(EU) 2019/288Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/288 ze dne 13. února 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 1305/2013 a (EU) č. 1307/2013, pokud jde o některá pravidla týkající se přímých plateb a podpory pro rozvoj venkova v letech 2019 a 2020

Publikováno: Úř. věst. L 53, 22.2.2019, s. 14-16 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 13. února 2019 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 25. února 2019 Nabývá účinnosti: 1. března 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/288

ze dne 13. února 2019,

kterým se mění nařízení (EU) č. 1305/2013 a (EU) č. 1307/2013, pokud jde o některá pravidla týkající se přímých plateb a podpory pro rozvoj venkova v letech 2019 a 2020

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 42 a čl. 43 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

po konzultaci s Evropským hospodářským a sociálním výborem,

v souladu s řádným legislativním postupem (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 (2) představuje stávající právní rámec pro podporu pro rozvoj venkova. Umožňuje podporu jiným oblastem s přírodními omezeními než horským oblastem. S ohledem na prodloužení lhůty pro nové vymezení jiných oblastí s přírodními omezeními než horských oblastí do roku 2019 prostřednictvím nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2393 (3) a na kratší období pro přizpůsobení pro zemědělce, kteří již nebudou způsobilí pro platby, by mělo postupné snižování přechodných plateb, které započne teprve v roce 2019, začínat na úrovni nejvýše 80 % průměrných plateb stanovených v programovém období 2014–2020. Úroveň plateb by měla být stanovena tak, aby byla konečná úroveň v roce 2020 poloviční oproti výchozí úrovni.

(2)

Aby se členským státům a zúčastněným stranám poskytla pomoc s včasnou přípravou budoucí společné zemědělské politiky (SZP) a aby se zajistil hladký přechod na příští programové období, mělo by být vyjasněno, že je možné financovat činnosti spojené s přípravou budoucí SZP prostřednictvím technické pomoci z podnětu Komise.

(3)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 (4) představuje stávající právní rámec pro přímé platby. Zatímco většina jeho ustanovení se může použít po dobu platnosti uvedeného nařízení, některá ustanovení výslovně odkazují na kalendářní roky 2015 až 2019, na něž se vztahuje víceletý finanční rámec na období 2014–2020. U některých dalších ustanovení se výslovně nepočítalo s jejich použitelností po kalendářním roce 2019. V červnu 2018 předložila Komise návrh nového nařízení, které má nařízení (EU) č. 1307/2013 nahradit, ale až od 1. ledna 2021. Proto je vhodné provést určité technické úpravy nařízení (EU) č. 1307/2013 tak, aby mohlo být v kalendářním roce 2020 bez problémů použito.

(4)

Povinnost stanovená v článku 11 nařízení (EU) č. 1307/2013 snížit část částky přímých plateb, která má být poskytnuta zemědělci v daném kalendářním roce a která přesahuje 150 000 EUR, platí i nadále po dobu platnosti uvedeného nařízení. Uvedený článek však stanoví pouze povinnost členských států oznámit své rozhodnutí a odhadované prostředky získané z tohoto snížení pro roky 2015 až 2019. Pro zajištění pokračování stávajícího systému by členské státy měly rovněž oznamovat svá rozhodnutí týkající se roku 2020 a odhadované prostředky získané ze snížení pro uvedený rok.

(5)

Flexibilita mezi pilíři je dobrovolným převodem finančních prostředků mezi přímými platbami a rozvojem venkova. Podle článku 14 nařízení (EU) č. 1307/2013 mohou členské státy využít této flexibility, pokud jde o kalendářní roky 2014 až 2019. Aby se zajistilo, že členské státy mají možnost ponechat si vlastní strategii, měla by být flexibilita mezi pilíři umožněna i pro kalendářní rok 2020, což odpovídá rozpočtovému roku 2021.

(6)

V důsledku změny článku 14 nařízení (EU) č. 1307/2013 ohledně kalendářního roku 2020 je vhodné upravit odkazy na uvedený článek v souvislosti s povinností členských států lineárně snížit nebo zvýšit hodnotu platebních nároků v důsledku kolísání ročních vnitrostátních stropů vyplývajících z jejich oznámení o uplatnění flexibility mezi pilíři.

(7)

Nařízení (EU) č. 1305/2013 a (EU) č. 1307/2013 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(8)

Vzhledem k potřebě urychleně zajistit členským státům flexibilitu a zajistit kontinuitu politiky rozvoje venkova v posledním roce programového období 2014-2020, je vhodné stanovit výjimku ze lhůty osmi týdnů uvedené v článku 4 Protokolu č. 1 o úloze vnitrostátních parlamentů v Evropské unii, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii, Smlouvě o fungování Evropské unie a Smlouvě o založení Evropského společenství pro atomovou energii.

(9)

Aby se členským státům poskytla neprodleně potřebná flexibilita a zajistila se kontinuita politiky rozvoje venkova v posledních letech programového období 2014–2020, mělo by se toto nařízení použít ode dne 1. března 2019,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změny nařízení (EU) č. 1305/2013

Nařízení (EU) č. 1305/2013 se mění takto:

1)

v čl. 31 odst. 5 se za první pododstavec vkládá nový pododstavec, který zní:

„Odchylně od prvního pododstavce, pokud postupné snižování začíná až v roce 2019, začínají uvedené platby na úrovni nejvýše 80 % průměrné platby stanovené v programovém období 2014–2020. Úroveň plateb se stanoví tak, aby byla konečná úroveň v roce 2020 poloviční oproti výchozí úrovni.“;

2)

v čl. 51 odst. 1 se za první pododstavec vkládá nový pododstavec, který zní:

„EZFRV může financovat činnosti na přípravu provádění SZP v následujícím programovém období.“

Článek 2

Změny nařízení (EU) č. 1307/2013

Nařízení (EU) č. 1307/2013 se mění takto:

1)

v článku 7 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Pro každý členský stát a pro každý kalendářní rok jsou odhadované prostředky získané ze snížení plateb podle článku 11 (které představují rozdíl mezi vnitrostátními stropy stanovenými v příloze II, k nimž se připočte částka dostupná v souladu s článkem 58, a čistými stropy stanovenými v příloze III) k dispozici jako podpora Unie financovaná z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV).“;

2)

v čl. 11 odst. 6 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Pro rok 2020 oznámí členské státy Komisi rozhodnutí přijatá v souladu s tímto článkem a veškeré odhadované prostředky získané ze snížení do 31. prosince 2019.“;

3)

článek 14 se mění takto:

a)

v odstavci 1 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Do 31. prosince 2019 mohou členské státy rozhodnout, že uvolní až 15 % svého ročního vnitrostátního stropu na kalendářní rok 2020 stanoveného v příloze II tohoto nařízení jako dodatečnou podporu financovanou v rámci EZFRV v rozpočtovém roce 2021. V důsledku toho již odpovídající částka nebude k dispozici pro poskytování přímých plateb. Toto rozhodnutí se oznámí Komisi do 31. prosince 2019 a stanoví se v něm zvolený procentní podíl.“;

b)

v odstavci 2 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Do 31. prosince 2019 mohou členské státy rozhodnout, že uvolní až 15 % přímých plateb nebo, v případě Bulharska, Estonska, Španělska, Lotyšska, Litvy, Polska, Portugalska, Rumunska, Slovenska, Finska a Švédska, až 25 % částky přidělené na podporu financovanou v rámci EZFRV v rozpočtovém roce 2021 právními předpisy Unie přijatými po přijetí příslušného nařízení podle čl. 312 odst. 2 Smlouvy o fungování EU Radou. V důsledku toho již odpovídající částka nebude k dispozici na podporu financovanou v rámci EZFRV. Toto rozhodnutí se oznámí Komisi do 31. prosince 2019 a stanoví se v něm zvolený procentní podíl.“;

4)

v článku 22 se odstavec 5 nahrazuje tímto:

„5.   Pokud se v důsledku rozhodnutí přijatého členským státem v souladu s odstavcem 3 tohoto článku, čl. 14 odst. 1 nebo 2, čl. 42 odst. 1, čl. 49 odst. 1 druhým pododstavcem, čl. 51 odst. 1 druhým pododstavcem nebo článkem 53 strop, který Komise pro členský stát přijala podle odstavce 1 tohoto článku, liší od stropu v předchozím roce, musí tento členský stát lineárně snížit nebo zvýšit hodnotu všech platebních nároků, aby zajistil soulad s odstavcem 4 tohoto článku.“

Článek 3

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. března 2019.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Ve Štrasburku dne 13. února 2019.

Za Evropský parlament

předseda

A. TAJANI

Za Radu

předseda

G. CIAMBA


(1)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 31. ledna 2019 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 12. února 2019.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 487).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2393 ze dne 13. prosince 2017, kterým se mění nařízení (EU) č. 1305/2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), (EU) č. 1306/2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky, (EU) č. 1307/2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky, (EU) č. 1308/2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty, a (EU) č. 652/2014, kterým se stanoví pravidla pro řízení výdajů v oblasti potravinového řetězce, zdraví a dobrých životních podmínek zvířat a zdraví rostlin a rozmnožovacího materiálu rostlin (Úř. věst. L 350, 29.12.2017, s. 15).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky a kterými se zrušují nařízení Rady (ES) č. 637/2008 a nařízení Rady (ES) č. 73/2009 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 608).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU