(EU) 2019/291Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/291 ze dne 19. února 2019, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek 1-naftylacetamid, 1-naftyloctová kyselina, akrinathrin, azoxystrobin, fluazifop-P, fluroxypyr, imazalil, kresoxim-methyl, oxyfluorfen, prochloraz, prohexadion, spiroxamin, tefluthrin a terbuthylazin (Text s významem pro EHP.)

Publikováno: Úř. věst. L 48, 20.2.2019, s. 17-19 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 19. února 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 12. března 2019 Nabývá účinnosti: 12. března 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/291

ze dne 19. února 2019,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek 1-naftylacetamid, 1-naftyloctová kyselina, akrinathrin, azoxystrobin, fluazifop-P, fluroxypyr, imazalil, kresoxim-methyl, oxyfluorfen, prochloraz, prohexadion, spiroxamin, tefluthrin a terbuthylazin

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (1), a zejména na čl. 17 první pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V části B přílohy prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (2) jsou uvedeny účinné látky schválené podle nařízení (ES) č. 1107/2009.

(2)

Doba platnosti schválení látek 1-naftylacetamid, 1-naftyloctová kyselina, akrinathrin, azoxystrobin, fluazifop-P, fluroxypyr, imazalil, kresoxim-methyl, oxyfluorfen, prochloraz, prohexadion, spiroxamin, tefluthrin a terbuthylazin skončí dne 31. prosince 2021.

(3)

Žádosti o obnovení schválení účinných látek zahrnutých v tomto nařízení byly předloženy v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) č. 844/2012 (3). Z důvodů, které žadatel nemůže ovlivnit, je však pravděpodobné, že doba platnosti schválení uvedených látek uplyne dříve, než bude přijato rozhodnutí o jejich obnovení. Proto je v souladu s článkem 17 nařízení (ES) č. 1107/2009 nezbytné dobu platnosti jejich schválení prodloužit.

(4)

S ohledem na čas a na zdroje potřebné k dokončení posuzování žádostí o obnovení schválení velkého počtu účinných látek, jejichž doba platnosti schválení uplyne mezi lety 2019 a 2021, byl prováděcím rozhodnutím Komise C(2016) 6104 (4) vypracován společný pracovní program pro podobné účinné látky, který stanoví priority na základě otázek bezpečnosti pro zdraví lidí a zvířat nebo životní prostředí, jak je stanoveno v článku 18 nařízení (ES) č. 1107/2009.

(5)

V souladu s prováděcím rozhodnutím C(2016) 6104 by měly být upřednostněny látky představující pravděpodobně nízké riziko. Platnost schválení uvedených látek by proto měla být prodloužena o co možná nejkratší dobu. S ohledem na rozdělení odpovědností a činností mezi členské státy, které vykonávají funkci zpravodajů a spoluzpravodajů, a na dostupné zdroje potřebné k posuzování a rozhodování by v případě účinné látky prohexadion měla mít uvedená doba délku jednoho roku.

(6)

V případě účinných látek, jež nespadají do upřednostněných kategorií v prováděcím rozhodnutí C(2016) 6104, by doba platnosti schválení měla být prodloužena o dva nebo tři roky, a to s ohledem na stávající konec platnosti schválení, skutečnost, že podle čl. 6 odst. 3 prováděcího nařízení (EU) č. 844/2012 musí být doplňující dokumentace k účinné látce předložena nejpozději 30 měsíců před uplynutím doby platnosti schválení, na potřebu zajistit vyvážené rozdělení odpovědností a činností mezi členské státy, které vykonávají funkci zpravodajů a spoluzpravodajů, a na dostupné zdroje potřebné k posuzování a rozhodování. Proto je vhodné prodloužit dobu platnosti schválení pro účinné látky 1-naftylacetamid, 1-naftyloctová kyselina, akrinathrin, fluazifop-P, prochloraz a spiroxamin o dva roky a pro účinné látky azoxystrobin, fluroxypyr, imazalil, kresoxim-methyl, oxyfluorfen, tefluthrin a terbuthylazin ji prodloužit o tři roky.

(7)

S ohledem na cíl čl. 17 prvního pododstavce nařízení (ES) č. 1107/2009, pokud jde o případy, kdy nebyla v souladu s prováděcím nařízením (EU) č. 844/2012 předložena doplňující dokumentace nejpozději 30 měsíců před příslušným koncem doby platnosti schválení stanoveným v příloze tohoto nařízení, stanoví Komise konec doby platnosti schválení na stejné datum jako před tímto nařízením, nebo na co nejbližší datum poté.

(8)

S ohledem na cíl čl. 17 prvního pododstavce nařízení (ES) č. 1107/2009, pokud jde o případy, kdy Komise přijme nařízení, které stanoví, že schválení účinné látky zmíněné v příloze tohoto nařízení není obnoveno, protože nejsou splněna kritéria pro schválení, stanoví Komise konec doby platnosti schválení na stejné datum jako před tímto nařízením nebo na den vstupu v platnost nařízení, které stanoví, že schválení účinné látky není obnoveno, podle toho, co nastane později. Pokud jde o případy, kdy Komise přijme nařízení obnovující schválení některé z účinných látek uvedených v příloze tohoto nařízení, pokusí se v závislosti na okolnostech stanovit co nejbližší možné datum použitelnosti.

(9)

Prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(10)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. února 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 ze dne 25. května 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o seznam schválených účinných látek (Úř. věst. L 153, 11.6.2011, s. 1).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 844/2012 ze dne 18. září 2012, kterým se stanoví ustanovení nezbytná k provedení postupu obnovení schválení účinných látek podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (Úř. věst. L 252, 19.9.2012, s. 26).

(4)  Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 28. září 2016 o vypracování pracovního programu pro posuzování žádostí o obnovení schválení účinných látek, jejichž doba platnosti uplyne v letech 2019, 2020 a 2021, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 (Úř. věst. C 357, 29.9.2016, s. 9).


PŘÍLOHA

Část B přílohy prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 se mění takto:

1)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 4, azoxystrobin, datum nahrazuje datem „31. prosince 2024“;

2)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 5, imazalil, datum nahrazuje datem „31. prosince 2024“;

3)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 6, prohexadion, datum nahrazuje datem „31. prosince 2022“;

4)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 7, spiroxamin, datum nahrazuje datem „31. prosince 2023“;

5)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 8, kresoxim-methyl, datum nahrazuje datem „31. prosince 2024“;

6)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 9, fluroxypyr, datum nahrazuje datem „31. prosince 2024“;

7)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 10, tefluthrin, datum nahrazuje datem „31. prosince 2024“;

8)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 11, oxyfluorfen, datum nahrazuje datem „31. prosince 2024“;

9)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 12, 1-naftylacetamid, datum nahrazuje datem „31. prosince 2023“;

10)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 13, 1-naftyloctová kyselina, datum nahrazuje datem „31. prosince 2023“;

11)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 15, fluazifop-P, datum nahrazuje datem „31. prosince 2023“;

12)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 16, terbuthylazin, datum nahrazuje datem „31. prosince 2024“;

13)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 19, akrinathrin, datum nahrazuje datem „31. prosince 2023“;

14)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 20, prochloraz, datum nahrazuje datem „31. prosince 2023“.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU