(EU) 2019/247Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/247 ze dne 16. října 2018, kterým se stanoví seznam ukazatelů pro účely zprávy o uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1082/2006 o evropském seskupení pro územní spolupráci (ESÚS)

Publikováno: Úř. věst. L 42, 13.2.2019, s. 1-4 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 16. října 2018 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 5. března 2019 Nabývá účinnosti: 5. března 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/247

ze dne 16. října 2018,

kterým se stanoví seznam ukazatelů pro účely zprávy o uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1082/2006 o evropském seskupení pro územní spolupráci (ESÚS)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1082/2006 ze dne 5. července 2006 o evropském seskupení pro územní spolupráci (ESÚS) (1), a zejména na čl. 17 druhý pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ve své první zprávě o uplatňování nařízení (ES) č. 1082/2006 navrhla Komise řadu změn (2). Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1302/2013 (3) zlepšilo, vyjasnilo a zjednodušilo zřizování a fungování evropských seskupení pro územní spolupráci (dále jen „ESÚS“).

(2)

V souladu s čl. 17 prvním pododstavcem nařízení (ES) č. 1082/2006 předloží Komise Evropskému parlamentu, Radě a Výboru regionů zprávu o uplatňování uvedeného nařízení, ve které na základě určitých ukazatelů posoudí jeho účelnost, efektivnost, významnost, evropskou přidanou hodnotu a prostor pro zjednodušení.

(3)

Tyto ukazatele by měly pomoci Komisi vypracovat stanovisko k dosavadnímu pokroku. Mělo by být stanoveno datum uzávěrky pro získávání informací pro účely zprávy a pokrok by měl být posouzen porovnáním stanoveného výchozího stavu se situací k datu uzávěrky. Při sestavování zprávy by měly být použity kvantitativní i kvalitativní ukazatele.

(4)

V souladu s čl. 3 druhým pododstavcem nařízení (EU) č. 1302/2013 se uvedené nařízení uplatňuje ode dne 22. června 2014. Podle přechodných ustanovení v článku 2 uvedeného nařízení je pro postup schvalování ESÚS ve fázi zřizování rozhodující datum 22. června 2014. Pro ukazatele měřící pokrok by tedy výchozím stavem měla být situace ke dni 21. června 2014. Datum uzávěrky pro obdržení údajů nebo informací k použití ukazatele lze stanovit pouze v průběhu přípravy zprávy o uplatňování uvedeného nařízení a mělo by být ve zprávě uvedeno.

(5)

Ukazatel účelnosti by měl ukázat, zda nařízení (ES) č. 1082/2006 dosáhlo svých cílů nebo jaký pokrok učinilo při jejich dosahování.

(6)

Ukazatel efektivnosti se týká vztahu mezi využitými zdroji nebo vklady a změnami nebo výsledky, kterých bylo dosaženo. Pokud jde o postup schvalování pro zřizování ESÚS, mohou informace o různých nákladech na zřízení různých právních subjektů pro spolupráci poskytovat pouze ty vnitrostátní orgány, které již v minulosti zřízení srovnatelných subjektů schválily. Pokrok, kterého dosud ESÚS dosáhla, a nepřímo i efektivnost nařízení (ES) č. 1082/2006, by měly být posouzeny na základě porovnání nákladů na fungování takových ESÚS a nákladů na zřízení odlišného právního subjektu pro spolupráci. Takové srovnání lze však provést pouze v případě ESÚS, která odlišný právní subjekt pro spolupráci v minulosti zřídila.

(7)

Ukazatel významnosti se týká míry, do jaké cíle a ustanovení nařízení (ES) č. 1082/2006 odpovídají potřebám budoucích členů ESÚS.

(8)

Ukazatel udržitelnosti, který souvisí s významností, se týká počtu zaregistrovaných ESÚS, které v současnosti nevykonávají žádnou činnost.

(9)

Ukazatel evropské přidané hodnoty se týká otázky, zda byla ESÚS zřízena z důvodu přijetí nařízení (ES) č. 1082/2006, protože členové ESÚS nebyli schopni zřídit právní subjekty pro územní spolupráci na základě platného mezinárodního nebo vnitrostátního práva.

(10)

Pokud jde o prostor pro další zjednodušení nařízení (ES) č. 1082/2006, měly by být posouzeny prvky zjednodušení zavedené nařízením (EU) č. 1302/2013, jako je například postup zřizování nových ESÚS včetně schválení na základě tichého souhlasu ze strany vnitrostátních schvalovacích orgánů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Ukazatele, které mají být použity pro účely zprávy o uplatňování nařízení (ES) č. 1082/2006, jsou uvedeny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. října 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 210, 31.7.2006, s. 19.

(2)  Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě „Uplatňování nařízení (ES) č. 1082/2006 o evropském seskupení pro územní spolupráci (ESÚS)“, KOM(2011) 462 v konečném znění ze dne 29. července 2011.

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1302/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 1082/2006 o evropském seskupení pro územní spolupráci (ESÚS), pokud jde o vyjasnění, zjednodušení a zlepšení zřizování a fungování takovýchto seskupení, Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 303.


PŘÍLOHA

Seznam ukazatelů pro účely zprávy o uplatňování nařízení (ES) č. 1082/2006 o evropském seskupení pro územní spolupráci (ESÚS)

Kritérium pro posouzení

Název ukazatele

Jednotka

Účelnost

Soulad vnitrostátních pravidel členských států s tímto nařízením

Počet členských států, které přijaly revidovaná prováděcí pravidla k datu uzávěrky platnému pro zprávu

Nárůst počtu nově zřízených ESÚS (výchozí stav: počet ESÚS ke dni 21. června 2014: X)

Počet ESÚS k datu uzávěrky platnému pro zprávu

Nárůst počtu členů ESÚS ve stávajících ESÚS (výchozí stav: počet členů ESÚS při prvním zřízení)

Počet členů ESÚS k datu uzávěrky platnému pro zprávu

Nárůst počtu členů ESÚS v jednotlivých kategoriích (výchozí stav: počet členů ke dni 21. června 2014: X)

Dílčí ukazatele pro každou kategorii:

členské státy

orgány na vnitrostátní úrovni

regionální orgány

místní orgány

veřejné podniky

podniky pověřené poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu

sdružení tvořená subjekty patřícími do jedné nebo více z těchto kategorií

celostátní, regionální nebo místní orgány nebo subjekty či podniky, které jsou rovnocenné výše uvedeným orgánům, subjektům nebo podnikům, ze třetích zemí nebo zámořských zemí a území

Počet k datu uzávěrky platnému pro zprávu

Nárůst počtu služeb poskytovaných v důsledku ESÚS (výchozí stav: počet služeb poskytovaných ke dni 21. června 2014: X)

Dílčí ukazatele pro každou kategorii:

zdravotnictví

vzdělávání a odborná příprava

životní prostředí, energetika a ochrana přírody

doprava

výzkum

ostatní

Počet k datu uzávěrky platnému pro zprávu

Efektivnost

Náklady na zřízení ESÚS v porovnání s náklady na zřízení srovnatelných struktur podle mezinárodního nebo vnitrostátního práva (1)

EUR

Náklady na fungování ESÚS v porovnání s náklady na fungování srovnatelných struktur podle mezinárodního nebo vnitrostátního práva

EUR

Postup schvalování týkající se zřizování ESÚS v porovnání s postupem schvalování pro srovnatelné subjekty podle mezinárodního nebo vnitrostátního práva

Počet měsíců

Významnost

Využití ESÚS (jako řídicího orgánu) při provádění programu spolupráce (výchozí stav: počet ESÚS v roli řídicího orgánu ke dni 21. června 2014: X)

Počet ESÚS určených jako řídicí orgán programu spolupráce k datu uzávěrky platnému pro zprávu

Využití ESÚS při provádění části programu spolupráce (např. podprogramů, fondů malých projektů, občanských projektů (people-to-people), integrovaných územních investic, společných akčních plánů) (výchozí stav: počet ESÚS v roli řídicího orgánu ke dni 21. června 2014: X)

Počet ESÚS určených k provádění části programu spolupráce k datu uzávěrky platnému pro zprávu

Využití ESÚS při provádění operací (výchozí stav: počet ESÚS v roli řídicího orgánu ke dni 21. června 2014: X)

Dílčí ukazatele pro každou kategorii:

operace v rámci programu spolupráce (na přeshraniční, nadnárodní nebo meziregionální úrovni)

operace podporovaná Unií prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu zaměřeného na cíl Investice pro růst a zaměstnanost

operace podporovaná Unií prostřednictvím Evropského sociálního fondu

operace podporovaná Unií prostřednictvím Fondu soudržnosti

operace podporovaná/projekt podporovaný Unií mimo programy politiky soudržnosti

Počet k datu uzávěrky platnému pro zprávu

Využití různých možností pro výběr použitelného práva:

použitelné právo s ohledem na výklad a prosazování úmluvy (čl. 8 odst. 2 písm. g))

použitelné právo podle místa jednání statutárních orgánů ESÚS (čl. 8 odst. 2 písm. h)) a

právo, jež se přímo týká činností ESÚS (čl. 8 odst. 2 písm. j))

Kvalitativně

Využití vlastních zaměstnanců jako procentní podíl z celkového počtu zaměstnanců (2)

Procentní podíl (3)

Faktory, které motivovaly subjekty, jež formálně uzavřely dohodu o ESÚS, ke zřízení ESÚS

Kvalitativně

Udržitelnost

Počet zaregistrovaných ESÚS, která nevykonávají činnost

Počet

Přidaná hodnota EU

Počet struktur a sítí územní spolupráce, které byly zřízeny proto, že byl nařízením (ES) č. 1082/2006 nabídnut nástroj ESÚS

Kvantitativně/kvalitativně

Výhody právního subjektu zřízeného podle práva EU v porovnání s výhodami právních subjektů zřízených podle mezinárodního nebo vnitrostátního práva

Kvalitativně

Zjednodušení zavedené nástrojem

Průměrná doba potřebná ke zřízení ESÚS (fáze 1: do předložení návrhu úmluvy) před a po provedení změn tohoto nařízení

Měsíce

Průměrná doba potřebná ke zřízení ESÚS (fáze 2: od předložení návrhu úmluvy do konečného schválení) před a po provedení změn tohoto nařízení

Měsíce

Počet schválení tichým souhlasem vnitrostátními orgány členských států mimo členský stát, v němž má ESÚS sídlo

Počet (a kvalitativně)


(1)  Např. seskupení pro spolupráci na euroregionální úrovni (Rada Evropy); euroregiony, eurodistrikty; Zweckverband (německé právo), Consorcio (španělské právo), Groupement local de coopération transfrontali?re (francouzské právo).

(2)  „Vlastní zaměstnanci“ oproti zaměstnancům delegovaným členy ESÚS.

(3)  Procentní podíl na základě počtu zaměstnanců, není nutné zohlednit ekvivalenty plného pracovního úvazku.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU