(EU) 2019/238Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/238 ze dne 8. února 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 37/2010 za účelem klasifikace látky ovotransferrin podle maximálního limitu reziduí (Text s významem pro EHP.)

Publikováno: Úř. věst. L 39, 11.2.2019, s. 4-6 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 8. února 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 3. března 2019 Nabývá účinnosti: 3. března 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/238

ze dne 8. února 2019,

kterým se mění nařízení (EU) č. 37/2010 za účelem klasifikace látky ovotransferrin podle maximálního limitu reziduí

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 470/2009 ze dne 6. května 2009, kterým se stanoví postupy Společenství pro stanovení limitů reziduí farmakologicky účinných látek v potravinách živočišného původu, kterým se zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 2377/90 a kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/82/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 (1), a zejména na článek 14 ve spojení s článkem 17 uvedeného nařízení,

s ohledem na stanovisko Evropské agentury pro léčivé přípravky vydané dne 19. července 2018 Výborem pro veterinární léčivé přípravky,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 17 nařízení (ES) č. 470/2009 požaduje, aby byl maximální limit reziduí farmakologicky účinných látek určených k použití v Unii ve veterinárních léčivých přípravcích pro zvířata určená k produkci potravin nebo v biocidních přípravcích používaných v chovu zvířat stanoven nařízením.

(2)

Tabulka 1 přílohy nařízení Komise (EU) č. 37/2010 (2) stanoví farmakologicky účinné látky a jejich klasifikaci podle maximálních limitů reziduí v potravinách živočišného původu.

(3)

V uvedené tabulce není zařazena látka ovotransferrin.

(4)

Evropské agentuře pro léčivé přípravky (dále jen „EMA“) byla předložena žádost o stanovení MRL pro ovotransferrin v tkáních kura domácího a slepičích vejcích.

(5)

Agentura EMA na základě stanoviska Výboru pro veterinární léčivé přípravky doporučila, že pro ochranu lidského zdraví není nutné stanovit maximální limit reziduí pro ovotransferrin u kura domácího.

(6)

Podle článku 5 nařízení (ES) č. 470/2009 má agentura EMA zvážit, zda mají být MRL stanovené pro danou farmakologicky účinnou látku v určité potravině používány i pro jinou potravinu získanou ze stejného druhu, nebo zda mají být MRL stanovené pro danou farmakologicky účinnou látku u jednoho nebo více určitých druhů používány i u jiných druhů.

(7)

Agentura EMA usoudila, že je vhodná extrapolace klasifikace „není nutné stanovit MRL“ pro ovotransferrin z tkání kura domácího na tkáně ostatních druhů drůbeže.

(8)

Nařízení (EU) č. 37/2010 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(9)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro veterinární léčivé přípravky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha nařízení (EU) č. 37/2010 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8. února 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 152, 16.6.2009, s. 11.

(2)  Nařízení Komise (EU) č. 37/2010 ze dne 22. prosince 2009 o farmakologicky účinných látkách a jejich klasifikaci podle maximálních limitů reziduí v potravinách živočišného původu (Úř. věst. L 15, 20.1.2010, s. 1).


PŘÍLOHA

V tabulce 1 přílohy nařízení (EU) č. 37/2010 se v abecedním pořadí vkládá položka pro následující látku:

Farmakologicky účinná(-é) látka(-y)

Indikátorové reziduum

Druh zvířat

MRL

Cílové tkáně

Další ustanovení (podle čl. 14 odst. 7 nařízení (ES) č. 470/2009)

Zařazení podle léčebného účelu

„ovotransferrin

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

kur domácí

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

Pouze pro inhalaci.

antiinfektiva“

veškerá drůbež s výjimkou kura domácího

Není nutné stanovit MRL.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

Pouze pro inhalaci.

Nepoužívat u zvířat určených k produkci vajec


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU