(EU) 2019/248Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/248 ze dne 13. listopadu 2018, kterým se opravuje nařízení (EU) č. 63/2011, kterým se stanoví pravidla pro žádost o výjimku z cílů pro specifické emise CO2 podle článku 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 (Text s významem pro EHP.)

Publikováno: Úř. věst. L 42, 13.2.2019, s. 5-5 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 13. listopadu 2018 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 5. března 2019 Nabývá účinnosti: 5. března 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/248

ze dne 13. listopadu 2018,

kterým se opravuje nařízení (EU) č. 63/2011, kterým se stanoví pravidla pro žádost o výjimku z cílů pro specifické emise CO2 podle článku 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 ze dne 23. dubna 2009, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily v rámci integrovaného přístupu Společenství ke snižování emisí CO2 z lehkých užitkových vozidel (1), a zejména na čl. 11 odst. 8 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Výrobce lehkých užitkových vozidel General Motors Holding LLC informoval Komisi, že průměrné specifické emise CO2 zmíněného výrobce v roce 2007 uvedené v příloze IV nařízení Komise (EU) č. 63/2011 (2) nejsou správné.

(2)

Výrobce poskytl podrobné důkazy o tom, že jeho průměrné specifické emise CO2 v roce 2007 byly mnohem vyšší než hodnota uvedená v nařízení (EU) č. 63/2011. Uvedená hodnota vycházela ze specifických emisí CO2 vozidel, mezi něž byla nesprávně zahrnuta i vozidla společnosti Adam Opel AG, která byla v té době propojena se společností General Motors. Specifické emise CO2 vozidel společnosti Adam Opel AG přispěly k nižším průměrným specifickým emisím CO2 společnosti General Motors v roce 2007. Chyba byla odhalena po změně vlastnictví společnosti General Motors a Adam Opel, k níž došlo dne 1. srpna 2017.

(3)

Komise se domnívá, že důkazy předložené společností General Motors Holding LLC prokazují nesprávnost průměrných specifických emisí CO2 dotčeného výrobce v roce 2007, jež jsou uvedeny v nařízení (EU) č. 63/2011.

(4)

Nařízení (EU) č. 63/2011 by proto mělo být odpovídajícím způsobem opraveno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V tabulce v příloze IV nařízení (EU) č. 63/2011 se ve sloupci „Průměrné emise [g/km]“ v řádku týkajícím se „General Motors“ hodnota „159,604“ nahrazuje hodnotou „283,689“.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. listopadu 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 140, 5.6.2009, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (EU) č. 63/2011 ze dne 26. ledna 2011, kterým se stanoví pravidla pro žádost o výjimku z cílů pro specifické emise CO2 podle článku 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 (Úř. věst. L 23, 27.1.2011, s. 16).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU