(EU) 2019/321Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/321 ze dne 18. února 2019 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury a o zrušení prováděcího nařízení (EU) 2017/1232

Publikováno: Úř. věst. L 55, 25.2.2019, s. 4-6 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 18. února 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 17. března 2019 Nabývá účinnosti: 17. března 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/321

ze dne 18. února 2019

o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury a o zrušení prováděcího nařízení (EU) 2017/1232

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (1), a zejména na čl. 57 odst. 4 a čl. 58 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Aby se zajistilo jednotné používání kombinované nomenklatury (dále jen „KN“) připojené k nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (2), je nutné přijmout opatření týkající se zařazení určitého zboží.

(2)

Prováděcím nařízením Komise (EU) 2017/1232 (3) byl výrobek vyrobený z litiny s kuličkovým grafitem (tvárné litiny, EN-GJS-500-7) zařazen do kódu KN 7325 99 10 jako ostatní výrobky odlité z tvárné litiny.

(3)

Zařazení uvedené v prováděcím nařízení (EU) 2017/1232 bylo založeno na vysvětlivkách ke kombinované nomenklatuře ke kódu KN 7307 19 10, které definují kujnou (tvárnou) litinu a podle kterých výraz „kujná“ zahrnuje litinu s kuličkovým grafitem.

(4)

Ve spojených věcech C-397/17 a C-398/17, Profit Europe (4), Soudní dvůr rozhodl, že příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky z litiny s kuličkovým grafitem musí být zařazeno do podpoložky 7307 19 90.

(5)

Soudní dvůr své rozhodnutí opřel o zjištění, že litina s kuličkovým grafitem a kujná (tvárná) litina se liší svým složením a způsobem výroby a že byť má litina s kuličkovým grafitem obdobné vlastnosti jako kujná (tvárná) litina (EN-GJM), nicméně představuje samostatnou kategorii v klasifikaci litiny (EN-GJS).

(6)

Soudní dvůr dospěl k závěru, že v tomto ohledu mají uvedené vysvětlivky v rozsahu, v němž uvádějí, že „[v]ýraz kujná zahrnuje litinu s kuličkovým grafitem“, za následek rozšíření pojmu „kujná (tvárná) litina“ o jinou kategorii litiny, a tudíž nemohou být zohledněny.

(7)

Rozsudek Soudního dvora lze obdobně použít na výrobek, na nějž se vztahuje prováděcí nařízení (EU) 2017/1232, jelikož tento výrobek odpovídá normě EN-GJS-500-7 a jeho zařazení jako zboží z kujné (tvárné) litiny bylo založeno na znění vysvětlivek ke kombinované nomenklatuře ke kódu KN 7307 19 10, u nichž Soudní dvůr shledal, že mění oblast působnosti podpoložky KN 7307 19 10.

(8)

Zařazení výrobku, na nějž se vztahuje prováděcí nařízení (EU) 2017/1232, není proto v souladu se zjištěními Soudního dvora uvedenými v jeho rozsudku ve spojených věcech C-397/17 a C-398/17.

(9)

Prováděcí nařízení (EU) 2017/1232 by proto mělo být zrušeno a nahrazeno.

(10)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze se zařazuje v rámci kombinované nomenklatury do kódu KN uvedeného ve sloupci 2 této tabulky.

Článek 2

Prováděcí nařízení (EU) 2017/1232 se zrušuje.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. února 2019.

Za Komisi,

jménem předsedy,

Stephen QUEST

generální ředitel

Generální ředitelství pro daně a celní unii


(1)  Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1.

(2)  Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1232 ze dne 3. července 2017 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury (Úř. věst. L 177, 8.7.2017, s. 23).

(4)  Rozsudek ze dne 12. července 2018, Profit Europe, C-397/17 a C 398/17, EU:C:2018:564.


PŘÍLOHA

Popis zboží

Zařazení

(kód KN)

Odůvodnění

(1)

(2)

(3)

Kruhový výrobek o průměru přibližně 500 mm a hmotnosti přibližně 23 kg. Je vyroben z litiny s kuličkovým grafitem (tvárné litiny, EN-GJS-500-7). Výrobek je opatřen černým bitumenovým nátěrem na ochranu proti korozi.

Výrobek je certifikován podle normy EN 124 (Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy) a používá se jako kanalizační kryt (například pro kanalizaci odvádějící srážkové vody).

Viz obrázek (1).

7325 99 90

Zařazení se zakládá na všeobecných pravidlech 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury a na znění kódů KN 7325 , 7325 99 a 7325 99 90 .

Zařazení výrobku do kódu KN 7325 10 00 jako ostatní výrobky odlité z netvárné litiny je vyloučeno, neboť netvárná litina se nedeformuje při namáhání tlakem, zatímco litina s kuličkovým grafitem se deformuje při namáhání tahem a do určité míry i při namáhání tlakem. Litinu s kuličkovým grafitem proto nelze jako takovou považovat za netvárnou litinu (viz obdobně rozsudek ze dne 12. července 2018, Profit Europe, spojené věci C-397/17 a C-398/17, EU:C:2018:564).

Zařazení výrobku do kódu KN 7325 99 10 jako ostatní výrobky odlité z tvárné litiny je rovněž vyloučeno, neboť litina s kuličkovým grafitem a tvárná litina se liší svým složením a způsobem výroby. Přestože má litina s kuličkovým grafitem obdobné vlastnosti jako tvárná litina (EN-GJM), představuje samostatnou kategorii (EN-GJS) (viz obdobně rozsudek ze dne 12. července 2018, Profit Europe, spojené věci C-397/17 a C-398/17).

Výrobek je proto třeba zařadit do kódu KN 7325 99 90 jako „ostatní výrobky odlité z jiného železa“.

Image 1

(1)  Obrázek slouží pouze pro informaci.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU