(EU) 2019/168Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/168 ze dne 31. ledna 2019, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek abamektin, Bacillus subtilis (Cohn 1872) kmen QST 713, Bacillus thuringiensis subsp. Aizawai, Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis, Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, Beauveria bassiana, benfluralin, klodinafop, klopyralid, Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), cyprodinil, dichlorprop-P, epoxykonazol, fenpyroximát, fluazinam, flutolanil, fosetyl, Lecanicillium muscarium, mepanipyrim, mepikvat, Metarhizium anisopliae var. Anisopliae, metconazol, metrafenon, Phlebiopsis gigantea, pirimikarb, Pseudomonas chlororaphis kmen: MA 342, pyrimethanil, Pythium oligandrum, rimsulfuron, spinosad, Streptomyces K61, thiakloprid, tolklofos-methyl, Trichoderma asperellum, Trichoderma atroviride, Trichoderma gamsii, Trichoderma harzianum, triklopyr, trinexapak, tritikonazol, Verticillium albo-atrum a ziram (Text s významem pro EHP.)

Publikováno: Úř. věst. L 33, 5.2.2019, s. 1-4 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 31. ledna 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 8. února 2019 Nabývá účinnosti: 8. února 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/168

ze dne 31. ledna 2019,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek abamektin, Bacillus subtilis (Cohn 1872) kmen QST 713, Bacillus thuringiensis subsp. Aizawai, Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis, Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, Beauveria bassiana, benfluralin, klodinafop, klopyralid, Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), cyprodinil, dichlorprop-P, epoxykonazol, fenpyroximát, fluazinam, flutolanil, fosetyl, Lecanicillium muscarium, mepanipyrim, mepikvat, Metarhizium anisopliae var. Anisopliae, metconazol, metrafenon, Phlebiopsis gigantea, pirimikarb, Pseudomonas chlororaphis kmen: MA 342, pyrimethanil, Pythium oligandrum, rimsulfuron, spinosad, Streptomyces K61, thiakloprid, tolklofos-methyl, Trichoderma asperellum, Trichoderma atroviride, Trichoderma gamsii, Trichoderma harzianum, triklopyr, trinexapak, tritikonazol, Verticillium albo-atrum a ziram

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (1), a zejména na čl. 17 první pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V části A přílohy prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (2) jsou uvedeny účinné látky považované za schválené podle nařízení (ES) č. 1107/2009.

(2)

Doba platnosti schválení účinných látek Bacillus subtilis (Cohn 1872) kmen QST 713, klodinafop, klopyralid, cyprodinil, dichlorprop-P, fosetyl, mepanipyrim, metconazol, metrafenon, pirimikarb, Pseudomonas chlororaphis kmen: MA 342, pyrimethanil, rimsulfuron, spinosad, thiakloprid, tolklofos-methyl, triklopyr, trinexapak, tritikonazol a ziram byla naposledy prodloužena prováděcím nařízením Komise (EU) 2018/524 (3). Doba platnosti schválení uvedených látek skončí dne 30. dubna 2019.

(3)

Doba platnosti schválení účinných látek benfluralin, fluazinam, flutolanil a mepikvat skončí dne 28. února 2019.

(4)

Doba platnosti schválení účinných látek abamektin, Bacillus thuringiensis subsp. Aizawai, Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis, Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, Beauveria bassiana, Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), epoxykonazol, fenpyroximát, Lecanicillium muscarium, Metarhizium anisopliae var. Anisopliae, Phlebiopsis gigantea, Pythium oligandrum, Streptomyces K61, Trichoderma asperellum, Trichoderma atroviride, Trichoderma gamsii, Trichoderma harzianumVerticillium albo-atrum skončí dne 30. dubna 2019.

(5)

Žádosti o obnovení schválení uvedených látek byly předloženy v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) č. 844/2012 (4).

(6)

Vzhledem k tomu, že se posouzení uvedených látek zdrželo z důvodů, které žadatelé nemohli ovlivnit, skončí platnost schválení uvedených účinných látek pravděpodobně před přijetím rozhodnutí o obnovení schválení. Proto je třeba odložit konec doby platnosti schválení.

(7)

S ohledem na cíl čl. 17 prvního pododstavce nařízení (ES) č. 1107/2009, pokud jde o případy, kdy Komise přijme nařízení, které stanoví, že schválení účinné látky zmíněné v příloze tohoto nařízení není obnoveno, protože nejsou splněna kritéria pro schválení, stanoví Komise konec doby platnosti schválení na stejné datum jako před tímto nařízením nebo na den vstupu v platnost nařízení, které stanoví, že schválení účinné látky není obnoveno, podle toho, co nastane později. Pokud jde o případy, kdy Komise přijme nařízení obnovující schválení některé z účinných látek uvedených v příloze tohoto nařízení, pokusí se v závislosti na okolnostech stanovit co nejbližší možné datum použitelnosti.

(8)

Vzhledem k tomu, že doba platnosti schválení účinných látek benfluralin, fluazinam, flutolanil a mepikvat skončí dne 28. února 2019, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost co nejdříve.

(9)

Prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(10)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 31. ledna 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 ze dne 25. května 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o seznam schválených účinných látek (Úř. věst. L 153, 11.6.2011, s. 1).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/524 ze dne 28. března 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek Bacillus subtilis (Cohn 1872) kmen QST 713, identický s kmenem AQ 713, klodinafop, klopyralid, cyprodinil, dichlorprop-P, fosetyl, mepanipyrim, metconazol, metrafenon, pirimikarb, Pseudomonas chlororaphis kmen: MA 342, pyrimethanil, chinoxyfen, rimsulfuron, spinosad, thiakloprid, thiamethoxam, thiram, tolklofos-methyl, triklopyr, trinexapak, tritikonazol a ziram (Úř. věst. L 88, 4.4.2018, s. 4).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 844/2012 ze dne 18. září 2012, kterým se stanoví ustanovení nezbytná k provedení postupu obnovení schválení účinných látek podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (Úř. věst. L 252, 19.9.2012, s. 26).


PŘÍLOHA

Část A přílohy prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 se mění takto:

1)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 74, ziram, datum nahrazuje datem „30. dubna 2020“;

2)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 89, Pseudomonas chlororaphis kmen: MA 342, datum nahrazuje datem „30. dubna 2020“;

3)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 90, mepanipyrim, datum nahrazuje datem „30. dubna 2020“;

4)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 92, thiakloprid, datum nahrazuje datem „30. dubna 2020“;

5)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 123, klodinafop, datum nahrazuje datem „30. dubna 2020“;

6)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 124, pirimikarb, datum nahrazuje datem „30. dubna 2020“;

7)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 125, rimsulfuron, datum nahrazuje datem „30. dubna 2020“;

8)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 126, tolklofos-methyl, datum nahrazuje datem „30. dubna 2020“;

9)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 127, tritikonazol, datum nahrazuje datem „30. dubna 2020“;

10)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 129, klopyralid, datum nahrazuje datem „30. dubna 2020“;

11)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 130, cyprodinil, datum nahrazuje datem „30. dubna 2020“;

12)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 131, fosetyl, datum nahrazuje datem „30. dubna 2020“;

13)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 132, trinexapak, datum nahrazuje datem „30. dubna 2020“;

14)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 133, dichlorprop-P, datum nahrazuje datem „30. dubna 2020“;

15)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 134, metconazol, datum nahrazuje datem „30. dubna 2020“;

16)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 135, pyrimethanil, datum nahrazuje datem „30. dubna 2020“;

17)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 136, triklopyr, datum nahrazuje datem „30. dubna 2020“;

18)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 137, metrafenon, datum nahrazuje datem „30. dubna 2020“;

19)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 138, Bacillus subtilis (Cohn 1872) kmen QST 713, datum nahrazuje datem „30. dubna 2020“;

20)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 139, spinosad, datum nahrazuje datem „30. dubna 2020“;

21)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 187, flutolanil, datum nahrazuje datem „29. února 2020“;

22)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 188, benfluralin, datum nahrazuje datem „29. února 2020“;

23)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 189, fluazinam, datum nahrazuje datem „29. února 2020“;

24)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 191, mepikvat, datum nahrazuje datem „29. února 2020“;

25)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 193, Bacillus thuringiensis subsp. Aizawai, datum nahrazuje datem „30. dubna 2020“;

26)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 194, Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis datum nahrazuje datem „30. dubna 2020“;

27)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 195, Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, datum nahrazuje datem „30. dubna 2020“;

28)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 197, Beauveria bassiana, datum nahrazuje datem „30. dubna 2020“;

29)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 198, Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), datum nahrazuje datem „30. dubna 2020“;

30)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 199, Lecanicillium muscarium, datum nahrazuje datem „30. dubna 2020“;

31)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 200, Metarhizium anisopliae, var. Anisopliae, datum nahrazuje datem „30. dubna 2020“;

32)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 201, Phlebiopsis gigantea, datum nahrazuje datem „30. dubna 2020“;

33)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 202, Pythium oligandrum, datum nahrazuje datem „30. dubna 2020“;

34)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 203, Streptomyces K61, datum nahrazuje datem „30. dubna 2020“;

35)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 204, Trichoderma atroviride, datum nahrazuje datem „30. dubna 2020“;

36)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 206, Trichoderma harzianum, datum nahrazuje datem „30. dubna 2020“;

37)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 207, Trichoderma asperellum, datum nahrazuje datem „30. dubna 2020“;

38)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 208, Trichoderma gamsii, datum nahrazuje datem „30. dubna 2020“;

39)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 209, Verticillium albo-atrum, datum nahrazuje datem „30. dubna 2020“;

40)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 210, abamektin, datum nahrazuje datem „30. dubna 2020“;

41)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 211, epoxykonazol, datum nahrazuje datem „30. dubna 2020“;

42)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 213, fenpyroximát, datum nahrazuje datem „30. dubna 2020“.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU