinné látky FEN 560 (také řecké seno nebo prášek ze semen pískavice) byla prováděcím nařízením Komise (EU) 2018/184 (5) prodloužena z 31. října 2020 do 31. října 2021.

(6)

Žádosti o obnovení schválení účinných látek bifenthrin, karboxin, FEN 560 (také řecké seno nebo prášek ze semen pískavice), extrakční zbytky pepřového prášku a křemičitan sodno-hlinitý byly předloženy v souladu s článkem 1 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 844/2012 (6). Pro extrakční zbytky pepřového prášku a křemičitan sodno-hlinitý však nebyla předložena žádná doplňující dokumentace na podporu obnovení podle článku 6 uvedeného nařízení. Co se týče látek bifenthrin, karboxin a FEN 560 (také řecké seno nebo prášek ze semen pískavice), žadatelé potvrdili, že již nepodporují obnovení schválení těchto účinných látek.

(7)

S ohledem na cíl čl. 17 prvního pododstavce nařízení (ES) č. 1107/2009, nejsou již prodloužení dob platnosti uvedených účinných látek stanovená prováděcími nařízeními (EU) 2017/195, (EU) 2018/1266 a (EU) 2018/184 odůvodněná. Je proto vhodné stanovit, že doba platnosti schválení látek bifenthrin, karboxin, FEN 560 (také řecké seno nebo prášek ze semen pískavice), extrakční zbytky pepřového prášku a křemičitan sodno-hlinitý vyprší k datům, kdy by vypršela bez prodloužení.

(8)

Prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(9)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 25. února 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 ze dne 25. května 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o seznam schválených účinných látek (Úř. věst. L 153, 11.6.2011, s. 1).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/195 ze dne 3. února 2017, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení několika účinných látek uvedených na seznamu v části B přílohy prováděcího nařízení (EU) č. 686/2012 (program obnovení schválení AIR IV) (Úř. věst. L 31, 4.2.2017, s. 21).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1266 ze dne 20. září 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek dekan-1-ol, 6-benzyladenin, síran hlinitý, azadirachtin, bupirimát, karboxin, klethodim, cykloxydim, dazomet, diklofop, dithianon, dodin, fenazaquin, fluometuron, flutriafol, hexythiazox, hymexazol, kyselina indolylmáselná, isoxaben, polysulfid vápenatý, metaldehyd, paklobutrazol, pencykuron, sintofen, tau-fluvalinát a tebufenozid (Úř. věst. L 238, 21.9.2018, s. 81).

(5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/184 ze dne 7. února 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek FEN 560 (také řecké seno nebo prášek ze semen pískavice) a sulfurylfluorid (Úř. věst. L 34, 8.2.2018, s. 10).

(6)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 844/2012 ze dne 18. září 2012, kterým se stanoví ustanovení nezbytná k provedení postupu obnovení schválení účinných látek podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (Úř. věst. L 252, 19.9.2012, s. 26).


PŘÍLOHA

Příloha prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 se mění takto:

1)

část A se mění takto:

a)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 239, extrakční zbytky pepřového prášku (PDER), datum nahrazuje datem „31. srpna 2019“;

b)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 253, křemičitan sodno-hlinitý, datum nahrazuje datem „31. srpna 2019“;

c)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 308, FEN 560 (také řecké seno nebo prášek ze semen pískavice), datum nahrazuje datem „31. října 2020“;

d)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 337, karboxin, datum nahrazuje datem „31. května 2021“;

2)

v části B v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 23, bifenthrin, datum nahrazuje datem „31. července 2019“.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU