(EU) 2019/150Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/150 ze dne 30. ledna 2019, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 686/2012, pokud jde o zpravodajský členský stát pro hodnocení následujících účinných látek obsažených v přípravcích na ochranu rostlin: deltamethrin, diflufenikan, epoxikonazol, fluoxastrobin, prothiokonazol a tebukonazol (Text s významem pro EHP.)

Publikováno: Úř. věst. L 27, 31.1.2019, s. 23-25 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 30. ledna 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 20. února 2019 Nabývá účinnosti: 30. března 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/150

ze dne 30. ledna 2019,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 686/2012, pokud jde o zpravodajský členský stát pro hodnocení následujících účinných látek obsažených v přípravcích na ochranu rostlin: deltamethrin, diflufenikan, epoxikonazol, fluoxastrobin, prothiokonazol a tebukonazol

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (1), a zejména na článek 19 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 686/2012 (2) přidělilo Spojenému království jakožto zpravodajskému členskému státu hodnocení určitých účinných látek obsažených v přípravcích na ochranu rostlin.

(2)

Spojené království dne 29. března 2017 oznámilo svůj záměr vystoupit z Unie na základě článku 50 Smlouvy o Evropské unii. Smlouvy se přestanou na Spojené království vztahovat dnem vstupu v platnost dohody o vystoupení, nebo v případě, že dohoda nebude uzavřena, dva roky od tohoto oznámení, tj. od 30. března 2019, pokud se Evropská rada po dohodě se Spojeným královstvím jednomyslně nerozhodne tuto lhůtu prodloužit.

(3)

Dohoda o vystoupení dohodnutá mezi vyjednavači obsahuje ustanovení o uplatňování ustanovení práva Unie na Spojené království a ve Spojeném království po datu, kdy se na Spojené království a ve Spojeném království přestanou Smlouvy uplatňovat. Pokud tato dohoda vstoupí v platnost, právní předpisy Unie v oblasti přípravků na ochranu rostlin se budou na Spojené království a ve Spojeném království uplatňovat během přechodného období v souladu s uvedenou dohodou a přestanou platit na konci uvedeného období. V souladu s uvedenou dohodou nemá Spojené království v průběhu přechodného období jednat jako vedoucí orgán v rámci postupů posuzování rizik, šetření, schvalování nebo povolování na úrovni Unie nebo na úrovni členských států jednajících společně, jak vyplývá mimo jiné z nařízení (ES) č. 1107/2009.

(4)

Je proto nezbytné přidělit hodnocení účinných látek, pro které je Spojené království zpravodajským členským státem a u nichž se neočekává, že Evropský úřad pro bezpečnost potravin vydá do 29. března 2019 své závěry, jiným členským státům. Dotčené účinné látky jsou deltamethrin, diflufenikan, epoxikonazol, fluoxastrobin, prothiokonazol a tebukonazol.

(5)

Uvedené přidělení by mělo zajistit rovnováhu v rozdělování odpovědnosti a činností mezi členskými státy.

(6)

Vzhledem k tomu, že hodnocení dotčených účinných látek jsou již v pokročilé fázi a očekává se, že činnosti, které je třeba ještě provést, budou méně významné, neměl by být pro uvedené hodnocení určen spoluzpravodajský členský stát.

(7)

Prováděcí nařízení (EU) č. 686/2012 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(8)

Toto nařízení by se mělo použít ode dne 30. března 2019.

(9)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Prováděcí nařízení (EU) č. 686/2012 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 30. března 2019.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. ledna 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 686/2012 ze dne 26. července 2012, kterým se přiděluje hodnocení účinných látek členským státům pro účely postupu obnovení (Úř. věst. L 200, 27.7.2012, s. 5).


PŘÍLOHA

Příloha prováděcího nařízení (EU) č. 686/2012 se mění takto:

1)

část A se mění takto:

a)

položka pro deltamethrin se nahrazuje tímto:

Účinná látka

Zpravodajský členský stát

Spoluzpravodajský členský stát

„Deltamethrin

AT“

 

b)

položka pro diflufenikan se nahrazuje tímto:

Účinná látka

Zpravodajský členský stát

Spoluzpravodajský členský stát

„Diflufenikan

CZ“

 

c)

položka pro fluoxastrobin se nahrazuje tímto:

Účinná látka

Zpravodajský členský stát

Spoluzpravodajský členský stát

„Fluoxastrobin

DE“

 

d)

položka pro prothiokonazol se nahrazuje tímto:

Účinná látka

Zpravodajský členský stát

Spoluzpravodajský členský stát

„Prothiokonazol

PL“

 

2)

část B se mění takto:

a)

položka pro epoxikonazol se nahrazuje tímto:

Účinná látka

Zpravodajský členský stát

Spoluzpravodajský členský stát

„Epoxikonazol

PL“

 

b)

položka pro tebukonazol se nahrazuje tímto:

Účinná látka

Zpravodajský členský stát

Spoluzpravodajský členský stát

„Tebukonazol

DK“

 


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU