(EU) 2019/319Nařízení Komise (EU) 2019/319 ze dne 6. února 2019, kterým se mění příloha IX nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 a příloha XV nařízení Komise (EU) č. 142/2011, pokud jde o veterinární osvědčení při dovozu do Unie týkající se přenosných spongiformních encefalopatií (Text s významem pro EHP.)

Publikováno: Úř. věst. L 61, 28.2.2019, s. 1-131 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 6. února 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 20. března 2019 Nabývá účinnosti: 20. března 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/319

ze dne 6. února 2019,

kterým se mění příloha IX nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 a příloha XV nařízení Komise (EU) č. 142/2011, pokud jde o veterinární osvědčení při dovozu do Unie týkající se přenosných spongiformních encefalopatií

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 ze dne 22. května 2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií (1), a zejména na čl. 23 první pododstavec a čl. 23a úvodní větu a písmeno m) uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 ze dne 21. října 2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení nařízení (ES) č. 1774/2002 (nařízení o vedlejších produktech živočišného původu) (2), a zejména na čl. 42 odst. 2 úvodní větu, písmeno d) a závěrečný odstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 999/2001 stanoví pravidla pro prevenci, tlumení a eradikaci přenosných spongiformních encefalopatií (TSE) u skotu, ovcí a koz. Vztahuje se na produkci a uvádění živých zvířat a produktů živočišného původu na trh a v některých zvláštních případech na jejich vývoz. Uvedené nařízení rovněž stanoví právní základ pro zařazení členských států a třetích zemí nebo jejich oblastí, které je uvedeno v rozhodnutí Komise 2007/453/ES (3), podle statusu BSE do kategorií se zanedbatelným rizikem výskytu BSE, kontrolovaným rizikem výskytu BSE a neurčeným rizikem výskytu BSE.

(2)

V příloze IX nařízení (ES) č. 999/2001 se stanoví požadavky na dovoz živých zvířat, embryí, vajíček a produktů živočišného původu do Unie. Kapitola B uvedené přílohy konkrétně stanoví požadavky pro dovoz skotu zohledňující status BSE třetích zemí nebo oblastí. V kapitole D uvedené přílohy se navíc stanoví, že veterinární osvědčení, které je požadováno při dovozu některých vedlejších produktů živočišného původu a získaných produktů do Unie, mimo jiné včetně zpracovaných živočišných bílkovin, musí být doplněno potvrzením týkajícím se rizika TSE.

(3)

V příloze IX kapitole B nařízení (ES) č. 999/2001, ve znění nařízení Komise (EU) 2016/1396 (4), je uveden požadavek, že živý skot dovezený do Unie nesmí být vystaven kontaktům s případy BSE nebo jejich kohortou. Vzhledem ke skutečnosti, že hlavní cesta přenosu BSE je prostřednictvím krmiva kontaminovaného prionem BSE, by uvedený požadavek měl být pozměněn tak, aby stanovil, že živý skot dovezený do Unie nesmí být případy BSE nebo jejich kohortou. Kapitola B přílohy IX nařízení (ES) č. 999/2001 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(4)

Nařízení (ES) č. 1069/2009 stanoví hygienická a veterinární pravidla pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty s cílem zabraňovat rizikům pro zdraví lidí a zvířat, která v souvislosti s těmito produkty vznikají, a snižovat je na minimum. Nařízení Komise (EU) č. 142/2011 (5) stanoví prováděcí opatření pro hygienická a veterinární pravidla pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty stanovená nařízením (ES) č. 1069/2009, včetně některých požadavků na dovoz vedlejších produktů živočišného původu a získaných produktů ze třetích zemí.

(5)

V příloze I nařízení (EU) č. 142/2011 jsou uvedeny některé definice, které mají být používány pro účely uvedeného nařízení. Podle článku 31 nařízení (EU) č. 142/2011 mají být zásilky vedlejších produktů živočišného původu a získaných produktů pro dovoz do Unie nebo tranzit přes Unii provázeny veterinárními osvědčeními a prohlášeními, která odpovídají vzorům stanoveným v příloze XV uvedeného nařízení.

(6)

V článku 11.4.13 bodě 1 Kodexu zdraví suchozemských živočichů Světové organizace pro zdraví zvířat (dále jen „kodex OIE“) (6) se doporučuje, že masokostní moučka a škvarky získané z přežvýkavců, jak jsou definovány v kodexu OIE, a komodity, které obsahují takové produkty, pocházející ze zemí nebo oblastí se statusem zanedbatelného rizika výskytu BSE, ve kterých se vyskytl domácí případ BSE, se mohou stát předmětem mezinárodního obchodu pouze v případě, že byly získány ze skotu narozeného po datu, kdy byl v zemi fakticky zaveden zákaz krmení přežvýkavců masokostní moučkou a škvarky získanými z přežvýkavců, jak jsou definovány v kodexu OIE. V bodě 2 uvedeného článku se doporučuje, že masokostní moučka a škvarky získané z přežvýkavců, jak jsou definovány v kodexu OIE, a komodity, které obsahují takové produkty, by neměly být předmětem mezinárodního obchodu, pokud pocházejí ze zemí nebo oblastí se statusem kontrolovaného nebo neurčeného rizika výskytu BSE.

(7)

Kodex OIE definuje masokostní moučku jako pevné bílkovinné produkty získané tavením/škvařením živočišných tkání, včetně jakýchkoli bílkovinných meziproduktů jiných než peptidy o molekulové hmotnosti nižší než 10 000 daltonů a aminokyseliny. V definici masokostní moučky v kodexu OIE je tedy obsažena jak definice masokostní moučky uvedená v bodě 27 přílohy I nařízení (EU) č. 142/2011, tak definice zpracovaných živočišných bílkovin v bodě 5 uvedené přílohy.

(8)

V souladu s čl. 41 odst. 2 písm. c) nařízení (ES) č. 1069/2009 může být masokostní moučka, jak je definována v právních předpisech Unie, dovážena do Unie pouze za předpokladu, že byla přijata prováděcí pravidla upravující podmínky pro takový dovoz. Vzhledem k tomu, že žádná taková prováděcí pravidla přijata nebyla, není dovoz masokostní moučky získané z materiálu kategorie 1 nebo materiálu kategorie 2 do Unie v současné době povolen. Zpracované živočišné bílkoviny, jak jsou definovány v právních předpisech Unie, nicméně do Unie dovážet lze, jsou-li dodrženy podmínky pro dovoz týkající se TSE stanovené v příloze IX kapitole D oddílu B nařízení (ES) č. 999/2001 a též podmínky pro dovoz zpracovaných živočišných bílkovin stanovené v nařízení (EU) č. 142/2011.

(9)

Za účelem sjednocení podmínek pro dovoz do Unie týkajících se TSE stanovených v nařízení (ES) č. 999/2001 s doporučeními obsaženými v kapitole kodexu OIE týkající se BSE je vhodné změnit přílohu IX kapitolu D oddíl B nařízení (ES) č. 999/2001 tak, aby požadavek stanovený v uvedeném oddílu zohledňoval doporučení článku 11.4.13 kodexu OIE. Nicméně vzhledem k tomu, že používání zpracovaných živočišných bílkovin získaných z přežvýkavců je v Unii povoleno při výrobě krmiv pro zvířata v zájmovém chovu, neměla by být doporučení článku 11.4.13 kodexu OIE, aby se při dovozu nejednalo v porovnání s produkcí Evropské unie o diskriminační zacházení, uplatňována v případě dovozu krmiv pro zvířata v zájmovém chovu obsahujících zpracované živočišné bílkoviny získané z přežvýkavců, pokud je takové krmivo pro zvířata v zájmovém chovu zpracováno a označeno v souladu s právními předpisy Unie.

(10)

Příloha IX kapitola D oddíl B nařízení (ES) č. 999/2001 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(11)

Na základě právních předpisů Unie nebo na základě rozhodnutí odpovědného provozovatele lze požadovat, aby produkty živočišného původu byly označeny jako vedlejší produkty živočišného původu. Když se provozovatel rozhodne, že produkty živočišného původu mají být označeny za vedlejší produkty živočišného původu, je dané rozhodnutí nevratné. Takové vedlejší produkty živočišného původy nesmí být používány pro lidskou spotřebu. Některé vedlejší produkty živočišného původu mají stejné kódy kombinované nomenklatury (KN) jako živočišné produkty určené k lidské spotřebě, které jsou uvedeny v příloze I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (7). Při zařazování do kódů KN musí být celní orgány členských států schopny jasně rozlišit produkty, které jsou způsobilé k lidské spotřebě, a produkty, které jsou nezpůsobilé k lidské spotřebě. Aby se předešlo jakýmkoli nejasnostem při daném zařazování, mělo by se ve veterinárních zárukách uvedených v osvědčeních pro dovoz nezpracovaných vedlejších produktů živočišného původu upřesnit, že ačkoli vedlejší produkty živočišného původu pocházejí ze živočišných produktů, které byly v předchozí fázi způsobilé k lidské spotřebě, jsou nyní zařazeny jako vedlejší produkty živočišného původu trvale vyloučené z potravinového řetězce a je s nimi tak zacházeno. Vzory veterinárních osvědčení stanovené v příloze XV kapitolách 3 (D), 3 (F) a 8 nařízení (EU) č. 142/2011 by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny.

(12)

Potvrzení týkající se TSE ve vzorech osvědčení pro dovoz některých vedlejších produktů živočišného původu do Unie a pro tranzit těchto produktů přes Unii uvedených v kapitolách 1, 1a, 2 (A), 2 (B), 3 (A), 3 (B), 3 (C), 3 (D), 3 (E), 3 (F), 4 (B), 4 (C), 4 (D), 6 (B), 8, 10 (A), 10 (B), 11, 12 a 18 přílohy XV nařízení (EU) č. 142/2011 by kromě toho měla být pozměněna, aby zohledňovala požadavky kapitoly D přílohy IX nařízení (ES) č. 999/2001, ve znění nařízení Komise (EU) č. 630/2013 (8), nařízení (EU) 2016/1396 a tohoto nařízení.

(13)

Podle podmínek pro dovoz zpracovaných živočišných bílkovin uvedených ve vzoru veterinárního osvědčení v příloze XV kapitole 1 nařízení (EU) č. 142/2011 nesmí být ve zpracovaných živočišných bílkovinách dovážených ze třetích zemí přítomna krev přežvýkavců. Nové potvrzení týkající se TSE uvedené bodě II.7. uvedeného vzoru veterinárního osvědčení, ve znění tohoto nařízení, poskytuje dostatečné záruky pro zmírnění rizika TSE v daných produktech. Slova „jiných než přežvýkavců“ by proto měla být ve všech vzorech veterinárních osvědčení stanovených v příloze XV nařízení (EU) č. 142/2011, které mají být pozměněny tímto nařízením, zrušena.

(14)

Kapitoly 1, 1a, 2 (A), 2 (B), 3 (A), 3 (B), 3 (C), 3 (D), 3 (E), 3 (F), 4 (B), 4 (C), 4 (D), 6 (B), 8, 10 (A), 10 (B), 11, 12 a 18 přílohy XV nařízení (EU) č. 142/2011 by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny.

(15)

Zásilky meziproduktů určených pro výrobu kosmetických prostředků a léčivých přípravků musí být navíc při předložení na stanovišti hraniční kontroly pro účely veterinárních kontrol doprovázeny prohlášením vyplněným v souladu se vzorem uvedeným v příloze XV kapitole 20 nařízení (EU) č. 142/2011. Meziprodukty mohou sestávat z vedlejších produktů živočišného původu nebo tyto produkty mohou obsahovat. Stávající vzor prohlášení obsahuje pouze omezený počet příslušných kódů HS, jejichž prostřednictvím má provozovatel produkt oznámit celním orgánům v členských státech. Ve vzoru prohlášení není možné předem stanovit vyčerpávající seznam kódů HS, který by zahrnoval všechny kombinace vedlejších produktů živočišného původu v meziproduktech. Stávající kódy HS je proto vhodné nahradit, aby osoba zodpovědná za zásilku mohla deklarovat meziprodukty stanovišti hraniční kontroly prostřednictvím odpovídajícího kódu HS v souladu s rozhodnutím Komise 2007/275/ES (9). Kapitola 20 přílohy XV nařízení (EU) č. 142/2011 by měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(16)

Aby se zabránilo narušení obchodu, mělo by toto nařízení stanovit přechodné období, během kterého by zboží, kterého se týkají změny nařízení (EU) č. 142/2011, mělo být nadále přijímáno pro dovoz do Unie a tranzit přes Unii, pokud splňuje požadavky stanovené v nařízení (EU) č. 142/2011 platné před tím, než byly pozměněny tímto nařízením.

(17)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha IX nařízení (ES) č. 999/2001 se mění v souladu s přílohou I tohoto nařízení.

Článek 2

Příloha XV nařízení (EU) č. 142/2011 se mění v souladu s přílohou II tohoto nařízení.

Článek 3

Během přechodného období do 30. září 2019 se zásilky vedlejších produktů živočišného původu a získaných produktů doprovázené veterinárním osvědčením, které bylo řádně vyplněno a podepsáno v souladu s příslušným vzorem veterinárního osvědčení uvedeným v příloze XV kapitole 1, 1a, 2 (A), 2 (B), 3 (A), 3 (B), 3 (C), 3 (D), 3 (E), 3 (F), 4 (B), 4 (C), 4 (D), 6 (B), 8, 10 (A), 10 (B), 11, 12 a 18 nařízení (EU) č. 142/2011, ve znění platném před změnami uvedenými v článku 2 tohoto nařízení, a případně prohlášením, které bylo řádně vyplněno a podepsáno v souladu se vzorem prohlášení uvedeným v kapitole 20 uvedené přílohy, ve znění platném před změnami uvedenými v článku 2 tohoto nařízení, nadále přijímají pro dovoz do Unie a tranzit přes Unii, pokud byla daná veterinární osvědčení nebo prohlášení řádně vyplněna a podepsána nejpozději 31. července 2019.

Článek 4

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 6. února 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 147, 31.5.2001, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 300, 14.11.2009, s. 1.

(3)  Rozhodnutí Komise 2007/453/ES ze dne 29. června 2007, kterým se stanoví status BSE členských států nebo třetích zemí nebo jejich oblastí vzhledem k riziku výskytu BSE (Úř. věst. L 172, 30.6.2007, s. 84).

(4)  Nařízení Komise (EU) 2016/1396 ze dne 18. srpna 2016, kterým se mění některé přílohy nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií (Úř. věst. L 225, 19.8.2016, s. 76).

(5)  Nařízení Komise (EU) č. 142/2011 ze dne 25. února 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a provádí směrnice Rady 97/78/ES, pokud jde o určité vzorky a předměty osvobozené od veterinárních kontrol na hranici podle uvedené směrnice (Úř. věst. L 54, 26.2.2011, s. 1).

(6)  http://www.oie.int/international-standard-setting/terrestrial-code/access-online/

(7)  Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).

(8)  Nařízení Komise (EU) č. 630/2013 ze dne 28. června 2013, kterým se mění přílohy nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií (Úř. věst. L 179, 29.6.2013, s. 60).

(9)  Rozhodnutí Komise 2007/275/ES ze dne 17. dubna 2007 o seznamech zvířat a produktů, na něž se vztahují kontroly na stanovištích hraniční kontroly podle směrnic Rady 91/496/EHS a 97/78/ES (Úř. věst. L 116, 4.5.2007, s. 9).


PŘÍLOHA I

Příloha IX nařízení (ES) č. 999/2001 se mění takto:

1)

V kapitole B:

i)

v oddíle A písmeni b) se návětí nahrazuje tímto:

„b)

zvířata jsou označena trvalým identifikačním systémem, který umožňuje zpětné dohledání k matce a stádu původu, a nejedná se o tento skot:“

ii)

v oddíle B písmeni b) se návětí nahrazuje tímto:

„b)

zvířata jsou označena trvalým identifikačním systémem, který umožňuje zpětné dohledání k matce a stádu původu, a nejedná se o tento skot:“

iii)

v oddíle C písmeni c) se návětí nahrazuje tímto:

„c)

zvířata jsou označena trvalým identifikačním systémem, který umožňuje zpětné dohledání k matce a stádu původu, a nejedná se o tento skot:“;

2)

V kapitole D se oddíl B nahrazuje tímto:

„ODDÍL B

Požadavky na veterinární osvědčení

1.

Dovoz vedlejších produktů živočišného původu a získaných produktů pocházejících ze skotu, ovcí a koz uvedených v oddíle A je podmíněn předložením veterinárního osvědčení, které bylo doplněno o toto potvrzení:

a)

vedlejší produkt živočišného původu nebo získaný produkt:

i)

neobsahuje specifikovaný rizikový materiál, jak je definován v bodě 1 přílohy V tohoto nařízení, ani z něj nebyl získán; a

ii)

neobsahuje strojně oddělené maso pocházející z kostí skotu, ovcí nebo koz, ani není z tohoto masa získán, s výjimkou případů, kdy tato zvířata, z nichž byl vedlejší produkt živočišného původu nebo získaný produkt získán, se narodila, byla nepřetržitě chována a poražena v zemi nebo oblasti zařazené rozhodnutím 2007/453/ES do kategorie země nebo oblasti se zanedbatelným rizikem výskytu BSE, v nichž nebyl zjištěn žádný domácí případ BSE; a

iii)

je získán ze zvířat, která nebyla po omráčení usmrcena lacerací centrální nervové tkáně pomocí podlouhlého tyčovitého nástroje zavedeného do dutiny lebeční nebo prostřednictvím plynové injekce do dutiny lebeční, s výjimkou zvířat narozených, nepřetržitě chovaných a poražených v zemi nebo oblasti zařazené v souladu s rozhodnutím 2007/453/ES do kategorie země nebo oblasti se zanedbatelným rizikem výskytu BSE;

nebo

b)

vedlejší produkt živočišného původu nebo získaný produkt neobsahuje materiál pocházející ze skotu, ovcí a koz jiný než získaný ze zvířat narozených, nepřetržitě chovaných a poražených v zemi nebo oblasti zařazené v souladu s rozhodnutím 2007/453/ES do kategorie země nebo oblasti se zanedbatelným rizikem výskytu BSE, ani nebyl z tohoto materiálu získán.

2.

Kromě požadavků uvedených v bodě 1 tohoto oddílu dále platí, že dovoz vedlejších produktů živočišného původu a získaných produktů uvedených v oddíle A písmenech d) a f) je podmíněn předložením veterinárního osvědčení, které bylo doplněno o toto potvrzení:

a)

vedlejší produkt živočišného původu nebo získaný produkt pochází ze země nebo oblasti zařazené v souladu s rozhodnutím 2007/453/ES do kategorie země nebo oblasti se zanedbatelným rizikem výskytu BSE, v nichž nebyl zjištěn žádný domácí případ BSE;

nebo

b)

vedlejší produkt živočišného původu nebo získaný produkt pochází ze země nebo oblasti zařazené v souladu s rozhodnutím 2007/453/ES do kategorie země nebo oblasti se zanedbatelným rizikem výskytu BSE, v nichž byl zjištěn domácí případ BSE, a vedlejší produkt živočišného původu nebo získaný produkt byl získán ze zvířat narozených po datu, od kterého byl v uvedené zemi nebo oblasti účinně vymáhán zákaz krmení přežvýkavců masokostní moučkou a škvarky získanými z přežvýkavců, jak jsou definovány v Kodexu zdraví suchozemských živočichů OIE.

Odchylně od předchozího odstavce se potvrzení uvedené v písmenech a) a b) nepožaduje při dovozu zpracovaného krmiva pro zvířata v zájmovém chovu, které je zabaleno a označeno v souladu s právními předpisy Unie.

3.

Kromě požadavků uvedených v bodech 1 a 2 tohoto oddílu dále platí, že dovoz vedlejších produktů živočišného původu a získaných produktů uvedených v oddíle A obsahujících mléko nebo mléčné výrobky pocházející z ovcí nebo koz a určených pro krmení je podmíněn předložením veterinárního osvědčení, které bylo doplněno o toto potvrzení:

a)

ovce a kozy, z nichž byly získány vedlejší produkty živočišného původu nebo získané produkty, byly od narození nepřetržitě chovány v zemi, kde jsou splněny tyto podmínky:

i)

klasická klusavka je povinná hlášením;

ii)

funguje systém osvěty, sledování a dohledu;

iii)

na hospodářství s chovem ovcí nebo koz se uplatňují úřední omezení v případě podezření na TSE nebo potvrzení klasické klusavky;

iv)

ovce a kozy postižené klasickou klusavkou jsou usmrceny a zcela zlikvidovány;

v)

krmení ovcí a koz masokostní moučkou nebo škvarky získanými z přežvýkavců, jak jsou definovány v Kodexu zdraví suchozemských živočichů OIE, bylo zakázáno a zákaz byl účinně vymáhán v celé zemi přinejmenším po dobu předchozích sedmi let;

b)

mléko a mléčné výrobky získané z ovcí nebo koz pocházejí z hospodářství, pro která neplatí žádná úřední omezení z důvodu podezření na výskyt TSE;

c)

mléko a mléčné výrobky získané z ovcí nebo koz pocházejí z hospodářství, ve kterých nebyl přinejmenším po dobu předchozích sedmi let diagnostikován žádný případ klasické klusavky, nebo po potvrzení případu klasické klusavky:

i)

byly usmrceny a zlikvidovány nebo poraženy všechny ovce a kozy v hospodářství s výjimkou plemenných beranů genotypu ARR/ARR, chovných bahnic nesoucích alespoň jednu alelu ARR a žádnou alelu VRQ a dalších ovcí nesoucích alespoň jednu alelu ARR;

nebo

ii)

byla všechna zvířata, u nichž byla klasická klusavka potvrzena, usmrcena a zlikvidována a na hospodářství se alespoň po dobu dvou let od potvrzení posledního případu klasické klusavky vztahuje intenzivnější sledování TSE, včetně vyšetření všech následujících zvířat starších 18 měsíců, s výjimkou ovcí genotypu ARR/ARR, na přítomnost TSE s negativním výsledkem v souladu s laboratorními metodami stanovenými v příloze X kapitole C bodě 3.2:

zvířata, která byla poražena k lidské spotřebě, a

zvířata, která uhynula nebo byla usmrcena v daném hospodářství, avšak nebyla usmrcena v rámci kampaně eradikace nákazy.“


PŘÍLOHA II

Příloha XV nařízení (EU) č. 142/2011 se mění takto:

1)

Kapitoly 1 až 3 (F) se nahrazují tímto:

„KAPITOLA 1

Veterinární osvědčení

pro zpracované živočišné bílkoviny jiné než získané z farmově chovaného hmyzu, které nejsou určeny k lidské spotřebě, včetně směsí a produktů jiných než krmivo pro zvířata v zájmovém chovu obsahujících tyto bílkoviny, a jsou určeny k odeslání do Evropské unie nebo k tranzitu přes její území (2)

Image 1 Text obrazu Image 2 Text obrazu Image 3 Text obrazu Image 4 Text obrazu Image 5 Text obrazu Image 6 Text obrazu Image 7 Text obrazu

KAPITOLA 1a

Veterinární osvědčení

pro zpracované živočišné bílkoviny získané z farmově chovaného hmyzu, které nejsou určeny k lidské spotřebě, včetně směsí a produktů jiných než krmivo pro zvířata v zájmovém chovu obsahujících tyto bílkoviny, a jsou určeny k odeslání do Evropské unie nebo k tranzitu přes její území (2)

Image 8 Text obrazu Image 9 Text obrazu Image 10 Text obrazu Image 11 Text obrazu Image 12 Text obrazu Image 13 Text obrazu Image 14 Text obrazu

KAPITOLA 2 (A)

Veterinární osvědčení

pro mléko, mléčné výrobky a produkty získané z mléka, které nejsou určeny k lidské spotřebě, určené k odeslání do Evropské unie nebo k tranzitu přes její území (2)

Image 15 Text obrazu Image 16 Text obrazu Image 17 Text obrazu Image 18 Text obrazu Image 19 Text obrazu Image 20 Text obrazu

KAPITOLA 2 (B)

Veterinární osvědčení

pro mlezivo a výrobky z mleziva skotu, které nejsou určeny k lidské spotřebě, určené k odeslání do Evropské unie nebo k tranzitu přes její území (2)

Image 21 Text obrazu Image 22 Text obrazu Image 23 Text obrazu Image 24 Text obrazu

KAPITOLA 3 (A)

Veterinární osvědčení

pro krmivo v konzervách pro zvířata v zájmovém chovu určené k odeslání do Evropské unie nebo k tranzitu přes její území (2)

Image 25 Text obrazu Image 26 Text obrazu Image 27 Text obrazu Image 28 Text obrazu Image 29 Text obrazu

KAPITOLA 3 (B)

Veterinární osvědčení

pro zpracované krmivo pro zvířata v zájmovém chovu jiné než v konzervách určené k odeslání do Evropské unie nebo k tranzitu přes její území (2)

Image 30 Text obrazu Image 31 Text obrazu Image 32 Text obrazu Image 33 Text obrazu Image 34 Text obrazu Image 35 Text obrazu Image 36 Text obrazu Image 37 Text obrazu

KAPITOLA 3 (C)

Veterinární osvědčení

pro žvýkací pamlsky pro psy, které jsou určeny k odeslání do Evropské unie nebo k tranzitu přes její území (2)

Image 38 Text obrazu Image 39 Text obrazu Image 40 Text obrazu Image 41 Text obrazu Image 42 Text obrazu

KAPITOLA 3 (D)

Veterinární osvědčení

pro syrové krmivo pro zvířata v zájmovém chovu k přímému prodeji nebo pro vedlejší produkty živočišného původu určené ke krmení kožešinových zvířat, určené k odeslání do Evropské unie nebo k tranzitu přes její území (2)

Image 43 Text obrazu Image 44 Text obrazu Image 45 Text obrazu Image 46 Text obrazu Image 47 Text obrazu Image 48 Text obrazu

KAPITOLA 3 (E)

Veterinární osvědčení

pro dochucovací masové výtažky pro výrobu krmiva pro zvířata v zájmovém chovu, určené k odeslání do Evropské unie nebo k tranzitu přes její území (2)

Image 49 Text obrazu Image 50 Text obrazu Image 51 Text obrazu Image 52 Text obrazu Image 53 Text obrazu

KAPITOLA 3 (F)

Veterinární osvědčení

pro vedlejší produkty živočišného původu (3) pro výrobu krmiva pro zvířata v zájmovém chovu, určené k odeslání do Evropské unie nebo k tranzitu přes její území (2)

Image 54 Text obrazu Image 55 Text obrazu Image 56 Text obrazu Image 57 Text obrazu Image 58 Text obrazu Image 59 Text obrazu Image 60 Text obrazu

2)

Kapitoly 4 (B) až 4 (D) se nahrazují tímto:

„KAPITOLA 4 (B)

Veterinární osvědčení

pro krevní výrobky, které nejsou určeny k lidské spotřebě a které lze použít jako krmnou surovinu, určené k odeslání do Evropské unie nebo k tranzitu přes její území (2)

Image 61 Text obrazu Image 62 Text obrazu Image 63 Text obrazu Image 64 Text obrazu Image 65 Text obrazu Image 66 Text obrazu

KAPITOLA 4 (C)

Veterinární osvědčení

pro neošetřené krevní výrobky, kromě neošetřených krevních výrobků z koňovitých, pro výrobu získaných produktů k použití mimo krmivový řetězec pro hospodářská zvířata, určené k odeslání do Evropské unie nebo k tranzitu přes její území (2)

Image 67 Text obrazu Image 68 Text obrazu Image 69 Text obrazu Image 70 Text obrazu Image 71 Text obrazu Image 72 Text obrazu

KAPITOLA 4 (D)

Veterinární osvědčení

pro ošetřené krevní výrobky, kromě ošetřených krevních výrobků z koňovitých, pro výrobu získaných produktů k použití mimo krmivový řetězec pro hospodářská zvířata, určené k odeslání do Evropské unie nebo k tranzitu přes její území (2)

Image 73 Text obrazu Image 74 Text obrazu Image 75 Text obrazu Image 76 Text obrazu Image 77 Text obrazu

3)

Kapitola 6 (B) se nahrazuje tímto:

„KAPITOLA 6 (B)

Veterinární osvědčení

pro lovecké trofeje nebo jiné preparáty z ptáků a kopytníků, které se skládají z celých částí, jež nebyly ošetřeny, určené k odeslání do Evropské unie nebo k tranzitu přes její území (2)

Image 78 Text obrazu Image 79 Text obrazu Image 80 Text obrazu Image 81 Text obrazu Image 82 Text obrazu

4)

Kapitola 8 se nahrazuje tímto:

„KAPITOLA 8

Veterinární osvědčení

pro vedlejší produkty živočišného původu k použití mimo krmivový řetězec nebo pro vzorky zboží (2), určené k odeslání do Evropské unie nebo k tranzitu přes její území (2)

Image 83 Text obrazu Image 84 Text obrazu Image 85 Text obrazu Image 86 Text obrazu Image 87 Text obrazu Image 88 Text obrazu Image 89 Text obrazu Image 90 Text obrazu

5)

Kapitoly 10 (A), 10 (B), 11 a 12 se nahrazují tímto:

„KAPITOLA 10 (A)

Veterinární osvědčení

pro tavené/škvařené tuky, které nejsou určeny k lidské spotřebě, k použití jako krmná surovina, určené k odeslání do Evropské unie nebo k tranzitu přes její území (2)

Image 91 Text obrazu Image 92 Text obrazu Image 93 Text obrazu Image 94 Text obrazu Image 95 Text obrazu Image 96 Text obrazu Image 97 Text obrazu

KAPITOLA 10 (B)

Veterinární osvědčení

pro tavené/škvařené tuky, které nejsou určeny k lidské spotřebě, pro určitá použití mimo krmivový řetězec, určené k odeslání do Evropské unie nebo k tranzitu přes její území (2)

Image 98 Text obrazu Image 99 Text obrazu Image 100 Text obrazu Image 101 Text obrazu Image 102 Text obrazu Image 103 Text obrazu

KAPITOLA 11

Veterinární osvědčení

pro želatinu a kolagen, které nejsou určeny k lidské spotřebě, k použití jako krmná surovina nebo mimo krmivový řetězec, určené k odeslání do Evropské unie nebo k tranzitu přes její území (2)

Image 104 Text obrazu Image 105 Text obrazu Image 106 Text obrazu Image 107 Text obrazu Image 108 Text obrazu Image 109 Text obrazu

KAPITOLA 12

Veterinární osvědčení

pro hydrolyzované bílkoviny, hydrogenfosforečnan vápenatý a fosforečnan vápenatý, které nejsou určeny k lidské spotřebě, k použití jako krmná surovina nebo mimo krmivový řetězec, určené k odeslání do Evropské unie nebo k tranzitu přes její území (2)

Image 110 Text obrazu Image 111 Text obrazu Image 112 Text obrazu Image 113 Text obrazu Image 114 Text obrazu Image 115 Text obrazu Image 116 Text obrazu

6)

Kapitola 18 se nahrazuje tímto:

„KAPITOLA 18

Veterinární osvědčení

pro rohy a výrobky z nich (kromě rohové moučky) a kopyta a paznehty a výrobky z nich (kromě moučky z kopyt a paznehtů) k výrobě organických hnojiv nebo pomocných půdních látek určené k odeslání do Evropské unie nebo k tranzitu přes její území (2)

Image 117 Text obrazu Image 118 Text obrazu Image 119 Text obrazu Image 120 Text obrazu

7)

Kapitola 20 se nahrazuje tímto:

„KAPITOLA 20

Vzor prohlášení

Prohlášení o dovozu do Evropské unie ze třetích zemí a o tranzitu přes její území (2) týkající se meziproduktů určených pro výrobu léčivých přípravků, veterinárních léčivých přípravků, zdravotnických prostředků pro lékařské a veterinární účely, aktivních implantabilních zdravotnických prostředků, diagnostických zdravotnických prostředků in vitro pro lékařské a veterinární účely, laboratorních činidel a kosmetických prostředků

Image 121 Text obrazu Image 122 Text obrazu Image 123 Text obrazu Image 124 Text obrazu Image 125 Text obrazu

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU