(EU) 2019/254Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/254 ze dne 9. listopadu 2018 o úpravě přílohy III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě (Text s významem pro EHP.)

Publikováno: Úř. věst. L 43, 14.2.2019, s. 1-14 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 9. listopadu 2018 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 6. března 2019 Nabývá účinnosti: 6. března 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/254

ze dne 9. listopadu 2018

o úpravě přílohy III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU (1), a zejména na čl. 49 odst. 6 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) č. 1315/2013 stanoví možnost upravit orientační mapy transevropské dopravní sítě (TEN-T) rozšířené do konkrétních sousedních zemí na základě dohod na vysoké úrovni týkajících se sítí dopravní infrastruktury mezi Unií a dotčenými sousedními zeměmi.

(2)

Dne 24. listopadu 2017 byly mezi Unií a zeměmi Východního partnerství (Arménskou republikou, Ázerbájdžánem, Běloruskem, Moldavskou republikou a Ukrajinou) podepsány dohody na vysoké úrovni o úpravě orientačního rozšíření map globální transevropské dopravní sítě a o vytyčení spojení hlavní sítě na mapách globální sítě. Dohoda na vysoké úrovni mezi Unií a Gruzií byla podepsána dne 18. července 2018. Dohody se týkají tras železniční a silniční sítě, jakož i přístavů a letišť. Úprava orientačních map globální transevropské dopravní sítě, a zejména vytyčení orientační hlavní sítě, by měla Unii umožnit cílenější spolupráci se zeměmi Východního partnerství.

(3)

Nařízení (EU) č. 1315/2013 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha III nařízení (EU) č. 1315/2013 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 9. listopadu 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 348, 20.12.2013, s. 1.


PŘÍLOHA

Příloha III nařízení (EU) č. 1315/2013 se mění takto:

1)

V oddílu 15 (Arménská republika, Ázerbájdžán, Gruzie) se doplňují tyto mapy (15.3 a 15.4 týkající se Arménské republiky):

Image 1

Image 2

2)

V oddílu 15 (Arménská republika, Ázerbájdžán, Gruzie) se doplňují tyto mapy (15.5 a 15.6 týkající se Ázerbájdžánu):

Image 3

Image 4

3)

V oddílu 15 (Arménská republika, Ázerbájdžán, Gruzie) se doplňují tyto mapy (15.7 a 15.8 týkající se Gruzie):

Image 5

Image 6

4)

V oddíle 16 (Bělorusko, Moldavská republika, Ukrajina) se doplňují tyto mapy (16.3 a 16.4 týkající se Běloruska):

Image 7

Image 8

5)

V oddílu 16 (Bělorusko, Moldavská republika, Ukrajina) se doplňují tyto mapy (16.5 a 16.6 týkající se Moldavské republiky):

Image 9

Image 10

6)

V oddílu 16 (Bělorusko, Moldavská republika, Ukrajina) se doplňují tyto mapy (16.7 a 16.8 týkající se Ukrajiny):

Image 11

Image 12


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU