(EU) 2019/289Nařízení Komise (EU) 2019/289 ze dne 19. února 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 702/2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie prohlašují určité kategorie podpory v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech za slučitelné s vnitřním trhem (Text s významem pro EHP.)

Publikováno: Úř. věst. L 48, 20.2.2019, s. 1-5 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 19. února 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 12. března 2019 Nabývá účinnosti: 12. března 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/289

ze dne 19. února 2019,

kterým se mění nařízení (EU) č. 702/2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie prohlašují určité kategorie podpory v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech za slučitelné s vnitřním trhem

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 108 odst. 4 této smlouvy,

s ohledem na nařízení Rady (EU) 2015/1588 ze dne 13. července 2015 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na určité kategorie horizontální státní podpory (1), a zejména na čl. 1 odst. 1 písm. a) a b) uvedeného nařízení,

po zveřejnění předlohy tohoto nařízení v souladu s článkem 6 a čl. 8 odst. 2 nařízení (EU) 2015/1588 (2),

po konzultaci s Poradním výborem pro státní podpory,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (EU) č. 702/2014 (3) prohlašuje, že určité kategorie podpory jsou slučitelné s vnitřním trhem a jsou vyňaty z povinnosti být před svým poskytnutím oznámeny Komisi.

(2)

Pravidla státní podpory stanovená v článcích 107, 108 a 109 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „Smlouva“) se vztahují na podporu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 (4), s výjimkou plateb a doplňkového vnitrostátního financování, které spadají do působnosti článku 42 Smlouvy.

(3)

Podle článku 42 Smlouvy se tedy pravidla státní podpory nevztahují na podporu rozvoje venkova týkající se výroby, zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů.

(4)

Pravidla státní podpory se však vztahují na podporu aktivit v rámci rozvoje venkova, které nespadají do oblasti působnosti článku 42 Smlouvy, a to jak na část spolufinancovanou z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), tak na doplňkové vnitrostátní financování.

(5)

Ustanovení nařízení (EU) č. 702/2014 byla tudíž uvedena do souladu s nařízením (EU) č. 1305/2013 v souvislosti s posledním přezkumem státní podpory Unie v roce 2014 s cílem usnadnit řízení o státní podpoře pro podporu rozvoje venkova v odvětví lesnictví a pro nezemědělské činnosti ve venkovských oblastech.

(6)

Uvedení v soulad pravidel uvedených v nařízení (EU) č. 702/2014 a v nařízení (EU) č. 1305/2013 je ovlivněno vstupem v platnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2393 (5) dne 1. ledna 2018, kterým se změnila některá ustanovení nařízení (EU) č. 1305/2013, která se odrážejí v nařízení (EU) č. 702/2014.

(7)

V důsledku toho již podmínky pro vynětí státní podpory podle článků 32, 33, 35, 38 až 41 a 44 až 48 nařízení (EU) č. 702/2014 plně neodpovídají ustanovením nařízení (EU) č. 1305/2013. Je proto vhodné přizpůsobit tato pravidla v nezbytném rozsahu tak, aby zůstala zachována možnost vyjmout podporu rozvoje venkova z oznamovací povinnosti stejným způsobem jako doposud.

(8)

Ustanovení čl. 1 odst. 5 písm. a) a b) by měla být uvedena do souladu s čl. 1 odst. 4 písm. a) a b) nařízení Komise (EU) č. 651/2014 (6), ve znění nařízení (EU) 2017/1084 (7).

(9)

Nařízení (EU) č. 702/2014 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EU) č. 702/2014 se mění takto:

1)

V čl. 1 odst. 5 se písmena a) a b) nahrazují tímto:

„a)

režimy podpory, které výslovně nevylučují vyplacení jednotlivé podpory ve prospěch podniku, vůči němuž je vystaven inkasní příkaz v návaznosti na rozhodnutí Komise, jímž je podpora poskytnutá týmž členským státem prohlášena za protiprávní a neslučitelnou s vnitřním trhem;

b)

podpora ad hoc pro podnik uvedený v písmenu a)“;

2)

V čl. 6 odst. 5 se doplňuje nové písmeno j), které zní:

„j)

podpora na účast aktivních zemědělců v režimech jakosti bavlny a potravin, pokud byly splněny podmínky stanovené v článku 48.“;

3)

Článek 32 se mění takto:

a)

v odst. 8 prvním pododstavci se úvodní část nahrazuje tímto:

„S výjimkou případů, kdy je podpora poskytována ve formě finančních nástrojů, pokrývá podpora na zalesnění a založení lesa související s investičními operacemi následující způsobilé náklady:“;

b)

v odstavci 9 se doplňuje druhý pododstavec, který zní:

„První pododstavec se nevztahuje na podporu, která je poskytována ve formě finančních nástrojů.“;

4)

Článek 33 se mění takto:

a)

v odstavci 4 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„Podpora pro zemědělsko-lesnické systémy pokrývá náklady na založení, regeneraci nebo obnovu zemědělsko-lesnických systémů a roční prémii na hektar.“;

b)

v odst. 5 prvním pododstavci se úvodní část nahrazuje tímto:

„S výjimkou případů, kdy je podpora poskytována ve formě finančních nástrojů, pokrývá podpora na zalesnění a založení lesa související s investičními operacemi následující způsobilé náklady:“;

c)

v odstavci 6 se doplňuje druhý pododstavec, který zní:

„První pododstavec se nevztahuje na podporu, která je poskytována ve formě finančních nástrojů.“;

d)

odstavec 7 se nahrazuje tímto:

„7.   Způsobilé mohou být následující náklady na založení, regeneraci nebo obnovu zemědělsko-lesnického systému:

a)

náklady na výsadbu stromů, včetně nákladů na výsadbový materiál, výsadbu, skladování a ošetření sazenic potřebným materiálem pro prevenci a ochranu;

b)

náklady na přeměnu stávajících lesů nebo jiných zalesněných ploch, včetně nákladů na pokácení stromů, prosekání, prořezání a ochranu před pasoucími se zvířaty;

c)

ostatní náklady přímo související se založením, regenerací nebo obnovou zemědělsko-lesnického systému, například náklady na studie proveditelnosti, plány na založení systému, rozbor půdy, její přípravu a ochranu;

d)

náklady na zavlažování a ochranu silvopastorálního, zejména pastevního systému;

e)

náklady na nezbytné ošetření související se založením zemědělsko-lesnického systému, včetně zavlažování a stříhání;

f)

náklady na opětovnou výsadbu v prvním roce po založení, regeneraci nebo obnovu zemědělsko-lesnického systému.“;

e)

V odstavci 9 se úvodní část nahrazuje tímto:

„Členské státy určí minimální a maximální počet stromů vysázených na hektar s přihlédnutím k:“;

f)

v odstavci 11 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

80 % způsobilých nákladů u investičních operací a nákladů na založení, regeneraci a obnovu, uvedených v odstavcích 5 a 7; a“;

5)

Článek 35 se mění takto:

a)

v odstavci 5 se doplňuje druhý pododstavec, který zní:

„První pododstavec se nevztahuje na podporu, která je poskytována ve formě finančních nástrojů.“;

b)

v odst. 6 prvním pododstavci se úvodní část nahrazuje tímto:

„S výjimkou případů, kdy je podpora poskytována ve formě finančních nástrojů, pokrývá podpora následující způsobilé náklady:“;

c)

v odstavci 7 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„S výjimkou případů, kdy je podpora poskytována ve formě finančních nástrojů, se jiné náklady než náklady uvedené v odst. 6 písm. a) a b) související s nájemními smlouvami, jako jsou marže pronajímatele, úrokové náklady na refinancování, režijní náklady a náklady na pojištění, nepovažují za způsobilé náklady.“;

6)

v článku 38 se odstavec 2 mění takto:

a)

v prvním pododstavci se doplňuje tato druhá věta:

„Infrastruktura, jež byla nainstalována v rámci demonstrační činnosti, může být používána i po jejím ukončení.“;

b)

doplňuje se čtvrtý pododstavec, který zní:

„Podpora demonstračních projektů, která je spolufinancována z EZFRV nebo udílena jako doplňkové vnitrostátní financování k takové podpoře, a která je poskytována ve formě finančních nástrojů, může zahrnovat jiné způsobilé náklady než ty, které jsou uvedené v odst. 3 písm. b), za předpokladu, že jsou tyto náklady plně způsobilé podle nařízení (EU) č. 1305/2013 a že je podpora totožná s příslušným opatřením programu rozvoje venkova schváleným podle tohoto nařízení.“;

7)

V čl. 39 odst. 4 se doplňuje třetí pododstavec, který zní:

„Podpora, která je spolufinancovaná z EZFRV nebo je udílena jako doplňkové vnitrostátní financování takové spolufinancované podpory, může být vyplácena řídícím orgánem uvedeným v čl. 65 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) č. 1305/2013.“;

8)

Článek 40 se mění takto:

a)

v odstavci 4 se doplňuje druhý pododstavec, který zní:

„První pododstavec se nevztahuje na podporu, která je poskytována ve formě finančních nástrojů.“;

b)

v odstavci 6 se úvodní část nahrazují tímto:

„S výjimkou případů, kdy je podpora poskytována ve formě finančních nástrojů, pokrývá podpora následující způsobilé náklady:“;

c)

v odstavci 7 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„S výjimkou případů, kdy je podpora poskytována ve formě finančních nástrojů, se jiné náklady než náklady uvedené v odst. 6 písm. a) a b) související s nájemními smlouvami, jako jsou marže pronajímatele, úrokové náklady na refinancování, režijní náklady a náklady na pojištění, nepovažují za způsobilé náklady.“;

9)

Článek 41 se mění takto:

a)

v odstavci 4 se doplňuje druhý pododstavec, který zní:

„První pododstavec se nevztahuje na podporu, která je poskytována ve formě finančních nástrojů.“;

b)

V odstavci 6 se úvodní část nahrazuje tímto:

„S výjimkou případů, kdy je podpora poskytována ve formě finančních nástrojů, pokrývá podpora následující způsobilé náklady:“;

c)

v odstavci 7 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„S výjimkou případů, kdy je podpora poskytována ve formě finančních nástrojů, se jiné náklady než náklady uvedené v odst. 6 písm. a) a b) související s nájemními smlouvami, jako jsou marže pronajímatele, úrokové náklady na refinancování, režijní náklady a náklady na pojištění, nepovažují za způsobilé náklady.“;

d)

v odstavci 9 se druhý, třetí a čtvrtý pododstavec nahrazují tímto:

„S výjimkou případů, kdy je podpora poskytována ve formě finančních nástrojů, platí následující podmínky:

a)

investice do infrastruktury pro energii z obnovitelných zdrojů, při nichž dochází ke spotřebě nebo produkci energie, musejí dodržovat minimální normy energetické účinnosti, pokud takové normy na vnitrostátní úrovni existují;

b)

investice do zařízení, která jsou primárně určena k výrobě elektřiny z biomasy, nejsou způsobilé pro podporu, pokud se nevyužívá minimální procentní podíl tepelné energie, který stanoví členské státy;

c)

podpora projektům na výrobu bioenergie musí být omezena na bioenergii, která splňuje platná kritéria udržitelnosti stanovená v právních předpisech Unie, včetně čl. 17 odst. 2 až 6 směrnice 2009/28/ES.“;

10)

Článek 44 se mění takto:

a)

v odstavci 5 se doplňuje druhý pododstavec, který zní:

„První pododstavec se nevztahuje na podporu, která je poskytována ve formě finančních nástrojů.“;

b)

V odstavci 7 se úvodní část nahrazuje tímto:

„S výjimkou případů, kdy je podpora poskytována ve formě finančních nástrojů, pokrývá podpora následující způsobilé náklady:“;

c)

v odstavci 8 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„S výjimkou případů, kdy je podpora poskytována ve formě finančních nástrojů, se jiné náklady než náklady uvedené v odst. 7 písm. a) a b) související s nájemními smlouvami, jako jsou marže pronajímatele, úrokové náklady na refinancování, režijní náklady a náklady na pojištění, nepovažují za způsobilé náklady.“;

11)

Článek 45 se mění takto:

a)

v odstavci 6 se doplňuje třetí pododstavec, který zní:

„Doba trvání podnikatelského plánu činí nejvýše pět let.“;

b)

v odstavci 7 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„Podpora se vyplácí nejméně ve dvou splátkách.“;

12)

V čl. 46 odst. 5 se druhá věta nahrazuje tímto:

„Podpora se vyplácí poskytovateli poradenských služeb nebo řídícímu orgánu uvedenému v čl. 65 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) č. 1305/2013.“;

13)

v článku 47 se odstavec 3 mění takto:

a)

v prvním pododstavci se doplňuje tato druhá věta:

„Infrastruktura, jež byla nainstalována v rámci demonstrační činnosti, může být používána i po jejím ukončení.“;

b)

doplňuje se nový třetí pododstavec, který zní:

„Podpora demonstračních programů, která je poskytována ve formě finančních nástrojů, může zahrnovat jiné způsobilé náklady než ty, které jsou uvedené v odst. 4 písm. b), za předpokladu, že jsou tyto náklady plně způsobilé podle nařízení (EU) č. 1305/2013.“;

14)

Článek 48 se mění takto:

a)

odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1.   Podpora na novou účast aktivních zemědělců nebo skupin zemědělců, kteří působí jako malé a střední podniky, v režimech jakosti bavlny nebo potravin nebo na jejich účast v režimech jakosti bavlny nebo potravin v předchozích pěti letech je slučitelná s vnitřním trhem ve smyslu čl. 107 odst. 3 písm. c) Smlouvy a je vyňata z oznamovací povinnosti podle čl. 108 odst. 3 Smlouvy, pokud splňuje podmínky stanovené v odstavcích 2 až 7 tohoto článku a v kapitole I tohoto nařízení.“;

b)

v odstavci 6 se doplňuje druhý pododstavec, který zní:

„Pokud počáteční účast v režimu jakosti začala před podáním žádosti o podporu, sníží se maximální doba pěti let o počet roků, které uplynuly mezi počáteční účastí a dobou podání žádosti o podporu.“.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. února 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 248, 24.9.2015, s. 1.

(2)  Úř. věst. C 421, 21.11.2018, s. 1.

(3)  Nařízení Komise (EU) č. 702/2014 ze dne 25. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie prohlašují určité kategorie podpory v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech za slučitelné s vnitřním trhem (Úř. věst. L 193, 1.7.2014, s. 1).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 487).

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2393 ze dne 13. prosince 2017, kterým se mění nařízení (EU) č. 1305/2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), (EU) č. 1306/2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky, (EU) č. 1307/2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky, (EU) č. 1308/2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty, a (EU) č. 652/2014, kterým se stanoví pravidla pro řízení výdajů v oblasti potravinového řetězce, zdraví a dobrých životních podmínek zvířat a zdraví rostlin a rozmnožovacího materiálu rostlin (Úř. věst. L 350, 29.12.2017, s. 15).

(6)  Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem (Úř. věst. L 187, 26.6.2014, s. 1).

(7)  Nařízení Komise (EU) 2017/1084 ze dne 14. června 2017, kterým se mění nařízení (EU) č. 651/2014, pokud jde o podporu na přístavní a letištní infrastrukturu, prahové hodnoty oznamovací povinnosti pro podporu na kulturu a zachování kulturního dědictví a pro podporu na sportovní a multifunkční rekreační infrastrukturu a režimy regionální provozní podpory pro nejvzdálenější regiony, a mění se nařízení (EU) č. 702/2014, pokud jde o výpočet způsobilých nákladů (Úř. věst. L 156, 20.6.2017, s. 1).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU