(EU) 2019/149Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/149 ze dne 30. ledna 2019, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/1108 a (EU) č. 540/2011, pokud jde o podmínky používání octa jako základní látky (Text s významem pro EHP.)

Publikováno: Úř. věst. L 27, 31.1.2019, s. 20-22 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 30. ledna 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 20. února 2019 Nabývá účinnosti: 20. února 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/149

ze dne 30. ledna 2019,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/1108 a (EU) č. 540/2011, pokud jde o podmínky používání octa jako základní látky

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (1), a zejména na čl. 23 odst. 5 ve spojení s čl. 13 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcím nařízením Komise (EU) 2015/1108 (2) byl ocet schválen jako základní látka pro použití jako fungicid a baktericid a byl zařazen do části C přílohy prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (3).

(2)

V listopadu 2016 předložila společnost Charbonneau-Brabant SA Komisi žádost o rozšíření použití octa jako herbicidu v souladu s čl. 23 odst. 3 nařízení (ES) č. 1107/2009.

(3)

Komise si vyžádala vědeckou pomoc od Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“). Dne 4. srpna 2017 předložil úřad Komisi technickou zprávu o rozšíření použití octa v rámci ochrany rostlin jako herbicidu (4). Komise předložila Stálému výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva dne 23. října 2018 zprávu o přezkoumání a dne 12. prosince 2018 návrh tohoto nařízení.

(4)

Z provedených zkoumání vyplynulo, že lze očekávat, že ocet obecně splňuje požadavky stanovené v článku 23 nařízení (ES) č. 1107/2009, zejména pokud jde o použití jako herbicid, které bylo zkoumáno a podrobně popsáno ve zprávě o přezkoumání. Použití octa jako herbicidu by proto mělo být povoleno. Vzhledem k tomu, že se povoluje nové použití octa, je navíc přijatelné povolit jiná možná použití octa, jak je uvedeno v poslední verzi zprávy o přezkoumání octa. Proto je vhodné zrušit stávající omezení použití pouze jako fungicid a baktericid.

(5)

V souladu s čl. 13 odst. 2 nařízení (ES) č. 1107/2009 ve spojení s článkem 6 uvedeného nařízení a s ohledem na současný stav vědeckých a technických poznatků je však nezbytné dodržet některé podmínky použití.

(6)

Prováděcí nařízení (EU) 2015/1108 a (EU) č. 540/2011 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změna prováděcího nařízení (EU) 2015/1108

Příloha I prováděcího nařízení (EU) 2015/1108 se mění v souladu s přílohou I tohoto nařízení.

Článek 2

Změna prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011

Příloha prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 se mění v souladu s přílohou II tohoto nařízení.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. ledna 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1108 ze dne 8. července 2015, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje základní látka ocet a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Úř. věst. L 181, 9.7.2015, s. 75).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 ze dne 25. května 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o seznam schválených účinných látek (Úř. věst. L 153, 11.6.2011, s. 1).

(4)  EFSA (Evropský úřad pro bezpečnost potravin), 2017. Technical report on the outcome of the consultation with Member States and EFSA on the basic substance application for vinegar for extension of use in plant protection as a herbicide. EFSA supporting publication 2017: EN - 1281. 42 s. doi:10.2903/sp.efsa.20 17.EN – 1281.


PŘÍLOHA I

Položka v pátém sloupci „Zvláštní ustanovení“ v příloze I prováděcího nařízení (EU) 2015/1108 se nahrazuje tímto:

„Ocet musí být používán v souladu se zvláštními podmínkami uvedenými v závěrech zprávy o přezkoumání octa (SANCO/12896/2014), a zejména v dodatcích I a II uvedené zprávy.“


PŘÍLOHA II

Položka v šestém sloupci „Zvláštní ustanovení“ v řádku 5, ocet, tabulky v části C přílohy prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 se nahrazuje tímto:

„Ocet musí být používán v souladu se zvláštními podmínkami uvedenými v závěrech zprávy o přezkoumání octa (SANCO/12896/2014), a zejména v dodatcích I a II uvedené zprávy.“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU